Alkukiri – räätälöityä kieli- ja työelämäosaamista oleskeluluvan saaneille

Päätavoitteena oleskeluluvan saaneiden nopea yksilöllinen, tehokas kotoutuminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2016 – 31.07.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanke/project: Alkukiri –räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille (1.8.2016–31.7.2018) Alkukiri project – custom-made language and work skills training for those who are granted a residence permit.

Kohderyhmä/Focus group: oleskeluluvan saaneet henkilöt/for those who are granted a residence permit.

Rahoittaja/Funded by: ESR, European Social Fund.

Hankealue/Regin of the project: Varsinais-Suomi, Turku and surroundings (Southwest Finland)

Työntekijät 2017/The workers of the project: Kolme henkilöä. Kolmas rekrytoidaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Three persons (2,5), the third one employed together with Metsähallitus. Kolmas henkilö (0,5) on palkattu hankkeelle 10.4.2017 alkaen. Lisäksi hankkeelle antavat työpanosta Auralan muu henkilöstö noin 2 päivää viikossa. Kulut eivät koidu hankkeelle, vaan Aurala haluaa tukea hankkeen

Tavoite/Aim of the project Hankkeen päätavoitteena on oleskeluluvan saaneiden nopea, yksilöllinen ja tehokas kotoutuminen. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kotoutumisen malli, jossa painottuu työssäoppiminen. Hankkeen idea on taata kotoutuminen vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa eri yhteisöissä: työyhteisössä, oppilaitoksessa, harrastuksissa, kotoperheessä ja paikallisyhteisöissä. Näin toteutuu tehokkaimmin kielen, kulttuurin, yhteiskunta- ja työelämätaitojen oppiminen ja kantasuomalaisiin tutustuminen.

The main aim is individual and efficient social integration for those who have received a residence permit. The project is built on a new integration model, which focuses on work-based learning. The idea of the project is to ensure integration together with native Finns and various communes, i.e. work environment, learning institution, hobbies, foster families and residential community.

Yhteistyökumppanit Metsähallitus, Lounais-Suomen Martat ry, Suomen Punaisen Ristin V-Suomen piiri, Viittakivi Oy ja kotimajoitusverkosto RWF.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto
EURA-tunnus: S20740
Toteuttajaorganisaatio: Auralan Setlementti ry
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2016
Lopetuspäivä: 31.07.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen päätavoitteet ovat:
1. Rakentaa oleskeluluvan saaneille kotoutumisen malli, joka on henkilökohtainen ja painottuu työssä oppimiseen sekä sitä tukevaan kielen ja kulttuurin oppimiseen.

2. Etsiä osallistujille työkokeilupaikkoja ja työpaikkoja Varsinais-Suomen maaseudulta sekä kuntakeskittymistä. Tavoitteena on nopea polku työhön.

3. Auttaa maahanmuuttajia ja työvoimaa tarvitsevia yrityksiä löytämään toisensa. Auttaa työnantajia maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisessä.

4. Rakentaa Auralan, Viittakivi Oy:n, Metsähallituksen sekä yritysten ja yhteisöjen välille pysyvä valtakunnallisesti sovellettavissa oleva kotouttamisen malli, joka toimii tehokkaasti, ja pystyy ketterästi vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

5. Järjestää jokaisen koulutukseen osallistujan tueksi suomalainen perhe. Perhesuhteessa toteutuu tasavertainen ja molemminpuolinen oppiminen, mikä lisää myös lähiyhteisön oppimista ja hyvinvointia sekä herkistää maaseutuyhteisöjä uusille tulijoille. Tämä osa hanketta toteutetaan vapaaehtoisvoimin, ei hankerahoituksella.

Tulokset

Viisitoista henkilöä valittiin 15.9.2016 alkavaan koulutukseen (Alkukiri 1), joista 14 otti paikan vastaan. Kaikki haastateltiin ja heidän lähtötasoaan arvioitiin. Opetuksen kautta selvisi tarkemmin henkilöiden todellinen taso ja ryhmää eriytettiin sekä kielellisten taitojen, oppimisvalmiuksien että tausta-alojen suhteen. Osallistujat kävivät läpi kahden kuukauden tehostartin 15.9–11.11., jonka aikana opetettiin joka päivä suomen kieltä, työelämää ja kulttuuria.  Osa aloitti ensimmäisen työssäoppimisjakson 14.11., osa jäi vielä kahdeksi viikoksi opiskelemaan kieltä, koska valmiudet työelämään siirtymiseen eivät olleet vielä riittävällä tasolla. Merkittävät erot oppimisen taidoissa, kuten kognitiivisissa taidoissa ja kyvyssä ottaa vastuuta omasta oppimisesta toivat suuria haasteita ohjaamiseen.

Opiskelijoiksi valittiin tuoreita oleskeluluvan saaneita, joilla alkuvaiheen asiointikäynnit viranomaisten luona (Kela, sosiaalitoimisto, terveystarkastukset, lasten päivähoito ja koulu…) tekivät opiskeluviikoista katkonaisia. Myös sopeutusprosessi uuteen kulttuuriin oli vielä kovin alkuvaiheessa, mikä näkyi tunnereaktioina ja keskittymisvaikeuksina opetuksessa. Lähes kaikilla osallistujista on pakolaistausta (79%). Jatkuvista asiointikäynneistä seurasi, että työntekijät alkoivat ohjata oppilaita omatoimiseen asioinnin hoitoon. Tämä tarkoitti noin neljää asiointiohjasta/päivä mm. asumistuki-, työttömyyskorvaus-, toimeentulo- ja lääkäriajoissa. Ohjauksella opiskelija pysyi tiiviimmin opiskelujen piirissä, koska luukulta toiselle väheni.

Työssäoppimispaikkoja saatiin soittamalla yrityksiin tai yhteisöihin, sekä käymällä paikan päällä yrityksissä ja yhteisöissä. Myös oppilaiden oma aktiivisuus auttoi paikkojen kanssa. Paikkoja saatiin seuraavilta mm. aloilta: rakennusala, varhaiskasvatus, ravintola- ja keittiö- ja leipomoala, terveydenhuolto, energia-ala, kierrätyskeskus. Vaikeuksia oli löytää riittävän matalankynnyksen paikkoja niille, joiden kielitaito ei ollut vielä riittävästi kehittynyt. Useat työnantajat eivät olleet valmiita ottamaan työpaikalle ihmistä, jolla ei ole mitään muodollista Suomessa tehtyä tutkintoa eikä riittävää kielitaitoa. Myös erilaiset ammattikohtaiset kortit vaadittiin henkilöiltä, joilla oli työkokemusta alalta (hygieniapassi, työturvallisuuskortti). Ihmiset joutuivat suorittamaan kortteja hyvin lyhyessä ajassa päästäkseen työssäoppimispaikoille.

Siirtyminen työssäoppimispaikoille tutusta oppimisympäristöstä osoittautui ennakkovalmisteluista ja ohjaamisesta huolimatta osalle vaikeaksi. Käytännössä harjoittelut laukaisivat  osalle jonkin asteisen kulttuurishokin. Kaikki kuvailivat vaikeammaksi kohdattavaksi suomalaisten työpaikkojen kommunikaatiotavan, jossa uudelle ihmisille ei juuri puhuta. Suurin syy järkytykselle lienee ollut osin odotusten ja todellisuuden välinen epäsuhta. Työkokemus ja kotimaassa tehdyt tutkinnot käytännössä ”nollautuvat” työnantajien silmissä puutteellisen tai olemattoman kielitaidon vuoksi.

Eri taustan omaavien ihmisten huomioiminen alakohtaisesti vaati materiaalien valmistelulta paljon. Esimerkiksi sähkömiehille, hoitoalan ihmisille, opettajille on laadittu ja etsitty omaa alakohtaista materiaalia. Opintojen yksilöllistäminen on vienyt valtavasti resursseja.

Tulkkeja jouduttiin käyttämään heikommin edistyvien kanssa ensimmäisessä ryhmässä. Opetustilanteissa omankieliset käänsivät kieltä spontaanisti heikommin osaaville, mutta henkilökohtaisessa ohjauksessa ja haastatteluissa jouduttiin käyttämään tulkkeja.

Hankkeelle tärkeä osa-alue, kotoperhetuki opiskelijalle jäi rahoituksen ulkopuolelle, mutta käynnistettiin hankkeen tueksi Auralan omalla rahoituksella. Kaikki opiskelijat ryhmissä 1 ja 2 on haastateltu vapaaehtoistyön koordinaattorin toimesta. Ensimmäisessä ryhmässä yhtä lukuun ottamatta opiskelijat toivovat saavansa tuekseen kotoperheen. Seuraavassa harvempi, koska useilla oli suomalainen puoliso, kolmannessa ryhmässä haastatteluja ei ole vielä tehty. Yhteensä neljälle kuudelle henkilölle on järjestynyt kototukea.

15.9.2016 aloittaneesta ryhmästä (Alkukiri 2) yhdeksän jatkoi kurssin loppuun saakka (toukokuu 2017). Kahden opiskelijan opiskelu keskeytettiin, koska heidän valmiutensa jatkaa kurssilla eivät riittäneet etenemään. Jatkoimme kuitenkin heidän ohjaamistaan, jotta saimme varmistettua jatko-opiskelupaikan. Yksi aloitti kurssin aikana kokopäivätyön, yksi siirtyi autotehtaan valmistamaan koulutukseen ja yksi pääsi työkokeiluun haluamaansa paikkaan. Kaikki opiskelijat saivat jatkaa ryhmämme sähköisissä oppimisympäristöissä ja hyödyntää päivittämäämme materiaalia. Työssäkäyvät ovat tukeutuneet ohjaukseemme edelleen tarpeen tullen. Kahta opiskelijaa lukuun ottamatta koko ryhmälle tehtiin CV:t. Alakohtaisia työkortteja suoritettiin neljä. Ryhmälle perustetun suljetun Facebook-ryhmän kautta tiedotetaan edelleen avoinna olevista työpaikoista, rekrytapahtumista ja avautuvista koulutushauista.

Toinen ryhmä aloitti 2.2.2017. Ryhmään valittiin 21, kolme liittyi kurssille myöhemmin. Profiili on tasaisempi kuin aikaisemmassa. Ryhmä edusti myös monipuolisemmin eri maita (17 maata, 24% pakolaistaustaisia). Lähes kaikki osasivat myös englantia. Koulutuksen suhteen ryhmä oli edelleen heterogeeninen. Enemmistöllä oli silti vähintään peruskoulu käytynä, hyvin monella oli tehtynä alempi korkeakoulututkinto (BA). Tämä kävi ilmi nopeasti oppimisvalmiuksissa. Hyvin nopeasti kävi myös ilmi etenemisen erot ja opettamisen eriyttämisen tarve (opiskelijatkin pyysivät tätä). Osasimme varautua toisen ryhmän tarpeisiin ensimmäistä paremmin. 2.2. aloittaneessa ryhmässä on enemmän ihmisiä, joiden työelämävalmiudet ovat paremmat. Esimerkiksi CV:n teko on onnistunut monelta itsenäisesti, pelkästä kehotuksesta.

Työn aloitti kurssin aikana kahdeksan henkilöä, kolme heistä vaihtoi jo saman vuoden aikana seuraavaan parempipalkkaiseen työhön. Kahdeksan siirtyi opiskelemaan  seuraaviin opintoihin elokuussa 2017, yksi peruskoulua suorittamaan, yksi yliopistoon, yksi ammatilliseen koulutukseen, muut kielen jatkokursseille. Ihmiset joutuvat eri syistä aloittamaan työn tekemisen, vaikka olisivat vielä kielen suhteen kovin keskeneräisiä (erityisesti B-luvalliset). Ihmiset saivat tukea työnhakemiseen, hakemusten muotoiluun, haastatteluun valmistautumiseen ja työsopimuksen ymmärtämiseen. Hyvin moni asia työn etsimiseen ja hakemiseen liittyen on kulttuurisidonnaista ja siihen tarvitaan tukea. Työn aloittaneet kysyvät myös neuvoja ja heidän ohjaamistaan on jatkettu koko hankkeen ajan. (Päivitetty 17.10.2017).

Ryhmä kolme (Alkukiri 3) aloitti 3.8.2017. Aloittajia oli 20. Kolme kurssilaisista oli keskeyttänyt 17.10. mennessä, ja yksi siirtynyt ammatilliseen koulutukseen (pt-opiskelijaksi) ja yksi harjoittelemaan oman alan yritykseen. Alkustartti pidennettiin ensimmäisen ryhmän kokemuksien pohjalta kolmeen kuukauteen. Ensimmäinen työssäoppiminen on alkamassa koko ryhmällä 30.10.

Jokaiseen ryhmään on päätynyt alkuhaastatteluista huolimatta ihmisiä, joilla on ollut hukassa mitä he tarkkaan ottaen tavoittelevat. Osalla kielitaidon kehittyminen on ollut kurssin aikana sen verran heikkoa ettei työllistyminen kurssin aikana ei ole ollut realistinen tavoite. Työllistymiseen on vaadittu vähintään englannin tai suomen kielen perustaitoa. Rekrytointifirmojen vaatimus on yleensä ollut vähintään englannin tai suomen osaaminen, useimmiten suomen riittävä osaaminen.

Kaikkia ryhmissä näkyy eri lupatyyppien vaikutus kotoutumismahdollisuuksiin. Katkonaiset lyhyet luvat, perhesiteiden kautta saatavat lyhyet luvat tai rajoitukset perheenyhdistämiseen stressaavat ihmisiä ja heijastuvat opiskeluihin. B-luvalliset näyttäisivät työllistyvän vähän nopeammin.

Olemme kutsuneet ryhmiin vierailijoita aihepiiristä riippuen. Esimerkiksi kansanedustaja on kertonut demokratiasta ja kansanedustajan työstä sekä omasta työpolustaan Suomessa. Pappi on käynyt avaamassa suomalaista uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia.

Kokonaistilanne 27.10.2017:

Ratkaisun kuvaus

Seuraavan ryhmän tullaan heti alussa kiinnittämään huomiota tasoeroihin. Pohditaan myös mahdollisuuksia tarjota enemmän oppimaan oppimisen ohjausta. Tähän mennessä yksilöohjausta on tarjottu 10 tuntia viikossa. Harkitsemme alkuvaiheen tehostartin pidentämistä kolmeen kuukauteen. Lisäys: näin tehtiin 2.2.2017 aloittaneet ryhmän kanssa, toiminta vakiintui samoi kolmannen ryhmän kanssa (lisäys 17.10.2017).

Tulkkeja käytettiin vain ensimmäisen ryhmän kanssa. Seuraavien ryhmien kanssa pärjättiin ryhmien vertaistulkeilla. Hyvin monia osasi myös englantia, jolla saatiin asioita hoidettua. Tulkkausta tehtiin omien asioiden hoidon suhteen (Kela, Te-toimisto, poliisi..), koulutukseen sekä harjoitteluihin liittyvien käytänteiden avaamiseksi.

II-III

Uudet ryhmät aloittivat 2.2.2017 ja 3.8.2017. Korostimme jo haastatteluvaiheessa, mitä tarkoittaa työssäoppiminen ja kurssi vaatii opiskelijoilta itseltään. Kerroimme myös että alkuvaiheen tehostartti pidennetään kolmeen kuukauteen aiempien kokemusten pohjalta. Tulkkeja ei ole tarvittu, koska kahta osallistujaa vaille kaikki puhuvat englantia ja kahdelle englantia osaamattomalle löytyy tulkki omasta ryhmästä. Saimme myös ryhmään osa-aika-avuksi Auralan kaksikielisen siviilipalvelusmiehen (suomi-venäjä).

 

Hyvät käytännöt

Kokonaisvaltainen yksilöohjaus. Yksilöllisten erojen huomioiminen työssäoppimisten aloittamisessa. Jokainen saa neuvoa omiin asioihinsa. Opiskelijoiden akuutit ongelmat ratkaistaan heti, etteivät kuormittaisi opiskelua enempää kuin on pakko (Kela, TE-toimisto, lasten päiväkoti- ja kouluasiat, lääkäriajat, pankkiasiat, perheneuvonta …). Selvä vaikutus oppimiseen ja ajankäyttöön.

Ripeä ja yksilöllinen eteneminen. Hyötyjiä erityisesti ne, joilla tavoite oman polun suhteen suurin piirtein selvillä.

Auralan yhteisöllisyys, jossa jokainen työntekijä on mukana kotouttamisessa. Suomenkielisiä kohtaamisia päivittäin sekä henkilökunnan että muiden opiskelijoiden kanssa. Mahdollisuus hyödyntää Auralan muuta opetustarjontaa esim. tietotekniikka. Oppilaat ovat päässeet myös tekemään Auralan tapahtumia yhdessä työntekijöiden kanssa. Auralan omat toiminnot (seniorityö, päiväkoti) ovat mahdollistaneet myös työssäoppimista matalalla kynnyksellä.

Alakohtaisuus opetuksessa. Vaikuttaa oppilaan motivaatioon selvästi. Tuetaan sanastoa opiskelijan taustan mukaan

Joustavuus. Ohjelmaa muokataan ryhmän mukaan.

Työelämätaitojen vahva painotus. Nopea reagointi työnhakutaitojen vahvistamiseksi ja työnhaun tukemiseksi. Olemme voineet ratkaista tätä kautta usean opiskelijan henkilökohtaisesti taloudellisesti vaikean tilanteen. Työtä tarvitseva opiskelija on työllistynyt nopeasti. Myös vasta työn aloittanut kysyy neuvoja. Epävarmuus vähenee tukemalla ja ohjaamalla.

Sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen. Pelilliset oppimistavat suosittuja (mm. Kahoot, Quizlet).

Toisten olemassa olevien hankkeiden ja ohjauspalveluiden hyödyntäminen. Tämä ainakin Turussa etu. Itse ei tarvitse häärätä kaikkialla. Esimerkkinä Baana-hanke, Turku, Mamukoto Laitila, NMKY:n ohjauspalvelut…vain muutamia esimerkiksi.

Nopea tiedottaminen avoimista koulutus- ja työmahdollisuuksista oppilaiden taustojen (CV:n) mukaan. Käytössä on perustettu suljettu FB-ryhmä omalle opiskeluryhmälle, minkä kautta tiedotetaan koko ajan.

Metsähallituksen maastotyöohjaajan hyödyntäminen toiminnallisessa kielenoppimisessa ja muussakin ohjauksessa. Työkieli on suomi.  Kolme päivää maastossa suomenkielisen työohjaajan kanssa viikossa on tehokasta työn ja kielenopiskelun yhdistämistä.

Avoimien työpaikkojen, rekrytointikoulutusten ja oppilaitosten avautuvien kurssien seuranta ja yksilöohjaus liittyen jatkosuunnitelmiin.

Suomalaisen työllistymiskulttuurin avaaminen opiskelijoille. Mm. piilotyöpaikat, verkostojen ja harrastusten ja suosittelijoiden merkitys jne.

Työllistyneiden ohjaus eteen päin seuraavaan liikkeeseen kuten työpaikan vaihtoon

Sukupuolisensitiivisyys ohjaustyössä. Mies- ja naispuolisten opettajien käyttö joustavasti henkilökohtaisessa ohjaamisessa aihepiiristä riippuen. Naisten oikeuksien opettaminen sekä miehille että naisille. Seksuaalikasvatus ja –valistus miehille ja naisille omissa ryhmissään vapaan keskustelun mahdollistamiseksi.

 

 

 

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Tällä hetkellä koko työpanos menee käytännön toteuttamiseen ja mallin testaamiseen ja kehittämiseen. Jos nyt on käynyt ilmi, että joitakin toimintatapoja täytyy muuttaa.

Käymme keskustelua joka kuukausi hankkeiden kanssa, joissa tehdään samantyyppistä kotouttamista. Jaamme sekä myönteiset kokemuksemme sekä virheemme avoimesti. Emme toivo virheiden siirtyvän.

Avoin tiedottaminen käytenteistä yhteistyöpalavereissa. Kerromme myös avoimesti kenelle nopea malli ei näyttäisi sopivan kenelle sopisi, minkä tyyppiset hakijat saadaan polutettua todennäköisesti nopeasti.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

(Kotoperhetoiminnan jatkaminen Auralassa maahanmuuttajien tueksi rahoituksesta riippumatta. Olennainen työkalu, mikä vahvistaa ihmisten sosiaalista suomalaista verkostoa. Ei rahoitettu tästä hankkeesta, mutta toiminta kytketin hankkeen tueksi Auralan rahoituksella). Tarpeellinen palikka.

Maahanmuuttajille suunnatun opetuksen juurruttaminen pysyväksi osaksi Auralan toimintaa. Rahoitustavan ratkaisut. Hankerahotuitusriippuvuudesta palvelun myyntiin?

 

Hankkeen aikana:

Kulttuurishokissa olevan ihmisen kohtaaminen ja ohjaaminen.

Kulttuuritietoisuuden välittäminen puutteellisen kielitaidon omaavalle.

Ajanhallinta työssä yksilöohjaukseen painottuvassa opettamisessa. (Ei ole saatu ratkaistua! Päivitys 25.10.2017)

Työpaikkojen etsinnälle ajan saaminen. Intensiivialoitus sitoo työntekijöiden aikaa tehokkaasti. Paikkojen etsintä vaatii soittelua, sähköpostien lähettelyä ja paikan saamisen jälkeen paikalla käyntiä. Monella ei ole kielellisiä valmiuksia selvitä harjoittelupaikan etsinnästä.

Alakohtaisten työkorttien esiopettaminen ennen kursseja. Pelkkään testiin meneminen vaatii liian hyvää kielitaitoa. Selkokieliset materiaalit eivät käy vasta-aloittaneille. Ostamme ulkopuolelta testauksen, mutta superselko-opettaminen jää meille.

Oppimistaitoihin ohjaus. Itselliseen opiskelutapaan tottuminen opiskelijoilla hyvin vaihtelevaa. Näkyy heti etenemisen vauhdissa. Omassa maassa on saatettu oppia hyvin erilaiseen, ilmeisesti behavioristiseen ja autoritääriseen opettamiseen. Osalla itserefletiokyky oppijana hukassa. Kaipaavat kontrollointia ja pakottamista. Malli on lähes päinvastainen suomalaisen työelämän odotuksiin nähden.

Toimintatavat

Tehostartti: maanantaista torstaihin lähiopetusta Auralassa opettajien johdolla. Perjantaisin yksilöllisten kirjallisten tehtävien tekoa itsellisesti. Torstai-iltapäivisin ja perjantaisin myös mahdollisuus yksilöopetukseen tarpeen mukaan. Tätä henkilökohtaista ohjauspalikkaa on käytetty tehokkaasti.

Työssäoppiminen alkaa tehostartin jälkeen kolme päivää viikossa. Kaksi opetetaan edelleen kieltä. Käytännössä olemme joustaneet työssäoppimispäivissä työnantajakaan mukaan. Joskus vapaa voi olla maanantai, mutta vastaavasti perjantai on silloin työssäoppimista. Jos on löytynyt osuva paikka, jossa voisi olla työllistymismahdollisuus, olemme antaneet aloittaa myös muista aikaisemmin.

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Auralan Setlementti ry

Kumppanit

Metsähallitus: yksi työntekijä on rekrytoitu yhdessä Metsähallituksen kanssa. Työntekijä on aloittanut 10.4. Jo nyt tämä on todettu erittäin toimivaksi yhteistyökuvioksi. Hyödymme siitä että meillä on ohjata 4-5 opiskelijaa yhteistyötaholle joka harjoittelujakso. Pystymme varmistamaan että harjoitteluun menevät saavat yksilöllistä ohjausta suomen kielellä. Yhteistyökumppani ymmärtää hyvin mallimme ja sitoutunut opiskelijoihimme.

Martat: alkusuunnitelmista poiketen hygieniapassia ei tarvi koko ryhmä. Olemme toteuttaneet tutustumista suomalaiseen ruokakulttuuriin marttojen opetuskeittiössä.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto. Omarahoituksessa mukana Metsähallitus ja Kaarinan kaupunki.

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä on edustaja TE-toimistosta, ELY-keskuksesta, Kaarinan kaupungista (sosiaalityöntekijä), Polkuja yhteisöön hankkeesta (ESR)