ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

Satakunnan yhteinen yrityskiihdyttämö, ALL IN

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.09.2015 – 28.02.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Pia Marjanen, projektipäällikkö, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Anu Arola, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Anne Felin, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Johanna Hankimaa-Khezami, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tarja Heino, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Harri Kostilainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Niina Kollár, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Juha Kuro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Susanne Kyösti, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Teppo Lundell, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Petri Martikkala, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy

Lenita Nieminen, Turun yliopisto

Vesa Tomberg, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Pirjo Tuomi, Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Teija Österlund, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
EURA-tunnus: EURA 2014/1761/09 02 01 01/2015 KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ALL IN –hankkeen ansiosta Satakuntaan synnytetään uusi toimintaympäristö, kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille luodaan yhteinen mentoriverkosto. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen 2.aste ja yrittäjät.

 

Ammattioppilaitoksille rakennetaan ja jalostetaan heille soveltuvat yrityskiihdyttämön käytänteet yhdessä oppimalla ja yhteisesti kehittämällä. Mallina käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöä, joka on osoittanut toimivuutensa noin 20 vuoden olemassa olonsa aikana. Toimintaa kehittävä jatkuva arviointi varmistaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.

 

Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on perustaa Satakuntaan kaikkien alueen oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluilla ja ammattioppilaitoksilla tulee olemaan yhteinen mentoriverkosto. Satakuntaan synnytetään useita vuosittain toteutettavia opiskelijoille suunnattuja yrittäjyystapahtumia, jotka edistävät sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä.

Yrittäjyyteen kasvaminen ammatillisissa oppilaitoksissa rakennetaan kolmiportaiseksi.

Hankkeen tavoitteena on myös saada näkemys opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuudesta.

Ratkaisun kuvaus

Hanke vastasi suunnitellun mukaisesti kehittämistarpeeseen, jonka tavoitteena oli luoda Satakuntaan yhteinen toimintamalli yrityskiihdyttämöopinnoille ja opiskelijoiden yrittäjämäisen käytöksen sekä yrittäjyyden tukemiseen. Tämä toteutettiin hankkeen viiden työpaketin kautta. Jokaisella työpaketilla oli omat osatavoitteet.

 

Työpaketti 1: Toimintamalli
Pakolliset yrittäjyysopinnot ovat samansisältöisiä kaikissa tutkinnoissa. Opinnot toteutetaan monimuoto‐opiskeluna. Yrittäjyysopintojen ideana on saada opiskelija pohtimaan yrittäjämäistä toimintaa. Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille.

 

Työpaketti 2: Mentorointi
Tässä työpaketissa Sataedun ja Winnovan mentorikokelaat valmentautuivat omienoppilaitostensa mentoreiksi. Valmentautuminen tapahtui SAMKin mentorien kanssa yhteiskehittämällä ja yhdessä oppimalla.

 

Työpaketti 3: Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Tässä työpaketissa perehdytettiin kumppanioppilaitosten asianomainen henkilöstö yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja lisättiin oppilaitosten opiskelijoiden tietoisuutta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Tämä suoritettiin seuraavien toimenpiteiden avulla:
-tehtiin Satakunnan alueella kartoitus oppilaitosten valmiuksista yhteiskunnalliseen yritystoimintaan
‐järjestettiin vuosittain kilpailu yhteiskunnallisesti merkittävistä liikeideoista ALL IN PITCH-kilpailun yhteydessä
‐toteutettiin yhteiskunnallisen yrittämisen tietoiskut oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatusopintoihin
‐perehdytettiin oppilaitosten henkilöstö yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen
‐tarjottiin mentorointituki yhteiskunnallista yritystä kehittäville opiskelijoille yrityskiihdyttämössä SAMKin mentorien avustuksella.

 

Työpaketti 4: Kohtaamiset
Tässä työpaketissa valmentauduttiin toteuttamaan yrittäjämäiselle ajattelulle pohjaa antavia tapahtumia. Toteutetut tapahtumat:
‐ALL IN ILTIKSET (eli Entreperneurship Stories ‐illat/StartUp Stories ‐tapahtumat) kerran kuukaudessa
-ALL IN PITCH liikeideakilpailu kerran vuodessa
-ALL IN POPUP YRITTÄJYYSPÄIVÄ kerran vuodessa
‐Yrittäjyysaiheiset luennot ‐yrittäjyyspäivien yhteydessä (mm. Petri Rajaniemi) 1-2 krt vuodessa
‐IdeaDrill‐innovaatiokilpailut 1-2 krt vuodessa
-Muut yritysten ja opiskelijoiden ongelmanratkaisupajat
‐Kesätyöpajat

 

Työpaketti 5: Toimintaa kehittävä arviointi
Tässä työpaketissa toteutetaan hanketta tukeva kehittävä arviointitutkimus. Tämä toteutui tutkijoiden aktiivisena mukanaolona ja usean artikkelin aikaansaantina mm. Yrittäjyyskasvatuspäiville. Vuonna 2016 yksi esitys Yrittäjyyskasvatuspäivillä ja 2017 3 kpl.

 

Hyvät käytännöt

Toimintamalleja:

  •      ALL IN Iltikset
  •  ALL IN Pitch
  •   ALL IN Popup Yrittäjyyspäivä
  • ALL IN Intentiokyselyt
  • Mentorointi/Parimentorointi
  • ALL IN Innovaatioleirit, ALL IN IdeaDrillit

Yhteisessä yrityskiihdyttämössä olemme muokanneet pakollisten yrittäjyysopintojen sisältöjä siten, että se mahdollistaa joustavasti coachaamisen, mentoroinnin ja henkilökohtaisen otteen opiskelijoista, jotka ovat “tosissaan yrittäjyyden kanssa”. Olemme luoneet useita uusia toimintamalleja. Yrittäjämäistä asennetta vahvistavat muun muassa ALL IN -Iltikset, joissa yrittäjät kertovat voimaannuttavia tarinoitaan. Iltikset järjestetään kerran kuussa tapahtumapaikkaa vaihdellen. Yrittäjämäistä toimintaa puolestaan vahvistavat ALL IN -Yrittäjyyspopupit, joissa opiskelijat esittelevät ja myyvät omia tuotteitaan oikeille asiakkaille. Popup järjestetään kerran vuodessa avointen ovien periaatteella. Kaikki yrittäjyyttä edistävät yhteistyötahot pääsevät mukaan. Mukana ovat itseoikeutetusti yrityskiihdyttämöyritykset ja toisen asteen NY-yrittäjät. Tapahtuman oleellinen kohderyhmä on myös ammatillisen osaamisen kautta mukaan tulevat opiskelijat, jotka eivät ole alun perin ajatelleet tekemisen sisältöjään yritystoiminnan lähtökohdista. He ovat opettajiensa avustuksella saaneet pohtia, mitä yrittäjyys juuri heidän toimialallaan voisi olla. Popupissa on myös  mahdollista saada “teknistä” yritysneuvontaa esimerkiksi yritysmuotojen valintaan tai rahoitukseen liittyen. ALL IN Pitch -yritysideakisat luovat opiskelijoille mahdollisuuden kertoa yritysideastaan yleisön edessä. Samalla voi verrata omaa ideaansa muiden ideoihin ja saada palautetta omasta esiintymisestään. Innovaatioleiri on tapa oppia innovointiprosessi yritystoimeksiannon toteuttamisen avulla. Konkreettisen tekemisen kautta projektin aikajänne, ryhmäytyminen, esiintyminen ja toimeksiannon laadukas toteuttaminen tuovat teoriaopinnot käytäntöön.

 

Yhteisen yrityskiihdyttämön toiminnan taustalla on vahva organisaatiorajat ylittävä mentoriverkosto. Kahdenkeskeiset keskustelut opiskelijan kanssa, yhteisopettajuus ja parimentorointi ovat toiminnan keskiössä. Yhteisen yrityskiihdyttämön tuomia etuja ovat:

  1. OPISKELIJALLE; uskallus, verkostoituminen, osaamisen vahvistuminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, epävarmuuden sieto
  2. ORGANISAATIOLLE; yrittäjyys, yrittäjämäinen toimintatapa, yrittäjyyspedagogiikka ja yhteisopettajuus, valmennus, keskeyttämisten ehkäisy
  3. YHTEISKUNNALLE; yrittäjyyden aktivointi, uutta yritystoimintaa, osaavia yrittäjiä

 

ALL IN yrityskiihdyttämön, samoin myös Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjyysopetus, pohjautuu Saras Saraswathyn luomaan toiminnallisen yrittäjyyden malliin. Perinteiseen yrittäjyysopetukseen verrattuna tämä yhteinen toimintatapa näyttäytyy polkuna, jolloin opiskelijan on helpompi ymmärtää opiskelija ymmärtää kiihdyttämön muodostavan kokonaisuuden, jossa alusta alkaen noudatetaan samaa yrittäjyyspedagogiikkaa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Yhteisellä yrityskiihdyttämöllä on oma nettisivu: www.all-in.fi
Oma YouTube -kanava: ”All In” osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCyDI_4HsjoT8lgQiezhXBoA
Oma facebook -kanava: ”Satakunnan yhteinen yrityskiihdyttämö: All-in”: https://www.facebook.com/allinyrityskiihdyttamo/?fref=ts
Oma Instagram -tili: ”allinyrityskiihdyttamo”

Yrityskiihdyttämön hyvistä käytänteistä julkaistu työkirja. Laajempi sähköinen aineistoversio julkaistaan keväällä 2018 nettisivuilla.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kehittymisen paikkoja ei tunnisteta ennen hanketta. Hanketta edelsi pitkäaikaiset neuvottelut ja keskustelut eri toimijoiden kanssa (niin hankkeen toteuttajien kuin hankkeen ulkopuolisten yhteistyötahojen kansssa). Tästä syystä hanke lähti vauhtiin jo alusta, sillä luottamusta oli rakennettu ja kunkin osapuolen tavoitteet olivat selvillä.

Hankkeen aikana:

Ainoastaan hankkeen toimintamalleja olisi voinut ehkä lähteä kokeilemaan ketterämmin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti, ainoastaan työpaketti 3:ssa mainittuja Impact -työpajoja ei toteutettu, sillä kentältä saadun palautteen johdosta niille ei koettu olevan tarvetta.

 

Hankkeen jälkeen:

ALL IN on toteutettu hankkeena, tulokset ovat toimivia, tunnistettuja ja tunnustettuja. Miten tämä toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä organisaatioiden ”omana perustoimintana” on vielä suuri kysymysmerkki, sillä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten koutsien lukumäärä ei hankkeen jälkeen ole enää niin suuri. ALL IN on nyt synnytetty: Kysymys on myös mikä on seuraava taso ja miten voimme mennä sinne yhdessä? Mitkä ovat tärkeimmät seuraavat kehitysaskeleet? Miten laajennamme verkoston kattamaan vielä laajemmin yrittäjyyskasvatustoiminnan Satakunnassa?

Toimintatavat

Hankkeessa synnytettiin aktiivinen yhteistyöverkosto ja verkoston yhteistyönä hankkeen jälkeen hyödynnettäviä sisältöjä ja toimintamalleja. Hanketyön seurauksena on saatu organisaatiorajat ylittävä mentoriverkosto, joka edesauttaa myös tulevaisuudessa tasalaatuisen yrittäjyyskasvatuksen jalkautumista jokaisen opiskelijan ulottuville.

 

-13 mentoria kaiken kaikkiaan sai koulutuksen ja näkemyksen yrityskiihdyttämömalliin
-yhtenäinen yrittäjyyden perusteet opintojen toimintamalli
-lukuisat yrittäjyystapahtumat
-intentiokyselyt kuhunkin oppilaitokseen
-yhteiskunnallinen yrittäjyys tietoiskumateriaalin luominen
-innovointityökalujen käyttöönotto
-uuden Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkoston aihion luominen

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Pia Marjanen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Turun Yliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Olli Annala (puheenjohtaja), Satakunnan Yrittäjät
Merja Enlund, Keski-Suomen ELY-keskus
Antti Kokkila, Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry Yrityspalvelu Enter
Kimmo Laakso, Turun yliopisto
Anne Laine, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Oy
Timo Mattila, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Kari Ollila, Finnish Business Angels Network
Ritva Piisi, Diak Oy
Jenni Rajahalme, Prizztech
Juha Vasama, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova