Growing Your Business -verkosto

Verkosto tukee pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimintalinja 1 (EAKR) | 01.10.2016 – 30.09.2018 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullinen johtaja: kehityspäällikkö Kimmo Laakso

kimmo.laakso@utu.fi

Puh. +358 40 708 7987

Projektipäällikkö: Jaana Määttälä

jaana.maattala@utu.fi
Puh. +358 50 438 9990

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: A72021
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.10.2016
Lopetuspäivä: 30.09.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 1 (EAKR)
Erityistavoite: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Growing Your Business -verkosto on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Hankkeessa edistetään pk-yritysten ja palveluntarjoajien kohtaamista erilaisten tilaisuuksien avulla sekä edistetään pk-yritysten kykyä käyttää alueellisia kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluja hyväkseen.

Tutustu hankkeeseen: http://www.satamittari.fi/growing-your-business-verkosto-0

Tulokset

Kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten tunnistaminen kyselyn ja analyysipalveluiden avulla.

Kasvun ja kansainvälistymisen materiaalipankki ja kuvaus alueen palveluntarjoajista / asiantuntijoista www.satamittari.fi -sivustoilla.

Kasvavia ja kansainvälistyviä pk-yrityksiä.

Sähköinen kasvu- ja kansainvälistymiskäsikirja.

Hankkeen jälkeen yrittäjät tunnistaisivat kasvun ja kansainvälistymisen palvelutarjontaa paremmin ja käyttäisivät kyseisiä palveluja enemmän hyväkseen.

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeeessa on luotu uutta verkostoa erityisesti Satakunnan alueella, johon on pyritty löytämään liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä tavoittelevat (pien)yrittäjät sekä alueen julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Näille tunnistetuille yrittäjille ja palveluntarjoajille on verkoston koordinoija pyrkinyt luomaan tilaisuuksia törmäyttää nämä yrittäjät ja palveluntarjoajat toisiinsa.

Hankkeen aikana on järjestetty verkostotapaamisia, seminaareja ja työpajoja teemoista, jotka on tunnistettu yleisesti liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen haasteiksi. Tilaisuusissa on tuotu esille kasvun ja kansainvälistymisen palveluntarjoajia ja jaettu informaatiota mm. seuraavista teemoista:

  • Tuotteistaminen
  • Laatu
  • Verkostot
  • Kasvuyrityksen taloudenhallinta ja rahoitus
  • Bisnesenkelitoiminta
  • Digitalisaatio
  • Myynti- ja markkinointiosaaminen
  • Brändäys
  • Kansainvälistymisen juridiset sopimukset ja palvelut

Hankkeen tuloksena nämä tunnistetut teemat ja palveluntarjoajat (julkiset ja osin yksityiset) mallinnetaan sähköiseen kasvu- ja kansainvälistymiskäsikirjaan, josta jatkossa pienyrittäjä löytää nopeasti tukea omissa kasvutavoitteissaan.

Hyvät käytännöt

Yhteisseminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen alueen muiden vastaavanlaisten hankkeiden kanssa. Yhteistyössä on mahdollista yhdistää resursseja ja tavoittaa yhdessä enemmän yrittäjiä. Muiden vastaavien hankkeiden päättyessä, ovat nämä mukana olleet yrittäjät voineet halutessaan siirtyä toisen hankkeen toimenpiteiden piiriin.

Hankkeen ohjausryhmätyöskentely on ollut aktiivista. Ohjausryhmään on koottu alueen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen asiantuntemusta monipuolisesti.

 

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Tänä päivänä tarvitaan tehokkaita ja uudenlaisia toimenpiteitä, joilla tavoitetaan yrittäjiä eri hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin. Hankkeiden välinen yhteistyö auttaa tässä jonkin verran. Yrittäjiä voidaan useinkin palvella parhaiten perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella.

Perinteisillä kyselyillä (pien)yrittäjien tavoittaminen on haastavaa. Vastausprosentti jäänee usein hyvin matalaksi.

Hankkeen jälkeen:

Sähköisen käsikirjan tavoitettavuus onnistuu parhaiten verkoston toimijoiden välisen viestintäyhteistyön kautta. Näin liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä tavoittelevat yrittäjät löytävät tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Uusia, innovatiivisia sekä kohdeyleisölle relevantteja viestintäkanavia tulisi aktiivisesti tunnistaa ja kokeilla.

Toimintatavat

Liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä on tuettu mm. verkostossa mukana oleville pk-yrityksille järjestettävissä tapaamisissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarjotaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja yhteistyössä verkoston julkisten ja yksityisten asiantuntijoiden kanssa.

Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevia yrittäjiä on pyritty tunnistamaan Satakunnan ja Rauman kauppakamarin sekä Satakunnan ja Rauman yrittäjien jäsenyrityksille lähetetyn kyselyn sekä analyysipalvelun avulla. Lisäksi yrittäjiä on tavoitettu verkostotapaamisten kautta.

Julkisia palveluntarjoajia on tunnistettu laajan yhteistyön ja verkostojen avulla. Yksityisiä palveluntarjoajia on tunnistettu pääosin verkoston muiden yhteistyötahojen kautta. Myös suoria yhteydenottoja on tullut Growing Your Business -verkostohankkeen vastuulliselle johtajalle ja projektipäällikölle sekä palveluntarjoajilta että yrittäjiltä.

Muita liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia hankkeita on tunnistettu Satakunnassa ja yhteistyötä on pyritty tekemään näiden hankkeiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Growing Your Business -verkostohankkeen osa-aikaisena (60 %) projektipäällikkönä on toiminut KTM Jaana Määttälä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Growing Your Business -verkostohanketta on toteuttanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Projektitiimillä on ollut tukenaan Porin yliopistokeskuksen monipuolinen asiantuntijayhteisö. Erityisesti hankkeen taustalla on ollut yrittäjyysprofessori Ulla Hytti.

Kumppanit

Hanke on tehnyt läheistä yhteistyötä Satakunnan Yrittäjät ry:n, Satakunnan kauppakamarin, Team Finland Satakunnan ja Business Finland Oy:n, Prizztech Oy:n, Rauman kaupungin yrityspalveluiden, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Huittisten kaupungin elinkeino-organisaation, Kankaanpään kaupungin, Satakuntaliiton, liikepankkien sekä alan yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa:
- Rauman kaupungin elinkeinopalveluiden Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hanke.
- Opening indoor hygiene SME`s exports to Middle East construction markets eli IHMEC-hanke, joka on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima kansainvälinen hanke. Hanketta rahoittaa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma.
- Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön markkinoinnin pääaineen koordinoima The Heritage, Tourism and Hospitality 2017 -konferenssi.

Rahoittaja

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.

Rahoittajan edustaja: yritysasiantuntija Kari Ruuhela, Satakunnan ELY-keskus.
Paikallinen rahoittajan edustaja on ollut aktiivisesti mukana verkostotapaamisissa ja ohjausryhmän kokouksissa. Hänen kanssaan on ollut helppo käydä keskusteluja rahoitusinstrumenttiin liittyen.

Ohjausryhma

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari (puheenjohtaja)
Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät ry
Kimmo Laakso, kehityspäällikkö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
Jari-Pekka Niemi, palvelujohtaja, Prizztech Oy
Heikki Nurmi, yrityspalvelupäällikkö, Rauman kaupungin yrityspalvelut
Pasi Rännäli, projekti-insinööri, FinnEPS Oy
Marko Rajamäki, elinkeinojohtaja, Kankaanpään kaupunki
Rita Valve, toiminimi Rita Valve
Carita Vastinesluoma, kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Team Finland Satakunta, Satakunnan ELY-keskus

Ohjausryhmä on kokoontunut 2-3kertaa vuodessa. Ohjausryhmä ollut keskusteluissaan ja yhteistyössä aktiivinen. Tätä on edistänyt monipuolisen asiantuntemuksen löytyminen mukaan ohjausryhmään.