Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen hanke – SoKu

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen ja osallisuuden lisääminen.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2015 – 30.11.2018 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö
Ilkka Peltomaa
ilkka.peltomaa@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 7319

Akaan ja Urjalan sosiaalityöntekijä
Tuula Heikkari
tuula.heikkari@akaa.fi
Puh. 040 335 7493

Akaan ja Urjalan sosiaalityöntekijä
Pauliina Pirkkanen
pauliina.pirkkanen@akaa.fi
Puh. 040 335 7491

Akaan ja Urjalan sosiaaliohjaaja
Aino Muuri
aino.muuri@akaa.fi
Puh. 040 335 7140

Akaan ja Urjalan sairaanhoitaja
Taru Barman
taru.barman@akaa.fi
Puh. 040 7141

Valkeakosken sosiaaliohjaaja (sosiaalityöntekijä)
Hanna Niemi
hanna.niemi@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 7391

Valkeakosken sosiaaliohjaaja
Jaana Romo-inkeri
jaana.romo-inkeri@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 7142

Valkeakosken sairaanhoitaja
Elina Jaakkola
elina.jaakkola@valkeakoski.fi
Puh. 040 335 7405

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20397
Toteuttajaorganisaatio: Valkeakosken kaupunki
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 30.11.2018
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Henkilöiden osallisuutta vahvistavien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisen kuntoutuksen (sisältää mm. yksilö- ja ryhmävalmennuksen, vertaistoiminnan sekä terveyspalvelut) ja yhteisösosiaalityön sekä monikanavaisten palvelujen avulla.

Tulokset

– Asiakasmäärä noin 350.
– Asiakkaista 70 % saa palvelua, joka vahvistaa arjessa selviytymistä, sosiaalista toimintakykyä, lisää työkykyä, ehkäisee syrjäytymistä ja edistää
osallisuutta.
– Terveyspalvelujen ja valmisteltujen vastaanottojen vaikuttavuus paranee.
– Kuntouttavaan työtoimintaan, työelämään tai opiskelemaan siirtyneiden määrän nousu.

Pitkän aikavälin tulokset

– Luodaan käyttökelpoinen monimuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen työmuoto.
– Kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen prosessi.
– Toteutetaan alueellinen yhteisösosiaalityön toimintatapa, jolla edistetään asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä
työelämässä.
– Rakennetaan toimivat matalan kynnyksen palvelupisteet / kohtaamispaikat NARIKAT.
– Ryhmäpalveluiden ja ennaltaehkäisevien palvelujen myötä syntyy taloudellista säästöä.

Ratkaisun kuvaus

Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaus
SoKu-hanke kehittää sosiaalisen kuntoutuksen monimuotoisuutta, saatavuutta ja asiakasohjausta yhteistyössä kuntien peruspalveluiden kanssa. Se tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että huomioidaan nykyistä paremmin henkilön palvelutarve jo ennen palvelusuunnitelman laatimista.

Omatyöntekijä
Hankkeen asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittavan verkoston kanssa toteuttaa asiakkaan suunnitelman mukaista toimintaa.

Ryhmävalmennus
Ryhmävalmennus toteutetaan teema- ja vertaisryhmissä toiminnallisin menetelmin. Ryhmissä paneudutan arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ryhmävalmennus on prosessi, jossa ryhmän vetäjä ohjaa ja rohkaisee asiakkaita erilaisten taitojensa käyttämiseen. Lisäksi opetellaan käyttämään muita tarvittavia palveluja sekä niiden järkevää ketjuttamista. Ryhmäläisille yhteisenä tavoitteena on edistää sosiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan.

Yhteisösosiaalityö
Hanke kehittää ja toteuttaa yhteisösosiaalityötä ensisijaisesti kohtaamispaikoissa NARIKOISSA. Ne ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen tiloja, joissa on mahdollisuus tavata ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita sekä vertaisia. NARIKOISSA järjestetään teemallisia tapaamisia, infotilaisuuksia sekä avoimia ja suljettuja ryhmiä. Tapaamisissa tavoitellaan yhteisöllisyyden, vertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia.

Verataistoiminta
Hankkeen työntekijät toimivat vertaistoiminnan käynnistäjinä ja vertaisryhmien koordinaattoreina. vertaistukea toteutetaan hankkeessa seuraavissa muodoissa:
– kahdenkeskinen tuki
– vertaisryhmät
– vetaistuki verkossa

Terveyspalvelujen ja sosiaalityön yhteistyö
SoKu-hanke toteuttaa valmisteltuja vastaanottoja. Niissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät yhdessä asiakkaan kanssa perusteellisen toiminta- ja työkyvyn kartoituksen, jonka perusteella tehdään yhteistyötä asiakasta hoitavan lääkärin ja Kelan kuntoutusneuvojan kanssa.

Yhteistyön lisääminen
Hanke edistää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorten – ja työllisyyspalveluiden välistä yhteistyötä. Kehitystyössä hyödynnetään teematyöpajoja ja asiantuntijoiden ohjausta. SoKu-hanke selvittää alueen kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuprosessit eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kuntoutuspalveluja tulee arvioida ja kehittää yhdessä kuntien, Kelan ja TE-hallinnon kanssa.

Hankkeen aikana:

Kunnissa on yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt ja palvelut ovat monipuolistuneet. Yhteistyö muun muassa Kelan kanssa on tiivistynyt, joka on edistänyt asiakkaiden kuntoutusprosesien toteutumista.

Toimintatavat

– Matalan kynnyksen kohtaamispaikat, NARIKAT ja jalkautuva työote on parantanut asiakkaiden kohtaamisia ja edistänyt palveluprosessien kulkua.
– Monipuolisilla ryhmätoiminnoilla on selkeä myönteinen vaikutus henkilöiden arjen toimintojen tukemisesa ja vertaisuuden syntymisessä.

Eri tahojen merkitys