Hygieniasta liiketoimintaa – HygLi

Sisäympäristön hygienia ja resurssiviisas talotekniikka

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.11.2014 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullinen johtaja oli SAMKin Energia ja rakentaminen -osaamisalueen johtaja Petteri Pulkkinen.

SAMKin hankepäällikkö oli Vesi-Instituutti WANDERin erikoistutkija Riika Mäkinen, TuKKK:n hankepäällikkö oli projektitutkija Tiina Mäkitalo-Keinonen.

Hankkeessa työskenteli lisäksi osa-aikaisesti kaksi projektityöntekijää, projektisihteeri ja kolme asiantuntijaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70036
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.11.2014
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kyseessä oli yhteishanke, jossa päätoteuttajana oli Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER ja osatoteuttajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

SAMKin ja TuKKK:n Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeella:

– Tuettiin Satakunnan älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja resurssiviisaan talotekniikan toimialalla
– Verkotettiin Satakunnan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta
– Lisättiin Satakunnan innovaatioavauksia koulutuksilla, workshopeilla ja Living Lab -innovaatioalustoilla
– Toteutettiin Living Lab -innovaatioavauksena uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi
– Tuettiin yritysverkostossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja innovaatioavauksien muuttamista liiketoiminnaksi

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen aikana toteutettiin sisätilan hygienian suunnitteluohjeet talotekniikka-alalle kolmen Hygienia sisätiloissa -RT-ohjeen kautta (RT 91-11249, Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet; RT 91-11250, Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu; KH 60-00632, Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto). Ohjeiden avulla lisätään alan tietoisuutta ja osaamista hygieenisen sisätilan toteuttamisesta sekä tilaajana että toteuttajana. Uudella liiketoiminta-alalla perusperiaatteiden luominen ja jalkauttaminen on tärkeää, erityisen tärkeää tämä on perinteisesti segmentoituneella ja konservatiivisella rakennusalalla. Sisätilan hygieniaa edistäviä tuotteita ja/tai ratkaisuja toimittavat yritykset ovat saaneet uusista ohjeista tukea uudelle potentiaaliselle liiketoiminta-alalle.

Hankkeessa on pidetty kaksitoista ohjausryhmän kokousta, viisi HygLi-koulutusta, kaksi kansainvälistä seminaaria ja kolme verkostotyöpajaa (workshop), joiden avulla on mm. vahvistettu uuden liiketoiminta-alan vielä vajaata toimijaverkostoa ja verkottumista sekä lisätty toimijoiden osaamista sisätilan hygieniasta. Verkostoitumisen ja osaamisen kasvun tukemisella on vahvistettu myös Satakunnan alueen älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian toimialalla. Hanke on lisännyt Satakunnan tki-toimintaa sekä korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista uudella toimialalla, jolla tunnistautuminen parantaa toimijoiden elinvoimaa ja liiketoiminnan edellytyksiä. Koulutukset, seminaarit ja workshopit ovat tehneet hanketta sidosryhmille tunnetuksi ja sitouttanut heidät hankkeeseen luomalla kymmeniä uusia kontakteja alan toimijoiden välille.

Tki-toiminta ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt myös toteutettujen innovaatiotilojen myötä. Hankkeen aikana on toteutettu kaksi innovaatiotilaa; SAMK kampus Pori ja SatSHP Satakunnan keskussairaala. Kolmas suunniteltu innovaatiotila Rauman kaupungin julkisessa kiinteistössä on viivästynyt pääosin kunnallisen päätöksenteon hitauden vuoksi, mutta ko. innovaatiotila on suunniteltu hankkeen aikana ja se tullaan toteuttamaan Rauman kaupungin uudella Pohjoiskehän koululla, joka valmistuu 08/2019.

Hankkeen aikana on luotu yksi uusi työpaikka sisätilan hygienian aihepiiriin; suomalainen usean yrityksen konsortio Hygtech Alliance (hygtechalliance.com) on palkannut työntekijöitä työskentelemään sisätilan hygienian tarjonnan parissa. KOnsortion yritykset ovat olleet mukana HygLi-hankkeessa. Yksi raportoitu syntynyt työpaikka on Isku Oy:lla. Yritysten kiinnostus HygLi-hanketta kohtaan on ollut merkittävä, mikä antaa viitteitä uuden sisäympäristön hygienia -toimialan kiinnostavuudesta ja sen tunnistamisesta uudeksi innovaatioavaukseksi. Yritykset näkevät sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän resurssitehokkaan talotekniikan mahdollisuudeksi uudistaa toimintaa ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen aikana muutama yritys on käynnistänyt tki-toimintaa korkeakoulujen, yliopistojen ja julkisen sektorin muodostaman tutkimusverkoston kanssa. Käytännössä toiminta on linkittynyt vahvasti uusiin RT-ohjeisiin tai toteuttettuihin innovaatiotiloihin. Hanke ei tässä indikaattorissa päässyt aivan tavoitteeseensa, johtuen pääosin yhden innovaatiotilan toteutuksen viivästymisestä.

Hanke on vastannut Satakunnan innovaatiotarpeeseen luomalla tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä edesauttavia Living Lab -innovaatioalustoja eli mallitiloja, joissa tutkimus voidaan viedä käyttäjärajapintaan ja saadaan entistä käyttökelpoisempia tuloksia, erityisesti ajatellen uusien innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamista. Nämä uudet innovaatioalustat ovat tulevaisuudessakin uusien tki-toimijoiden käytettävissä.

Hankkeessa toteutetut RT-ohjeet on lisäksi kehitysvaiheessa pilotoitu Rauman kaupungin talotoimen kanssa kaupungin kiinteistöjä hyödyntäen, uusia RT-ohjeita on mm. käytetty uuden Pohjoiskehän koulun tarjouspyyntödokumenteissa. Tästä pilotoinnista saadut tulokset voidaan suoraan soveltaa muihin julkisen sektorin toimijoihin Suomessa.

Hygieniasta liiketoimintaa -ajatusmalli on vahvistanut toimijoiden edellytyksiä kilpailla niin kotimaan markkinoilla kuin viennissä. Hanke on vahvistanut uuden sisätilan hygienian liiketoiminta-alan mahdollisuuksia ja aihepiiri onkin saanut merkittävän kansainvälisen hankerahoituksen aihepiirin seuraavalle hankkeelle; IHMEC – Opening indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets, Interreg Central Baltic, 03/2018-02/2021, koordinaattori Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, SAMK yhtenä partnerina. Yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita myös IHMEC-hankkeesta, mikä viittaa uuden toimialan kiinnostavuuteen ja sen tunnistamiseen uudeksi innovaatioavaukseksi.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa valmistunut RT-korttisarja on ratkaisu kiinteistön hygieeninen sisäympäristön rakentamisen tueksi. Korttisarja esittelee rakennusalalle ajatuksen kiinteistön sisäympäristön hygieniasta. Eräissä tietyissä sisäympäristöissä hygienian parantamisella voidaan lisätä asukkaiden ja/tai käyttäjien terveellisyyttä, esimerkiksi terveydenhuolloin tai palveluasumisen tiloissa.

Kiinteistön sisäympäristön hygienia on liiketoiminta-alana uusi. Hankkeen ratkaisuja sen esittelemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi ovat olleet muun muassa koulutukset, julkaisut, tämä tuloskortti ja nettisivut. Hankkeessa on järjestetty viisi koulutusta, joilla on pyritty erityisesti lisäämään uuden alan potentiaalisten tarjoajien ja hyödyntäjien tietoisuutta. Koulutukset on pidetty yhtä lukuunottamatta Satakunnassa maakunnan toimijoiden osallistumisen helpottamiseksi, mutta samalla mahdollistaen jopa kansainvälisenkin osallistumisen webinaarin kautta.

Kiinteistön sisäympäristön hygieniaa parantavia yksittäisiä tuotteita ja ratkaisuja on jo olemassa, samoin resurssiviisaita taloteknisiä ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa Living Lab -innovaatioalustoja ja mallitiloja, joissa voidaan sekä kerätä tuotteet yhdeksi kokonaisuudeksi että täydentää kokonaisuutta soveltuvilla uusilla Living Lab -testatuilla tuotteilla ja ratkaisuilla.

Hyvät käytännöt

Laajan ja erittäin asiantuntevan osallistujaryhmän hyödyntäminen hankkeen workshopeissa, joissa on tuettu uuden liiketoiminta-alan kehittämistä, lanseerausta ja jalkauttamista.

Hankkeen tavoitteiden kirkastaminen tutkijoiden ja osarahoittajien henkilökohtaisten keskustelujen avulla; tutkijat ovat käyneet kaikkien osallistujatahojen luona keskustelemassa ja tutustumassa toimintaan.

Kiinteistön hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohjeen muokkaus yhdessä Rakennustieto Oy:n kanssa RT-korttisarjaksi. RT-kortit ovat rakennusalalla käytetyimpiä ohjeita rakennushankkeen eri vaiheiden tueksi. Korttisarjasta muotoutui heti käytettävä, koska mukana oli alan ammattitekijöitä.

Hankkeessa todettiin hyväksi käytännön toteutukseksi järjestää ohjausryhmän kokoukset kiertäen eri osallistujatahojen luona. Osallistujat pääsivät tutustumaan toistensa toimintaan sekä osaamiseen ja samalla hankkeen kehittämisilmapiiri substanssin suhteen tiivistyi ja muuttui välittömämmäksi.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hanketoteutuksessa hyväksi havaitut käytännöt on pyritty siirtämään hanketoteuttajien sisällä muihinkin hankkeisiin ja oletettavasti myös osallistujatahot ovat soveltaneet itselleen sopivaksi katsomiaan käytänteitä laajemmin.

Hyvistä käytänteistä on pyritty tiedottamaan muun muassa tämän tuloskortin avulla sekä muussa hanketiedottamisessa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Sisäympäristön hygienia on liiketoiminta-alana uusi ja hankkijoille tuntematon; lisää tiedotusta, informaatiota ja markkinointia.

Hankkeessa käsiteltävät resurssiviisaat talotekniset ratkaisut ovat markkinoille uusia.

Myynnin ja jalkauttamisen tueksi tarvitaan ns. kovia faktoja kustannusssäästöistä ja toisaalta lisää tietoa elinkaariajattelusta.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä haastateltiin kaikki osallistujatahot tavoitteena kirkastaa hankkeen tavoitteita ja saada yksityiskohtaisempi kokonaiskuva sekä hygieenisen sisäympäristön että resurssiviisaan talotekniikan nykytilasta. Haastateltavat olivat hankkeen ohjausryhmän jäseniä, mikä mahdollisti tilanteen muuttumisen seuraamisen myös hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Molempien liiketoiminta-alojen tilanne koettiin vielä hivenen hapuilevaksi alkuvaiheen käynnistelyksi. Sekä resurssiviisauteen että sisäympäristön terveellisyyteen läheisesti liittyviä aiheita käsitellään mediassa ja niistä julkaistaan artikkeleita, mutta itse liiketoiminta vielä hakee muotoaan.

Asiasisällöt kiinnostavat hankkeen osallistujia, mutta kiinnostus vaihtelee suuresti niin sanotusta tilanteen seuraajasta (on hyvä tietää, missä mennään) ihan oikeaan liiketoimintaan tähtääviin (valmiita tuotteita jo markkinoilla). Joka tapauksessa nämä uudet liiketoiminta-alat hakevat muotoaan, muun muassa asiakkuuksien ja toimitusketjujen tunnistaminen on osittain vielä haastavaa.

Uudet liiketoiminta-alat molemmat koskettavat rakennusalaa, joka on tunnetusti melko konservatiivinen ja uusille asioille joskus karsas. Tämä tilanne asettaa omat haasteensa, erityisen tärkeää onkin tietoisuuden lisääminen ja oikeat tiedotuskanavat. Haastateltavilla olikin sangen realistinen käsitys tällaisen uuden liiketoiminnan ajallisesta kehityksestä.

Hankkeen aikana:

Hankkeen alussa oli tärkeää käydä läpi ja tarvittaessa tarkentaa hankkeen tavoite yhdessä osallistujien kanssa.

Sisäympäristön hygienia oli liiketoiminta-alana uusi ja hankkijoille tuntematon; lisää tiedotusta, informaatiota ja markkinointia. Ratkaisuna toteutettiin hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohjeet (RT-ohjeet).

Hankkeessa käsiteltävät resurssiviisaat talotekniset ratkaisut olivat markkinoille uusia. Hankkeen aikana saatiin lisättyä tietoisuutta ratkaisuista.

Myynnin ja jalkauttamisen tueksi tarvitaan ns. kovia faktoja kustannussäästöistä ja toisaalta lisää tietoa elinkaariajattelusta. Hankkeen aikana toteutettiin mallitiloja, joissa voidaan jatkossa toteuttaa myös vaikuttavuustutkimuksia.

Nettisivujen ja somen hyödyntäminen viestinnässä ja tiedotuksessa saattaa hankkeen aikana jäädä käytännön toiminnan jalkoihin. Olisiko järkevää käyttää ulkopuolista tahoa?

Hankkeessa toteutettavia Living Lab -innovaatioalustoja halutaan toteuttaa myös muualla kuin hanketoteuttajien tai -osallistujien tiloissa, mutta tällöin on syytä varautua mahdollisiin viivästyksiin ja monenlaisiin käänteisiin.

Hankkeen jälkeen:

Tiedottaminen sisätilan hygienian uudesta liiketoiminta-alasta on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeenkin; aihe kiinnostaa mediaa. Työ sisätilan hygienian parissa jatkuu hanketoimijoiden seuraavassa kv-hankkeessa IHMEC.

Edelleen erityisesti rakennusala tarvitsee lisää koulutusta ja tiedotusta sisätilan hygienian merkityksestä valmiissa kiinteistössä. RT-ohjeet kaipaavat rinnalleen ehkä myös jonkinlaisen luokitusjärjestelmän sisätilan hygienialle.

Myynnin ja jalkauttamisen tueksi tarvitaan ns. kovia faktoja kustannussäästöistä ja toisaalta lisää tietoa elinkaariajattelusta. Hankkeen aikana toteutettiin mallitiloja, joissa voidaan jatkossa toteuttaa myös vaikuttavuustutkimuksia. Vaikuttavuustutkimus on hyvä tavoite tulevaan työhön.

Jos hankkeessa toteutettavia Living Lab -innovaatioalustoja halutaan toteuttaa myös muualla kuin hanketoteuttajien tai -osallistujien tiloissa, on syytä varautua mahdollisiin viivästyksiin ja monenlaisiin käänteisiin.

Toimintatavat

Hankkeessa todettiin hyväksi käytännön toteutukseksi järjestää ohjausryhmän kokoukset kiertäen eri osallistujatahojen luona. Osallistujat pääsivät tutustumaan toistensa toimintaan sekä osaamiseen ja samalla hankkeen kehittämisilmapiiri substanssin suhteen tiivistyi ja muuttui välittömämmäksi.

Hankkeessa järjestettävät koulutukset pidettiin sekä fyysisesti että webinaarina, mikä lisäsi selvästi osallistujia. Osallistujia on ollut ympäri Suomea.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Riika Mäkinen (SAMK) ja Tiina Mäkitalo-Keinonen (TuKKK)
Projektipäälliköt vastasivat osaltaan hankkeen etenemisestä ja työskentelivät tiiviissä yhteistyössä. Projektipäälliköt ovat yhdessä hoitaneet hankkeen käytännön etenemiseen liittyviä asioita.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

SAMK, Vesi-Instituutti WANDER vastasi hankkeesta päätoteuttajana. Hankkeen sisällöstä SAMK, V-I hoiti erityisesti RT-korttien sisältöä ja kirjoitusta sekä Living Lab -innovaatioalustoja ja -mallitiloja.

Kumppanit

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö vastasi hankkeen osatoteutuksesta. Hankkeen sisällöstä TY hoiti erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen kuuluvia toimenpiteitä.

Rahoittaja

Satakuntaliitto
Rahoittaja oli hankkeen "henkinen tuki" ja läheisyydellään sekä tavoitettavuudellaan edesauttoi merkittävästi hanketoteuttajien työtä. Rahoittaja oli myös korvaamaton apu hankkeen hallinnollisissa toimenpiteissä.

Ohjausryhma

Hankkeen erittäin laaja ohjausryhmä kertoo osaltaan aiheen kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta. Ohjausryhmä oli erinomainen hanketoteuttajien sparrausryhmä ja myös kosketuspinta jo olemassa olevaan liiketoimintaan molemmilla uusilla aloilla. Ohjausryhmässä oli useita satakuntalaisia tahoja, mikä olikin hyvä maakunnan kehittyvän liiketoiminnan kannalta. Toisaalta osallistujia oli myös Satakunnan ulkopuolelta, jolloin näkökulma oli myös kansallinen, ellei jopa kansainvälinen.

Rauman kaupunki
Abloy Oy
Aurubis Finland Oy
Biolan Oy
Boliden Harjavalta Oy
Halton Oy
Isku Interior Oy
ISS Proko Oy
Lankapaja Oy
Mecastep Oy
Oras Oy
Progman Oy
SCDA
Teknos Oy
Väinö Korpinen Oy
SAMK, TuKKK
Satakuntaliitto, ei varsinainen jäsen