Dude – Do yoUr own DiligencE

DUDE-hankkeessa ohjataan nuoria kohti työelämää.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.04.2018 – 31.12.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Dudeja ohjaa

DUDEen osallistujat saavat tuekseen monialaisen tiimin. Ohjaajat ovat ICT-alan, liiketoiminnan ja elämänhallinnan ammattilaisia.

Hanna on Duden vahva, mutta hellä vetäjä.
p. 040-149 6199, hanna.lahnalampi at centria.fi.

Mikko K. on ryhmän digi-velho, jolla ei mene sormi suuhun.
p.040- 641 3339, mikko.kankainen2 at centria.fi.

Mikko H. auttaa DUDE-jakson aikana ja ohjaa elämässä eteenpäin.
p. 044-7250096, mikko.hankaniemi at kpedu.fi

Leena hoitaa viestintää ja tuntee markkinoinnin kuin omat taskunsa.
Jukka tulee yliopistolta ja on tutkimustyön mestari.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely
EURA-tunnus: S
Toteuttajaorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 31.12.2020
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

DUDE on pääasiassa nuorten alle 29 –vuotiaiden matalan kynnyksen uudenlainen ympäristö, jossa kohtaavat työelämän tarpeita mallintavat tehtävät ja nuorten laaja-alainen elämänhallinnan tuki kohti työuraa  ja/tai lisäkouluttautumista. DUDE –ympäristö on tarkoitettu opiskelijoille, työttömille alan vaihtajille ja heille, jotka ovat
vaarassa tippua koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Toiminta ei ole kohdennettu vain tietyn ryhmän edustajille vaan tavoitteena on luoda uudenlainen ympäristö, jonne on helppo tulla. Toiminta ei ole oppilaitosten normaalia toimintaa, vaan sinne tuodaan yritysten tehtäviä joilla kehitetään kohdehenkilöiden henkilökohtaista osaamista tekemisen kautta. Samalla kohdehenkilö pääsee verkostoutumaan
uudella tavalla yritysten kanssa ja tuomaan omaa osaamistaan esille. Ympäristössä kohdehenkilöt työstävät työelämän tehtäviä ja heidän elämänhallintaa –ja taitojaan tuetaan hankkeen moniammatillisen henkilöstön avulla. Tämä luo uudenlaisen konseptin jossa tekninen tekeminen ja laaja-alainen elämänhallinnan tukeminen kohtaavat
yksilön eduksi. Ympäristön työskentelytavoissa korostetaan yksilölähtöisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja tilannekohtaisuutta. DUDE ympäristössä yksilö työstää hänelle räätälöityä tehtävää joko yksin tai osana ryhmää. Räätälöidyt tehtävät tulevat asiantuntijoilta, jotka ovat valmistelleet ne lähtökohtaisesti yrityksiltä saaduista työelämää mallintavista tehtävistä. Tehtävät ovat työelämänkaltaisia ja niiden tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti nuoren ammatillista pääomaa.

Yritysten rooli hankkeessa on tuottaa tehtäviä, jotka vastaavat alan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Yritykset eivät hyödy taloudellisesti kohdehenkilöiden tekemistä tehtävistä, vaan ne ovat enemmänkin tehtäviä, joiden avulla kohdehenkilöt voivat harjoitella yritysten pienimuotoisia voittoa tavoittelemattomia töitä. Nuoren tukena toimii laaja yhteistyöverkosto ja alakohtaiset asiantuntijat, jotka sparraavat, auttavat ja tukevat nuorta hänen tehtävissään. Työskentely tapahtuu nykyaikaisilla digitaalisilla työkaluilla ja toimintamenetelmillä, jotta siirtymä DUDE-ympäristöstä työelämään olisi joustavaa. Hankkeella on vahva nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden  ennaltaehkäisemisen näkökulma. Nuorilla voi olla haasteena se, että he saattavat asua perheineen kaukana oppilaitoksesta, eikä heidän tukeminen onnistu näin ollen perinteisin menetelmin. Tähän tarpeeseen DUDE –ympäristöä on laajennettu myös virtuaaliseen ympäristöön. Tämä helpottaa kohdehenkilöiden ohjausta paikkakunnasta riippumatta.

Ympäristön toiminta perustuu:
1) työelämää mallintavien, yleishyödyllisten, digitalisaatioon liittyvien tehtävien toteuttamiseen ammattitaitoisessa opastuksessa henkilökohtaisten taitojen kasvattamiseksi. Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Yhteishankkeella haetaan projektin sisältöön tukea ja oppeja myös yliopisto- ja ammattikoulutuksen puolelta. Tämä on olennaista, jotta toimintaympäristö istuu ja skaalautuu mahdollisimman monien kohderyhmäläisen tarpeisiin eli
on tulevaisuudessa monistettavissa läpi eri asteisten  koulutusorganisaatioiden. Samalla tavalla tärkeitä ovat lukuisat muut hankkeeseen sitoutuneet yhteistyökumppanit, jotka ovat tukemassa
omalla ydinosaamisellaan yhteisiä tavoitteita.
2) elämässä tarvittavien osa-alueiden kehittämiseen yksilötasolla, kuten vuorovaikutustaidot, työelämän pelisäännöt ja elämänhallinta.
3) selkeästi havaittuun tarpeeseen, johon ei kyetä vastaamaan tavanomaisilla toimintatavoilla.

DUDE-ympäristö toimii Kokkolan kampusalueella, jossa kohderyhmäläinen voi suorittaa annettuja tehtäviä, fyysisessä,
miellyttävässä ja kannustavassa tilassa. Lisäksi fyysistä ympäristöä tukee virtuaalinen ympäristö, jonka toiminta perustuu olemassa oleviin digitaalisiin projektinhallinnan ja –toteutuksen työkaluihin. Virtuaalisessa ympäristössä kohderyhmäläinen voi työstää tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta, virtuaalisen ympäristön kautta mahdollistetaan myös tuki kohderyhmäläiselle DUDE-jakson jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on
1) Yksilön työllistyminen ja ammatillisen pääoman kasvattaminen
2) Edesauttaa kohderyhmäläisten nivelvaihetta koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisestä.
Taustalla toimii väylämalli.
3) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
4) DUDE pilottiympäristön rakentaminen digitalisaatioalalle. Parhaiden keinojen etsiminen, rakentaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tulokset tiivistetysti:
1) Yksilöiden digitalisaatio-osaamisen kehittyminen perusosaajasta itseensä luottavaksi taitajaksi
2) Yksilön kognitiivisten taitojen sekä elämänlaadun kohentuminen
3) Yksilöiden työllistymisen edistäminen
4) Konkreettisia referenssejä yksilöille omasta osaamisestaan
5) Minäkuvan vahvistuminen sekä sosiaalisten/työelämätaitojen kehittyminen
6) DUDE-konsepti, jota voidaan laajentaa ja monistaa osaksi oppilaitosten perustoimintaa, rinnakkaiseksi toiminnaksi.
Tässä hankkeessa Digiosaamisella ja digitalisaatiolla tarkoitetaan tekniikan alaa, jossa tietotekniikka on hallitsevassa
roolissa, tämä käsittää mm. koodaamisen, tekniset laitteistot, automatisaation, digitaalistenet palveluident ja digitaalisen viestinnän sekä niihin liittyvät kehittämisen, suunnittelun ja ylläpidon. Kohderyhmäläisillä tulee olla taustallaan jotain näistä digitalisaatioon liittyvistä taidoista jonkin osa-alueen osaamista. DUDE-ympäristössä
toteutettavissa tehtävissä tulee olla edellä mainittuja elementtejä.
Hanke pyrkii uusilla konkreettisilla keinoilla saavuttamaan mukaan ne yksilöt, joilla on erityisen tuen tarve, tässä yhteisverkoston ja viestinnän rooli on merkittävä. Monet näistä yksilöistä ovat todella lahjakkaita, potentiaalisia huippuosaajia, joiden ammattitaitoa tarvitaan luomaan kotimaista kilpailukykyä ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hanna Lahnalampi p. 040-149 6199

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius

Kumppanit

Kosila Oy
Halpa-Halli Oy
Kasenet Oy
Preludi Oy
Softwave Oy
HUR Oy
Canorama Oy
Huushollikeittiöt Oy
SC/ROK Oy

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY
Kokkolan kaupunki