AppSim -Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä

Kehitetään uutta osaamista tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.01.2019 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Johanna Hautamäki p. 040 631 6754 johanna.hautamaki@centria.fi

Projektityöntekijä/ Kehittämispäällikkö Tarja Mäkitalo p. 040 808 5109 tarja.makitalo@centria.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
Toteuttajaorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tässä hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Osaamista kehitetään työelämäkumppaneiden kanssa muodostetussa Living Lab verkostossa. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä etenkin simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Kehitettyä uutta osaamista hyödynnetään kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittämiseen ja edelleen alueellisen osaamistason nostamiseen.

Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centrialla on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Hankkeen aikana SILMU-labran rinnalle kehitetään simulaatiopedagogista osaamista vahvistamaan sote-alan tarpeisiin perustuvaa uutta poikkitieteellistä simulaatiopedagogiikkaa sekä konseptia sitä tukevasta toimintaympäristöstä.

 

 

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia oppimismenetelmiä ja osaamissisältöjä koulutuksen laadun ja tarjonnan kehittämiseksi simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja palvelumuotoilua hyödyntäen. Tuloksena syntyy uusia vuorovaikutteisia yhteistyömalleja TKI-toiminnan, opetuksen ja työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön SILMU-labraa hyödyntäen.
Hankkeen aikana kehitetään kokeilemalla sote-alan uuden simulaatiopedagogiikan suunnitelma ja SimPro ympäristön konsepti. Työelämäyhteistyön hyöty on kaksisuuntaista, työelämän osaamistaso nousee ja vastaavasti saadaan reaaliaikaista tietoa kehittämistarpeista koulutukselle. Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen, pelillisyys, monialaisuus ja
aktiivinen oppiminen tuodaan vaikuttavaksi osaksi Centrian koulutusalojen välistä yhteistoimintaa ja työelämäyhteistyötä. Palvelumuotoilu ja simulaatioympäristöt vakiintuvat hankkeen toiminnan tuloksena luontevaksi osaksi opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamista ja työelämän täydennyskoulutuksen tarpeisiin vastaamista.
Vuorovaikutteinen työskentely yhdessä työelämän kasvu- ja rakennemuutosalojen kanssa tekniikan, sote-alan ja liiketalouden aloilla kehittää koulutuksen sisältöä ja tarjonnan osuvuutta. Hankkeen aikana tuodaan työelämälle, koulutukselle ja TKI-toiminnalle kokemuksia modernisoitujen oppimisympäristöjen hyödyntämisestä ja uusien
pedagogisten mallien käyttämisestä.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta. Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään.

Centria TKI:n visiona on olla toiminta-alueensa halutuin innovaatiokumppani, jonka TKI-toiminta on edelläkävijä aluekehityksessä. Centria ennakoi kehitystarpeita vahvasti eikä pelkästään reagoi työelämän muutokseen.

Centrian TKI-toiminnan painoalat pohjautuvat ammattikorkeakoulun Strategia 2020 painotuksiin. TKI-toiminnan tarkoituksena on tukea olemassa olevien vahvojen toimialojen kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistaa uusien kasvualojen syntymistä.

Centrian TKI-toiminnan painoalat vuosina 2015–2020 ovat:

Kemia ja biotalous
Tuotantoteknologia
Digitalisaatio
Yrittäjämäinen palvelutoiminta

Kumppanit

Hankkeessa on työelämäkumppaneiden kanssa muodostettu Living Lab -verkosto, jossa uutta osaamista kehitetään. Living Lab on käyttäjälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jota toteutetaan
yhdessä loppukäyttäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa tosielämän ympäristöissä avoimen innovaation periaatteita soveltaen. Ammattikorkeakoulukenttä tarjoaa Living Lab -toiminnalle hyvät toimintaedellytykset, sillä ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka kytkeytyy alueen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen.