Foorumix

Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa

Lehtorit Tapio Myllymaa ja Merja Koivuniemi (foorumix-ohjaajakouluttajat)

Projektiassistentti Pirjo Tuomi

Projektitutkija Niina Inberg

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: 2014/549/09 02 01 01/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena -hankkeessa pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Kokemusten perusteella luodaan malli, jonka avulla työpaikoilla voidaan perustaa työssäjaksamista ja tuottavuutta edistäviä vertaisfoorumeita, jotka jäävät pysyviksi rakenteiksi yrityksiin. Hanke tekee aktiivisesti näkyväksi, miten paljon voimaa esimiesten keskinäisellä verkostoitumisella voi olla sekä esimiesten että samalla kokonaisten työyhteisöjen hyvinvoinnille.

Pitkäjänteisesti toimivien vertaisfoorumien käynnistämiselle on tarvetta. Satakuntalaisissa yrityksissä aikaisemman rakennerahastokauden hankkeissa (mm. Jengoilleen: Osatyökykyiset työyhteisössä, 2013-2014, ja Satakunnan ammattikorkeakoulun puitteissa tehtyjen haastattelujen perusteella esimiehet kaipaavat mahdollisuutta kokemusten jakamiseen, oman työn reflektointiin ja työkykyjohtamisen kehittämiseen. Koulutus- ja kehittämispäivien annin linkittäminen omaan esimiestyöhön jää usein yksittäisen esimiehen harteille. Tavoitteena onkin mallintaa ketterästi käynnistettävissä oleva, aikatehokas malli, joka tukee työyhteisöjä myös muutos- ja uudistumisprosesseissa.

Mallin leviämisen ja juurtumisen varmistamiseksi hankkeessa panostetaan tiedotukseen, koulutukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Hankkeessa laaditaan vertaisfoorumimateriaalia ja juurrutetaan vertaisfoorumitoimintaa osaltaan myös yhteistyökumppaneiden uudeksi työtavaksi. Pienille ja keskisuurille yrityksille on erityisen tärkeää, että foorumin käynnistämiseen ja muutosvaiheisiin on jatkossakin saatavissa asiantuntija-apua. Tähän yhteistyö muun muassa alueen yritysneuvojien ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa on yksi ratkaisu.

Foorumix-hankkeessa työkykyyn vaikuttavat seikat nähdään laajasti, esimerkiksi erilaiset elämäntilanteet ovat keskeisiä työkykyyn liittyviä tekijöitä. Tutkimusten mukaan myös sukupuolinäkökulma vaikuttaa esimiesrooliin ja jaksamiseen. Samoin esimiehen ratkaistavaksi tulevat työtilanteet ovat usein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä (mm. perheen ja työn yhteensovittaminen). Hankkeessa työyhteisöjen monimuotoisuus ja ikäjohtaminen ovat painopisteitä työssäjaksamisen ohella.

Hankkeen kokemusasiantuntijoiden (esimiesten), alueen sidosryhmien ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden osaamista hyödynnetään mallin kehittämisessä ja levittämisessä. Hankkeessa tavoiteltavien sosiaalisten innovaatioiden juurtumiseksi laaditaan materiaalipankki (www.foorumix.fi -sivusto), jossa keskeisessä roolissa ovat esimiesten vertaisfoorumiin osallistuneiden kokemukset ja tarinat sekä Foorumix-toimintamallin avaaminen. Hankkeen päämääränä on luoda uudenlaista tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavaa yrityskulttuuria, vertaistuen voimaa hyödyntäen.

Tulokset

Foorumix-hankkeessa pilotoidut Foorumix-ryhmät (foorumixit) ja foorumixryhmätoiminta ovat olleet monellakin mittarilla menestyksekkäitä. Innolink Oy:n toteuttamassa arvioinnissa kerätyt hankkeeseen osallistuneiden esimiesten ja muiden sidosryhmien kokemukset osoittavat, että esimiesten vertaisryhmissä toteutettavalle toiminnalle on ollut – ja on jatkossakin – aito tarve.

Foorumix-hankkeen aikana foorumix-toiminta on laajentunut ja sidosryhmäyhteistyö monipuolistunut. Hankkeessa on toteutettu Foorumix-ohjaajakoulutuksen pilotointi (syksy 2016 – kevät 2017) yhteistyössä kolmen satakuntalaisen työterveyshuollon kanssa. Kolmesta työterveyshuollosta osallistuneet työterveysohjaajaparit (yhteensä kuusi osallistujaa) saivat perehdytyksen Foorumix-ohjaajana toimimiseen hanketoimijoiden pitämien lähikoulutuspäivien, omien Foorumix-ryhmien ohjaamisen ja välitapaamisten kautta.

Yksi hankkeen tavoitteista on toiminnan juurtuminen ja toiminnan jatkuminen myös hankkeen päätyttyä. Tähän on vastattu syksyllä 2017 pilotoidulla Foorumix-ohjaajakoulutuksella, joka toteutettiin verkkovälitteisesti yhteistyössä Pirkanmaan suurimman työterveyshuollon, Pirten, kanssa. Tämä jatkoi työterveyshuollon kanssa toteutettavaa ansiokasta yhteistyötä. Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on varmistaa koulutuksen mahdollistaminen hankkeen päättymisen jälkeen missä päin Suomea tahansa sekä levittää vertaisfoorumitoimintaa erilaisiin työyhteisöihin hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen pilotointi osoitti koulutuksen soveltuvan erinomaisesti työterveyshuollon käyttöön ja tarjoavan uudenlaisia työvälineitä työterveystoimijoille. Foorumix-malli ja vertaisryhmätoiminta onkin jo otettu osaksi työterveyshuoltojen palveluvalikoimaa.

Ratkaisun kuvaus

Foorumix-hanke pyrkii lisäämään tuottavaa hyvinvointia esimiesten keskinäisen vertaistuen voimaa ja kokemusten vaihtoa hyödyntäen. Yksinäisyys, puun ja kuoren välissä oleminen sekä tasa-arvo ja vastuukysymykset ovat esimiesrooliin usein sisältyviä teemoja, joiden jakaminen ja käsitteleminen on tärkeää muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Esimiesten vertaisfoorumi tarjoaa luottamuksellisen, intiimin ja turvallisen paikan käsittellä esimiestyön moninaisia osa-alueita. Yhdessa jakaminen, vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja uudenlaisten toimintatapojen läytäminen auttavat edistämään niin esimiehen omaa kuin koko työyhteisön hvinvointia.

Hankkeen aikana pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Hankkeeseen osallistuvat yhteistyöyritykset, pilotointiin osallistuvat esimiehet, muodostavat sekä työyhteisöjen sisäisiä että yritysten välisiä ryhmiä.

Hankkeen aikana toteutetaan tiiviistä yhteistyötä sidosryhmäverkoston kanssa. Laaja, monialainen ja valtakunnallisestikin levittyvä sidosryhmäverkosto on yhä mukana hanketta edeltäneiden Työmieli- ja Jengoilleen-hankkeiden ajoilta.

Hankkeessa on toteutettu Valokeilassa Foorumix -julkaisu (2/2017), jossa kuvataan kehitetyn esimiesten vertaisfoorumimalli, ohjaajan rooli, vertaisuuden ja vertaistoiminnan merkitystä. Lisäksi julkaisussa tuodaan esille toimintaan osallistuneiden esimiesten kokemuksia ja hankkeen vaikuttavuutta sekä tulevaisuuden suuntaviivoja. Samalla julkaistiin myös Foorumix-mallinnus.

Foorumix-hankkeen tuloksista ja toteutuksen etenemisestä on laadittiin toinen julkaisu ennen hankkeen päättymistä. Julkaisu on toivottu jälkiesitys, tästä nimi Foorumix Encore (1/2018). Se on jatkoa Valokeilassa Foorumix -kirjalle ja ansiokas päätös hankkeelle.

Hyvät käytännöt

Esimiesten vertaisfoorumeihin osallistuneiden esimiesten kokemuksia kerätään hankkeen aikana ja niiden pohjalta luodaan esimiesten vertaisfoorumimalli. Ryhmien toimintatapojen ja lähtökohtien erilaisuuden vuoksi mallista toteutetaan useampi versio, jotta se palvelisi laajasti erilaisia ryhmiä myös hankkeen päätyttyä. Yhden mallin soveltumista kaikille ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on vertaisfoorumimallin toiminnan juurruttaminen.

Foorumix-hankkeen aikana on rakentunut materiaalipankki (www.foorumix.fi), joka sisältää:

 • tietoa hankkeen toiminnasta
 • materiaaleja toteutuneista tapahtumista ja seminaareista
 • kokemuksia pilotteihin osallistuneilta esimiehiltä ja hanketoimijoilta
 • vertaisfoorumimallit, jotka ovat syntyneet pilotointien tuloksena
 • ohjeita foorumityökalujen hyödyntämiseen (mm. Kymppikortit)
 • syventävää materiaalia toimintaan kytkeytyvistä teemoista (mm. vertaistuki, työyhteisöjen hyvinvointi, esimiehenä toimiminen ja tuottavuus)
 • hankkeen näkyvyyttä (julkaisut, artikkelit, video, tilaisuudet, sosiaalinen media, ym.)

Foorumix.fi -sivusto tulee toimimaan hankkeen päättymisen jälkeen materiaali- ja tietopankkina.

Hankkeen aikana kehitelty konkreettinen ja käytännönläheinen työkalu, Kymppikortit, toimii foorumiohjaajan apuna ja tukena foorumix-ryhmissä keskustelujen virittämisen tukena. Kymmenen aihekorttia sisältävät jokainen oman pääteemansa ja neljä alateemaa (yhteensä 50 keskustelunaihetta), jotka mahdollistavat monipuolisesti teemojen käsittelyn ja vaikeidenkin aiheiden puheeksi ottamisen. Kymppikorttien ohessa on kaksi ohjekorttia ja Viisi tapaa käyttää Kymppikortteja -esite, joiden avulla pääsee alkuun työkalun käytössä. Kymppikorttien käytön tueksi on koottu lisää ohjeita ja vinkkejä www.foorumix.fi -sivustolle.

Hankkeen aikana pilotoidut ryhmät, foorumixit, ovat toimineet foorumix-ohjaajien tuella. Hankkeen aikana ohjaajia on ollut kaksi, toinen ohjaamassa yritysten sisäisiä ja toinen yritysten välisiä ryhmiä. Ohjaajan rooli on pysytellä mahdollisimman paljon taustalla ja seurata ryhmän toiminnan ja keskustelujen etenemistä. Ohjaajan tehtävinä on kutsua ryhmä koolle, selvittää osallistujien toiveet ja tarpeet keskustelujen tueksi, varmistaa jokaisen osallistujan ääneen pääsy sekä laatia mahdollinen etenemissuunnitelma tulevia kokoontumisia varten.

Foorumixien toimintakulttuuri ja eteneminen saattavat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Toiset odottavat asiapitoisia ja selkeästi strukturoituja tapaamisia, joissa on etukäteen kirjattu ylös tulevien kokoontumisten teemat. Toisille sopii paremmin vapaamuotoinen kokoontuminen ja keskusteleminen. Pääasia kokoontumisissa on, että keskustelut lähtevät aina siitä, mitä ryhmäläiset haluavat ja kokevat tarpeelliseksi sillä hetkellä.

Vertaisfoorumi voi toimia myös ilman ulkopuolista vetäjää, mutta tämä edellyttää, että ryhmä on tarpeeksi motivoitunut tapaamisten sopimiseen itsenäisesti. Ryhmien kokoontumisissa tärkeintä on jatkuvuus, jotta vertaistuen voima tulee näkyväksi. Aikaa säästyy, kun hyvät ideat eivät hautaudu, vaan ne pääsevät systemaattisen prosessin kautta arkeen, lopulta koko työyhteisön hyväksi. Jos ryhmän sisältä ei löydy sopivaa vastuuhenkilöä, nousee ulkopuolinen ohjaaja tärkeään asemaan.

Hyvän käytännön siirtotapa

Foorumix-hankkeessa toteutettavaa esimiesten vertaisfoorumitoimintaa on toteutettu kahden pilotin kautta työterveystoimijoiden kanssa kolmen satakuntalaisen ja Pirkanmaan suurimman työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on ollut tukea esimiesten työkykyjohtamista vertaisfoorumitoiminnan avulla ja työterveystoimijoiden tuella. Työterveyspiloteissa työterveyshuollon edustajien muodostamat työparit toimivat esimiesten vertaisfoorumien ohjaajina.

Työterveyshuollon kanssa toteutetussa ensimmäisessä pilotissa oli mukana kuusi työterveyshuollon edustajaa kolmesta satakuntalaisesta työterveyshuollosta. Osallistujat muodostivat kolme työparia. Hankehenkilöstö toimi yhteistyön ajan työparien tukena ja apuna sekä perehdytti heidät vertaisfoorumitoimintaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia virallisina Foorumix-ohjaajina.

Esimiesten vertaisfoorumitoiminnan toteutuminen työparien kanssa:

 • yhteistyön solmiminen työterveyshuollon edustajien kanssa
 • työparien 1. tapaaminen (tutustuminen, hanketoiminnan esittely, perehdytys)
 • työparien 2. tapaaminen (perehdytys vertaisfoorumitoimintaan, kokreettiset harjoitukset)
 • työparit toteuttavat asiakashankintaa omien yritysten/esimiesten keskuudesta
 • syksy16 – kevät17 vertaisfoorumitoiminnan toteuttaminen (5-6 kertaa)
 • foorumitoiminnan yhteenveto ja päättäminen
 • hyvien käytäntöjen kerääminen ja dokumentointi

Työterveyshuollon kuusi ohjaajaa ovat valmistuneet Foorumix-ohjaajiksi keväällä 2017.

Foorumix-ohjaajaksi verkkovälitteisesti (2. pilotti):
Hankkeessa jatkettiin syksyllä 2017 yhteistyötä Pirkanmaan suurimman työterveyshuollon, Pirten (ent. Tullinkulman työterveys) kanssa pilotoitavalla verkkovälitteisellä Foorumix-ohjaajakoulutuksella. Pilotoinnin aikana toteutettiin seurantaa koulutukseen osallistujien ja kouluttajien kokemuksista. Verkkovälitteisyys mahdollistaa koulutuksen tarjoamisen jatkossa minne päin Suomea tahansa sekä Foorumix-toiminnan leviämisen erilaisiin työyhteisöihin.

Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen toteuttamisesta vastasi Foorumix-hanketoimijat. Pilotin aikana toteutettiin jatkuvaa arviointia ja koulutuksen kehittämistä osallistujilta saadun palautteen ja hanketoimijoiden kokemusten kautta.  Koulutus toteutettiin HILL-verkkotapaamisten (Webex) kautta ja Moodlen oppimisympäristön avulla. Pilotoitava koulutus muodostui kuudesta tapaamisesta, joista viisi toteutettiin HILL-tapaamisina ja päätöstilaisuus kasvotusten, jolloin pidettiin koulutuspilotin yhteenveto- ja arviointitilaisuus. Koulutukseen osallistui kuusi työterveyshoitajaa, jotka muodostivat kolme työparia. Koulutuksen aikana työparit osallistuivat HILL-tapaamisiin, suunnittelivat työparin kanssa omien Foorumix-ryhmien etenemistä ja ohjasivat omat esimiesten vertaisryhmät (kolme tapaamista).

Verkkovälitteisen Foorumix-ohjaajakoulutuksen pilotin myötä muodostuu eri puolille Suomea tarjottava verkkovälitteinen koulutuspaketti. Koulutus tulee osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun myytäviä koulutuksia edistämään työyhteisöjen hyvinvointia ja tuottavuutta. Ensimmäinen verkkovälitteinen koulutus on suunniteltu käynnistettävän keväällä 2018. Koulutuksen kohderyhminä ovat ensisijaisesti työterveyshuollon edustajat ja työnohjaajat.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen toiminta perustuu tarpeelle, joka on noussut esille edeltäneiden hankkeiden ja toiminnan kautta. Näiden kautta olemassa olevien verkostojen kanssa toteutetusta yhteistyöstä ja sidosryhmien kuuntelemisesta on ammennettu lähtökohtia ja suuntaviivoja Foorumix-hankkeelle, sen toimintatavoille, tavoitteille ja päämäärille.

Hanketoimijoiden pitkäjänteinen ja aiemmasta havaittuun tarpeeseen vastaava työ näkyy siinä, että  Foorumix-hanke tuo keinoja työhyvinvonnin, työssä jaksamisen ja vertaisuuden tunnistamisen lisäämiseen.

Hankkeen elinkaaren aikana on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan toiminnan luonnetta ja valittuja suuntia sekä jo saavutettujen tulosten merkitystä ja vaikuttavuutta. Ulkopuolisen avioinnin kautta hanke ja hanketoimijat sekä välillisesti myös sidosryhmien edustajat saavat uudenlaisia tulokulmia hankkeessa toteutettavalle työlle.

Hankkeen aikana:

Foorumix-hankkeessa ulkoisena arvoitsijana toimi Innolink Oy. Arviointitapaamisia toteutettiin eri painotusten kautta hankkeen aikana kolmessa tapaamisessa: alku-, väli- ja loppuarvioinnissa.

Arviointia toteutettiin sekä hanketoimijoille että hankkeeseen osallistuville esimiehille ja keskeisille sidosryhmille. Esimiesten osallistumista Foorumix-hankkeen toimintaan ja esimiesten vertaisfoorumeihin arvioitiin kyselytutkimusten kautta. Kyselyillä saatiin arvokasta tietoa siitä, miten mukana olevat esimiehet ja sidosryhmät arvioivat hankkeen lisänneen esimiestyön eri osa-alueiden toteuttamista.

Innolink Oy:n toteuttamassa arvoinnissa on käyty läpi hankkeen toimintaa, vaikuttavuutta ja tuloksien saavuttamista muun muassa seuraavasti:

-hankkeen tavoitteiden esille nostaminen (mihin?)

-keskeisten toimintatapojen ja tavoitteiden kirkastaminen (miten?)

-kohderyhmien selkiyttäminen ja rajaaminen (kenelle?)

-kehittymisen ja vaaran paikkojen tunnistaminen  (mitä jos?)

-tavoitteiden saavuttaminen ja keinojen tunnistaminen (kuinka?)

 

Arvioinnin kautta hanketoimijat saavat uudenlaisia näkökulmia omalle työlle, hankkeen suunnalle ja pystyvät kriittisesti näkemään hankkeessa toteutetun toiminnan luonnetta. Arvioinnin hyödyt saadaan näkyviksi tapaamisissa toteutettujen rakentavien keskustelujen ja luottamuksellisen ilmapiirin kautta.

Hankkeen toiminnan aikana kehittymisen paikkoja on tunnistettu ja niihin on puututtu. Yksi haasteista on se, miten hanketoimijat, toiminnassa mukana olevat esimiehet ja sidosryhmät sekä muut yhteistyötahot, näkevät hankkeen toiminnan mahdollisimman yhtenevällä tavalla. Hanketoimijoilla on toiminnasta selkeä kuva, mutta vision on pyrittävä siirtämään ja tekemään konkreettiseksi myös muille mukana oleville. Hankkeen käynnissä olon ja jatkon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hankkeen ydintoiminta ja tavoitteet ovat selkeät myös muille yhteistyötahoille.

Hankkeen jälkeen:

Arvioinnissa keskityttiin myös hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan, jotta tulevaan voidaan vaikuttaa ennakoivin ja hallituin toimenpitein. Hankkeen jälkeiseen aikaan arvioinnissa keskityttiin mm.

-hankkeen vaikuttavuutta mittaamalla

-jatkotoimenpiteitä ja verkostoja luomalla

-toiminnan tuottamaa lisäarvoa tunnistamalla

-saavutettujen tavoitteiden eteenpäin viemisellä

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Kaarina Latostenmaa

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanit

Hankekumppaneina toimivat tahot tukevat Foorumix-hankkeen toimintaa ja tavoitteita panostaen tuottavuuteen ja työhvinvointiin osaamisen ja ammattitaidon kautta. Hankkeella on laajat verkostot työhyvinvoinnin ja siihen kytkeytyvän monialaisen osaamisen aloilla. Toiminnan kumppaneina ovat mm. Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan ELY-keskus, Työelämä 2020-hanke (TEM), Pirte (ent. Tullinkulman työterveys) ja Naiset työssä -hanke (Ttl).

Rahoittaja

Hankkeen rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Ohjausryhma

Ohjausryhmä kokoontumiset:
23.3.2015, 2.9.2015, 10.2.2016, 14.11.2016, 30.3.2017, 7.11.2017

Ohjausryhmän tuleva tapaaminen:
31.1.2018