Growing Your Business -verkosto

Verkosto on tukenut pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimintalinja 1 (EAKR) | 01.10.2016 – 30.09.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullinen johtaja: kehityspäällikkö Kimmo Laakso

kimmo.laakso@utu.fi

Puh. +358 40 708 7987

Projektipäällikkö: Jaana Määttälä

jaana.maattala@utu.fi
Puh. +358 50 438 9990

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: A72021
Toteuttajaorganisaatio: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.10.2016
Lopetuspäivä: 30.09.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 1 (EAKR)
Erityistavoite: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Growing Your Business -verkosto on ollut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on ollut tukea pk-yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Hankkeessa on edistetty pk-yritysten ja palveluntarjoajien kohtaamista erilaisten tilaisuuksien avulla sekä edistetään pk-yritysten kykyä käyttää alueellisia kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluja hyväkseen.

Tutustu hankkeeseen: http://www.satamittari.fi/kasvu-ja-kansainv%C3%A4listyminen

Tulokset

Hankkeen tuloksena on syntynyt verkosto kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevista yrittäjistä sekä kasvun ja kansainvälistymisen  asiantuntijoista.

Kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten tunnistaminen kyselyn ja analyysipalveluiden avulla.

Kasvun ja kansainvälistymisen materiaalipankki http://www.satamittari.fi/kasvu-ja-kansainv%C3%A4listyminen.

Sähköinen ja manuaalinen Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen opas, case Satakunta. (Kuvaus alueen palveluntarjoajista)

Hankkeen jälkeen kasvua suunnittelevat yrittäjät tunnistavat kasvun ja kansainvälistymisen palvelutarjontaa paremmin ja osaavat tarvittaessa käyttää kyseisiä palveluja paremmin hyväkseen.

Verkostotapaamisia ja muita tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 10 kpl. Erilaiset tilaisuudet tavoittivat kaikkiaan 419 henkilöä, joista yritysedustajia oli 167 henkilöä. Sama henkilö on siis voinut osallistua 1-10 eri tilaisuuteen. Erityisesti nämä hankkeen järjestämät toimenpiteet tavoittivat kaikkiaan 81 satakuntalaista liiketoiminnan kasvua ja/tai kansainvälistymistä tavoittelevaa yritystä.

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeeessa on luotu uutta verkostoa erityisesti Satakunnan alueella, johon on pyritty löytämään liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä tavoittelevat (pien)yrittäjät sekä alueen julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat. Näille tunnistetuille yrittäjille ja palveluntarjoajille on verkoston koordinoijataho pyrkinyt luomaan tilaisuuksia törmäyttää nämä yrittäjät ja palveluntarjoajat toisiinsa.

Hankkeen aikana on järjestetty verkostotapaamisia, seminaareja ja työpajoja teemoista, jotka on tunnistettu yleisesti liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen haasteiksi. Tilaisuusissa on tuotu esille kasvun ja kansainvälistymisen palveluntarjoajia ja jaettu informaatiota mm. seuraavista teemoista:

 • Tuotteistaminen
 • Laatu ja laatujärjestelmät
 • Verkostojen merkitys
 • Kasvuyrityksen taloudenhallinta ja rahoitus
 • Bisnesenkelitoiminta
 • Digitalisaatio
 • Myynti- ja markkinointiosaaminen
 • Brändäys
 • Kansainvälistymisen juridiset sopimukset ja palvelut
 • Väärä vienti ja oikea osaaminen
 • Nordic Business Forum 2018 – puheenvuorojen suora lähetys Porin yliopistokeskuksessa, 2-päiväinen seminaari

Hankkeen tuloksena nämä tunnistetut teemat ja palveluntarjoajat (julkiset, kolmannen sektorin ja osin yksityiset toimijat  sekä Satakunnan korkeakoululaitos) on mallinnettu sähköiseen ja manuaaliseen Liiketoiminnan  kasvun ja kansainvälistämisen oppaaseen, josta jatkossa pienyrittäjä löytää nopeasti tukea omissa kasvutavoitteissaan.

Hyvät käytännöt

Yhteisseminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen alueen muiden vastaavanlaisten hankkeiden kanssa. Yhteistyössä on mahdollista yhdistää resursseja ja tavoittaa yhdessä enemmän yrittäjiä. Muiden vastaavien hankkeiden päättyessä, ovat nämä hankkeissa mukana olleet yrittäjät voineet halutessaan siirtyä uuden hankkeen toimenpiteiden piiriin.

Hankkeen ohjausryhmätyöskentely on ollut aktiivista. Ohjausryhmään on koottu alueen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen asiantuntemusta monipuolisesti.

 

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Tänä päivänä tarvitaan tehokkaita ja uudenlaisia toimenpiteitä, joilla tavoitetaan yrittäjiä eri hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin. Hankkeiden välinen yhteistyö auttaa tässä jonkin verran. Yrittäjiä voidaan useinkin palvella parhaiten perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella. Hyviksi viestintäkanaviksi hankkeen ohjausryhmän jäsenet tunnistivat mm. LinkedIn -ryhmät ja Twitterin.

Perinteisillä kyselyillä (pien)yrittäjien tavoittaminen on haastavaa. Vastausprosentti jäänee usein hyvin matalaksi.

Verkosto elää koko hankkeen ajan. Uusia toimijoita tulee mukaan ja osa mukana olleista jää pois. Tämä verkoston dynaaminen luonne tulee tunnistaa.

Yliopistokeskuksen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden osallistaminen hankkeisiin on haastavaa. Kurssien sisällöt lyödään lukkoon 2-3 vuodeksi kerrallaan ja mahdollinen yhteistyö hankkeiden kanssa tulisi lyödä lukkoon kurssikuvausten suunnitteluvaiheessa. Opetuksen ja hankkeiden aikasyklien yhteensovittaminen vaatisi kehittämistä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Hankkeen jälkeen:

Sähköisen kasvuoppaan vaikuttavuus onnistuu parhaiten verkoston toimijoiden välisen viestintäyhteistyön kautta. Näin liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä tavoittelevat yrittäjät löytävät tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Uusia, innovatiivisia sekä kohdeyleisölle relevantteja viestintäkanavia tulisi aktiivisesti tunnistaa ja kokeilla.

Hankkeen loppuvaiheessa viimeistään tulee käydä aktiivisia keskusteluja uusien hankehakujen osalta syntyneen verkoston toimijoiden kanssa. Verkoston rakentaminen vie paljon aikaa, siksi syntyneen verkoston ylläpitäminen ja/tai syventäminen tulee olla tavoitetilana hankkeen päätyttyä.

Toimintatavat

Liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä on tuettu mm. verkostossa mukana oleville pk-yrityksille järjestettävissä tapaamisissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarjotaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä tietoiskuja yhteistyössä verkoston julkisten ja yksityisten asiantuntijoiden kanssa.

Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevia yrittäjiä on pyritty tunnistamaan Satakunnan ja Rauman kauppakamarin sekä Satakunnan ja Rauman yrittäjien jäsenyrityksille lähetetyn kyselyn sekä analyysipalvelun avulla. Lisäksi yrittäjiä on tavoitettu verkostotapaamisten kautta.

Julkisia palveluntarjoajia on tunnistettu laajan yhteistyön ja verkostojen avulla. Yksityisiä palveluntarjoajia on tunnistettu pääosin verkoston muiden yhteistyötahojen kautta. Myös suoria yhteydenottoja on tullut Growing Your Business -verkostohankkeen vastuulliselle johtajalle ja projektipäällikölle sekä palveluntarjoajilta että yrittäjiltä.

Muita liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevia hankkeita on tunnistettu Satakunnassa ja yhteistyötä on pyritty tekemään näiden hankkeiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Growing Your Business -verkostohankkeen osa-aikaisena (60 %) projektipäällikkönä on toiminut KTM Jaana Määttälä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Growing Your Business -verkostohanketta on toteuttanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Projektitiimillä on ollut tukenaan Porin yliopistokeskuksen monipuolinen asiantuntijayhteisö. Erityisesti hankkeen alkutaipaleella taustalla on ollut yrittäjyysprofessori Ulla Hytti.

Yliopiston rooli alueen elinkeinoelämän kehittäjänä on ollut jokseenkin uutta. Yritysten lähentyminen uutta toimijaan kohtaan vie luonnollisesti aikaa. Siksi laaja yhteistyö muiden kumppaneiden ja hankkeiden kanssa on keskeistä.

Kumppanit

Hanke on tehnyt läheistä yhteistyötä Satakunnan ja Rauman Yrittäjät ry:n, Satakunnan ja Rauman kauppakamarin, Team Finland Satakunnan, Prizztech Oy:n, Rauman kaupungin yrityspalveluiden, Porin kaupungin elinvoimayksikön, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Huittisten kaupungin elinkeino-organisaation, Satakunnan Matkailuyrittäjät ry:n, Satakuntaliiton, Finnveran, liikepankkien sekä alan yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Lisäksi hankkeen aikana on tehty yhteistyötä Radio Porin, Porin Seudun Ekonomit ry:n, Porin nuorkauppakamarin, Hypermedia Oy:n, Koulutus- ja Juhlatalo Mekanin/SK-Kiinteistö Oy:n ja KMG Turku Oy:n kanssa.

Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa:
- Rauman kaupungin elinkeinopalveluiden Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hanke.
- Opening indoor hygiene SME`s exports to Middle East construction markets eli IHMEC-hanke, joka on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima kansainvälinen hanke. Hanketta rahoittaa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma (2018-2020).
- Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön markkinoinnin pääaineen koordinoima The Heritage, Tourism and Hospitality 2017 -konferenssi.
-Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky, uudet liiketoimintamallit verkostoissa (TEUVO) -hanke. Hanke on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke (2016-2018).
- Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista (VERTTI) -hanke. Hanke on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke (2018-2020).

Rahoittaja

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.

Rahoittajan edustaja: yritysasiantuntija Kari Ruuhela, Satakunnan ELY-keskus.
Paikallinen rahoittajan edustaja on ollut aktiivisesti mukana verkostotapaamisissa ja ohjausryhmän kokouksissa. Hänen kanssaan on ollut helppo käydä keskusteluja rahoitusinstrumenttiin liittyen.

Ohjausryhma

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari (puheenjohtaja)
Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät ry
Kimmo Laakso, kehityspäällikkö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
Jari-Pekka Niemi, palvelujohtaja, Prizztech Oy
Heikki Nurmi, yrityspalvelupäällikkö, Rauman kaupungin yrityspalvelut
Pasi Rännäli, projekti-insinööri, FinnEPS Oy
Rita Valve, toiminimi Rita Valve
Carita Vastinesluoma, kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Team Finland Satakunta, Satakunnan ELY-keskus

Ohjausryhmä on kokoontunut 2-3 kertaa vuodessa. Ohjausryhmä ollut keskusteluissaan ja yhteistyössä aktiivinen. Tätä on edistänyt monipuolisen asiantuntemuksen löytyminen mukaan ohjausryhmään.

Ohjausryhmän merkitys on ollut keskisestä hankkeen sisällön osalta. Ohjausryhmän jäsenet ovat antaneet omaa osaamistaan ja verkostojaan hankkeen käyttöön.