3D paja

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2016 – 30.09.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö
Voitto Virnes
puh. 050 5757636
voitto.virnes(at)saarijarvi.fi

Hanketyöntekijä
Hannu Riekko
puh. 050 3592451
hannu.riekko(at)saarijarvi.fi

Yksilövalmentaja
Paula Tuomi
puh. 040 8413946
paula.tuomi(at)saarijarvi.fi

Yksilövalmentaja
Hannele Nieminen
puh. 040 5047179
hannele.nieminen(at)saarijarvi.fi

Hankepäällikkö
Pekka Nieminen
puh. 0400 809013
pekka.nieminen(at)saarijarvi.fi

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/3000/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Visio-säätiö
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 30.09.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

3 D paja – hankeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Saarijärven ja Karstulan työpajojen kanssa yhteistyössä työpajatoiminta, jossa työttömänä olevat toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneet tai ammatillista koulutusta vailla olevat henkilöt pääsevät tutustumaan 3 D suunnitteluun ja 3 D tulostukseen, sekä kuvankäsittelyyn ja videotallenteiden tekemiseen. Lisäksi he pääsevät kokeilemaan sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli tullaan juurruttamaan osaksi seutukunnan työpajojen toimintaa hankkeen aikana.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen avulla saadaan kohderyhmä kiinnostumaan oman ammattitaitonsa kehittämisestä sekä digivalmiuksiensaparantamisesta. Työpajat pystyvät tarjoamaan nuorille matalan kynnyksen tutustumispaikan ja sitä kautta opiskelupolun 3 D maailmaan. Samalla työpajat kehittyvät vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia digivalmiuksiaan parantamalla ja näin työpajojen ja yritysten sekä ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistoimintaa nuorten työllistymisessä pystytään lisäämään.
Lyhyellä aikavälillä saadaan nuoret kiinnostumaan uudesta alasta ja pitkällä aikavälillä kynnys hakeutua opiskelemaan madaltuu.
Hankkeen aikana kehitettyä 3D pajatoimintaa aletaan juurruttamaan ns. peruspajatoiminaan. Tämä toteutetaan viemällä 3D suunnittelu osaksi pajojen tuotesuunnittelua. 3D mallinnus luo mahdollisuuden luoda uusia toimialoja työpajatoimintaan.
Hankkeen toimintaan on välillisesti tähän mennessä osallistunut yhteensä n 100 henkilöä. ESR -järjestelmään heistä on kirjattu 54. Yrityksiä ja järjestöjä hankkeen toiminnassa on ollut mukana toistaiseksi 15 kpl.
Henkilökoulutus- ja henkilötyöpäiviä on ollut yhteensä 3812. Näistä lähiopetuspäiviä on ollut 2708, etäopetuspäiviä 702, ohjaus- ja konsultointipäiviä 270 ja muita henkilötyöpäiviä 132.

Hyvät käytännöt

3D pajalla on kehitetty palveluja erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille, joiden on vaikea löytää omalta paikkakunnaltaan koulutustaan vastaavaa työtä, tai työharjoittelupaikkaa.
Työttömänä olevat, toisen asteen koulutuksen saaneet ja koulutusta vailla olevat henkilöt saadaan aktivoitumaan omien työtaitojensa ja Atk-taitojensa kehittämiseen ja kiinnostumaan työelämästä ylipäänsä.
Työpajojen toiminnan monipuolistaminen ja nykyaikaistaminen mahdollistaa yhteistyön lisäämisen seutukunnan pajojen ja yritysten välillä.
Tiivis yhteistyö seutukunnan muiden työllisyystoimijoiden, sekä TE-toimiston kanssa on erittäin tärkeässä roolissa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeen toiminnassa on ollut mukana runsas määrä paikkakunnan yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat voineet hyödyntää omissa toimissaan 3D pajan tarjoamia palveluja.

3D paja on herättänyt suurta kiinnostusta myös seutukunnan muissa työpajoissa. Tästä on osoituksena lukuisat pajojen vierailut ja tutustumiskäynnit 3D pajalla.

Tiivis yhteistyö Karstulan ja Saarijärven työpajojen välillä on kehittynyt entisestään 3D pajan toiminnan myötä.

Yhteistyö seutukunnan muiden työvoimatoimijoiden kanssa on ollut erittäin positiivista.

Hankkeen mainonta ja toiminnasta tiedottaminen on ollut avointa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Saarijärven seutukunnalla on paljon nuoria, toisen asteen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät löydä koulutustaan vastaavaa työtä. Tilapäiset eri alojen pätkätyöt eivät ylläpidä eivätkä kehitä heidän ammattitaitoaan.
Alueella toimii useita työpajoja (3 kpl), joiden toiminta on pääsääntöisesti keskittynyt perinteisiin metalli-, puu- ja rakennusalojen sekä kädentaitojen osaamiseen. Tänä päivänä työpajojen tulisi tukea ja kerryttää myös tietotekniikan osaamista, jota työtön henkilö pystyy soveltamaan jo aiempaan koulutukseensa tai tulevaisuuden työssään. 3D-mallinnus ja tulostaminen ovat yksi esimerkki tällaisesta osaamisesta. Nuorten ja vanhempienkin työttömien henkilöiden kiinnostus työpajoja kohtaan kasvaa nykyaikaisten menetelmien hyödyntämisen myötä ja ne voivat myös motivoida osaamisensa täydentämiseen esim. jatkokoulutukseen hakeutumalla.
Hanketta on valmisteltu yhdessä Saarijärven kaupungin työllisyydenhoitoyksiköstä vastaavan hallintojohtaja Satu Autiosalon ja Karstulan kunnanjohtajan Eino Nissisen sekä Pohjoisen Keski-Suomen  oppimiskeskuksen ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen aikana:

Luodaan 3D-työpaja Saarijärvelle ja Karstulaan. Työpajoilla opetetaan 3D -suunnittelua ja mallintamista sekä tietotekniikkaa. Työpajat toimivat ns. nonstop -periaatteella, jossa harjoittelujakso voi vaihdella 1 -6 kk. Jokaiselle pajalle tulijalle tehdään alkukartoitus, jossa määritellään hänen tietotekniset valmiudet osallistua opetukseen. Tämän määrittelyn pohjalta osallistujalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opetuksen pohjaksi. Osallistuja voi itse valita haluamansa opetuksen osa-alueet ja näin vaikuttaa tarjottavan opetuksen sisältöön.
Hankkeessa modernisoidaan Saarijärven, Karstulan työpajojen toimintamuotoja tuomalla 3D-mallinnus ja tulostaminen sekä tietotekniikan opetus osaksi työpajojen olemassa olevia toimintoja.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeessa kehitettyä 3 D pajatoimintaa juurrutetaan peruspajatoimintaan eri aloilla toimivien pajojen tuotesuunnittelussa. Samalla se tuo mahdollisuuden aivan uusien toimintojen kehittämiseksi työpajoille.
Uusien toimintamuotojen myötä työpajat pystyvät kehittymään ja vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeisiin.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimiin kuuluivat hankepäällikkö, hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä, sekä myöhemmässä vaiheessa yksilöohjaaja.
Projektitiimi avustajineen on vastannut koko hankkeen käytännön ohjaustyöstä sekä 3D pajan toiminnan kehittämisestä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Visiosäätiö toimi hankkeen alullepanijana ja myös sen toteuttavana tahona. Saarijärven kaupungin rooli hankkeen toteutumisen kannalta on ollut merkittävä. Ilman Saarijärven kaupungin osallistumista hankkeen rahoittamiseen hanketta ei olisi voitu toteuttaa. Myös Karstulan kunnan osuus hankkeen rahoittajana on ollut merkittävä.

Kumppanit

Hankkeen kannalta merkittävin ja tärkein yhteistyökumppani on ollut Visio-säätiö, joka toimi hankkeen toteuttajana. 3D paja toimi Visio-säätiöltä vuokratuissa tiloissa ja opetuksessa tarvittavat ATK-laitteet oli vuokrattu myös Visio-säätiöltä.
Toiminnan kannalta merkittävä ja tärkeä rooli oli Saarijärven ja lähialueen paikallisilla työllisyystoimijoilla. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut hyvin tiivistä.
TE-toimiston kanssa olemme tehneet yhteistyötä liittyen 3D pajan kohderyhmien rekrytointiin ja työkokeilusopimuksien laadintaan.
Oppilaitoksista JAMKin kanssa yhteistyössä toteutettu työvoimakoulutus oli merkittävä asia hankkeen kannalta ja koko Saarijärven seudun työllisyystilanteen kannalta.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus hoiti kiitettävällä tavalla hankkeen rahoituksen. Rahoittajalta saatu ohjeistus ja opastus, etenkin hankkeen alkutaipaleella, oli ehdottoman tärkeää.
Hanke ei olisi toteutunut ilman ELY -keskuksen mukana oloa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmään on koottu usean eri alan vaikuttajia ja toimijoita.
Ohjausryhmässä on rahoittajan (ELY-keskus) lisäksi edustus, kuntien työllisyydenhoidosta, yritysjärjestöistä, kuntien kehittämisyhtiöistä, oppilaitoksista, paikallisista työpajoista sekä hallinnoijan edustajat.
Ohjausryhmän rooli hankkeessa oli toimia valvovana elimenä ja neuvonantajana. Ohjausryhmän informointi tapahtui pääasiassa kokousten välityksellä.
Ohjausryhmässä oli laaja-alainen tietämys kaikista hankkeen kannalta tärkeimmistä osa-alueista. Ohjausryhmä pystyi ottamaan kantaa ja opastamaan 3D hanketta useissa vaikeissa asioissa.