ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.10.2018 – 30.04.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

Eeva Heikkilä, projektisihteeri

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen rakennerahaso-ohjelma (Euroopan sosiaalirahasto)
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.10.2018
Lopetuspäivä: 30.04.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Satakuntalaisten koulutustaso on muuta Suomea matalampi siitä huolimatta, että alueella on neljän yliopiston koulutustarjonta: Porin yliopistokeskus on neljän eri yliopiston muodostama organisaatio, jonka Porin yksiköissä tehdään tutkimusta taiteen ja median alalta (Aalto-yliopisto), tekniikan ja talouden alalta (Tampereen teknillinen yliopisto), sosiaalitieteiden sekä yhteiskuntatutkimuksen alalta (Tampereen yliopisto) sekä kauppatieteiden, kulttuurin, merenkulun ja lääketieteen alalta (Turun yliopisto). Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan valmistuneista vuosittain 73,5% sijoittuu työelämään. 47,2% vuosina 2008-2012 valmistuneista asui vuoden 2013 lopussa Satakunnan alueella. Suurin osa muualla asuvista asui Uudellamaalla (21,4%), Varsinais-Suomessa (12,5%) tai Pirkanmaalla (10,8%).

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi -hanke hakee konkreettista muutosta Satakunnan alueen korkeakoulutettujen työelämään siirtymiseen, erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityskentälle sekä kolmannen sektorin toimipaikkoihin. Lisäksi se vahvistaa alueellisesti sote-sektoria sekä elinkeinoa, jotka myötävaikuttavat alueelliseen hyvinvointiin. Hanke lisää ja tukee opiskelijoiden tietämystä alueellisesta hyvinvointialan kentästä. Hanke pyrkii juurruttamaan alueellisen asiantuntijuuden ja tuottamaan monitieteellisiä innovaatioita alueen elinkeinon tueksi. Monitieteisen opiskelijayhteistyön myötä sote-alan asiantuntijuus vahvistuu maakunnassa.

Hankkeen tuloksena Satakunnan alueelle syntyy toimintamalli, jonka kautta Porin yliopistokeskuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä Satakunnan alueen työnantajat voivat kohdata kaikkien intressejä palvelevasti. Opiskelijat kiinnittyvät alueeseen jo opiskeluaikana työelämäyhteyksien lisäännyttyä ja näin ollen luonteva siirtyminen korkeakoulusta työelämään tulee useammille mahdolliseksi myös Satakunnassa. Samalla alueen työnantajien tietoisuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen hyödynnettävyydestä lisääntyy. Hankkeen myötä saavutetaan innovatiivisia vaihtoehtoja työelämän ja opiskelijoiden opiskeluaikaiselle kohtaamiselle. Hankkeen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä innovatiivista ja työelämälähtöistä korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä kehitettäessä. Tulevaisuudessa konseptia voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla kuin sosiaali- ja terveysalalla.

 

Hankkeeseen voi tutustua sosiaalisessa mediassa Facebookin tai Instagramin (@astehanke_) välityksellä.

 

Asiasanoja: asiantuntijuus, työelämä, työllisyys, korkeakoulu, valmistuminen, sote, siirtymät, hyvinvointi, juurruttaminen

Hyvät käytännöt

Käsitys hankkeen kohderyhmästä/ -ryhmistä on hankkeen aloituksen myötä tiivistynyt ja jäsentynyt. Hankkeessa on tunnistettu uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, joita on aktiivisesti lähdetty kehittämään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olemme osallistuneet UCPorin koordinaatioyksikön kanssa 23.1.2019 järjestettyyn Satarekry-messutapahtumaan. Lisäksi osallistuimme UCPorin koordinaatioyksikön kanssa Urastartti-messutapahtumaan Raumalla 7.2.2019. Tuotimme sisällön UCPori Teemabrunssille 13.3.2019 yhteistyössä Kampus-Sote –hankkeen (EAKR) kanssa. 21.3.2019 tuotimme Muisti ja arki – Viestejä tieteen, työn ja asiakastarpeiden kentiltä –seminaarin. Toteutuksen osalta teimme yhteistyötä Porin perusturvan, Prizztech Oy:n sekä Kampus-Sote –hankkeen kanssa. Tapahtuman osallistujamäärä oli 61. Olemme tavanneet eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita ja käyneet heidän kanssaan keskustelua hankkeesta 14.1. ja 6.3. Sosiaalisen median kanavien kautta olemme tavoittaneet myös yliopistokeskuksen ja suorien kontaktien ulkopuolelle jääneitä henkilöitä ja tahoja. Yhteydentotot ja yhteistyökutsut Satakunnan yrittäjäyhdistyksiin tai kauppakamareihin ei ole tuottanut tulosta, eli yhteydenottoihimme ei ole vastattu. Tapahtumiin/ tilaisuuksiin on tästä huolimatta osallistunut yksittäisiä yrityksiä/ yrittäjiä. Tapasimme Satakunnan te-palveluiden asiantuntijoita 8.2.2019. Tapaaminen oli hyvä ja lisäsi ymmärrystämme akateemisesti koulutettujen työttömänä olevien työnhakijoiden tilanteesta sekä tavoittamisen haasteista. Ennen sote-uudistuksen kaatumista tapasimme 8.2. js 14.3. Satasairaalan hankepäällikköä. Tapaamiset ovat rakentaneet kokonaiskuvaa ajankohtaisesta sote-sektorin hanketoiminnasta Satakunnassa, mikä edistää ASTe-hankkeen suuntaamista aidosti lisäarvoa tuottavaan (vrt. päällekkäiseen) kehittämiseen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Yhteistyössä olemme huomioineet olemassa olevia rakenteita ja toimintamalleja kaikkia osapuolia ja ennen kaikkea hankkeen kohderyhmiä hyödyntävästi. Hankkeessa toteuttava toiminta on suunniteltu olemassa olevia rakenteita tai toimintoja kehittäväksi. Juurruttamiseen varautuminen on toistaiseksi ohjannut kaiken toiminnan suunnittelua.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Opiskelijoiden saaminen tapahtumiin on vaikeaa. Tosin tätä selittää myös päällekkäisyydet. Esimerkiksi Muisti ja arki –seminaarin kanssa samaan aikaan järjestettiin opiskelijoiden laskettelumatka. Osalla aloista huomattava osa tutkintoa suoritetaan etäopintoina ja opiskelijat saattavat olla vahvemmin kiinnittyneitä työelämään kuin yliopistoyhteisöön. Huomion arvoista on myös pohtia, yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarien reagoimattomuutta yhteydenottoihimme. Työpakettien kohderyhmät eroavat toisistaan, joten olisi mahdollisesti syytä tarkentaa, missä määrin toimenpide 2:n konkreettisten toimenpiteiden tulisi liittyä sote-alaan. Julkinen sektori on rajattu hankkeen kohderyhmien ulkopuolelle, mutta on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi erilaiset julkisen sektorin tutkimus-, kehittämis- ja koulutustehtävät toiminimen tai konsultointiyritysten kautta voisivat mahdollisesti työllistää opiskelijoita myös sote-alalle tulevaisuudessa ja mahdollistaa muun muassa yrittäjänä toimimisen.

Toimintatavat

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi toimenpidettä, jotka ovat:

1. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymistä edistävän toimintamallin ja

palvelun kehittäminen

2. Opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin luominen sekä työnantajien tietämyksen lisääminen opiskelijaasiantuntijuudesta

Satakunnan alueella

  • Olemme pysyneet hankkeen suunnitellussa aikataulussa. Toteutuksien suunnittelussa olemme löytäneet useita osapuolia hyödyttäviä yhteistyönpaikkoja.
  • Digitaalisen palvelualustan kehittämistyö ei ole käynnistynyt vielä konkreettisesti. Tämä johtuu useista osatekijöistä, joita ei edeltä käsin osattu aavistaa. Yksi tekijä on Tampereen yliopiston organisaatiouudistukseen liittyvät ict-palveluiden uudistukset. Yrittäjien ja työttömien tavoittaminen ja saaminen toimintaan mukaan on osoittautunut suunniteltua haastavammaksi. Nettisivut ja blogi eivät ole edenneet hankesuunnitelman mukaisesti, mikä johtuu Tampereen yliopiston organisaation uudistukseen liittyvästä WordPress-osoitteiden muutoksesta ja väärinkäsityksestä IT-palveluissa. Koska nettisivuissa on pitkään ollut epäselvyyksiä ja keskeneräisyyttä, on sitä ollut haastavaa myöskään markkinoida tai kiinnittää kirjoittajia. Hankkeen oma Facebook-sivu ei ole tällä hetkellä toimiva viestintäkanava, eikä sen kautta tavoiteta esimerkiksi lukijoita blogikirjoituksille.
  • Nettisivut olisi tärkeää saada toimimaan. Vahvistetaan yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on jo valmiiksi näkyvyyttä kohderyhmien keskuudessa.
  • Olemme saaneet nettisivun, sekä some-kanavat toimiviksi. Hankkeen yleisilme on ammattimainen ja luottamusta herättävä. Viestintäyhteistyöstä on sovittu Satakuntaliiton sekä UCPorin kanssa. Tapahtumamme ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä eri yhteistyötyötahojen some-kanavissa. Lisäksi Muisti ja arki –tapahtumaan liittyen oli Satakunnan Kansassa aukeaman juttu, nettisivuilla kaksi erillistä juttua. Tapahtuman yhteydessä osallistujille jaettavaksi tuotimme ”Viestejä tieteen kentiltä” –julkaisun, johon on koottu Porin yliopistokeskuksen eri tutkinto-ohjelmissa tehtyjen progradu- ja DI-töiden tiivistelmät tilaisuuden tematiikkaan liittyen. Tapahtumaan jälkeen kerätyssä palautteessa näkyy, miten onnistuimme viestimään Porin yliopistokeskuksen tuottamasta poikkitieteellisestä asiantuntijapotentiaalista.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

Eeva Heikkilä, projektisihteeri

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Kumppanit

UCPorin koordinaatioyksikkö
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
Prizztech Oy
Aalto yliopiston Porin platformin
Pikassos Oy
Lastensuojelun kehittämisyksikkö
Kampus-Sote-hanke
Satakuntaliitto
Porin perusturvakeskus
Satasairaalan hanketoiminta
Varsinais-Suomen ja Satakunnan muistiluotsi
Tukiranka ry
Pointer ry

Rahoittaja

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen rakennerahaso-ohjelma (Euroopan sosiaalirahasto)

Ohjausryhma

Johanna Latvala/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Erna Törmälehto/ Tay
Tarmo Lipping/ UCPori
Aleksi Olander/ Pointer ry
Leena Roskala/ Kumppania Oy
Niina Holappa/ Prizztech Oy
Katri Tunttunen/ Satasote
Anne Jortikka/ Satakunnan ELY-keskus
Milja Karjalainen/ Satakunnan yhteisökeskus
Sirpa Kynäslahti/ Porin kaupunki
Ossi Eskelinen