AppSim -Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä

Kehitetään uutta osaamista tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.01.2019 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Johanna Hautamäki p. 040 631 6754 johanna.hautamaki@centria.fi

Projektityöntekijä/ Kehittämispäällikkö Tarja Mäkitalo p. 040 808 5109 tarja.makitalo@centria.fi

Projektityöntekijä Marika Hautala p. 040 773 8407 marika.hautala@centria.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
Toteuttajaorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.01.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tässä hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Osaamista kehitetään työelämäkumppaneiden kanssa muodostetussa Living Lab verkostossa. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä etenkin simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Kehitettyä uutta osaamista hyödynnetään kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittämiseen ja edelleen alueellisen osaamistason nostamiseen.

Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centrialla on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Hankkeen aikana SILMU-labran rinnalle kehitetään simulaatiopedagogista osaamista vahvistamaan sote-alan tarpeisiin perustuvaa uutta poikkitieteellistä simulaatiopedagogiikkaa sekä konseptia sitä tukevasta toimintaympäristöstä.

 

 

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia oppimismenetelmiä ja osaamissisältöjä koulutuksen laadun ja tarjonnan kehittämiseksi simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja palvelumuotoilua hyödyntäen. Tuloksena syntyy uusia vuorovaikutteisia yhteistyömalleja TKI-toiminnan, opetuksen ja työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön SILMU-labraa hyödyntäen.
Hankkeen aikana kehitetään kokeilemalla sote-alan uuden simulaatiopedagogiikan suunnitelma ja SimPro ympäristön konsepti. Työelämäyhteistyön hyöty on kaksisuuntaista, työelämän osaamistaso nousee ja vastaavasti saadaan reaaliaikaista tietoa kehittämistarpeista koulutukselle. Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen, pelillisyys, monialaisuus ja
aktiivinen oppiminen tuodaan vaikuttavaksi osaksi Centrian koulutusalojen välistä yhteistoimintaa ja työelämäyhteistyötä. Palvelumuotoilu ja simulaatioympäristöt vakiintuvat hankkeen toiminnan tuloksena luontevaksi osaksi opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamista ja työelämän täydennyskoulutuksen tarpeisiin vastaamista.
Vuorovaikutteinen työskentely yhdessä työelämän kasvu- ja rakennemuutosalojen kanssa tekniikan, sote-alan ja liiketalouden aloilla kehittää koulutuksen sisältöä ja tarjonnan osuvuutta. Hankkeen aikana tuodaan työelämälle, koulutukselle ja TKI-toiminnalle kokemuksia modernisoitujen oppimisympäristöjen hyödyntämisestä ja uusien
pedagogisten mallien käyttämisestä.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen aikana kokeillaan uusia tapoja hyödyntää simulaatiolaitteistoa erilaisissa osallistavissa työskentelytilanteissa. Tässä hankkeen aikana tehty video, jossa esitellään mobiili SILMUn toimintaa. Palvelusimulaatio ja simulaatio toimivat hyvin monialaisissa osallistavissa työskentelyissä ideoiden ja palveluiden visualisoinnin sekä tilanteisiin eläytymisen välineenä.

Simulaatiotyöskentelyä on kokeiltu esimerkiksi pedagogien työssä varhaiskasvatuksessa osallisuuden ja oppimisympäristön kehittämisen välineenä kahden eri hankkeen yhteistyönä toteutetussa työskentelyssä. Kokeilusta voit lukea tarkemmin täältä. 

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia tapoja toteuttaa kolmikantayhteistyötä työelämän, opetuksen ja TKI-toiminnan välillä. Yksi hankkeen ensimmäisiä kokeiluja aiheen parissa oli kolmikantayhteistyönä toteutettu työskentely, jonka tavoitteena oli:

  • Kokeilla käytännössä, miten kanavoidaan nopealla aikataululla kehittämistehtävä työelämästä useamman eri opintojakson sisältöihin.
  • Yhteisen tehtävänannon toimivuus eri koulutusalojen opintojaksoille, kokeillen erilaisia pedagogisia toteutuksia.
  • Kiinnitetään huomio siihen, että opiskelijat ovat TKI-toiminnassa resurssi ja mahdollisuus.
  • Monialaisen näkökulman hyödyntäminen käytännössä osana opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyötä.

Kokeilussa todettiin, että parhaimmillaan opiskelijat voidaan nähdä resurssina työelämäyhteistyössä. Kokeilusta voit käydä lukemassa tarkemmin täältä.

Palvelumuotoilu sopii hyvin alojen välisen yhteisen ymmärryksen saavuttamisen työvälineeksi, oli sitten kyse opiskelijoiden ohjaamistilanteesta tai yrityksen monialaisen tiimin yhteiskehittämisprosessista. Yhtenä esimerkkinä tästä on hankkeen toimintana järjestetty  monialainen palvelumuotoilun työpaja, jossa yhdistettiin IT ja sote alojen osaamista. Kokeilussa testattiin uutta monialaistalähestymistapaa opetuksessa ja työelämään soveltuvaa alojen välistä yhteistyötapaa työpajamuodossa:

  • Miten lisätään vuorovaikutusta IT-alan ja hoitotyön koulutusten välillä ja tuodaan lisäarvoa yhteistyöstä
  • Kokeilla palvelumuotoilua osana monialaista työskentelyä hoitotyössä käytettävän sovelluksen suunnitteluprosessissa.
  • Testata kahden eri alan opintojaksojen osittaista yhdistämistä, kuinka tällainen yhteistyö toimii ja mitä lisäarvoa sillä voidaan saavuttaa. Se, että opintojaksoja ei tarvinnut yhdistää tavoitteiltaan ja sisällöiltään kokonaan, antoi joustavuutta työskentelyyn sekä toteutuksen aikataulujen yhteen sovittamiseen.

Tästä kokeilusta kirjoitettiin yhteisjulkaisussa ”Yhdessä olemme enemmän! -Monialaista yhteiskehittämistä palvelumuotoilun keinoin”. Julkaisussa yhdistettiin tämän kokeilun havaintoja toiseen monialaiseen yhteiskehittämisen kokemukseen Centrian kansainvälisessä yhteistyössä. Pääset lukemaan kokemukset täältä. 

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeen aikana kokeiluihin ja työelämän case työskentelyihin otetaan mukaan edustajia TKI-toiminnasta ja opetuksesta. Näin he voivat olla itse siirtämässä oppimaansa omaan toimintaansa. Hankkeen henkilöstö on vielä tarpeen mukaan neuvomassa ja tukemassa mukauttamista omaan toimintaan. Työelämäkumppaneiden kanssa toteutetuissa case työskentelyissä osallistetaan mukaan henkilöstöä, näin he ovat itse mukana kokeilemassa ja oppimassa omakohtaisesti yhteistyöstä.

Järjestetään työpajoja ja koulutuspäiviä, joiden avulla jaetaan tietoa, menetelmiä ja hyviä käytänteitä. Työpajoissa osallistujat pääsevät itse kokeilemaan käytännössä työskentelytapoja.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Etsitään ja kokeillaan uusia monialaisia tapoja kolmikantayhteistyöhön TKI-toiminnan, opetuksen ja työelämän välille. Uusia menetelmiä ja sisältöjä alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen (IT, sote ja alkutuotanto) osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta. Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään.

Centria TKI:n visiona on olla toiminta-alueensa halutuin innovaatiokumppani, jonka TKI-toiminta on edelläkävijä aluekehityksessä. Centria ennakoi kehitystarpeita vahvasti eikä pelkästään reagoi työelämän muutokseen.

Centrian TKI-toiminnan painoalat pohjautuvat ammattikorkeakoulun Strategia 2020 painotuksiin. TKI-toiminnan tarkoituksena on tukea olemassa olevien vahvojen toimialojen kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistaa uusien kasvualojen syntymistä.

Centrian TKI-toiminnan painoalat vuosina 2015–2020 ovat:

Kemia ja biotalous
Tuotantoteknologia
Digitalisaatio
Yrittäjämäinen palvelutoiminta

Kumppanit

Hankkeessa on viiden työelämäkumppanin kanssa muodostettu Living Lab -verkosto, jossa uutta osaamista kehitetään. Kumppaneita ovat Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oy, Kokkolan Energia -yhtiöt, Hoivakoti Majakka Oy, K.H.Renlundin museo ja ProAgria Keski-Pohjanmaa. Kumppanit edustavat erilaisia toimijuuksia työelämässä ja tarjoavat yhteistyössä tärkeän kehittämisalustan kokeiluille, havainnoinnille ja tulosten jakamiselle.

Living Lab on käyttäjälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jota toteutetaan
yhdessä loppukäyttäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa tosielämän ympäristöissä avoimen innovaation periaatteita soveltaen. Ammattikorkeakoulukenttä tarjoaa Living Lab -toiminnalle hyvät toimintaedellytykset, sillä ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka kytkeytyy alueen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen.

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kuntarahoittajana KOSEK Kokkolanseudun Kehitys Oy