ASKO

Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii kehityspäällikkö Kimmo Laakso.

Hankkeessa työskentee kolme kokoaikaista projektitutkijaa, koordinaattori sekä osa-aikaisesti projektisihteeri ja kaksi tutkijaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70098
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yks.
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on

1) Tukea alueellista asiantuntijatalouden ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä tuottamalla uutta tutkimustietoa ja innovatiivisia ratkaisuja,

2) Tuottaa tutkimusteemoissa kansainvälisesti korkeatasoista ja satakuntalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin sovellettavaa tutkimustietoa,

3) Osallistua aktiivisesti alueen TKI-toimintaan tukemalla alueen älykästä erikoistumista ja osaamisalueiden uudenlaista yhdistämistä.

Tulokset

Hankkeessa on toteutettu viisi laajaa tutkimusta asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen keskeisistä teemoista:

  1. Alueen asiantuntijaosaamista ja asiantuntijapalveluiden käyttöä kartoittava tutkimus
  2. Asiantuntijaorganisaatioiden johtamista, tarkemmin organisaation valintakriteereitä, organisaatioon sitoutumista ja organisaation toimintalogiikoita tarkastelevat kysely ja haastattelututkimukset
  3. Asiantuntijaorganisaation muutosjohtamista toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessissa tarkasteleva tutkimus
  4. Alueen maakuntauudistuksen johtotehtävissä toimivien kvalifikaatio ja kompetenssianalyysi
  5. Asiantuntijaorganisaation brändi-identiteettitutkimus

Tutkimukset toteutettiin yhteistyössä ja hankkeen kohdeorganisaatioiden kehittämistarpeista lähtien.

 

Hankkeessa on toteutettu työpajoja tukemaan saatujen tutkimustulosten hyödyntämistä kohdeorganisaatioissa.

Hankkeessa mallinnettiin ja testattiin geneeristä innovaatiopolkua, jossa tutkimusorganisaation avustamana asiantuntijaorganisaatiot voivat tutkimuksellisin ottein kehittää oman organisaationsa toimintaa ja sen tuottamia palveluita.

Ratkaisun kuvaus

x

Hyvät käytännöt

Säännölliset tiimipalaverit

Ohjausryhmään kannattaa pyytää sellaisia henkilöitä, jotka voivat auttaa yritysten kontaktoinnissa ja joilla on hyvät verkostot

Hyvän käytännön siirtotapa

x

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

MIKÄ ON MENNYT HYVIN?

Lähtökohtaisesti yritysten positiivinen suhtautuminen aiheeseen ja luottamus yksikön osaamiseen

Hankkeen toteuttajan vahva kokemus hankkeen aihepiiristä

ESIIN TULLEITA HAASTEITA?

Niukka hankkeen valmisteluvaiheen resurssitilanne

Uusi rahoittajaviranomaisen käsittely- ja päätöksentekomalli Länsi-Suomen alueella

Hankkeen aikana:

MIKÄ ON MENNYT HYVIN?

Satakunnan, Rauman ja Turun kauppakamarien saaminen mukaan yhteistyökumppaniksi hankkeessa toteutettuun kyselytutkimukseen ja kyselytutkimuksen onnistuminen.

Ison valtakunnallisen terveydenhuollon alan organisaation saaminen yhteistyökumppaniksi ja mahdollisuus suunnitella yhteistyössä organisaation kanssa kysely suomalaisille terveydenhuollon alan asiantuntijoille. Neuvottelut myös muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat sujuneet lämpimässä hengessä.

Ison terveydenhuollon organisaation saaminen mukaan hankkeeseen sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, mikä on mahdollistanut isojen aineistojen keräämisen ja vertailuasetelman.

 

ESIIN TULLEITA HAASTEITA?

Viive hankehakemuksesta rahoituspäätökseen oli pitkä, mikä viivästytti hankkeen käynnistymistä.

Avainhenkilöiden vaihtuvuus ja/tai siirtyminen toisiin tehtäviin.

Yhden ison yksityisen terveydenhuollon organisaation vetäytyminen yhteistyöstä viime hetkellä.

 

Hankkeen jälkeen:

x

Toimintatavat

x

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeessa ei ole sen alun jälkeen ollut projektipäällikköä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio on projektin alusta alkaen ollut sitoutunut projektiin ja tukenut projektitiimin työskentelyä.

Kumppanit

Yhteistyökumppanit ja -yritykset ovat tärkeässä roolissa tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeella on yhteistyökumppaneita eri toimialoilta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Rahoittaja

Rahoittajan kanssa on luotu hyvä keskusteluyhteys. Projektitiimi on tarvittaessa heti yhteydessä rahoittajan edustajaan.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on tukenut työskentelyä hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Ohjausryhmätyöskentelyssä on hyödynnetty myös sähköisiä työvälineitä.