DigiBusiness – Parempaa tulosta liiketoimintaasi

Parantaa pk-yrittäjän digiosaamista ja sitä kautta liiketoimintaa

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2016 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Irma Salo, Satakunnan Yrittäjät

Osatoteuttajan projektipäällikkö Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan Yrittäjät, osatoteuttaja Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien digitaalisia valmiuksia ja sitä kautta kehittää heidän liiketoimintaansa ja yrityksen tuottavuutta. Yrittäjän oma digitaalinen osaaminen sekä sen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa on hankkeen keskiössä. On oleellista, että yrittäjät itse ovat aktiivisia, innovoituneita ja motivoituneita tuottavuuden kehittämiseksi ja tuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi. Digitaalisten työkalujen ja omien mahdollisuuksien tunnistaminen parantaa myös oleellisesti työhyvinvointia.

Digitalisaatio on laaja käsite ja tässä hankkeessa halutaan toiminta keskittää taloushallinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamis-alueille. Keskittymällä näihin osa-alueisiin parannetaan jo huomattavasti yrittäjän osaamista hyödyntää oppimaansa tietoa ja sitä kautta hakea kasvua liiketoimintaan ja parantaa omaa sekä mahdollisen henkilökunnan työhyvinvointia.

Järjestössä toimii kaupan- ja palvelujen asiantuntijaryhmä sekä yksinyrittäjien asiantuntijaryhmä (ryhmät koostuvat eri paikallisyhdistysten luottamushenkilöistä/yrittäjistä) ja he ovat saaneet kentältä palautetta sekä itse havainnoineet, että osalla yrittäjistä on heikot tai välttävät digitaaliset valmiudet. Myös Suomen Yrittäjät on yhdessä eri tahojen kanssa teettänyt kyselyjä, joissa on tiedusteltu digitaalisten palvelujen käyttöä sekä yrittäjien digitaalisia valmiuksia. Kyselyt vahvistavat käsitystä siitä, että tukea ja tietoa digitaalisen osaamisen hyödyntämiseen tarvitaan.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat pien- ja mikroyrittäjät sekä muut pk-yritykset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeisimpiä tuloksia on väline, jolla selviää yrittäjän digitaaliset valmiudet ja tarpeet sekä niiden kytkös työhyvinvointiin. Väline voi tuottaa mm. raportteja, joita päivitetään toimintamallin toteutuksen edetessä, niin että siitä on selkeästi seurattavissa yrittäjän kehitys sekä työhyvinvoinnin osuus. Hanke tähtää myös, että alkukartoituskyselystä tehdään työkalu yritysneuvojien käyttöön. Hankkeesta halutaan toimintamalli, jossa huomioidaan yrittäjän tarpeet ja osaamistaso sekä tuodaan digiasiantuntemus lähemmäs yrittäjää.

Hankkeessa tehtävien kartoituksen perusteella tunnistetaan yritykset, jotka haluavat hyödyntää digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Näiden yritysten kanssa selvitetään nykyisen liiketoiminnan tilanne ja osaamistaso digitaalisten ratkaisujen osalta. Tuloksena on osaamiskuilujen löytäminen ja sitä kautta niiden kaventamiseen tähtäävät jatkosuunnitelmat linkitettynä yrityksen strategiaan. Tässä hankkeessa syntyy yritysneuvontaan uusia välineitä digiosaamisen ja yrityksen digistrategian hahmottamiseen.

Digitalisaatio on tätä päivää ja tulevaisuutta. Pien- ja mikroyrittäjien ei ole varaa jäädä pois kehityksestä, sillä se tulee mullistamaan liiketoimintaa. Mitä nopeammin ja paremmin yrittäjä on valmiudessa muutoksiin ja pystyy jopa ennakoimaan tulevaa, sitä vakaammalta näyttää yrityksen tulevaisuus. Pahimmillaan osaamisvaje voi heikentää tuottavuutta, yrityksen kilpailukykyä ja kasvua. Myös yrittäjän oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat suuressa vaarassa.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen tarkoituksena on auttaa satakuntalaisia pk-yrittäjiä kohtaamaan digitalisaation haasteet mm. tuottamalla heille eri tyyppisiä koulutuksia. Koulutukset pyritään rakentamaan niin, että yrittäjän olisi sinne helppo osallistua ja saisi sieltä mahdollisimman paljon tietoa mukaansa.
Samalla pystymme myös yhdistämään paikallisia tekijöitä toisiinsa ja luomaan omia ”digiverkostoja” yrittäjien kesken.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana on toteutettu useita pienryhmäkoulutuksia ympäri Satakuntaa viidellä eri paikkakunnalla. Pienryhmien maximikoko on ollut 10 henkeä. Olemme myös kokeilleet eri ajoittaa koulutuksia aamu- ja ilta-aikoihin, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua.
Aikakokeiluista ym. huolimatta hankkeen haasteeksi on noussut yrittäjien tavoitettavuus ja osallistuminen koulutuksiin. Olemme ohjausryhmän kanssa yhdessä pohtineet asiaa ja yhdistämällä myös Suomen Yrittäjistä saatuja tutkimustuloksia 2016 yrittäjien kasvun menestystekijöistä, on yksi ratkaisevista tekijöistä yrittäjän oma asenne ja suhtautuminen digitalisaation mahdollisuuksiin. Jos aihe koetaan vieraaksi ja ”hahmottelemattomaksi pakoksi”, on koulutuksiin, infotilaisuuksiin ym. osallistumisen kynnys hyvin suuri. On hyvin tärkeää jatkaa yrittäjien herättelyä aiheeseen, sillä moni kokee sen vielä vieraaksi.
Sen sijaan ne, jotka ovat kokeneet aiheen tarpeelliseksi, ovat osallistuneet useampaankin hankkeen koulutukseen ja tilaisuuteen. Paikan päällä on ollut mahdollista seurata konkreettisesti ahaa-elämyksiä ja hahmotuksia, miten toteuttaa asioita ja ottaa mukaan omaan liiketoimintaan. Koulutusryhmissä on tapahtunut myös tutustumista ja verkostoitumista toisiin uudella tavalla. On ymmärretty, että kaikkea ei voi eikä pidä osata, mutta omaa osaamistaan voi jakaa toiselle ja vastavuoroisesti saa toiselta yrittäjältä jotain uutta tietoa takaisin.
Kevään 2017 aikana koulutusten toteutuksia tiivistettiin kolmelle paikkakunnalle. Koulutusten teemat vietiin toisiin teemoihin, joka selvästikin veti puoleensa jälleen eri tyyppisiä satakuntalaisia pk-yrittäjiä. Pyrimme tuomaan vielä enemmän esille yrittäjille sitä näkökulmaa, että heidän ei tarvitse tehdä muutosta yksin, vaan verkostoitumalla muiden kanssa hyötyy enemmän.

Toimintatavat

Pienryhmäkoulutukset, seminaarit.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä on hallinnoida, koordinoida ja toteuttaa hankkeen toiminta.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmään kuuluu Satakunnan Yrittäjien ja Prizztechin edustajien lisäksi rahoittajan edustus sekä yrittäjän näkökulmaa kuin digitalisaation asiantuntija. Ohjausryhmä on ollut keskusteluissaan erittäin aktiivinen ja rento. Projektipäällikkö on pystynyt hyödyntämään ohjausryhmän keskusteluja käytännön työhön.