INNOSTAMO – Yrittäjyyden uusien oppimisympäristöjen, toimintamallien ja palvelujen kehittäminen siirtymävaiheita edistämään

Innostamo mahdollistaa uudet, poikkialaiset toteutukset yrittäjyyden oppimiseksi

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.01.2015 – 30.06.2017 | Varsinais-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen toteuttajina toimivat:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun ammattiopisto (koordinoija)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko
Turun kaupungin sivistystoimiala (lukio ja ammatillinen koulutus); Turun ammatti-instituutti ja Turun Lyseon lukio
Turun ammattikorkeakoulu
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus, ESR
EURA-tunnus: EURA2014/430/09020101/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 30.06.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeessa kehitetään maakunnallisesti yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia, oppijakeskeisiä, poikkialaisia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja, jotka tukevat opiskelijoiden siirtymävaiheita. Tavoitteena on rakentaa maakunnallista oppilaitosten yrittäjämäistä toimintakulttuuria edistävää yrittäjyyskasvatuksen verkostoa, jossa mahdollistetaan poikkialainen, oppilaitos rajat ylittävä kohtaaminen opettajille, opiskelijoille sekä työelämän edustajille. Kohtaamisten kautta jaetaan yrittäjyyden ja yrittäjämäisen oppimisen asiantuntijuutta sekä kehitetään uusia yrittäjyyden oppimisympäristöjä sekä yrittäjyyskoulutuspolkuja.

Tulokset

Hankkeen tuloksena:

 • Käynnistettiin osatoteuttajien muodostama maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen INNOSTAMO -verkoston toiminta ja tehty tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen YES:n kanssa sekä alueellisen SYKÄYS tiimin kanssa (Salo)
 • Kokeiltiin uusia, poikkialaisia INNOSTAMO -yrittäjyyden oppimisympäristöjä:
  • poikkialaiset ja oppilaitosrajat ylittävät NY24h-leirit tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa
  • NY Vuosi yrittäjänä toimintaa uusille aloille
  • kesäyrittäjyysmalli osana osuuskunnan toimintaa
  • Työssä oppiminen yrittäjänä ja yksilölliset opintopolut hiusalalla
  • työelämäprojekteja ja tapahtumien järjestämistä poikkialaisena opiskelijatyönä
  • pop up kauppa/yrittäjyys toimintaa
  • yrittäjyyden oppimisympäristönä fyysisenä tilana sekä Turun ammatti-instituutissa Wisio ja Rasekon Naantalin Innostamo-tilat 3. vuoden merkonomeille ja Innostamotilat Raisiossa.
  • Tiimioppimisjakso Turun Lyseon lukiossa
 • Toteutettiin toimintamalli yrittäjyyden asiantuntijuuden jakamiseksi ja soveltamiseksi sekä opettajille että opiskelijoille:
 • Opettajille: opettajien mentorointiohjelma (henkilö- ja ryhmäkohtainen), ope-yrittäjätreffit, OpeInnostamo työpaja-konsepti, Lean -paja, Visuaalinen fasilitointi-valmennus
 • Opiskelijoille yrittäjyyspäiviä, kuten Unelmatulevaisuus, verkkokauppa -seminaarit ja M-päivä (hissipuhesemifinaali) osana Voice of sales tapahtumaa (MILLI yhteistyö) sekä Yrittäjyys on asennetta- yrittäjätarina. Lisäksi tehtiin yhteistyötä Salon Sykäystiimin/YES Varsinais-Suomen kanssa Ready4bisnes-tapahtuman järjestämiseksi nuorille yrittäjäopiskelijoille sekä opettajille yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi ja hankkeen toiminnasta tiedottamiseksi
 • Toteutettiin sekä oppilaitoskohtaisia että oppilaitosten rajat ylittäviä yrittäjyyskoulutuspolkujen suunnittelua ja pilotoitiin yrittäjyyspolkujen toteutusta.
  • Salon www.yrittajyyspolku.com
  • Novidan Business- kurssi (yritystoiminnan suunnittelu) lukion ja ammattiopiston yhteisenä kurssikokonaisuutena opiskelijoille. Business-kurssi muodostui kolmesta vaiheesta: NY 24h-leirillä ideoitiin liikeideoita, perustettiin NY vuosi yrittäjänä yrityksiä ja toimittiin NY yrittäjinä.
  • Turun ammatti-instituutissa toteutettiin yrittäjyyspolkumalli seuraavasti: leiri liikeidean ideointi, Pop up toiminnalla testataan liikeideaa asiakkaiden kanssa ja/tai Ny Vuosi yrittäjä/Osuuskunta TAI-palvelut kautta toimitaan yrittäjänä.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen tavoitteiden mukaisiin tuloksiin on päästy seuraavasti:

INNOSTAMOVERKOSTO:

Innostamo -verkoston toimintamalli on lähtenyt rakentumaan hankkeen toiminta aikana osatoteuttajien säännöllisten tapaamisten kautta. Hankkeen osatoteuttajista koostuva projektiryhmä on kokoontunut muutaman kuukauden välein; kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Verkoston tavoitteena on ollut kehittää jokaisen oppilaitoksen yrittäjämäistä toimintakulttuuria, joten kokouksissa on jaettu avoimesti hyviä kokemuksia jokaisen oppilaitoksen yrittäjyyden oppimisen kehittämiseksi sekä ideoitu yhteisiä uusia toimenpiteitä. Hankkeen toiminta-aikana on järjestetty verkostolle kerran vuodessa arviointi- ja kehittämispäivä. Verkostoyhteistyössä on osallistuttu ja järjestetty erilaisia yrittäjyystapahtumia opettajille ja opiskelijoille sekä benchmarkkaus matka. Yhteisiä yrittäjyystapahtumia ovat olleet: Voice of sales-hissipuhekilpailu (MILLI-hanke), jossa osatoteuttajat ovat olleet kilpailuun osallistujia ja katsojia. Verkoston yhteisenä toimenpiteenä on toteutettu joka syksy yhteistyössä YES Varsinais-Suomen kanssa opettajille suunnattu Yrittäjyyden ytimessä -yrittäjyyskasvatusristeily. Innostamo -hankkeen osatoteuttajat ovat järjestäneet opettajille OpeInnostamo -työpajan, jossa on tarjottu pop up mentorointia yrittäjämäisestä oppimisesta sekä järjestetty yrittäjämäisen oppimisen tulevaisuusverstaita.  Innostamo -verkoston toimintaan on uutena elementtinä kytketty Varsinais-Suomen Yrittäjien YES-keskuksen toiminta. Lisäksi uutta toiminnassa on ollut eri oppilaitosten säännöllinen yhteistyö yrittäjyyden oppimisen edistämiseksi mm. Pelastakaa Lapset ry:n kampanjayhteistyö K-markettien ja Lidlien kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeelle on avattu oma facebook sivusto hankkeen tapahtumista tiedottamiseksi verkostolle ja kohderyhmälle. Hankkeen rollup:in QR-koodi ohjaa käymään facebook sivustolla.

INNOSTAMOMENTORI: Yrittäjyyden osaamisen jakamisen toimintamallin kehittäminen on käynnistynyt opettajille suunnatulla mentorointiohjelmalla. Mukaan mentorointiin on lähtenyt jokaisesta osatoteuttajalta 2-3 opettajaa. Mentorointiohjelma muodostuu yhteisistä työpajoista (kolme tapaamista vuoden aikana) sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta tiimioppimiseen liittyen. Lisäksi opettajien yrittäjyysosaamista on kehitetty alueellisesti sekä Salossa että Liedossa toteutetuilla ope-yrittäjätreffi-konseptilla. Treffejä on toteutettu yhteistyössä alueellisen SYKÄYS tiimin kanssa säännöllisesti ja niihin on osallistunut sekä opettajia että yrittäjiä (jokaisessa tapaamisessa noin 50 osallistujaa). Opiskelijoille on toteutettu yrittäjyyteen liittyviä seminaareja; Unelmatulevaisuus, M-päivä myynnin ytimessä, Verkkokauppa, Yrittäjyys on asennetta. Päivien toteutukseen on myös kytketty yhteistyö MILLI-hankkeen kanssa, Voice of sales oppilaitoskohtaiset semifinaalit ja osallistuminen finaaliin.

INNOSTAMO OPPIMISYMPÄRISTÖ: Jokainen hankkeen osatoteuttaja on kehittänyt seuraavia uusia kokeiluja yrittäjämäisen oppimisen edistämiseksi omissa oppilaitoksissa:

Turun Lyseon lukiossa on käynnistetty tiimioppimisjakson suunnittelu uuden yrittäjämäisen oppimisympäristön, tiimioppimisjakson pilotoimiseksi. Tiimioppimisjakso on toteutettu syksyllä 2016. Tiimioppimisjaksolle osallistuivat kaikki ensimmäisen vuoden lukiolaiset ja he opiskelijat jaksolla äidinkieltä, historiaa, yrittäjyyttä, englantia ja fysiikkaa.

Turun ammatti-instituutissa on levitetty yrittäjämäistä oppimista tukevaa NY Vuosi yrittäjänä -menetelmää uusille aloille, vaatetus ja kone- ja metalliala sekä pienkonekorjaajat ja kotityö- ja puhdistuspalvelualat. NY12h-leiri on toteutettu ensimmäistä kertaa liiketalouden merkonomi ja datanomi opiskelijoille. Instituutti on myös suunnitellut uusia yrittäjyyden valmennustiloja, jotka ovat auenneet syksyllä 2016 opiskelijoiden yrittäjyyden oppimisympäristöksi, WISIO. Wisiossa toimii kahvila, jonka pop up alueella opiskelijat voivat toteuttaa uusia palvelutuotteita myyntiin asiakkaille. Lisäksi Wisiossa on kuusi parturi-kampaamopaikkaa ja kaksi kosmetologipaikkaa, jossa opiskelijat tekevät mm. työssäoppimista yrittäjänä, kesäyrittäjyyttä osuuskunnassa ja NY vuosi yrittäjänä toimintaa. Wision valmennustiloissa toteutuu kaikki Turun ammatti-instituutin innovaatioleirit, opettajien mentoroinnit jne. projektimainen oppiminen. Lisäksi on pilotoitu oppilaitosrajat ylittävää NY 24h –leiriä (Masch up)Turun ammatti-instituutin, Turun Lyseon lukion, Raision lukion ja Rasekon yhteistyönä.

Rasekon kehittämistyö on painottunut työelämältä saatujen projektitöiden hakemiseen, käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä yhden alan että monialaisena yhteistyönä.

Salon seudun koulutuskuntayhtymässä on kokeiltu uutta, monialaista yrittäjyyden oppimismenetelmää NY24h-leirejä, jossa opiskelijat ovat perustaneet kuvitteellisen yrityksen ulkopuolisen antaman toimeksiannon pohjalta vuorokaudeksi, tai ovat saaneet yrittäjiltä toimeksiannon, joka on toteutettu leirin aikana.  Lisäksi ammattiopistolla on kokeiltu eri alojen pop up kauppaa.

INNOSTAMOPALVELUT:
Salon seudun koulutuskuntayhtymässä on koottu oppilaitoksen ammatti- ja aikuisopiston opettajista koostuva poikkialainen yrittäjyystyöryhmä (edustus käsi- ja taideteollisuus, liiketalous/yrittäjyys, hotelli-, ravintola- ja catering ja hiusala). Työryhmä on kehittänyt Salon seudun ammattiopiston asiakaskeskeistä yrittäjyyspolkua sekä nuorille että aikuisille. Tuloksena on syntynyt www.yrittajyyspolku.com, joka mahdollistaa yrittäjäpainotteisten ammattiopintojen suorittamisen.

Lounais-Suomen ammattiopisto Novidassa on kehitetty yhteistyössä Liedon lukion kanssa sähköistä yrittäjyyskurssia (Business 1-3). Turun ammatti-instituutissa on kokeiltu kesäkuukausina parturikampaaja opiskelijoiden tmi-yrittäjyyspolkua sekä neljän kosmetologiopiskelijan kesäyrittäjyyspolkua tavoitteena nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista.

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen hyvänä käytäntönä on toiminut laaja ja säännöllinen Innostamo -verkostoyhteistyö. Verkostoyhteistyön kautta on jaettu avoimesti hyviä kokemuksia, jotka ovat mahdollistaneet uudet yrittäjyyden oppimisen avaukset eri oppilaitoksissa sekä yhteistyön jakaa yrittäjyysosaamista hankkeen kohderyhmille. Hyvänä käytäntönä on toiminut yhteistyö Varsinais-Suomen Yrittäjien YES-keskuksen kanssa, jonka kanssa on järjestetty Yrittäjyyden ytimessä -risteily sekä alueellinen verkostoyhteistyö paikallisen yrittäjyyskasvatustiimi Sykäyksen kanssa ope-yrittäjä-treffien järjestämiseksi. Hyvänä käytäntönä on myös ollut eri oppilaitosasteiden välinen yhteistyö: yhteistyö lukion, ammattiopiston sekä ammattikorkeakoulun kanssa (mentorointiohjelma, yrittäjyyskurssi). Lisäksi hyvänä käytäntönä on toiminut opiskelijoiden kanssa aito kehittäminen.

Hankkeessa on tehty useita hyviä käytänteitä, kuten yrittäjyyspolku-mallit. Jokainen oppilaitos soveltaa malleja omiin oppilaitoksiin sopivilla tavoilla.

Hyvän käytännön siirtotapa

Verkostotapaamiset ja yhteiset kokeilut.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Mikä on mennyt hyvin?
Kokonaisuudessaan hanke on käynnistynyt hyvin ja verkostoyhteistyö on ollut hyvää ja osaamista on jaettu avoimesti. Hankkeen toteutusaikana onkin päästy tekemään runsaasti erilaisia kehittämiskokeiluja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille on järjestetty poikkialaisesti yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja yrittäjyysleirejä. On saatu levitettyä ”vanhoja” oppimistapoja uusille aloille, saatu uusia opettajia mukaan yrittäjämäisen pedagogiikan kehittämiseen ja kehitetty opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaamista erilaisten tapaamisten merkeissä. Lisäksi on suunniteltu yrittäjyyden oppimisprosessia oppilaitoksiin. Innostamo-hankkeen tavoite kehittää Innostamo tiloja varaa ja valmenna –ajatuksella on käynnistänyt erityisesti Turun ammatti-instituutissa suunnittelutyön tämän asian eteenpäin viemiseksi. Yhteistyö eri ESR-hankkeiden (MILLI, Vetovoimaa teknologia-aloille) kanssa on saatu mukavasti käyntiin, kuten yhteiseen Voice of sales tapahtumaan osallistuminen. Hanke on mahdollistanut uusien opettajien sitouttamisen yrittäjyyspedagogiikkaan. Hanke on käynnistänyt jouluna 2016 yhteistyön ammattiopiston merkonomien ja visualistien Kiitotie, jatko-opintopolun valmistelun. On suunniteltu, että opiskelija voisi valmistua 5,5 vuodessa tradenomiksi hyödyntäen avoimen ammattikorkeakoulun polkua ja osaamisen tunnustamista (AHOT).

Mikä on mennyt huonosti?
Vaikka hankkeessa on voimakkaasti vireillä verkostoyhteistyö, varsinaista verkoston kanssa yhteistyössä tehtävää kehittämistä ei ole juuri vielä tehty. Yhteistyön potentiaalia on tunnistettu mm. yrittäjyyspolun kehittämisessä, jolloin voitaisiin hyödyntää eri oppilaitosten yrittäjyysosaamista opiskelijan osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi verkoston osaaminen tulisi tehdä näkyvämmäksi esim. sähköisiä työvälineitä hyödyntäen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut Innostamo pop up yrittäjyys ja tilat, jotka ovat jääneet hieman vähemmälle huomiolle kehittämistyössä.

Mitä olemme oppineet?
Yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamiseksi oppilaitoksiin vaatii johdon sitoutumista yrittäjyyteen, yrittäjyystoiminnan koordinointia, resurssointia ja rakennetta oppilaitoksissa. Lisäksi toiminnan keskiössä tulee olla opiskelija ja toimintaan tulee liittyä aito yhteistyö toimintaympäristön kanssa. Nämä edellytykset tulee olla kunnossa, jottei hankkeessa kehitettävät kokeilut jää vain kokeiluiksi. Erityisesti Turun ammatti-instituutin kesäyrittäjyys osuuskunnassa yrittäjyyspolkukokeilu on osoittautunut opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen sekä opintojen etenemisen näkökulmasta tehokkaaksi tavaksi viedä opintoja eteenpäin. Monialaiset NY24h-leirit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi oppia tiimitoimintaa eri alojen opiskelijoiden kesken. Lisäksi TAI:n yrittäjyysoppimisympäristö WISIO on mahdollistanut fyysiset puitteet yrittäjyysopinnoille, joten myös niiden kiinnostus opiskelijoiden keskuudessa on lisääntynyt.

Mitä olemme vieneet käytäntöön?
Hankkeen aikana käytäntöön on viety opettajien yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi toteutettu ope-yrittäjätreffi-konsepti, yrittäjyyspolku-mallit.

 

Hankkeen jälkeen:

Mikä on mennyt hyvin? Kokonaisuudessaan hankkeessa tehdyillä toimenpiteillä on onnistuttu saavuttamaan sille asetut tavoitteet hyvin. Verkostoyhteistyö on ollut hyvää ja osaamista on jaettu avoimesti. Ohjausryhmä on todennut, että on syntynyt aito yritttäjyysverkosto opettajien kesken Varsinais-Suomeen. Hankkeen toteutusaikana onkin päästy tekemään runsaasti erilaisia kehittämiskokeiluja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille on järjestetty poikkialaisesti yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja yrittäjyysleirejä. On saatu levitettyä ”vanhoja” oppimistapoja uusille aloille, saatu uusia opettajia mukaan yrittäjämäisen pedagogiikan kehittämiseen (ope-mentorointiohjelmat) ja kehitetty opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaamista erilaisten tapaamisten merkeissä. Lisäksi on suunniteltu yrittäjyyden oppimisprosessia (yrittäjyyspolkua) oppilaitoksiin. Innostamo-hankkeen tavoite kehittää Innostamo tiloja varaa ja valmenna –ajatuksella on käynnistänyt erityisesti Turun ammatti-instituutissa ja Rasekossa tehtävä suunnittelutyö tämän asian eteenpäin viemiseksi. Yhteistyö eri ESR-hankkeiden (MILLI, Vetovoimaa teknologia-aloille) kanssa on saatu mukavasti käyntiin, kuten yhteiseen Voice of sales tapahtumaan osallistuminen. Hanke on mahdollistanut uusien opettajien sitouttamisen yrittäjyyspedagogiikkaan. Hanke on käynnistänyt jouluna 2016 yhteistyön ammattiopiston merkonomien ja visualistien Kiitotie, jatko-opintopolun valmistelun. On suunniteltu, että opiskelija voisi valmistua 5,5 vuodessa tradenomiksi hyödyntäen avoimen ammattikorkeakoulun polkua ja osaamisen tunnustamista (AHOT).

Mikä on mennyt huonosti? Yrittäjyyspolkuopintoja ei ole saatu toimimaan rakenteellisesti oppilaitoksessa. Opettajat ja opiskelijat eivät laajemmin tiedä mahdollisuudesta eikä heitä ohjata yrittäjyysopintojen pariin systemaattisesti tai opintojen aikana. Juurruttaminen oppilaitoksen arkeen vaatii työtä.

Mitä olemme oppineet? Yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamiseksi oppilaitoksiin vaatii johdon sitoutumista yrittäjyyteen, yrittäjyystoiminnan koordinointia, resurssointia ja rakennetta oppilaitoksissa. Lisäksi toiminnan keskiössä tulee olla opiskelija ja toimintaan tulee liittyä aito yhteistyö toimintaympäristön kanssa. Nämä edellytykset tulee olla kunnossa, jottei hankkeessa kehitettävät kokeilut jää vain kokeiluiksi. Erityisesti Turun ammatti-instituutin kesäyrittäjyys osuuskunnassa yrittäjyyspolkukokeilu on osoittautunut opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen sekä opintojen etenemisen näkökulmasta tehokkaaksi tavaksi viedä opintoja eteenpäin. Monialaiset NY24h-leirit ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi oppia tiimitoimintaa eri alojen opiskelijoiden kesken. Lisäksi TAI:n yrittäjyysoppimisympäristö WISIO on mahdollistanut fyysiset puitteet yrittäjyysopinnoille, joten myös niiden kiinnostus opiskelijoiden keskuudessa on lisääntynyt

Mitä olemme vieneet käytäntöön?

Oppilaitoskohtaisesti on toimintaa jalkautettu:

Turun ammatti-instituutti yrittäjyyden oppimisympäristö WISIO tarjoa puitteet yrittäjyyden innovointileireille jatkossakin. Tavoitteena on juurruttaa eri leirimallit eri kohderyhmien käyttöön. Tavoitteena on järjestää vähintään 20 leiriä lukuvuodessa. Hyvinvointikeskus WISIOssa toteutetaan kesäyrittäjyyden lisäksi muuna loma-aikana tapahtuvaa yrittäjyyden kautta itsensä työllistämistä. Tavoitteena on työllistää opiskelijoita loma- ja kesäajoiksi sekä kannustaa työssäoppimisen toteuttamista yrittäjänä. NY Vuosi yrittäjänä ohjelmaa jatketaan uusilla aloilla hankkeen aikana kehitetyillä menetelmillä ja sopimusehdoilla. Opettajamentorointia on mallinnettu jatkokäyttöön ja tavoitteena on toteuttaa kaksi mentorointiohjelmaa lukuvuodessa.

Kaikki hakemuksen kohteena ollut toiminta on tuotu osaksi Rasekon ammatillisia koulutuksia ja siten vakiinnutetaan. Eli toiminta jatkuu kaikilta osin. Jakosta on jo sovittu mm. Pelastakaa Lapset ry:n kanssa ja toiminnassa ovat mukana K-kaupat (syksyn kampanja) sekä Lidl kaupat (kevään kampanja) sekä Raisio Business Racen osalta. Lisäksi toimintaa levitetään Rasekon sisälle ja tavoitteena on saada jokaiselle alalle yrittäjämäiset oppimisympäristöt.

Novidassa oppilaitosrajat ylittäviä opintoja järjestetään opettajille ja opiskelijoille yhteistyössä muiden verkostossa olevien oppilaitosten kanssa. Saatuja kokemuksia jaetaan aktiivisesti muille opettajille ja yrittäjäjärjestöille.

Turun Lyseon lukiolla syksyllä 2017 Turun Lyseon lukiossa toteutetaan uusi tiimijakso koko vuositasolle. Hankkeesta opittiin paljon, ja jatkokokeilussa viemme oppimme käytäntöön. Kaksi opettajaa syksyn 2016 tiimijaksolta jatkaa syksyn 2017 kokeilussa, kolme ei jatka vaan he korvautuvat kahdella uudella opettajalla.

Salon seudun ammattiopistolla yrittäjyyspolku on mukana oppilaitoksen rakenteissa sekä nuorille että aikuisille tarjottavana mahdollisuutena (esillä mm. opiskelijan oppaassa). Yrittäjyysopinnot NY Vuosi yrittäjänä käynnistyy kaikille aloittaville merkonomi opiskelijoille syksyllä 2017. Samoin osa pintakäsittelyn opiskelijoista on liittynyt osuuskunta Sao Saon jäseniksi asiakastöiden toteuttamiseksi. Eli on saatu uusia aloja mukaan yritttäjyystalkoisiin.

 

 

 

Toimintatavat

Uudella rakennerahastokaudella on todettu hyväksi tavaksi tehdä säännöllistä hankkeiden hallinnointiin liittyvää yhteistyötä saman rahoittajatahon ESR-hankkeen koordinoijien kesken. Käynnissä olevissa hankkeissa työskentelee samoja henkilöitä, joten mm. yhdenmukaiset raportointitoimintatavat lisäävät hankkeiden laadukasta toteutusta.

Lisäksi hyvänä toimintatavaksi on todettu yhteistyö muiden ESR-hankkeiden kanssa sisällöllisesti. Innostamo-hankkeen tapauksessa on tehty yhteistyötä mm. Turun amk:n koordinoiman MILLI-hankkeen ja Turun sivistystoimialan koordinoiman Vetovoimaa Teknologia-aloille-hankkeen kanssa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä hankkeen edistämisessä on ollut koordinoida hankkeen toteutusta kokonaisuutena, kehittää hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa toimijoiden kanssa, mahdollistaa uusien hankeideoiden muodostuminen verkostolta, tukea arviointia ja toimia yhteyshenkilönä rahoittajan suuntaan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen osatoteuttajien rooli hankkeen toiminnan edistämisessä on ollut merkittävä. Osatoteuttajien kesken on tehty työnjakoa hankkeen eri tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen koordinoijana toimiva SSKKY vastaa hankkeen verkostotyöskentelystä, Turun amk mentorointiohjelman koordinoinnista. Työnjako on ollut toimivaa. Jokainen osatoteuttaja on vienyt hankkeen toimintaa tavoitteiden mukaisesti eteenpäin.

Kumppanit

Hankkeen osatoteuttajat ovat verkostoituneet eri kumppanien kanssa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeinä kumppaneina ovat toimineet mm. Varsinais-Suomen YES-keskus, Salon kaupunki/Sykäys, Liedon lukio jne. Jokainen osatoteuttaja on tehnyt yhteistyötä niiden kumppanien kanssa, joiden avulla hankkeen toimenpiteet saadaan juurrutettua. Lisäksi on tehty aitoa yhteistyötä yrittäjien ja yhdistysten kanssa mm. Pelastakaa Lapset ry ja K-Marketit ja Lidlit.

Rahoittaja

Hankkeen käynnistyessä on pidetty aloituspalaveri, jossa on käsitelty hankkeen hallinnolliseen toteuttamiseen liittyviä ohjeita. Ohjeistus on auttanut hankkeen käyntiin saattamiseen. Uuden rakennerahastokauden alkaessa 2015 vuoden alussa hankkeen EURA2014-järjestelmän sisältämään raportointiin liittyvät käytänteet ovat kuitenkin olleet vielä hieman epäselviä, joten hankekoordinoija on joutunut ohjeistamaan osatoteuttajia vielä edellisen rahastokauden toimintatavoilla. EURA2014-järjestelmän toimivuutta on kuitenkin opittu samalla kun on tehty maksatushakemuksia ja seurantaraportteja uuteen järjestelmään. Rahoittajalta on saatu hyvin kysyttäessä vastauksia EURA2014- järjestelmän toimintaan.
HenkilöESR-järjestelmän käytänteet ovat muotoutuneet hankkeen toiminnan aikana ja välillä ne (lomakkeet) on koettu byrokraattisina ja vaikeaselkoisina.
Rahoittajalta on saanut nopeasti vastauksia hankkeen toiminnan aikana liittyviin kysymyksiin ja yhteistyö on ollut tiivistä ohjausryhmätoimintaan osallistumista.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen toiminta-aikana säännöllisesti, kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmä on edistänyt hankkeen toimintaa arvioimalla sen etenemistä ja toteutettuja toimenpiteitä.