Havina

Hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.11.2017 – 31.10.2020 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Vastuullinen johtaja: Ismo Hakala
ismo.hakala@chydenius.fi
040-7518 089

Projektipäällikkö: Mikko Myllymäki
mikko.myllymaki@chydenius.fi
040-5675 606

 

Projektitutkija Tuomo Härmänmaa
Projektitutkija Joakim Klemets
Projektitutkija Sanna Laine
Projektitutkija Jari Luomala
Projektisuunnitelija Jari Penttilä
Projektisuunnitelija Jaakko Vanhala
Laboratorioinsinööri Jukka Ihalainen

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.11.2017
Lopetuspäivä: 31.10.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Muuttuva yhteiskunta edellyttää jatkuvaa oppimista ja nopeaa koulutustarpeisiin reagointia. Aikuisiin kohdistuva koulutustoiminta on koulutusorganisaatioiden ja varsinaisten koulutusta tarjoavien yritysten lisäksi merkittävä osa useiden tuotteita ja palveluita tarjoavien yritysten liiketoimintaa. Lisäksi lähes kaikki yritykset ja useat muut organisaatiot järjestävät omalle henkilökunnalleen henkilöstökoulutusta, jolla pyritään parantamaan työssä olevien ammattitaitoa ja osaamista ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin.

Yritysten ja organisaatioiden järjestämää koulutusta koskevat pääosin samat haasteet kuin koulutusorganisaatioidenkin järjestämää aikuiskoulutusta. Opiskelu tapahtuu työnohessa ja tämä asettaa vaatimuksia etenkin opetukseen osallistumisen joustavuudelle. Nykyisin yritykset ja monet koulutusorganisaatiot toimivat lisäksi hajallaan useilla paikkakunnilla, mikä vaikeuttaa opiskelijoiden osallistumista yhdessä paikassa järjestettyyn koulutukseen. Toisaalta myös kiireisten huippuosaajien saaminen antamaan paikkaan sidottua koulutusta on haasteellista. Koulutusorganisaatioilla ja yrityskoulutuksen tarjoajilla onkin yhä enenevissä määrin vaikeuksia saavuttaa opiskelijoita ja järjestää laadukkaita osaajia antamaan opetusta aikaan ja paikkaan sidotun koulutuksen avulla. Paikkaan sidottu koulutus edellyttää myös kalliita ja huonosti eri ryhmäkokoihin skaalautuvia tiloja opetuksen toteuttamiseen

Koulutusorganisaatioiden ja yritysten koulutuksen kohtaamat haasteet edellyttävät uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja koulutuksen tueksi. Yksi ratkaisumalli hajautetun koulutusympäristön ongelmien ratkaisemiseksi on toteuttaa videoihin tukeutuva pilvipalvelupohjainen hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö. Ympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun lisäksi myös ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen toteuttamisen. Pilvipalveluun perustuva ratkaisu luo edellytykset myös uusien koulutusta tukevien palveluiden toteuttamiseen hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön. Varsinaisen videopohjaisen oppimateriaalin tuotanto, tallennus ja jakelupalveluiden lisäksi kokonaisvaltainen virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaakin valmiina lukuisia koulutusta tukevia palveluita videoiden rinnalla. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi yhteisöllistä ja itseohjautuvuutta tukevat palvelut, sekä oppimisanalytiikkapalvelut.

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä. Toteutettujen pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja tulokset huomioidaan ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille suunnattuja työpajoja.

Yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää ratkaisua omissa sisäisissä koulutuksissaan, asiakas- ja tuotekoulutustensa yhteydessä tai tarjotessaan koulutuspalveluja muille yrityksille, organisaatioille tai yksityisille opiskelijoille. Yhtenä hankkeen hyödynsaajana ovat sellaiset mikro- ja pk-yritykset, joille koulutustoiminta on pääliiketoiminta-aluetta. Tällä hetkellä opetuksen siirtäminen virtuaaliseen ympäristöön on liian iso kustannus tällaisille mikroyrityksille, johtuen vaadittavista teknologiahankinnoista ja erityisosaamisen tarpeesta. Pienet koulutuskentän toimijat voivat käyttää palveluna hankkeessa kehitettävää hajautettua virtuaalista koulutusratkaisua ja tarjota sen avulla koulutuksia muille yrityksille.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys