Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä

Digi Fellow -kumppanuudet ja blended learning täydennyskoulutuksessa

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2016 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttaja:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Helena Tirronen, projektipäällikkö

Osatoteuttaja:
Tampereen teknillinen yliopisto
Mari Rajala, projektipäällikkö

Osatoteuttaja:
Tampereen yliopisto
Minna Miettinen, koulutusjohtaja

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20563
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Digimyrsky-projektissa haetaan yrityskumppaneita kehittämään yhdessä kolmen tamperelaisen korkeakoulun kanssa uutta blended learning -oppimismallia, jossa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä kontakti- ja verkko-opetus.

Pilottivaiheessa alueen PK-yritykset toimivat Digi Fellow -konseptilla korkeakoulujen kumppaneina. Digi Fellow -yrityksille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää myös korkeakoulujen kansainvälistä huippuosaamista sekä luoda osaamista, jolla on kysyntää Suomen ulkopuolella.

Digimyrskyssä luodaan tulevaisuuden täydennyskoulutukselle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta digitaalinen palvelukonsepti, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavia, tarpeellisia, houkuttelevia, helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Digimyrskyssä kolme korkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulu, Teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto, kehittävät digitaalista opetusteknologiaa ja luovat yhdessä opetustarjontaa Pirkanmaan alueen PK-yritysten tarpeisiin.

Avainsanat:

Tulokset

Digimyrsky-projektin tehtävä ja tuloksia:

  1. Perustetaan Digi Fellow -yritysyhteistyöverkoston ja pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteinen asiakasyhteistyömalli
  2. Rakennetaan yritysten ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava blended learning -malliin perustuva oppimiskonsepti
  3. Konseptoidaan vuorovaikutteinen uudenlainen verkkopalvelu sekä toimivat digitaaliset oppimisympäristöt, joissa asiakkaan osaamistarpeet tulevat huomioiduksi
  4. Synnytetään kolmen korkeakoulun yhteinen täydennyskoulutuksen palvelukonsepti vastaamaan entistä ketterämmin kasvu- ja rakennemuutostilanteiden vaateisiin
  5. Aktivoidaan toimivia kansainvälisiä verkostoja yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön

Ratkaisun kuvaus

Keskeinen osa tulevaisuuden täydennyskoulutusta on kolmen korkeakoulun yksi, yhteinen verkkopalvelu. Hankkeessa konseptoitiin verkkopalvelumalli, jossa pyrittiin toteuttamaan asiakkaiden toiveita verkkopalvelun helppokäyttöisyydestä ja yritysten tarpeisiin soveltuvan sisällön tuottamisesta. Verkkopalvelumalli tarkoittaa nettisivustoa, joka kokoaa kaiken täydennyskoulutuksen ja jossa on käyttäjäprofiloitua sisältöä.  Digitaalinen palvelukonsepti sisältää modernin verkkopalvelumallin lisäksi myös modernit oppimis- ja kumppanuusmallit. Oppimiseen kehitettiin asiakkaiden tarpeisiin muovautuvaa Blended Learning -mallia; oppimisen tulee olla ajasta ja paikasta riippumatonta.  Kumppanuusmallin rakentamisessa huomioitiin yritysten toiveita sopimusten ja hinnoittelun osalta.

 

 

Hyvät käytännöt

Mallien kehittämistyötä tehtiin kehittäjätapaamisissa, webinaareissa, seminaareissa ja erilaisissa työpajoissa, joissa keskeistä oli vuoropuhelu. Kehittäjätapaamiset olivat suunnatut vain Digi Fellow -yrityksille, ja niissä lähtökohtana oli palvelumuotoilu. Halusimme kuulla, mitä ja miten yrityksissä halutaan opiskella työn ohella. Vastaukset ovat auttaneet meitä miettimään modernia työn ohessa oppimista sekä omia palveluitamme. Webinaarit ja seminaarit olivat kaikille avoimia tilaisuuksia ja niihin osallistui runsas 200 osallistujaa muista yrityksistä ja korkeakouluista. Webinaarien aiheita olivat digitaalisuuden hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä, onnistumisen eväitä digitalisaatioon, sosiaalinen media työvälineenä ja tulevaisuuden oppimisympäristöt. Webinaarien järjestämisestä syntyi Webinaarin abc-opas. Seminaarien aiheina olivat digitalisaation vaikutus johtamiseen ja rikastava yhteistyö. Yritykset pystyivät soveltamaan ja hyödyntämään tilaisuuksien sisältöjä ja menetelmiä myös oman toimintansa kehittämiseen ja digitalisoimiseen. Tilaisuuksissa hyödynnettiin korkeakoulujen kansainvälisiä verkostoja ja korkeakoulujen kansainvälistä huippuosaamista. Tilaisuuksissa esiintyivät asiantuntijoina myös Digi Fellow -verkoston toimijat.

Hyvän käytännön siirtotapa

Digimyrsky on kasvattanut osaamista niin hankkeen kohderyhmässä kuin toteuttajissa. Osallistujien palautteiden perusteella hankkeen parasta antia olivat paikallinen yhteistyöverkosto sekä laajemmat yhteydet korkeakoulumaailmaan ja digitalisaation asiantuntijoihin. Digi Fellow -kumppanuusverkostoon ja tilaisuuksiin osallistuminen tarjosi runsaasti vinkkejä digitalisaatioon ja markkinointiin.

Digimyrskyn tulokset löytyvät verkkosivulta digimyrsky.wordpress.tamk.fi. Tuloksia ovat kaikkien tilaisuuksien aineistot, webinaarien tallenteet ja palvelumuotoilukoosteet. Tuloksena syntyivät verkkopalvelumalli, asiakkuus- ja kumppanuusmalli sekä oppimismalli. Mallit on dokumentoitu kuvien ja artikkeleiden kera ja julkaistu verkkosivulla. Webinaariopas ja Vuorovaikutteisen verkkopalvelun konsepti löytyvät myös verkkosivulta.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen lähtökohtana oli tarve kehittää koulutustoiminnan digitalisoitumista ja toisaalta omalta osaltaan edistää Tampere 3 –hankkeen toteutumista luomalla Tampereelle elinkeinoelämän tarpeeseen ja kolmen korkeakoulun osaamiseen perustuva moderni oppimisen palvelukeskus. Digimyrsky-hanke edisti näihin tarpeisiin vastaamista hyvin. Hankkeessa oli viisi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli, että yritykset sitoutuvat korkeakoulujen yhteistyöhönpitkäaikaisina kumppaneina. Tavoitteena oli rakentaa toimiva ja aktiivinen yritysyhteistyöverkosto sekä tamperelaisten korkeakoulujen yhteinen asiakasyhteistyömalli. Hankkeen toisena tavoitteena oli, että kasvu- ja rakennemuutoksen vaikutuksen alaiset yritykset ja työntekijät omaksuisivat uuden vastuullisemman ja itseohjautuvamman oppimismallin, jossa yhdistetään erilaisia uusia oppimisympäristöjä, kontaktiopetusta ja verkko-opetusta. Tuloksena saatiin yritysten ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin vastaava blended learning -malliin perustuva oppimiskonsepti. Hankkeen kolmantena tavoitteena oli, että asiakkaat, yritykset ja yksilöt, kokevat korkeakoulujen täydennyskoulutuspalvelut helposti saavutettaviksi, tarpeellisiksi, houkutteleviksi, helppokäyttöisiksi ja ajasta ja paikasta riippumattomiksi. Hankkeessa luotiin vuorovaikutteinen uudenlainen verkkokaupan konsepti, jossa asiakkaan osaamistarpeet sekä toimivat digitaaliset oppimisympäristöt tulivat huomioiduksi. Hankkeen neljäntenä tavoitteena oli, että Tampereen kolme korkeakoulua rakentavat yhteisen täydennyskoulutuksen digitaalisen palvelukonseptin mallin yrityksille. Viidentenä tavoitteena oli luoda tamperelaisille yrityksille mahdollisuus hyödyntää korkeakoulujen huippuosaamista sekä luoda osaamista, jolla on kysyntää myös Suomen ulkopuolella. Hankkeessa hyödynnettiin, rakennettiin ja aktivoitiin tähän tarkoitukseen kansainvälisiä verkostoja myös kohderyhmäyritysten kautta.

Hankkeen aikana:

Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä -hankkeessa lähtökohtana oli tarve kehittää täydennyskoulutustoiminnan digitalisoitumista Tampereen ammattikorkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Pirkanmaan alueen yritysten ja kuntien yrittäjien ja työntekijöiden kanssa. Digimyrskyssä rakennettiin tulevaisuuden täydennyskoulutukselle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta digitaalinen palvelukonsepti, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavia, tarpeellisia, houkuttelevia, helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Modernia, elinkeinoelämän tarpeisiin pohjautuvaa toimintamallia rakennettiin Tampere3:n täydennyskoulutuspalveluille.

Hankkeen jälkeen:

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat uuden monialaisen korkeakoulujen yhteisön, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Sen osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Korkeakoulujen täydennyskoulus organisoituu uudelleen ja kehittää yhtä yhteistä digitaalista palvelukonseptia. Tässä kehitystyössä hyödynnetään Digimyrskyssä saatuja kokemuksia yhteistyöstä ja hankkeen tuloksen asyntyneitä verkkopalvelu-, oppimis- sekä asiakkuus ja kumppanuusmallia.

Toimintatavat

Digimyrskyssä mukana olevat yrittäjät ja työntekijät muodostivat yhdessä Digi Fellow -kumppanuusverkoston. Mukaan lähti alkuun 26 Digi Fellow -yritystä. Mukaan lähteneet yrittäjät ja työntekijät olivat innostuneita oppimaan digitalisaatiosta ja halukkaita kehittämään korkeakoulujen täydennyskoulutusta. Heillä oli aito halu tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yritykset toivoivat eritoten erilaisia asiantuntijapalveluita ja kansainvälistä yhteistyötä. Yritykset odottivat myös, että yhteistyö korkeakoulujen kanssa samalla hyödyntää heidän omaa liiketoimintaansa. Paikallinen verkostoitumisen mahdollisuus koettiin myös ensiarvoisen tärkeäksi. Hankkeessa täydennyskoulutuksen digitaalista palvelukonseptia lähdettiin kehittämään erilaisissa tilaisuuksissa, joita markkinoitiin Digi Fellow -yrityksille.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Helena Tirronen
Tampereen ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Kumppanit

Yritysyhteistyökumppaneina 26 Digi Fellow -yritystä.

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Edustajat:
Tampereen kauppakamari
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Tekniikan akateemiset TEK
Pirkanmaan yrittäjät
Tampereen kaupunki
Yritysedustaja
Toteuttajina olevien korkeakoulujen edustajat