HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

Hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.11.2014 – 30.09.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

HYVÄKSI -hanke toteutetaan  Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Prizztech Oy:n yhteishankkeena. 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: EAKR, Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A70035
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.11.2014
Lopetuspäivä: 30.09.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

HYVÄKSI -hanke yhdistää käyttäjät ja alan eri toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa.

Hankkeen tavoite on kehittää arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa ja hoitajansa.

Hankkeessa käyttäjät osallistuvat suunniteltavien tuotteiden ja palvelujen koko kehittämisprosessiin yksilöllisten ominaisuuksien, helppokäyttöisyyden, luotettavuuden ja asiakasystävällisyyden tuomiseksi teknologiaratkaisuihin. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia tuotetestaukseen ja -kehitykseen, teknologiademonstraatioihin ja muuhun tutkimustiedon hyödyntämiseen esim. hankintapäätösten tueksi.

Hyvinvointia edistävän teknologian tuotteita ja palveluita kehitetään yhteistyössä käyttäjien, yritysten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvointiteknologian innovaatioverkoston toiminta tarjoaa kaikille hyvinvointia edistävän teknologian asiakas- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua satakuntalaisen elämänlaadun parantamiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulu tunnistaa hankkeessa yhteistyökumppaniensa kanssa elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyviä kehittämistarpeita, havainnollistaa hyvinvointia edistävän teknologian hyödyntämismahdollisuuksia erilaisin teknologiademoin ja -pilotein sekä toteuttaa teknologiatutkimusta.

Prizztech Oy tarjoaa yhteistyökumppaneineen mahdollisuuden osallistua hyvinvointiteknologian innovaatioiden testaukseen ja tuotekehitykseen. Teknologiatestaukset pohjautuvat Living lab -toimintaan, jossa aidot käyttäjät toimivat teknologian kehittäjinä omassa arjessaan.

Tulokset

Hanke on tuottanut lukuisia artikkeleita ja ollut esillä runsaasti. Meneillään on useita käytännön testauksia, demonstrointeja, pilotointeja ja niihin liittyvää tutkimustoimintaa. Tapaustutkimukset ovat eri vaiheisia (osa suunnitteilla, osa demonstrointivaiheessa, osa pilotoinnissa jne.) ja niiden edistyttyä kuvataan yksityiskohtaisempia tuloksia tässä kappaleessa tulostavoitteisiin peilaten. Sidosryhmien kiinnostus hanketta kohtaan on jopa ylittänyt odotukset. Systemaattinen verkoston koontityö toteutetaan hankkeen loppupuolella.

Tulostavoitteet:

Hankkeen päätuloksena syntyy laaja HYVÄKSI -innovaatioverkosto, joka lisää eri toimijoiden, kuten teknologiayritysten, käyttäjien, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Verkostomainen yhteistyömalli mahdollistaa hoitotyön toimintaprosessien, tarve- ja asiakaslähtöisyyden sekä käytettävyyden huomioimisen järjestelmien kehitystyössä. Hankkeessa luodaan toimintatapoja, joiden avulla hyvinvointia edistävän teknologian mahdollisuudet kohtaavat todellisen asiakastarpeen ja joiden avulla näihin tarpeisiin kehitetyt ratkaisut jalkautuvat mahdollisimman laajalle. Lisäksi hankkeen tärkeänä tuloksena voidaan pitää kehitettyä mittaristoa teknologian hyvinvointia edistävän laadun arviointiin.

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa todellisista asiakkaiden/loppukäyttäjien tarpeista (käyttäjätutkimus), siitä miten tehdä tähän tarpeeseen täsmäratkaisu (iteratiivinen kehitysprosessi, systemaattinen käytettävyystutkimus) ja siitä, miten paketoida ratkaisu niin, että se tavoittaa kohderyhmän ja kasvattaa oikein menettelyin kehitettyjen vastaavien tuotteiden markkinoita (palvelumuotoilu ja tähän liittyvän kokemustiedon kerääminen ja jakaminen sekä automaattisesti kerättävä mittadata esim. käyttöaktiivisuuden seurantaan).

Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta hankkeen tuloksia ovat sovellukset toimintarajoitteisten ihmisten toimintakyvyn ylläpitoon; aktivointiin ja seurantaan (turvallisuus) ja tätä kautta tehostaa sekä monimuotoistaa kohderyhmän terveyspalveluja ja omaehtoista kuntoutumista. Käyttäjien osallistamisella tuotekehitysprosesseihin tuotetaan helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Hanke lisää käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia uusia teknologioita kehitettäessä ja julkisia palveluita uudistettaessa. Hankkeessa kehitetyt ratkaisut vastaavat SOTE-alan resurssipulaan (olemassa olevista resursseista riippumaton hyvinvoinnin edistäminen) ja toimintojen mitattavuuteen sekä luovat mahdollisuuksia uudenlaiseen palveluliiketoimintaan.

Teknologia-alan näkökulmasta saavutetut tulokset ovat teknologiaosaamisen kanavoiminen todellisiin ongelmiin sekä näiden ratkaisujen jalkautumisen ja markkinoiden vauhdittuminen asiakaslähtöisten ratkaisujen, kumppanuuksien ja pilotointikulttuurin myötä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa käytyjen alustavien keskustelujen myötä hankkeen tuloksena odotetaan syntyvän mm. seuraavia teknologia ratkaisuja: 1) mobiililaitteille kehitettävät kuntouttavat aktivointisovellukset ja toiminnallisten ongelmien ehkäisemiseen tähtäävät sovellukset 2) kotona käytettävät automaatio- ja anturointiteknologian sovellukset toimintakykyrajoitteisten ihmisten omaehtoisen aktivoinnin ja hyvinvoinnin seurantaan 3) työkalut kotona asumisen edellytyksien kartoittamiseen 4) muut asiakastarpeista nousseet innovaatiot. Sovelluksia kehitetään edelleen kaupallisiksi tuotteiksi yhteistyössä yritysten kanssa.

Hankeen tuloksena myös lisätään alueella tapahtuvaa verkostoitumista ja luodaan pohjaa jatkokehityshankkeille ja uudenlaiselle innovaatiotoiminnalle. SAMKin kautta yrityksillä on myös mahdollisuus hyötyä kansainvälisistä verkostoista ja kehittäjäorganisaatioista. Hankkeessa saatua tutkimustietoa hyödynnetään jatkossa myös mm. laajemman sovelluskonseptin suunnitteluun, käytettävyysmittariston kehittämiseen ja kansainvälisten jatkohankkeiden pohjana. Suomi on hankkeessa käytettävän teknologian (mobiiliteknologia, automaatio) kärkimaita. Tässä hankkeessa korkeaa teknologiaosaamista siirretään uudentyyppisiin kohteisiin terveys- ja hyvinvointisektorille, mikä lisää suomalaisen osaamisen markkinapotentiaalia myös kansainvälisesti.

SAMKille kehittyy hankkeen tuloksena uutta yritysyhteistyötä, minkä avulla TKI- ja opetustoimintaa voidaan kanavoida alueen tarpeiden mukaisesti. SAMKin valmiudet kehittää teknologiaa todelliseen tarpeeseen vahvistuvat.

Elinkeinoyhtiö Prizztechin näkökulmasta hanke edistää alueella uusien teknologiainnovaatioiden kustannustehokasta kehittämistä, palveluiden tuotteistamista ja kaupallistamista, kasvattaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja -osaamista sekä parantaa paikallisten toimijoiden kilpailukykyä. Moniammatillisella kehittämisyhteistyöllä vauhditetaan uusien teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa ja SOTE-alan toimijoiden tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista tuottaa palveluita.

Hankkeen pitkän aikavälin tulostavoitteena on HYVÄKSI -innovaatioverkoston avulla kasvattaa alueen vetovoimaisuutta ja luoda hyvinvointiteknologia-alan keskittymää Satakuntaan, mikä myös houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää uusien innovaatioiden kehittämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä lisätä paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä.

Hankkeen myötä pilotointiympäristöjen osaaminen ja asiantuntemus teknologiaratkaisuista kasvavat. Käyttökokemukset uusimmista hyvinvointiteknologian tuotteista ja palveluista lisäävät hankintaosaamista, helpottavat hankintojen suunnittelua ja mahdollistavat toimijan omiin tarpeisiin parhaiten soveltuvimman ratkaisun löytämisen. Onnistuneet hankinnat luovat kustannussäästöjä ja edesauttavat julkisen sektorin tuottavuuden parantamista.

Hankkeen tuloksena SAMKin hyvinvointiteknologian asiantuntemus lisääntyy ja SAMK pystyy tuottamaan entistäkin osaavampaa työvoimaa alueen tarpeisiin (Hyvinvointiteknologian YAMK koulutus). Alan koulutus ja työllistymismahdollisuudet houkuttelevat uusia asukkaita alueelle. Innovaatioverkoston kautta opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet tulevan työnantajan löytämiseen. Opiskelijoiden kautta avautuu myös mahdollisuus jalkauttaa uutta toimintakulttuuria ja teknologiaa pitkällä aikavälillä.

Lisäksi verkosto vastaa merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin toimittamalla ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan haasteisiin. Yksittäisiä ratkaisuja merkittävämpää on kuitenkin uuden lähestymistavan (Design for Somebody) jalkautuminen teknologiakehitykseen ja teknologian jalkautuminen helpottamaan niin yksityisiä kuin julkisen sektorin toimijoita. Hankkeen myötä teknologialla ja yksilöllistyneillä palveluilla pystytään edesauttamaan satakuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Hankkeen välillisen kohderyhmän (loppukäyttäjät) aktivointiin ja passiivisuudesta johtuvien seurausten hoitoon käytettävät resurssit ovat yksi tulevaisuuden Suomen merkittävistä haasteista. Toimintakyvyn säilyttämisellä säästetään huomattavasti yhteiskunnan resursseja. Samaan aikaan aktiiviset ikääntyvät ja kehitysvammaiset voivat osallistua sosiaaliseen toimintaan ja kanssaihmisten auttamiseen sekä sitä kautta toimia pitkään yhteiskunnan tuottavina osina. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, sitä teknologiaorientoituneempia ikääntyviä ja kehitysvammaisia Suomessa on. Tämä avaa pitkällä tähtäimellä vieläkin merkittävämmät markkinat erilaisille käyttäjien aktivointiin tähtääville sovelluksille.

Hankkeen pitkän aikavälin tulostavoitteeksi voidaan laskea myös turhasta kulkemisesta aiheutuva ympäristökuorman vähentäminen edesauttamalla informaatioteknologian mahdollisuuksien käyttöä. Lisääntyneen hyvinvoinnin ja terveyden myötä välillisiä vaikutuksia on myös resurssien viisaaseen käyttöön (esim. terveyspalveluiden käyttö).

Pitkällä tähtäimellä tuloksia odotetaan myös erityisesti pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kasvuun ja keskinäisten toimialat ylittävien kumppanuuksien lisääntymiseen.

Hanke edistää sukupuolten välistä vuoropuhelua. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että teknologian vieminen hyvinvointialoille vaatii merkittäviä panostuksia molemminpuoliseen moniammatilliseen osaamiseen. Vuoropuhelun tarpeellisuuden vuoksi tulevaisuudessa avautuu mahdollisuuksia entistä enemmän työllistyä myös vastakkaisen sukupuolen dominoimalle toimialalle.

Hyvät käytännöt

HYVÄKSI-hankkeessa on alusta asti toiminut erittäin aktiivinen projektiryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin käymään yhdessä läpi projektin etenemistä ja suunnittelemaan tulevia toimia.

Hankkeen ohjausryhmä on myös aktiivisesti ottanut osaa hankkeen toimintojen suunnitteluun.

Hankkeen asiantuntijat ovat osallistuneet useisiin toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksiin kertomalla hankkeesta, teknologiakehittämisen ja -testauksen metodiikasta sekä teknologioista ja käyttäjänäkökulman huomioon ottamisesta.

Teknologiatestauksista tiedotetaan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen henkilöstölle aina testausten alkuvaiheessa teknologiatiedon jakamiseksi.

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan aktiivisesti eri medioissa paikallisesti ja kansallisesti koko hankkeen ajan. Media on ollut hankkeen alusta asti selvästi kiinnostunut toiminnoista ja tulosten julkaisemisesta.

Teknologiakehittämisen tuloksena syntyneitä sovelluksia testataan myös muissa kohderyhmissä kuin niissä, joille sovellus on alunperin kehitetty.

Monialaisessa toiminnassa verkostomainen työskentely ja asioiden esitteleminen erilaisille yleisöille maanläheisesti johtaa uusiin käytännönläheisiin ja tarveperusteisiin ideoihin (”kepillä jäätä kokeileminen”)

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

HYVÄKSI –hankkeessa olemme ahkerasti keskittyneet teknologian mahdollisuuksien avaamiseen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, mutta teknologia-alan opiskelijoille ei hyvinvointialan tarpeista ja teknologiaosaamisen mahdollisuuksista ole kerrottu vastaavalla volyymilla. Jatkossa keskitytään enemmän myös tähän.

Aktiivisessa hankkeessa ohjausryhmän tapaaminen puolivuosittain koettiin hanketoimijoiden osalta riittämättömäksi, sillä tuloksia ja tapahtumia ehtii tuolloin olemaan liiaksi yhdellä kertaa pureskeltavaksi ja keskusteltavaksi (kokoukset venyvät turhankin pitkiksi). Ohjausryhmän tapaamisia tihennetään (1krt/3kk).

Toimintatavat

 

HYVÄKSI-hankkeen prosessimalli

HYVÄKSI-hankkeen prosessimalli

HYVÄKSI-Innovaatioverkosto
HYVÄKSI-Innovaatioverkosto

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Verkostohankkeessa projektitiimille on varattava runsaasti resurssia kokonaisuuden hallintaan. Toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja sen toimivuuteen on kiinnitettävä runsaasti huomiota.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajien välinen tiivis yhteistyö on koettu merkitykselliseksi hankkeen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Kumppanit

Kiinteä yhteistyö hankkeen sidosryhmien välillä on hankkeen onnistumisen elinehto.

Rahoittaja

Rahoittajan edustajan aktiivinen rooli koetaan hanketyön jouhevuuden kannalta olennaiseksi.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä koetaan merkittäväksi tiedonjakokanavaksi ja hanketyön tukipilariksi.