Foorumix

Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa

Lehtorit Tapio Myllymaa ja Merja Koivuniemi (foorumix-ohjaajakouluttajat)

Projektiassistentti Pirjo Tuomi

Projektitutkija Niina Inberg

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: 2014/549/09 02 01 01/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena -hankkeessa pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Kokemusten perusteella luodaan malli, jonka avulla työpaikoilla voidaan perustaa työssäjaksamista ja tuottavuutta edistäviä vertaisfoorumeita, jotka jäävät pysyviksi rakenteiksi yrityksiin. Hanke tekee aktiivisesti näkyväksi, miten paljon voimaa esimiesten keskinäisellä verkostoitumisella voi olla sekä esimiesten että samalla kokonaisten työyhteisöjen hyvinvoinnille.

Pitkäjänteisesti toimivien vertaisfoorumien käynnistämiselle on tarvetta. Satakuntalaisissa yrityksissä aikaisemman rakennerahastokauden hankkeissa sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun puitteissa tehtyjen haastatteluiden perusteella esimiehet kaipaavat mahdollisuutta kokemusten jakamiseen, oman työn reflektointiin ja työkykyjohtamisen kehittämiseen. Koulutus- tai kehittämispäivien annin linkittäminen omaan esimiestyöhön jää usein yksittäisen esimiehen harteille. Tavoitteena onkin mallintaa ketterästi käynnistettävissä oleva, aikatehokas malli, joka tukee työyhteisöjä myös muutos- ja uudistumisprosesseissa.

Mallin leviämisen ja juurtumisen varmistamiseksi hankkeessa panostetaan tiedotukseen, koulutukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Hankkeessa laaditaan vertaisfoorumimateriaalia ja juurrutetaan vertaisfoorumitoimintaa osaltaan myös yhteistyökumppaneiden uudeksi työtavaksi. Pienille ja keskisuurille yrityksille onkin erityisen tärkeää, että foorumin käynnistämiseen ja muutosvaiheisiin on jatkossakin saatavissa asiantuntija-apua, mihin yhteistyö muun muassa alueen yritysneuvojien ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa on yksi ratkaisu.

Foorumix-hankkeessa työkykyyn vaikuttavat seikat nähdään laajasti, esimerkiksi erilaiset elämäntilanteet nähdään keskeisinä työkykyyn liittyvinä tekijöinä. Tutkimusten mukaan myös sukupuolinäkökulma vaikuttaa esimiehen omaan rooliin ja jaksamiseen, samoin esimiehen ratkaistavaksi tulevat työtilanteet ovat usein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä (mm. perheen ja työn yhteensovittaminen). Hankkeessa työyhteisöjen monimuotoisuus ja ikäjohtaminen ovat painopisteitä työssäjaksamisen ohella.

Hankkeen kokemusasiantuntijoiden (esimiehet), alueen sidosryhmien ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden osaamista hyödynnetään mallin kehittämisessä ja levittämisessä. Hankkeessa tavoiteltavien sosiaalisten innovaatioiden juurtumiseksi laaditaan sähköinen materiaalipankki (www.foorumix.fi -sivut), jossa keskeisessä roolissa ovat esimiesten vertaisfoorumiin osallistuneiden kokemukset ja tarinat. Hankkeen päämääränä on luoda uudenlaista tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavaa yrityskulttuuria, vertaistuen voimaa hyödyntäen.

Tulokset

Foorumix-hankkeessa pilotoidut Foorumix-ryhmät (foorumixit) ja foorumixryhmätoiminta ovat olleet monellakin mittarilla menestyksekkäitä. Innolink Oy:n toteuttaman arvioinnissa kerätyt hankkeeseen osallistuneiden esimiesten ja muiden sidosryhmien kokemukset osoittavat, että esimiesten vertaisryhmissä toteutattavalle toiminnalle on ollut – ja on myös jatkossa – aito tarve.

Foorumix-hankkeen aikana foorumixtoiminta on laajentunut ja sidosryhmäyhteistyö monipuolistunut. Hankkeessa on toteutettu foorumix-ohjaajakoulutuksen pilotointi yhteistyössä kolmen satakuntalaisen työterveyshuollon kanssa. Kolmesta työterveyshuollosta osallistuneet työterveysohjaajaparit (yhteensä kuusi ohjaajakoulutukseen osallistujaa) saivat perehdytyksen Foorumix-ohjaajana toimimiseen hanketoimijoiden lähikoulutuspäivien, omien foorumixien ohjaamisen aikana ja välitapaamisten kautta.

Yksi hankkeen tavoitteista on toiminnan juurtuminen hankkeen päätyttyä. Tähän vastataan pilotoimalla syksyllä 2017 verkkovälitteinen Foorumix-ohjaajakoulutus, joka jatkaa työterveyshuollon kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Verkkovälitteisen ohjaajakoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa koulutuksen mahdollistaminen hankkeen päättymisen jälkeen missä päin Suomea tahansa ja levittää vertaisfoorumitoiminta erilaisiin työyhteisöihin hyvinvoinnin tueksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Ratkaisun kuvaus

Foorumix-hanke pyrkii lisäämään tuottavaa hyvinvointia esimiesten keskinäisen vertaistuen voimaa ja kokemusten vaihtoa hyödyntäen. Yksinäisyys, puun ja kuoren välissä oleminen sekä tasa-arvo ja vastuukysymykset ovat esimiesrooliin usein sisältyviä teemoja, joiden jakaminen ja käsitteleminen on tärkeää muiden samassa tilanteessa olevien kesken.

Esimiesten vertaisfoorumi tarjoaa luottamuksellisen, intiimin ja turvallisen paikan käsittellä esimiestyön moninaisia osa-alueita. Yhdessa jakaminen, vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja uudenlaisten toimintatapojen läytäminen auttavat edistämään niin esimiehen omaa kuin koko työyhteisön hvinvointia.

Hankkeen aikana pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Hankkeeseen osallistuvat yhteistyöyritykset, pilotointiin osallistuvat esimiehet, muodostavat sekä työyhteisöjen sisäisiä että yritysten välisiä ryhmiä.

Hankkeen aikana toteutetaan tiiviistä yhteistyötä sidosryhmäverkoston kanssa. Laaja, monialainen ja valtakunnallisestikin levittyvä sidosryhmäverkosto on yhä mukana hanketta edeltäneiden Työmieli- ja Jengoilleen-hankkeiden ajoilta.

Hankkeessa tuotetaan julkaisu, jossa kuvataan kehitetyn esimiesten vertaisfoorumitoiminnan malli, ohjaajan rooli, vertaisuuden ja vertaistoiminnan merkitystä. Lisäksi julkaisussa tuodaan esille toimintaan osallistuneiden esimiesten kokemuksia ja hankkeen vaikuttavuutta sekä tulevaisuuden suuntaviivoja. Julkaisu ja Foorumix-mallinnus on julkaistu helmikuussa 2017.

Hyvät käytännöt

Esimiesten vertaisfoorumeihin osallistuneiden esimiesten kokemuksia kerätään hankkeen aikana ja niiden pohjalta luodaan esimiesten vertaisfoorumimalli. Ryhmien toimintatapojen ja lähtökohtien erilaisuuden vuoksi mallista toteutetaan useampi versio, jotta se palvelisi laajasti erilaisia ryhmiä myös hankkeen päätyttyä. Yhden mallin soveltumista kaikille ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on vertaisfoorumimalli-toiminnan juurruttaminen, jotta se jää elämään hankkeen päätyttyä.

Foorumix-hankkeen aikana rakentuu materiaalipankki (www.foorumix.fi), joka esittelee:

 • tietoa hankkeen toiminnasta
 • toteutuneita ja tulevia tapahtumia sekä niiden materiaaleja
 • pilotointiin osallistuneiden esimiesten ja hanketoimijoiden kokemuksia
 • vertaisfoorumimallit, jotka ovat syntyneet pilotointien tuloksena
 • ohjeita foorumityökalujen (mm. Kymppikortit) hyödyntämiseen
 • materiaalia toimintaan liittyvistä teemoista (mm. vertaistuki, työyhteisöjen hyvinvointi, esimiehenä toimiminen, tuottavuus)
 • hankkeen näkyvyyttä (julkaisut, artikkelit, tilaisuudet, some, ym.)

Foorumix.fi -sivusto tulee toimimaan hankkeen päättymisen jälkeen materiaali- ja tietopankkina.

Hankkeen aikana kehitelty konkreettinen ja käytännönläheinen työkalu, Kymppikortit, toimii foorumiohjaajan apuna ja tukena foorumix-ryhmissä (foorumixeissa) keskustelujen virittämiseen. Kymmenen aihekorttia sisältävät jokainen oman pääteemansa ja neljä alateemaa (yhteensä 50 keskustelunaihetta), jotka mahdollistavat monipuolisesti erilaisten teemojen käsittelyn ja myös vaikeampien aiheiden puheeksi ottamisen. Kymppikorttien ohessa on kaksi ohjekorttia ja Viisi tapaa käyttää Kymppikortteja -esite, joiden avulla pääsee alkuun työkalun käytössä. Kymppikortit on valmistettu kestämään aikaa ja suunnitellussa on huomioitu helppo mukana kuljetettavuus ja säilytettävyys kirjekuorimuodon ansiosta. Kymppikorttien käyttämisen tueksi www.foorumix.fi -sivustolle on koottu erilaisia ohjeita ja vinkkejä.

Hankkeen aikana pilotoidut ryhmät, foorumixit, ovat toimineet foorumiohjaajan tuella. Ohjaajan rooli on pysytellä mahdollisimman paljon taustalla ja seurata ryhmän toiminnan ja keskustelujen etenemistä. Ohjaajan tärkein tehtävä on kutsua ryhmä sovitusti koolle, selvittää osallistujien toiveet ja tarpeet keskustelujen tueksi sekä laatia mahdollinen etenemissuunnitelma tulevia kokoontumisia varten.

Foorumixien toimintakulttuuri ja eteneminen saattavat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Toiset odottavat asiapitoisia ja selkeästi strukturoituja tapaamisia, joissa on etukäteen kirjattu ylös tulevien kokoontumisten teemat. Toisille sen sijaan sopii paremmin vapaamuotoinen kokoontuminen ja keskusteleminen. Pääasia kokoontumisissa on, että keskustelut lähtevät aina siitä, mitä ryhmäläiset haluavat ja kokevat tarpeelliseksi juuri kulloisellakin hetkellä.

Vertaisfoorumi voi toimia myös ilman ulkopuolista vetäjää, mutta tämä edellyttää, että ryhmä on tarpeeksi motivoitunut tapaamisten sopimiseen ja suunnitelmasta kiinni pitämiseen itsenäisesti. Ryhmien kokoontumisissa tärkeintä on jatkuvuus, jotta vertaistuen voima tulee näkyväksi. Aikaa säästyy, kun hyvät ideat eivät hautaudu, vaan ne pääsevät systemaattisen prosessin kautta arkeen ja koko työyhteisön hyväksi. Jos ryhmän sisältä ei löydy sopivaa henkilöä,  nousee ulkopuolisen vetäjän tarve tärkeään asemaan.

Hyvän käytännön siirtotapa

Foorumix-hankkeessa toteutettavaa esimiesten vertaisfoorumitoimintaa on ryhdytty toteutettamaan pilottia yhteistyössä työterveystoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana on solmittu uusia kumppanuuksia ja sidosryhmäyhteistyön muotoja Satakunnassa toimivien työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on tukea esimiesten työkykyjohtamista vertaisfoorumitoiminnan avulla ja työterveystoimijoiden tuella. Työterveyspilotissa työterveyshuollon edustajien muodostama työpari toimii esimiesten vertaisfoorumien vetäjinä. Työterveyden osallisuus lisää tuottavaa hyvinvointia hankkeessa mukana olevissa yrityksissä.

Työterveyshuollon kanssa toteutetavassa yhteistyössä on mukana kuusi työterveyshuollon edustajaa, jotka muodostavat kolme työparia. Hankehenkilöstö toimii koko yhteistyön ajan työparien tukena ja apuna sekä perehdyttää heidät vertaisfoorumitoimintaan.

Esimiesten vertaisfoorumitoiminta toteutuu työparien kanssa seuraavasti:

 • yhteistyön solmiminen työterveyshuollon edustajien kanssa
 • työparien 1. tapaaminen (tutustuminen, hanketoiminnan esittely, perehdytys)
 • työparien 2. tapaaminen (perehdytys vertaisfoorumitoimintaan, kokreettiset harjoitukset)
 • työparit toteuttavat asiakashankintaa omien yritysten/esimiesten keskuudesta
 • syksy16 – kevät17 vertaisfoorumitoiminnan toteuttaminen (5-6 kertaa)
 • foorumitoiminnan yhteenveto ja päättäminen
 • hyvien käytäntöjen kerääminen ja dokumentointi

Työterveyshuollon kuusi ohjaajaa ovat valmistuneet Foorumix-ohjaajiksi keväällä 2017.

Verkkovälitteinen Foorumix-ohjaajakoulutus (pilotti):
Hankkeessa jatketaan yhteistyötä pirkanmaalaisen työterveyshuollon (Tampereen Tullinkulman työterveys) kanssa syksyllä 2017 pilotoitavalla verkkovälitteisellä Foorumix-ohjaajakoulutuksella. Pilotoinnin aikana toteutetaan jatkuvaa seurantaa koulutukseen osallistujien ja kouluttajien kokemuksista. Verkkovälitteisyys mahdollistaa koulutuksen tarjoamisen jatkossa minne päin Suomea tahansa sekä Foorumix-toiminnan leviämisen erilaisiin työyhteisöihin.

Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen toteuttamisesta vastaa Foorumix-hanketoimijat. Pilotin aikana toteutetaan jatkuvaa arviointia ja koulutuksen kehittämistä osallistujilta saadun palautteen ja hanketoimijoiden kokemuksen kautta.  Koulutus toteutetaan HILL-verkkotapaamisten (webex/Samk) kautta ja Moodlen oppimisympäristön avulla. Pilotoitava koulutus koostuu kuudesta tapaamisesta, joista viisi toteutetaan HILL-tapaamisina ja päätöstilaisuus kasvotusten pilotin yhteenveto- ja arviointitilaisuutena. Koulutukseen osallistuu kuusi työterveyshoitajaa, jotka muodostavat kolme työparia. Koulutuksen aikana työparit osallistuvat HILL-tapaamisiin, suunnittelevat työparin kanssa omien Foorumix-ryhmien kulkua ja vetävät omia esimiesten vertaisryhmiä, Foorumixeja. Syksyn koulutuksen aikana Foorumix-ryhmien on tavoitteena kokoontua kolme kertaa. Koulutuksen aikana on tarvittaessa mahdollisuus tutorkeskusteluun ja reflektointiin ohjaajakoulutuksen kouluttajien kanssa.

Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen pilotin myötä muodostuu helposti eri puolille Suomea tarjottava verkkovälitteinen koulutuspaketti. Koulutus tulee osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun myytäviä koulutuksia edistämään työyhteisöjen hyvinvointia ja tuottavuutta. Ensimmäinen verkkovälitteinen koulutus on suunniteltu käynnistettävän keväällä 2018. Koulutuksen kohderyhminä ovat etenkin työterveyshuollon edustajat ja työnohjaajat.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen toiminta perustuu tarpeelle, joka on noussut esille edeltäneiden hankkeiden ja toiminnan kautta. Näiden kautta olemassa olevien verkostojen kanssa toteutetusta yhteistyöstä ja sidosryhmien kuuntelemisesta on ammennettu lähtökohtia ja suuntaviivoja Foorumix-hankkeelle, sen toimintatavoille, tavoitteille ja päämäärille.

Hanketoimijoiden pitkäjänteinen ja aiemmasta havaittuun tarpeeseen vastaava työ näkyy siinä, että  Foorumix-hanke tuo keinoja työhyvinvonnin, työssä jaksamisen ja vertaisuuden tunnistamisen lisäämiseen.

Hankkeen elinkaaren aikana on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan toiminnan luonnetta ja valittuja suuntia sekä jo saavutettujen tulosten merkitystä ja vaikuttavuutta. Ulkopuolisen avioinnin kautta hanke ja hanketoimijat sekä välillisesti myös sidosryhmien edustajat saavat uudenlaisia tulokulmia hankkeessa toteutettavalle työlle.

Hankkeen aikana:

Foorumix-hankkeessa ulkoisena arvoitsijana toimii Innolink Oy. Arviointitapaamisia toteutetaan eri painotusten kautta kolmessa hankkeen aikana kolmessa tapaamisessa alku-, väli- ja loppuarvioinnin merkeissä.

Arviointia toteutetaan sekä hanketoimijoille että hankkeeseen osallistuville esimiehille ja keskeisille sidosryhmille. Esimiesten osallistumista Foorumix-hankkeen toimintaan ja esimiesten vertaisfoorumeihin arvioidaan kyselytutkimusten kautta. Kyselyjen avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten mukana olevat esimiehet ja sidosryhmät arvioivat hankkeen lisänneen esimiestyön eri osa-alueiden toteuttamista.

Innolink Oy:n toteuttamassa arvoinnissa on käyty läpi hankkeen toimintaa, vaikuttavuutta ja tuloksien saavuttamista muun muassa seuraavasti:

-hankkeen tavoitteiden esille nostaminen (mihin?)

-keskeisten toimintatapojen ja tavoitteiden kirkastaminen (miten?)

-kohderyhmien selkiyttäminen ja rajaaminen (kenelle?)

-kehittymisen ja vaaran paikkojen tunnistaminen  (mitä jos?)

-tavoitteiden saavuttaminen ja keinojen tunnistaminen (kuinka?)

 

Arvioinnin kautta hanketoimijat saavat uudenlaisia näkökulmia omalle työlle, hankkeen suunnalle ja pystyvät kriittisesti näkemään hankkeessa toteutetun toiminnan luonnetta. Arvioinnin hyödyt saadaan näkyviksi tapaamisissa toteutettujen rakentavien keskustelujen ja luottamuksellisen ilmapiirin kautta.

Hankkeen toiminnan aikana kehittymisen paikkoja on tunnistettu ja niihin on puututtu. Yksi haasteista on se, miten hanketoimijat, toiminnassa mukana olevat esimiehet ja sidosryhmät sekä muut yhteistyötahot, näkevät hankkeen toiminnan yhtenevällä tavalla. Hanketoimijoilla on toiminnasta selkeä kuva, mutta tämä on pyrittävä varmistamaan myös muille toiminnassa mukana oleville. Hankkeen käynnissä olon ja jatkon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hankkeen ydintoiminta ja tavoitteet ovat selkeät myös muille yhteistyötahoille.

Hankkeen jälkeen:

Arvioinnissa keskitytään myös hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan, jotta tulevaan voidaan vaikuttaa ennakoivin ja hallituin toimenpitein. Hankkeen jälkeiseen aikaan on arvioinnissa on keskitytty mm.

-hankkeen vaikuttavuutta mittaamalla

-jatkotoimenpiteitä ja verkostoja luomalla

-toiminnan tuottamaa lisäarvoa tunnistamalla

-saavutettujen tavoitteiden eteenpäin viemisellä

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Kaarina Latostenmaa

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Hankekumppaneina toimivat tahot tukevat Foorumix-hankkeen toimintaa ja tavoitteita panostaen tuottavuuteen ja työhvinvointiin oman osaamisen ja ammattitaidon kautta. Hankkeella on laajat verkostot työhyvinvoinnin ja siihen kytkeytyvän monialaisen osaamisen aloilla. Toiminnan kumppaneita ovat mm. Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan ELY-keskus, Työelämä 2020-hanke (TEM), Tampereen Tullinkulman työterveys ja Naiset työssä -hanke (Ttl).

Rahoittaja

Hankkeen rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on kokoontunut
23.3.2015, 2.9.2015, 10.2.2016, 14.11.2016, 30.3.2017

Ohjausryhmän tuleva tapaaminen
7.11.2017