Info Gloria -maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke

Neuvontaa maahanmuuttajille eri kielillä Keski-Suomen maakunnassa.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hanke työllisti projektipäällikön, projektisuunnittelijan ja viisi maahanmuuttajaneuvojaa.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR), Keski-Suomen ELY -keskuksen ja Jyväskylän kaupungin rahoittama.
EURA-tunnus: S20051
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Info Gloria -hankkeen banneri

Info Gloria -maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke syntyi alun perin tarpeesta tarjota luotettavaa tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahan muuttavan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Tavoitteena oli kehittää matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Keski-Suomen maakuntaan eri palvelukieliä tarjoten. Näin luotaisiin maahanmuuttajille laadukas ja ammatillisesti toimiva neuvontapalvelupiste. Hanketta olivat rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Jyväskylän kaupunki. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Hanketoiminta alkoi tammikuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 mennessä toimintaa oli kehitetty ansiokkaasti, sillä Info Glorian neuvontapalvelupiste esiteltiin Euroopan komission (EWSI) toimesta yhtenä hyvänä kotouttamiskäytänteenä kaikista EU-maista ja käytänteistä! Hankkeessa toteutettu hyvä työ saatiin myös vakiinnutettua vuoden 2016 loppuun mennessä, sillä Jyväskylän kaupungin hallitus myönsi Monikulttuurikeskus Gloria ry:lle talousarviossaan lisärahoituksen vuodelle 2017, antaen sille tehtäväksi toteuttaa matalan kynnyksen neuvontapalvelupisteen eri kielillä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ammatillistaa maahanmuuttajaneuvojien työ. Hankkeessa luotu perehdytyskoulutus neuvojien ammattitaidon kasvattamiseksi saatettiin julkaisu muotoon, näin ollen se on jatkossa hyödynnettävissä olemassa olevissa neuvontapisteissä sekä sellaisia perustettaessa. Perehdytyskoulutuksella luotiin peruspohja tiedoille, joita neuvontatyössä asiakasohjausta varten tarvitaan. Koulutus mahdollisti myös neuvojien ammatti-identiteetin kasvun sekä työrooliin asettumisen.

Neuvontapalvelupisteessä tehtiin myös joitakin etäneuvonta kokeiluja. Lyhyet kokemukset Skypen välityksellä tapahtuneesta etäneuvonnasta olivat positiivisia. Asiakkaat kokivat Skypen kautta tapahtuneen neuvonnan mutkattomina. Tarvittaisiin kuitenkin pidempi ajanjakso ja useampia asiakaskokemuksia, että voitaisiin arvioida etäneuvonnan toimivuutta osana matalan kynnyksen neuvontapalvelupistettä.

Lisäksi hankkeessa vahvistettiin erilaisilla koulutuksilla kuntien ja valtion työntekijöiden maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvää osaamista.

Hanke ylitti, sille asetut määrälliset tavoitteet hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osalta. Hanke onnistui kasvattamaan asiakkaiden yhteydenottojenmäärää aikaisemmasta vuodesta 30 %. Yhteydenotoista 40% tuli henkilöiltä, jotka eivät aikaisemmin olleet käyttäneet neuvontapalvelua, näin voitaneen todeta, että hankkeessa onnistuttiin saamaan sille näkyvyyttä ja synnyttämään uusia asiakassuhteita.

Neuvojat huomioivat myös neuvontapalvelupisteen laadullisia vaikutuksia asiakkaisiin. Neuvonnan kautta asiakkaan oli mahdollista muodostaa kokonaiskuva yhteiskunnan palveluista ja siten paremmin ymmärtää viranomais- ja muita prosesseja. Lisäksi oikea-aikainen neuvontatyö ja sitä kautta asioiden hallittu hoitaminen ennaltaehkäisevät asioiden kasaantumista ja ongelmien syntymistä. Neuvontapisteessä saatu tuki oli kasvattanut joidenkin asiakkaiden elämänlaatua, koska he olivat saaneet lisää itseluottamusta omien asioiden hoitamiseen.

Info Gloria -hanke on tuloksillaan tuonut esiin, että matalan kynnyksen neuvontapalvelutyötä tarvitaan. Neuvontapalvelujen kysyntä kasvaa määrällisesti vuosittain (nousu viime vuodesta 30 %). Työn voidaan sanoa myös ennaltaehkäisevän ja parantavan maahanmuuttaja asiakkaiden elämänlaatua.

Tulokset

Hankkeessa luotiin perehdytyskoulutusmalli neuvojien ammattitaidon kasvattamiseksi, mikä johti ammatti-identiteetin muodostumiseen sekä laadullisiin neuvontapalveluihin. Laadulliset ja tavoitteelliset neuvontapalvelut edistivät toiminnon vakinaiseksi saamista hankkeen päättyessä. Hankkeen päätyttyä työllistettiin neljä osa-aikaista eri kielistä maahanmuuttajaneuvojaa Monikulttuurikeskus Gloria ry:hyn, joka Jyväskylän kaupungin rahoittamana jatkaa neuvontapalveluiden toteuttamista. Hanke kasvatti yhteydenottomääriä 30% vuodessa, näistä yhteydenottojista 40% oli uusia eli henkilö ei aiemmin ollut ollut yhteydessä neuvontapalvelupisteeseen.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa luotiin perehdytyskoulutusmalli neuvojien ammattitaidon kasvattamiseksi.

Hyvät käytännöt

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ammatillistaa maahanmuuttajaneuvojien työ. Hankkeessa luotu perehdytyskoulutus neuvojien ammattitaidon kasvattamiseksi saatettiin julkaisu muotoon, näin ollen se on jatkossa hyödynnettävissä olemassa olevissa neuvontapisteissä sekä sellaisia perustettaessa. Perehdytyskoulutuksella luotiin peruspohja tiedoille, joita neuvontatyössä asiakasohjausta varten tarvitaan. Koulutus mahdollisti myös neuvojien ammatti-identiteetin kasvun sekä työrooliin asettumisen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeessa luotu perehdytyskoulutus neuvojien ammattitaidon kasvattamiseksi saatettiin julkaisu muotoon, näin ollen se on jatkossa hyödynnettävissä olemassa olevissa neuvontapisteissä sekä sellaisia perustettaessa.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen jälkeen:

Neuvontapalvelupisteessä yhtenä kehityksen osana oli etäneuvonta. Lyhyet kokemukset Skypen välityksellä tapahtuneesta etäneuvonnasta olivat positiivisia. Asiakkaat kokivat Skypen kautta tapahtuneen neuvonnan mutkattomina. Tarvittaisiin kuitenkin pidempi ajanjakso ja useampia asiakaskokemuksia, että voitaisiin arvioida etäneuvonnan toimivuutta osana matalan kynnyksen neuvontapalvelupistettä. Etäneuvontaa ei hankkeen aikana saatu valitettavasti levitettyä muihin kuntiin Keski-Suomen maakunnassa. Se, että emme saaneet hankkeessa etäneuvontatyötä kunnissa kunnolla käynnistettyä, opetti meille alkuvaiheen jalkautuvan työn tärkeyttä. Etäpisteiden syntyyn olisi voimallisemmin tarvittu henkilöä, joka konkreettisesti käynnistäisi pisteen ja varmistuisi alkuun sen toimivuudesta.

Toimintatavat

  • Mentori-toiminta neuvontatyössä: kokenut neuvoja tukee aloittelevaa työntekijää.
  • Kerran kuukaudessa järjestettävät ”työnohjaukselliset” kokoukset, joissa läpikäydään niin haasteellisia neuvontatyötilanteita kuin muita työhyvinvointiin vaikuttavia asioita sekä tiimiydytään.
  • ”Työpähkinät” eli jaettiin neuvijien kesken nimettöminä asiakastapauksia siten, että muutkin oppivat prosessista.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Vastuu kokonaisuudesta ja siitä, että keskitytään hankkeen kannalta keskeisiin toimintoihin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Tukipilari, joka voimauttaa ja mahdollistaa toimintaympäristön sekä toimii projektipäällikön tukena.

Kumppanit

Yhteistyökumppanit ja verkostot mahdollistivat uusien toimintatapojen kokeilun, luovat uusia yhteyksiä, avartavat hanketoiminnan näkökulmia. Info Glorian tapauksessa yhteistyöverkostot olivat myös merkittävä verkosto tukemassa toiminnan vakinaistamista.

Rahoittaja

Mahdolliti hankkeen sujuvan toteutumisen neuvoilla ja tuella, että hanke "byrokratia" olisi jouhevammin toteutettavissa.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä tuki hanketta sen tavoitteissa ja voimaannutti hankehenkilöstöä tekemään parhaansa.