ASTO – Asumisen turvaaminen arjen toiminnalla

ASTO-hanke; Asumisen turvaaminen arjen toiminnalla

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 31.12.2019 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektissa työskentelee projektikoordinaattori (50%) Katja Kuorikoski, joka on aloittanut työn 1.4.17 sekä kaksi kokoaikaista hanketyöntekijää; omavalmentaja, Milja Lehto, joka on aloittanut työn 15.5.17 sekä omavalmentaja Anssi Salmenoja, joka on aloittanut työn 9.8.17 (-5.2.2018). Saara Kontio aloitti omavalmentajana 5.3.18.

Resurssia on varattu myös osa-aikaisen valmentajan työpanokseen, jota voidaan hyödyntää asiakaskohderyhmän tarpeiden mukaan (vertainen, kokemusasiantuntija, kouluttaja). Tässä työssä aloitti omavalmentaja (vertainen) Kai Räsänen 19.3.18.

Projektin hallinnossa tiimiä tukee hallinnon työntekijä osittaisella työpanoksella.

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR ja STEA
EURA-tunnus: S20921
Toteuttajaorganisaatio: Kuntoutuspolku ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ASTOn (asumisen turvaaminen arjen toiminnalla) tavoitteena on itsenäisen asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy arjen sisällön ja aktiviteettien avulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat asunnottomuuden uusiutumisen uhan alla olevat tukiasumis- tai laitosympäristöstä eteenpäin itsenäiseen asumiseen siirtyvät henkilöt; kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vankilasta vapautuvat ja lastensuojelun asiakkaat.

ASTO järjestää matalan kynnyksen paja-, ryhmä- ja harrastetoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksestä käsin sekä tarjoaa yksillöllistä arjen tukea asiakkailleen. Työ on jalkautuvaa ja toiminnallista. Tuki voidaan aloittaa jo tuetun asumisen vaiheessa ja tukea voidaan jatkaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan itsenäiseen asumiseen.

Yksilötasolla tarkoitus on estää asunnottomuuden uusiutuminen ja luoda mielekästä tekemistä arkeen, lisätä asiakkaiden osallisuutta ja ohjata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Laajemmalla tasolla tarkoitus on luoda toimintamalli siirtymissä tukemiseen sekä löytää siinä hyödynnettäviä elementtejä (kuten kokemusasiantuntijuus ja omatyöntekijämalli).

ASTO:n toiminta on asiakkaille maksutonta.

Hyvät käytännöt

Vertaistyöntekijä

Jalkautuminen

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kehittymisen paikat ennen hanketta on olleet yhteistyöverkoston ja kontaktien luominen sekä ryhmätoimintojen miettiminen.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana haastetta on tuonut asiakkaiden sitouttaminen toimintaan. Asiakaskunta on melko passiivista ja toiminnasta tulee löytyä asiakkaita motivoivia ja hyödyttäviä elementtejä. Tukiasumisyksiköstä muualle toimintaan lähteminen on koettu vaikeaksi.

Ryhmiin ohjaaminen on huomattu helpommaksi ensin aloitetun yksilötyön kautta jolloin luottamus asiakkaaseen on saavutettu ja lähteminen helpompaa.

Oma haasteensa on ollut myös asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen ja hankkeen mainonta. Esimerkiksi aikuissosiaalityön kautta ohjautuneita asiakkaita on hyvin vähän suhteessa kokonaismäärään.

Toimintatavat

Hankkeessa panostetaan toiminnallisuuden lisäksi yksilöohjaukseen. Hankkeen periaatteita on asiakaslähtöisyys, osallisuus sekä yhteisöllisyys. Hankkeessa pyritään asiakkaiden osallisuuden ja elämänhalinnan vahvistamiseen sekä itsenäisen asumisen turvaamiseen.

 

Hankkeen edetessä entistä enemmän painoarvoa on annettu jalkautuvalle työotteelle sekä kotiin tehtävälle työlle.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö tukee valmentajien työtä ja luo linjaa sekä pyrkii näkemään eteenpäin. Projektipäällikkö luo verkostoja ja hoitaa hankkeen taustatyön yhdessä hallinnon työntekijän kanssa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kuntoutuspolku ry mahdollistaa asiakkaiden ohjautumisen esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen, toiseen hanketoimintaan tai työllistymistä edistävään palveluun kuten kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntoutuspolulla on laaja ja monipuolinen toimintaympäristö eri puolilla kaupunkia.

Kumppanit

Hankkeen kumppanina toimii Tampereen kaupunki jonka kanssa toteutetaan yhdessä vertaisuuteen pohjautuvaa asumistaitojen ryhmätoimintaa. Muita kumppaneita on muun muassa eri asumispalveluyksiköt, Rikosseuraamuslaitos, yhdistyksen Polku55-hanke sekä muut kolmannen sektorin toimijat jotka toimivat asiakkaiden ohjaajina ja joiden kanssa on toteutettu tapahtumia ja retkiä asiakkaille.

Rahoittaja

Rahoittaja tukee hankkeen toteutumista ja tavoitteiden mukaista toimintaa suuntaamalla rahoitusta oikeisiin, suunnitelman mukaisiin, asioihin.

Ohjausryhma

Ohjausryhmään kuuluu rahoittajan lisäksi edustus Tampereen kaupungilta aikuissosiaalityöstä ja asunnottomuuden ehkäisyn kuntastrategioista, Osallistavan sosiaaliturvan hankkeesta, Rikosseuraamuslaitokselta sekä Y-säätiöltä.

Ohjausryhmän rooli on tukea ja neuvoa-antava.