Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana

Hankkeessa kehitetään hyvinvointikioskitoimintaa- ja palveluita.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2016 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän kaupunki sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistys-JST ry.

Projektitiimin muodostavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen sekä projektiasiantuntijat Outi Teittinen ja Sanna Sihvonen. Hankkeen projektisihteerinä toimii Elina Suni ja talousvastaavana Eija Toivola. Jyväskylän kaupungilta hankkeen toteuttamiseen osallistuu projektityöntekijä Maarit Engelberg ja Jyvässeudun työllistämisyhdistykseltä Eija Tuohimaa.

Hankkeen kehittäjäkumppaneina toimivat Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, Sovatek -säätiö sekä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20779
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat parhaillaan suuressa murroksessa. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välisten raja-aitojen madaltamiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia palvelumuotoja, jotka säästävät merkittävästi yhteiskunnan varoja ja edistävät ihmisten hyvinvointia.

Hankkeen päätavoitteena on hyvinvointikioskitoiminnan- ja palveluiden kehittäminen. Näiden palveluiden avulla on tarkoitus edistää pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä työelämävalmiuksiaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä työttömien terveyttä, hyvinvointia ja vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Hankkeessa keskitytään kehittämään ja toteuttamaan hyvinvointia edistäviä matalan kynnyksen hyvinvointikioskipalveluja erityisesti pitkäaikaistyöttömille, joilla on korkea riski mm. syrjäytymiseen, yksinäisyyteen ja alakuloon sekä tarvetta elämäntapamuutoksille.

Matalan kynnyksen palvelu pyrkii tavoittamaan ne, joiden hakeutuminen palvelujen piiriin jäisi todennäköisesti toteutumatta, mutta, jotka erityisesti voisivat hyötyä kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä tukevista toimenpiteistä. Hyvinvointikioski-palvelumalli luodaan tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä hankkeessa mukana olevien tahojen yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on hyvinvointikioskin toimintakonseptin kehittäminen, käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen. Hankkeessa luodaan palvelukonsepti, joka huomioi kokonaisvaltaisesti työttömän asiakkaan hyvinvoinnin, tunnistaa asiakkaan mahdolliset terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat ja riskiryhmään kuulumisen kuten syrjäytymisvaaran sekä ohjaa heidät palvelujen piiriin tai kolmannen sektorin toimintaan. Hyvinvointikioskin palvelupolut muodostuvat yksilölähtöisistä palveluista, ryhmämuotoisista toiminnoista sekä näitä yhdistävistä palveluista. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia palveluja kuten etävalmennus- ja mini-interventio-ohjelmat. Toimenpiteiden avulla parannetaan työttömien työelämävalmiuksia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä sekä tuetaan heitä työllistymään tulevaisuudessa avoimille työmarkkinoille. Varhaisen puuttumisen malli säästää myös kustannuksia, kun asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja omat voimavarat vahvistuvat.

Palveluiden painottaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen luo hyvinvointikioskille uudenlaisen roolin palvelujärjestelmässä. Hyvinvointikioskin on tarkoitus herättää asiakkaiden ajatuksia oman terveyden hoitamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Tässä apuna toimivat erilaiset riskitestit, jotka auttavat varhaista tunnistamista, motivointia muutokseen, ohjausta palveluiden piiriin, jatkohoitoon tai kolmannen sektorin palveluihin. Ennaltaehkäisevässä mielessä työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden tavoittaminen on hyvinvointikioskin toiminnan vaikuttavuuden kannalta merkittävää.

Perinteisesti terveydenhuollon palveluissa vaaditaan ajanvaraus ja yhteydenotto erikseen määriteltynä soittoaikana. Hyvinvointikioski tarjoaa matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalipalveluita ilman ajanvarausta, palvelutarpeen arviointia tai kiireellisyyden määrittelyä. Hyvinvointikioskissa tehdään käynnin aikana palvelun/hoidon tarpeen arviointia, mutta tarvetta ei arvioida ennen vastaanotolle pääsyä. Palvelu toteutuu asiakkaan omilla ehdoilla ja käyttö on helppoa ja saavutettavaa.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan työttömille henkilöille suunnattu hyvinvointikioskitoiminnan palvelukonsepti joka sisältää seuraavat tuotokset:

– asiakaslähtöinen voimavarasuuntautunut palveluohjausmalli työttömien yksilölliseen hyvinvoinnin edistämiseen
– pilotoidut kolmannen sektorin palvelut osana hyvinvointikioskia
– pilotoidut hyvinvointikioskitoimintaan sopivat matalan kynnyksen sosiaali- ja hyvinvointipalvelut
– pilotoidut työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmät, mini-interventiot ja ohjauspalvelut
– koulutus asiakkaiden itseohjautuvuuden ja omaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen sote-henkilöstölle ja kolmannen sektorin toimijoille

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys