Biopooli -Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Koordinaattori, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti

 • Tapani Sauranen
 • Tarmo Lampila
 • Miia Jämse´n
 • Hannu Lähdevaara
 • Samppa Alanen
 • Leena Turunen
 • Seppo Rantapuska
 • Hannu Vilkkilä

Partneri, Itä-Suomen Yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema

 • Marja Kolström

Partneri, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

 • Pekka Janhonen
 • Jari Tuikkanen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Liitto, Pohjois-Karjalan Liitto
EURA-tunnus: A70152
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Biopooli -hankkeessa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli, jota demonstroidaan valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa:

 1. Konenäköön perustuva menetelmä (runsaasti uuteaineita sisältävän) oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla luodaan uusi raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
 2. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.
 3. Uusimpaan tietoon perustuvat varastoinnin riskejä (itsesyttyminen, varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt.

Hankkeen erityisenä tavoitteena on puubiomassoihin perustuvan yrityspohjaisen liiketoiminnan lisääminen Pohjoisen Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla sekä uusien puupohjaisten korkean jalostusasteen vientituotteisiin keskittyvän T&K&I -toiminnan sekä edelleen uusien tuotteiden kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn edistäminen.

Tulokset

Biopooli –hanke mukana puuenergiaterminaalien kehitystyössä

Biopooli – hankkeen kehittämistavoitteena oli kehittää uusi, yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen toimintakonsepti ja liiketoimintamalli sekä demonstroida Biopoolin toimintaa valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa. Terminaalitoiminta oli hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa kovan kiinnostuksen kohteena eri puolella Suomea. Tähän perinteiseen toimintaan haluttiin saada laajempaa toiminnallisuutta ja raaka-aineen jalostusarvon nostoa. Hankkeen päärahoittaja oli Keski-Suomen Liitto (EAKR), osarahoittajina alan yritykset ja sekä pohjoisen Keski-Suomen kehittämisyhtiöt ja kunnat.

Osaprojektien tavoitteet ja tulokset

 1. Konenäköön perustuva menetelmä (runsaasti uuteaineita sisältävän) oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla oli tavoitteena saada aikaan uuteainerikas raaka-ainevirta, jota voidaan hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.

Tavoite ei toteutunut aivan suunnitellusti, sillä konenäkömenetelmän kehittäminen (kamera, detektori, robotti) osoittautui epähomogeenisen raaka-aineen, eli hakkeen käsittelyssä ennakoitua paljon vaikeammaksi. Kuitenkin kameraosaaminen ja sen hyötyjen tunnistaminen laajeni hankkeen myötä, ja sitä on jo päästy hyödyntämään jatkohankkeissa

Rinnakkaisella Biopooli -Investoinnit hankkeella voitiin hankkia konenäkötestauksia varten sekä asiantuntijapalveluja että laitehankintoja. Merkittävimpiä niistä olivat IR –kamerajärjestelmän ja kaasukromatografiin liittettävä mikrochamberin hankinta ja hyperspektrikameran vuokraus uuteainetestauksia varten.

 

 1. Kustannus- ja energiatehokkaat tavat lisätä hyötykuorman määrää metsäbiomassakuljetuksissa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät menetelmät kuivaukseen palstalla tai terminaalissa.

Hankkeen aikana tehtiin kuivauskokeista eri raaka-aineille ja kehitettiin jatkuvatoiminen kuivuri, jolla voidaan parantaa raaka-aineen laatua. Kuivurikontti soveltuu puuraaka-aineitten lisäksi myös muiden materiaalien kuivaukseen. Myös aurinkoenergian hyödyntämisestä lisäkuivausenergiana saatiin uutta tietoa, joka on hyödynnettävissä etenkin energiapuuterminaaleissa, lämpöyrittäjyys- ja pien CHP -kohteissa.

Rinnakkainen investointihanke mahdollisti uudentyyppisen kuivurin suunnittelun ja rakentamisen hankkeen aikana. Merkittävimmät hankinnat olivat kuivurissa tarvittavat hakkeen siirtolaitteet, moottorit, hydrauliikka yms. komponentit sekä ulkopuolisena palveluna hankitut sähkö- ja automaatiosuunnittelu ja niiden asennukset.

 

 1. Uusimpaan tietoon perustuvat innovatiiviset varastoinnin riskejä (itsesyttyminen, varastointitappiot) vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt. Tavoitteena oli uusien hakkeen varastointireseptien luominen alan toimijoille ja riskejä pienentävien käsittelyjen käyttöönotto terminaaleissa ja laitoksilla.

 

Runsaitten kenttäkokeiden sekä käytettyjen lisäaineiden ja käsittelymenetelmien avulla saatiin runsaasti tietoa hakekasojen itsesyttymisten perimmäisistä syistä. Nämä tiedot hyödyttävät eri toimijoita energiapuun varastoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Investointihankkeen rahoituksella suunniteltiin ja valmistettiin hakkeen käsittelylaitteisto, jolla voitiin varastoitaviin hakkeisiin lisätä nestemäinen ”varastointiaine”. Tällä aineella voitiin vaikuttaa olennaisesti hakkeen laadun pysymiseen pitkäkestoisen varastoinnin aikana.

 

 1. Biopooli –toimintakonseptin ja liiketoimintamallin luominen sekä demonstrointi valitussa terminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa.

Pohjoisen Keski-Suomen alueelta kartoitettiin 15 potentiaalista terminaalialuetta, joista kolmelle tehtiin tarkempi maantieteellinen ja logistinen analyysi. Hanketta suunniteltaessa näkymät bioterminaalien tulevaisuudesta ja energiapuun asemasta olivat paljon valoisammat kuin miksi ne hankkeen aikana todellisuudessa muuttuivat. Tavoitteena ollut Biopooli –toimintakonseptin ja liiketoimintamallin luominen sekä demonstrointi valitussa terminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa jäi toteutumatta, ellei sellaiseksi katsota Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston maille perustettua Pilot –terminaalialuetta. Tälle kyseille Pilot -terminaalille tehtiin alustava layout suunnittelu. PK –yrityksiltä ei löytynyt lopulta tarvetta ja kiinnostusta lähteä toteuttamaan uutta liiketoimintamallia, eikä siihen löytynyt liiketaloudellisia perusteita muuttuneessa tilanteessa.

Lopputuloksena voidaan todeta, että osaaminen eri osaprojektien aihealueilla kasvoi merkittävästi. Tätä osaamista voidaan hyödyntää jatkossa rakennettaessa yritysten kanssa uutta T&K&I -toimintaa. Etenkin kamerateknologiaan liittyvä verkosto laajeni ja mahdollisti uudet kehittämisavaukset. Investointi –hankkeen rahoituksella tehdyt laitehankinnat mahdollistavat myös entistä laajemman tutkimus- ja kehitystoiminnan tulevaisuudessa.

Loppuraportti osoitteessa: https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys–research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/biopooli/loppuraportti-biopooli.pdf

 

 

Hyvät käytännöt

Hanke jaettiin neljään osaprojektiin, joille kullekin nimettiin oma osaprojektipäällikkö. Tämä valinta osoittautui hankkeen myötä erittäin hyväksi päätökseksi.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeen suuntaaminen toimialalla tapahtuneiden muutosten perusteella

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys