Digitopia

Tavoitteena osaaminen ja innovaatiot media-alalla

Toimintalinja 4 (ESR) | 02.03.2015 – 31.10.2017 | Varsinais-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Milla Järvipetäjä
Projektipäällikkö
+358 50 5985239
milla.jarvipetaja (at) turkuamk.fi
Jussi Kokkola
Projektikoordinaattori
+358 40 3550109
jussi.kokkola (at) turkuamk.fi
millajajussi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/796/09 02 01 01/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 02.03.2015
Lopetuspäivä: 31.10.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Digitopia – Innosta ideoihin

DIGITOPIA vahvistaa media-alan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä sopeutumis- ja kilpailukykyä työpajojen, tapahtumien ja seminaarien avulla. Tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia mainonnan ja journalismin sisältöjä, palvelu- ja toimintamalleja sekä alan täydennyskoulutusta Varsinais-Suomessa. ESR-rahoitteisesta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulun media-alan koulutus, Satumaa Family Business sekä Åbo Underrättelser. Digitopia on suunnattu media-alan osaajille, yritysten markkinointi- ja viestintäosastojen henkilöstölle, freelancer-tekijöille, alan työttömille tai työttömyysuhan alla oleville sekä media-alan opiskelijoille.

Digitopia-hanke toteutetaan kolmivaiheisesti työpajoissa, jossa alan erityisasiantuntijat sparraavat ja auttavat uusien sisältöjen ja työskentelytapojen kehittämistyössä. Teemalliset innovaatiotyöpajat (3 kpl) avaavat uusia näkökulmia ja antava ajankohtaista tietoa, jonka avulla pyritään luomaan uutta murroksessa olevaan media-alaan. Innovaatiotyöpajojen ideat viedään jatkokehitykseen toiminnallisiin työpajoihin (3 kpl), joissa kehitellään ideoita käytännön tasolle. Toiminnallisen työpajan ideat tuodaan käytäntöön pitkäkestoisten testilaboratorioiden (4 kpl) avulla.

Hankkessa kehitetään ja luodaan journalismin ja mainonnan kustannustehokkaita ja innovatiivisia sisältötuotannon muotoja, mediasisältöjä ja toimintamalleja sekä vahvistamaan yritysten ja freelancereiden sopeutumis – ja kilpailukykyä kehittämällä yhtenäisiä tapoja työelämän ja Turun AMK:n media-alan koulutusten välille.

Tulokset

Hankkeen tulokset ovat

a) Journalismin ja mainonnan kustannustehokkaita ja innovatiivisia sisältötuotannon muotoja mediasisältöjä ja toimintamalleja

b) yritysten ja freelancereiden osaamisen vahvistaminen.

Mediainnovaatioita syntyy Digitopian innovaatiopajoissa.
Mediainnovaatioita syntyy Digitopian innovaatiopajoissa.

inno2

Partnerikonsortio on keskustellut ja päättänyt yhdessä toiminnallisten työpajojen aiheet, jotta ne olisivat mahdollisimman ajankohtaiset. Aiheet ovat käsitelleet monipuolisesti digitaalisen median sisällöntuotantoa, mm. sisältöjen optimointia ja edullisten viestintäkanavien käyttöä yhteisön innovatiivisessa viestinnässä. Osallistujien valmiuksia kehittää innovaatioita on nostettu.

Hankkeen tavoitteet ovat mediainnovaatioita ja osaamisen kasvattamista, ja työpajat ovat antaneet välineitä ja osaamista osallistujien oman viestinnän kehittämiseen ja edelleen jalostamiseen aina uusiksi mediallisiksi tuotteiksi asti.

miikka   Kouluttaja Miikka Virtanen Periscope-työpajassa.

 

Ratkaisun kuvaus

Tuloksiin päästään:

a) innovaatiotyöpajoissa ja testilaboratorioissa

yleisö rehn

Hankkeen aikana on toteutettu työpajoja ja testilaboratorioita median eri osa-alueisiin liittyen. Tilaisuuksissa on hyödynnetty erilaisia innovoinnin työvälineitä, kehitetty ideoita edelleen palvelumuotoilun avulla ja rakennettu konsepteja sekä testattu erilaisia sosiaalisen median keinoja ja analysoitu niitä.

b) täydennyskoulutuksessa

Täydennyskoulutusta varten on tehty täydennyskoulutuskartoitus ja vuoden 2016 täydennyskoulutukset on suunniteltu. Koulutusten aihepiirit ovat Digitaalinen palvelumuotoilu, wordpressin perusteet, kevyt videotuotanto,  datajournalismi ja somemarkkinointi.

Kartoitus

Hyvät käytännöt

  1. Hankkeen osallistujien sitouttamiseksi on perusteltua järjestää heti aluksi suurehko, alaa kiinnostava tilaisuus, jotta hanke nousee kohderyhmän tietoisuuteen.
  2. Innovaatioihin liittyvässä työskentelyssä on syytä antaa mahdollisuuksia yksin ja monialaisissa ryhmissä työskentelyyn, sillä tekijät kaipaavat sekä omaa tilaa kehittää ideoita itselleen että monialaista arviointia.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

 

 

Hankkeen aikana:

Kohderyhmän tavoittaminen ja sitouttaminen toimintaan. Erityisenä haasteena sitouttaa kiireiset kohderyhmäläiset hankkeeseen pidempikestoisesti. Lisäksi haasteena on hankkeeseen osallistuvien yritysten ja henkilöiden todentaminen yksiselitteisesti, sillä varsinainen kohderyhmä on hyvin kiireistä ja kriittistä: monikaan ei halua antaa tietojaan tai osallistuja saattaa tulla paikalle vain lyhyeksi hetkeksi.

Innovaatioiden kehittäminen ja loppuun asti saattaminen. Innovaatiot saattavat syntyä niin, ettei hankkeessa tiedetä niistä, sillä yritykset eivät välttämättä halua jakaa kaikkia oivalluksiaan yhteisesti. Hankkeen rooli on toimia katalysaattorina innovaatiotoiminnassa.

Toimintatavat

Hankkeen toiminta näkyy innovaatiotyöpajoina, täydennyskoulutuksena ja viestintänä.

Koponen_korttiin

Hankkeen julkaisu: http://digityy.com/
Julkaisu käsittelee osaamista ja tarvittavia taitoja media-alalla. Osaamisten, taitojen ja ominaisuuksien tarkastelun ja julkistamisen avulla voidaan viitoittaa polkuja mediainnovaatioita kohden. Julkaisu auttaa tunnistamaan tarvittavaa uutta osaamista, viestinnän tyylejä, toimintatapoja alalla ja ehdottaa ratkaisuja media-alan muutoksiin. Julkaisua varten on haastateltu noin 15 media-alan asiantuntijaa.

Digitopia-hankkeessa korostuu viestinnän suuri merkitys, ja hankkeen luonteeseen kuuluu toimiminen monissa eri kanavissa. Hanke näkyy, ottaa kantaa ja tiedottaa Twitterissä, Facebookissa, Linkedin:ssä ja omilla verkkosivuillaan.

digitopia_face linkedin

Keskustelunherättämiseksi Digitopialla on omaa sisällöntuotantoa: blogit ja Näkökulmia-videot.

<iframe width=”870″ height=”658″ src=”https://www.youtube.com/embed/8UN1fbANN20″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

natiivimainonta

rahkola

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeen toimintojen toteuttaminen ja sisällöllinen vastuu Eri osa-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen sisällöllisesti linjassa. Yhteydenpito eri organisaatioiden välillä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Ammattikorkeakoulu tuo hankkeelle innovaatioiden ja median pedagogista osaamista ja projektinhallinnallisen tuen ja osaamisen. Ammattikorkeakoulu on hyvä instrumentti suunnittelemaan ja toteuttamaan täydennyskoulutusta.

Kumppanit

Satumaa Family Business: työpajojen suunnittelu ja järjestäminen
Åbo Underrättelser: työpajojen suunnittelu ja tulosten julkaiseminen (2016 saakka)

Ohjausryhma

Hankkeen toimintojen sparraaminen ja seuraaminen. Ohjausryhmän verkostot auttavat hanketta verkostoitumaan.