Hygieniasta liiketoimintaa – HygLi

Sisäympäristön hygienia ja resurssiviisas talotekniikka

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.11.2014 – 31.08.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullinen johtaja on SAMKin Energia ja rakentaminen -osaamisalueen johtaja Petteri Pulkkinen.

SAMKin hankepäällikkö on Vesi-Instituutti WANDERin erikoistutkija Riika Mäkinen, TuKKK:n hankepäällikkö on projektitutkija Tiina Mäkitalo-Keinonen.

Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti kaksi projektityöntekijää, projektisihteeri ja kolme asiantuntijaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70036
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.11.2014
Lopetuspäivä: 31.08.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kyseessä on yhteishanke, jossa päätoteuttajana on  Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER ja osatoteuttajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

SAMKin ja TuKKK:n Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeella:

– Tuetaan Satakunnan älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja resurssiviisaan talotekniikan toimialalla
– Verkotetaan Satakunnan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta
– Lisätään Satakunnan innovaatioavauksia koulutuksilla, workshopeilla ja Living Lab -innovaatioalustoilla
– Toteutetaan Living Lab -innovaatioavauksena uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi
– Tuetaan yritysverkostossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja innovaatioavauksien muuttamista liiketoiminnaksi

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa on lisätty tietoisuutta sisäympäristön hygieniaan linkittyvästä uudesta liiketoiminta-alasta muun muassa julkaisujen, neljän järjestetyn koulutuksen, tämän tuloskortin ja hankkeen nettisivujen kautta. Hankkeesta on tiedotettu myös alan tapahtumissa; FinnBuild-messut 2016 (kaksi paneelikeskustelua) ja Sairaalahygieniapäivät 2017 (posteri) Lisäksi hankkeessa on järjestetty workshopeja, joiden avulla liiketoiminta-alaa on terävöitetty, samalla tarkentaen hankkeen tavoitteita.

Hankkeessa muodostetaan Living Lab -innovaatioalustoja sekä sisäympäristön hygienian että resurssiviisaiden taloteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja edelleen niihin liittyvän liiketoiminnan kasvattamiseen. Living Lab -innovaatioalustoja toteutetaan SAMKin uudella kampuksella Porissa (valmistui 04/2017), Raumalle rakennettavassa uudessa koulussa sekä satakuntalaisessa sairaalassa.

Hankkeessa on valmisteltu RT-korttisarjaa liittyen sisäympäristön hygieniaan. RT-kortit on tehty toimikuntatyönä yhdessä Rakennustiedon kanssa ja ne on tarkoitettu alan tietoisuuden lisäämiseen sekä rakennushankkeen tueksi sen eri vaiheissa, esimerkiksi tarveselvitykseen ja suunnitteluun. Kaksi ensimmäistä toteutettua RT-korttia valmistuivat 02/2017; RT 91-11249 Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet ja RT 91-11250, Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu. Sarjan kolmas kortti valmistuu syksyllä 2017.

Hankkeessa on järjestetty kahdeksan ohjausryhmän kokousta.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa valmisteltava RT-korttisarja on ratkaisu kiinteistön hygieeninen sisäympäristön rakentamisen tueksi. Korttisarja esittelee rakennusalalle ajatuksen kiinteistön sisäympäristön hygieniasta. Eräissä tietyissä sisäympäristöissä hygienian parantamisella voidaan lisätä asukkaiden ja/tai käyttäjien terveellisyyttä, esimerkiksi terveydenhuolloin tai palveluasumisen tiloissa.

Kiinteistön sisäympäristön hygienia on liiketoiminta-alana uusi. Hankkeen ratkaisuja sen esittelemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi ovat muun muassa koulutukset, julkaisut, tämä tuloskortti ja nettisivut. Hankkeessa on järjestetty neljä koulutusta, joilla on pyritty erityisesti lisäämään uuden alan potentiaalisten tarjoajien ja hyödyntäjien tietoisuutta. Koulutukset on pidetty Satakunnassa maakunnan toimijoiden osallistumisen helpottamiseksi, mutta samalla mahdollistaen jopa kansainvälisenkin osallistumisen webinaarin kautta. Hankkeen seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2017.

Kiinteistön sisäympäristön hygieniaa parantavia yksittäisiä tuotteita ja ratkaisuja on jo olemassa, samoin resurssiviisaita taloteknisiä ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Living Lab -innovaatioalustoja ja mallitiloja, joissa voidaan sekä kerätä tuotteet yhdeksi kokonaisuudeksi että täydentää kokonaisuutta soveltuvilla uusilla Living Lab -testatuilla tuotteilla ja ratkaisuilla.

Hyvät käytännöt

Laajan ja erittäin asiantuntevan osallistujaryhmän hyödyntäminen hankkeen workshopeissa, joissa on tarkoitus tukea uuden liiketoiminta-alan kehittämistä, lanseerausta ja jalkauttamista.

Hankkeen tavoitteiden kirkastaminen tutkijoiden ja osarahoittajien henkilökohtaisten keskustelujen avulla; tutkijat ovat käyneet kaikkien osallistujatahojen luona keskustelemassa ja tutustumassa toimintaan.

Kiinteistön hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohjeen muokkaus yhdessä Rakennustieto Oy:n kanssa RT-korttisarjaksi. RT-kortit ovat rakennusalalla käytetyimpiä ohjeita rakennushankkeen eri vaiheiden tueksi. Korttisarjasta muotoutuu heti käytettävä, koska mukana on alan ammattitekijöitä.

Hankkeessa on todettu hyväksi käytännön toteutukseksi järjestää ohjausryhmän kokoukset kiertäen eri osallistujatahojen luona. Osallistujat pääsevät tutustumaan toistensa toimintaan sekä osaamiseen ja samalla hankkeen kehittämisilmapiiri substanssin suhteen tiivistyy ja muuttuu välittömämmäksi.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hanketoteutuksessa hyväksi havaitut käytännöt on pyritty siirtämään hanketoteuttajien sisällä muihinkin hankkeisiin ja oletettavasti myös osallistujatahot ovat soveltaneet itselleen sopivaksi katsomiaan käytänteitä laajemmin.

Hyvistä käytänteistä on pyritty tiedottamaan muun muassa tämän tuloskortin avulla sekä muussa hanketiedottamisessa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

mikä on mennyt hyvin?/ mikä on mennyt huonosti? / mitä olemme oppineet? / mitä olemme vieneet käytäntöön?

Sisäympäristön hygienia liiketoiminta-alana uusi ja hankkijoille tuntematon; lisää tiedotusta, informaatiota ja markkinointia.

Hankkeessa käsiteltävät resurssiviisaat talotekniset ratkaisut markkinoille uusia.

Myynnin ja jalkauttamisen tueksi tarvitaan ns. kovia faktoja kustannusssäästöistä ja toisaalta lisää tietoa elinkaariajattelusta.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä haastateltiin kaikki osallistujatahot tavoitteena kirkastaa hankkeen tavoitteita ja saada yksityiskohtaisempi kokonaiskuva sekä hygieenisen sisäympäristön että resurssiviisaan talotekniikan nykytilasta. Haastateltavat olivat hankkeen ohjausryhmän jäseniä, mikä mahdollistaa tilanteen muuttumisen seuraamisen myös hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Molempien liiketoiminta-alojen tilanne koettiin vielä hivenen hapuilevaksi alkuvaiheen käynnistelyksi. Sekä resurssiviisauteen että sisäympäristön terveellisyyteen läheisesti liittyviä aiheita käsitellään mediassa ja niistä julkaistaan artikkeleita, mutta itse liiketoiminta vielä hakee muotoaan.

Asiasisällöt kiinnostavat hankkeen osallistujia, mutta kiinnostus vaihtelee suuresti niin sanotusta tilanteen seuraajasta (on hyvä tietää, missä mennään) ihan oikeaan liiketoimintaan tähtääviin (valmiita tuotteita jo markkinoilla). Joka tapauksessa nämä uudet liiketoiminta-alat hakevat muotoaan, muun muassa asiakkuuksien ja toimitusketjujen tunnistaminen on osittain vielä haastavaa.

Uudet liiketoiminta-alat molemmat koskettavat rakennusalaa, joka on tunnetusti melko konservatiivinen ja uusille asioille joskus karsas. Tämä tilanne asettaa omat haasteensa, erityisen tärkeää onkin tietoisuuden lisääminen ja oikeat tiedotuskanavat. Haastateltavilla olikin sangen realistinen käsitys tällaisen uuden liiketoiminnan ajallisesta kehityksestä.

Hankkeen aikana:

mikä on mennyt hyvin?/ mikä on mennyt huonosti? / mitä olemme oppineet? / mitä olemme vieneet käytäntöön?

Hankkeen alussa on tärkeää käydä läpi ja tarvittaessa tarkentaa hankkeen tavoite yhdessä osallistujien kanssa.

Sisäympäristön hygienia liiketoiminta-alana uusi ja hankkijoille tuntematon; lisää tiedotusta, informaatiota ja markkinointia -> hygieenisen sisäympäristön suunnitteluohje

Hankkeessa käsiteltävät resurssiviisaat talotekniset ratkaisut markkinoille uusia -> markkinointi

Myynnin ja jalkauttamisen tueksi tarvitaan ns. kovia faktoja kustannusssäästöistä ja toisaalta lisää tietoa elinkaariajattelusta.

Nettisivujen ja somen hyödyntäminen viestinnässä ja tiedotuksessa saattaa jäädä käytännön toiminnan jalkoihin. Olisiko järkevää käyttää ulkopuolista tahoa?

Hankkeessa toteutettavia Living Lab -innovaatioalustoja halutaan toteuttaa myös muualla kuin hanketoteuttajien tai -osallistujien tiloissa, mutta tällöin on syytä varautua mahdollisiin viivästyksiin ja monenlaisiin käänteisiin.

Hankkeen jälkeen:

mikä on mennyt hyvin?/ mikä on mennyt huonosti? / mitä olemme oppineet? / mitä olemme vieneet käytäntöön?

Toimintatavat

Kuvaa lyhyesti hankkeen parhaita hankkeessa hyödynnettyjä tai tunnistettuja (arjen) toimintatapoja. Ne voivat olla yleispäteviä neuvoja, jotka pätevät mihin tahansa hankkeeseen. Mikä toimi käytännössä hankkeen aikana hyvin?

Hankkeessa on todettu hyväksi käytännön toteutukseksi järjestää ohjausryhmän kokoukset kiertäen eri osallistujatahojen luona. Osallistujat pääsevät tutustumaan toistensa toimintaan sekä osaamiseen ja samalla hankkeen kehittämisilmapiiri substanssin suhteen tiivistyy ja muuttuu välittömämmäksi.

Hankkeessa järjestettävät koulutukset on pidetty sekä fyysisesti että webinaarina, mikä lisää selvästi osallistujia. Osallistujia on ollut ympäri Suomea.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Riika Mäkinen (SAMK) ja Tiina Mäkitalo-Keinonen (TuKKK)
Projektipäälliköt vastaavat osaltaan hankkeen etenemisestä ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Projektipäälliköt ovat yhdessä hoitaneet hankkeen käytännön etenemiseen liittyviä asioita.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

SAMK, Vesi-Instituutti WANDER vastaa hankkeesta päätoteuttajana. Hankkeen sisällöstä SAMK, V-I hoitaa erityisesti RT-korttien sisältöä ja kirjoitusta sekä Living Lab -innovaatioalustoja ja -mallitiloja.

Kumppanit

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö vastaa hankkeen osatoteutuksesta. Hankkeen sisällöstä TY hoitaa erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen kuuluvia toimenpiteitä.

Rahoittaja

Satakuntaliitto
Rahoittaja on hankkeen "henkinen tuki" ja läheisyydellään sekä tavoitettavuudellaan edesauttaa merkittävästi hanketoteuttajien työtä. Rahoittaja on myös korvaamaton apu hankkeen hallinnollisissa toimenpiteissä.

Ohjausryhma

Hankkeen erittäin laaja ohjausryhmä kertoo osaltaan aiheen kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta. Ohjausryhmä on erinomainen hanketoteuttajien sparrausryhmä ja myös kosketuspinta jo olemassa olevaan liiketoimintaan molemmilla uusilla aloilla. Ohjausryhmässä on useita satakuntalaisia tahoja, mikä onkin hyvä maakunnan kehittyvän liiketoiminnan kannalta. Toisaalta osallistujia on myös Satakunnan ulkopuolelta, jolloin näkökulma on myös kansallinen, ellei jopa kansainvälinen.

Rauman kaupunki
Abloy Oy
Aurubis Finland Oy
Biolan Oy
Boliden Harjavalta Oy
Halton Oy
Isku Interior Oy
ISS Proko Oy
Lankapaja Oy
Mecastep Oy
Oras Oy
Progman Oy
SCDA
Teknos Oy
Väinö Korpinen Oy
SAMK, TuKKK
Satakuntaliitto, ei varsinainen jäsen