Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Green Care, eli luontolähtöisen hyvinvoinnin edistävä toiminta

Toimintalinja 4 (ESR) | 15.02.2016 – 31.12.2017 | Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Lena Enlund, projektipäällikkö

Martta Ylilauri, projektisuunnittelija

Pia Smeds, projektisuunnittelija

Anja Yli-Viikari, tutkija

Olli Voutilainen, asiantuntija

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/2880/09 02 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Centria-amk
Maakunta: Pohjanmaa
Aloituspäivä: 15.02.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Projektets målsättning är att utveckla en första svenskspråkig utbildningsmodul inom Green care och naturbaserad pedagogik i Österbotten. Naturbaserad vård (Green care) och pedagogik (Farm education) är redan väletablerade tjänsteformer för landsbygdsföretagande i övriga Norden. Särskilt inom Green care består kunderna av aktörer inom social- och hälsovården och privata personer som köper förebyggande och rehabiliterande natur- och landsbygdsstödda tjänster av företagare. Kunderna inom Farm education är framför allt skolor och daghem som köper tjänster i enlighet med läroplanen och pedagogiska kriterier. Green care har utvecklats och forskats även i Finland men kompetens, utbildning och produktifiering har inte ännu utvecklats i Österbotten. Detta planerade projekt är en fortsättning och ett svar på “Grön omsorg i Österbotten”-projektet där det framkom ett klart behov av att utveckla kompetensen av denna typ av företagande, utbildning och lärometoder i svenska Österbotten. Österbottens särdrag, språkliga, och lokala behov, styrkor, regionens unika sociala och professionella kapital kommer att beaktas i detta regionala projekt.

Projektets målsättning är att förbättra deltagarnas färdigheter att ta i bruk en social innovation. Aurautbildningsmodulen riktar sig i form av skräddarsydd utbildning till ett flertal olika aktörer, t.ex. potentiella Green care-företagare, utbildare, social- och hälsovårdspersonal, rådgivare, socionom- och andra studeranden.

Projektet resulterar i en utbildningsmodul som består av nya kurser inom naturbaserad vård och pedagogik.

Tulokset

Deltagarna i utbildningsmodulen får en grundläggande kompetens i att agera inom området eller att specialisera sig vidare på annat håll. Utbildningsmodulen kommer att genomföras till en stor del och till den del som är ändåmålsenligt med hjälp av digitala pedagogiska verksamhetsformer och sociala medier.

Utbildningsmodulen kommer att dra nytta av material och resultat som genereras från forsknings- ochutvecklingsarbete som kommer att utföras överskridande landskapsgränserna inom ramen för ett större Aura-grön omsorg-projekt.

Piloteringen av utbildningsmodulen sker i Österbotten och varefter de digitala läromedlen kan utnyttjas på nationell nivå inom svenskspråkiga eller tvåspråkiga områden. Projektet främjar på så sätt språklig likställdhet i och med att det erbjuder svenskspråkig utbildning. Projektet gynnar även jämställdhet mellan könen eftersom grön omsorg gynnar kvinnligt företagande. I syfte att främja jämställdhet och för att beakta de olika könens servicebehov, kommer man i marknadsföringen och i planeringen av utbildningens kursinnehåll lyfta fram sektorer som traditionellt är mansdominerande, t.ex. lantbruk, vildmarksguidning, samt fiske- och skogsnäring.

Ratkaisun kuvaus

Kehittää ruotsinkielinen koulutusmalli parantamaan työvoiman ammattitaitoa, sekä myös saada lisää koulutusta uusiutuville aloille.

Lisätä yhdenmukaista Green Care (GC)-tietoa ja osaamista alan toimijoiden keskuudessa, luomalla saman sisältöisenä tiedot varmistetaan GC-toiminnan laatu, turvallisuus ja uskottavuus.

Luoda ja kehittää Pohjanmaan verkostoa GC-toimialan edistämiseksi.

Hyvät käytännöt

Kehitystyössä hyödynnetään parhaita olemassa olevia opetuskäytäntöjä ja esim. verkkokoulutusta.

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Naturresursinstitutet
Vasa Universitet/Lévon-Institutet