Digivaattori

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2016 – 31.12.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Jarkko Pakkanen, SeAMK Tekniikka

Asiantuntija Markku Lahti, SeAMK Tekniikka

Asiantuntija Juha-Matti Arola, SeAMK Tekniikka

Asiantuntija Sanna Joensuu-Salo, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Saija Råtts, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Asiantuntija Piia-Pauliina Mäntysaari, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/3100/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tekniikka, Liiketoiminta ja kulttuuri
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Digivaattori -hankkeen tavoitteena oli nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa järjestettiin koulutusta (15 eri teemaa) ja tuotiin esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (10 pilottia).

Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, Teknologiateollisuus ry ja SeAMK.

Tulokset

Digivaattori-hanke koulutti PK-yrityksiä mm. seuraavista teemoista: projektinhallinta, tuotetiedonhallinta, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, robottien käyttö teollisuudessa sekä EU:n tietosuoja-asetus ja yritysturva. Hanke toteutti lisäksi pk-yritysten pilotteja erilaisten järjestelmien valintaan ja vaatimusmäärittelyihin  kuten toiminnanohjausjärjestelmään, dokumentinhallintajärjestelmään ja projektinhallintajärjestelmään liittyen.  Pilotteja toteutettiin myös tuotannon optimointiin, teollisuusrobotiikkaan, ennakoivaan kunnossapidon liiketoimintaan, dokumentin hallintaan, laadunhallintaan, projektinhallintaan, tuotannon kehittämiseen ja digitalisaation edellytysten luominen.

Digivaattori-hankkeessa tuotettiin myös digitaalisia animaatioesityksiä hankkeesta yleisesti ja kustakin piloteista. Ne löytyvät Digivaattori-hankkeen nettisivuilta: https://www.seamk.fi/digivaattori/

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen alussa tehtiin digitalisaatiokartoituskysely, jonka perusteella voitiin suunnitella koulutustarjontaa. Hankkeessa suunniteltiin toteuttaa 2-3 koulutuspäivän koulutuskokonaisuuksia, mutta PK-yritysten henkilöstöä oli hankala sitouttaa näin pitkiin koulutusohjelmiin. Ratkaisuksi löydettiin iltapäivänmittaiset koulutusosuudet, joiden syventämiseksi tarjottiin ratkaisuksi räätälöityjä koulutuksia yrityksissä koulutuksen jatkona tai sitten piloteissa tehtävän työn osana.

Koulutuksen osallistujien ja pilottiyritysten markkinointiin panostettiin paljon. Markkinointisähköposteja lähettiin yli 650 henkilölle. Etelä-Pohjanmaan valmistavista PK-yrityksistä 90 yritykseen otettiin yhteyttä puhelimitse. Näistä 48 yritystä pyysi hankkeesta lisämateriaalia ja yritysvierailulla käytiin 21 yrityksessä. Hankkeessa järjestettiin koulutusta (14 eri teemaa) ja tuotiin esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (10-15 pilottia).

 

Hyvät käytännöt

Hankkeessa kehitettiin myös uudenlaista koulutustapaa yritysyhteistyöhön. Digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelmassa kokeiltiin virtuaalista koulutusta, jossa koulutuksen kahden koulutusiltapäivän jälkeen pidettiin 3 kpl noin tunnin mittaista virtuaalista koulutussessiota Google Hangout-työkalulla sekä avattiin koulutettaville Google Classroom-koulutustila, johon tallennettiin koulutusmateriaalit yms.  Osallistujat olivat tähän tyytyväisiä, kun heidän ei tarvinnut tunnin opetusta varten ajaa Seinäjoelle maakunnasta ja taas takaisin maakuntaan Seinäjoelta. Myös suuremmilta teknisiltä vaikeuksilta vältyttiin, koska Google Hangout toimi selaimessa ilman erillistä ohjelman asentumista.

Syksyllä toteutettiin yhdessä Maakuntakorkeakoulun kanssa digiaiheisia koulutuksia Google Hangout-työkalulla maakunnasta käsin Alajärveltä, Alavudelta, Lappajärveltä, Kauhajoelta ja Kauhavalta. Etäkoulutukset nauhoitettiin lisäksi ja osallistujia sparrattiin koulutuksen jälkeen vielä yksilösessioilla valmentaen. Toimintamalli koettiin toimivaksi ja useita uusia teollisia pk-yrityksiä saatiin mukaan. Joustavuus osallistua koulutukseen etänä tai nauhoitteen koettiin parhaiten pk-yrityksiä palvelevaksi samoin jalkautuminen maakuntaan koettiin hyväksi.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeessa on saatu kehitettyä uusia toimintatapoja koulutukseen kuten joustavaa yrityskoulutusta, jossa koulutetaan yrityksiä paikan päällä koulutuksen jatkona ja yrityspiloteissa. Hankkeessa on hyödynnetty digitaalisia animaatioita niin hankkeen kuin pilottienkin esittelyssä. Vaihtoehtoisia koulutustapoja tuli kehitettyä, koska suunnitellut 2-3 päivän koulutuskokonaisuudet eivät vetäneet osallistujia.

Haastavana olemme kokeneet yritysten aktivoimisen mukaan hankkeeseen. Vaikka hankkeen alussa tehdyssä digitalisaatiokartoituskyselyssä selkeästi tuli tarve esiin digitaalisen markkinoinnin koulutukseen, niin koulutukseen saatiin vain 6 yritystä. Opettajien käyttö hankkeen resursseina on ajoittain haastavaa etenkin silloin, kun  jollakin jaksolla on enemmän opetusta, jolloin heidän tekemänsä hanketyö kärsii.

 

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen jälkeen saatuja kokemuksia hyödynnetään EAKR-rahoitteisessa Training 4.0: Robotiikka- hankkeessa etenkin verkkokoulutuksen osalta. Hankkeessa kehitettyä digianalysaattoria tullaan jatkokehittämään jatkossa, koska siihen kohdistuu elinkeinoelämän osalta tarpeita ja odotuksia.

Toimintatavat

Koulutustilaisuudet pitää suunnitella PK-yritysten kannalta – aamu- tai iltapäivätilaisuuksia, joita täydennettiin yrityskohtaisilla koulutuskäynneillä tai verkkokokouksilla. Hankkeen tietojen julkaiseminen ja markkinointi toteutettiin mm. digitaalisten animaatioiden avulla. Hankkeen markkinointi piti olla systemaattista ja uutteraa painottuen erityisesti puhelinmarkkinointiin ja yrityskäynteihin.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Keskeinen tekijä hankkeen onnistumiseen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaatiomme erikoisosaajat viestinnässä, tietotekniikassa, taloudessa, koulutussuunnittelussa ja hankesuunnittelussa antoivat arvokkaan panoksensa hankkeen onnistumiseen.

Kumppanit

Erityisen tärkeitä, kun toteuttajaorganisaation omat resurssit eivät riitä ja tarvitaan lisäosaamista esimerkiksi hankkeen pilottien tai koulutusten toteuttamiseksi.

Rahoittaja

Rahoittaja on kehittämisen mahdollistaja, mutta ennen kaikkea kanssakehittäjä alueella, missä toimitaan.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän merkitys on siinä, että se näkee hankkeen laajemmassa kontekstissa, jolloin hankkeen resursseja voidaan kohdentaa toisaalle tai aiempaa suuntaa voidaan vahvistaa.