INTEGRA

Työvalmennuksen keinoin työmarkkinoille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2016 – 31.12.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tímea, Mikko ja Marianne
Tímea, Mikko ja Marianne

Projektipäällikkö Marianne Leimio-Seppä, marianne.leimio-seppa@kokkotyo.fi, 040 632 8939

Hanketyöntekijä Mikko Kamila, mikko.kamila@kokkotyo.fi, 040 632 6999

Kulttuuritulkki Tímea Tipi, timea.tipi@kokkotyo.fi, 040 632 4344

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus ja Kokkolan kuntaraha
EURA-tunnus: S20487
Toteuttajaorganisaatio: Kokkotyö-säätiö
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.03.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

logo_integra

Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli työvalmennustyöpajoille, joiden tarkoitus on valmentaa asiakkaita työelämään. Hankkeen mallintama valmennusprosessi vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita. Malli edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään. Hanke toimii Kokkolan ja Kannuksen alueella.

 

 

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeeseen on tavoitteena saada valmentautujaksi 60 työtöntä maahanmuuttajaa, joista 70% löytää positiivisen ratkaisun tilanteeseensa.

  • On luotu pitkäkestoinen ja vuorovaikutuksellinen valmennusmalli työpajoille

Maahanmuuttajat saavat työelämävalmiuksia ja voivat hakeutua opiskelijoiksi tai työelämään. Valmennus vahvistaa kielitaitoa, ammatillista itsetuntoa ja ymmärrystä paikallisesta työkulttuurista. Maahanmuuttajien valmiudet hakeutua ja sijoittua työelämään, ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai palkkatuettuun työhön lisääntyvät.

  • On kehitetty kulttuuritulkki-toimintamalli

Kulttuuritulkki toimii kuten yksilövalmentaja, antaa palveluohjausta ja toimii välittäjänä maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Työnkuva muotoutuu hankkeen aikana.

  • On parannettu maahanmuuttajien yritystoiminnan edellytyksiä tekemällä omia tuotteita

Maahanmuuttajat saavat tietoutta yrittäjyydestä ja harjaantuvat työpajoilla tekemään omia tuotteita.

  • On edistetty maahanmuuttajien ja yrittäjien kohtaamista

Järjestetään työkokeilupaikkoja ja etsitään palkkatukipaikkoja. Saattaen vaihdetaan valmentautuja uuteen paikkaan ja ollaan alussa tukena.

Ratkaisun kuvaus

Maahanmuuttajien edesauttaminen työelämään tapahtuu kehittämällä uusi työvalmennusmalli työpajatoimintaan. Toimintamallissa yhdistyy kieltenopetus, työkokeilu, ryhmä- sekä yksilövalmennus.

 

 

Hyvät käytännöt

Hankkeessa yhdistyy työpajoilla tapahtuva kieltenopetus, työkokeilu sekä pitkäkestoinen yksilö- ja ryhmävalmennus.

Kaksi kuukautta kestävä intensiivinen kielenopetusjakso. Ryhmässä on minimissään 5 ja maksimissaan 10 henkilöä.

Funktionaalinen kieltenopetus on todettu hyväksi keinoksi opettaa kieltä. Opetus ja keinot muokataan ryhmän mukaan. Opetusmateriaali tuotetaan itse.

Kieltenopetuksessa on koettu hyväksi tavaksi käydä läpi käytäntöön liittyviä, tilannekohtaisia asioita. Asioita, jotka nousevat esiin sellaisista arkisista tilanteista, joita valmentautujat käyvät läpi.  Kun jokin tilanne vaatii huomiota, otetaan se käsittelyyn ja suunniteltu teema siirretään myöhemmäksi. Tätä tukee itsetuotettu materiaali.

Jos ryhmässä on luku- ja kirjoitustaidottomia henkilöitä on hyvä pitää opetus erityisesti käytännöllisenä ja käytännön asioihin keskittyvänä, sen sijaan että opetus olisi teoreettista. Jos valmentautujilla on koulutustaustaa, voidaan opetukseen ottaa mukaan kielioppia hyvinkin paljon.

Dramatisointi tuo vaihtelua ja herättää keskustelua. Se jättää paremman muistijäljen uusista asioista ja sanoista.

Prosessiin kuuluu intensiivinen kielivalmennusjakso, työkokeilu Kokkotyö-säätiöllä ja työkokeilu yrityksessä. Valmentautuja voi lähteä ”ohituskaistalle” ja ohittaa prosessin vaiheita, mikäli oma polku on suurin piirtein selvillä. Valmentautuja voi myös tulla työkokeiluun ennen intensiivijakson alkua.

Ryhmävalmennuksen voima. Ryhmäytyminen edesauttaa oppimista, valmentautujat rohkaistuvat puhumaan suomea keskenään ja he ohjaavat toisiaan.

Ajankohtaisuus opetuksessa. Motivaatio opiskella kieltä kasvaa, kun opetettava sanasto koskettaa omaa elämää.

Ryhmän jakaminen tasoerojen mukaan. Ryhmän rajat ovat kuitenkin liukuvia ja ryhmää voi vaihtaa jos tarvetta on.

Saattaen vaihtaminen. Siirtyessään toimenpiteestä toiseen valmentajat ovat valmentautujien mukana ensimmäisenä päivänä.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Ohjautuvuus hankkeeseen vaihtelee. Syksyllä kahden kuukauden kielivalmennusjakso jouduttiin peruuttamaan osallistujapulan vuoksi. Kokkola sai ylimääräisiä määrärahoja maahanmuuttajien kielikoulutuksiin sen lisäksi, että jo olemassa olevat kielikurssit alkoivat syksyllä, joten hankkeeseen ei riittänyt asiakkaita. Toisaalta, on hyvä että maahanmuuttajat pääsevät pitkille kielikursseille.

Toimintatavat

Valmennus alkaa intensiivijaksolla, joka on funktionaalista kieltenopetusta. Intensiivijakso kestää kaksi kuukautta ja sitä pidetään maanantaista torstaihin. Perjantai on itsenäistä tiedonhankintaa ja kotitehtäviä. Valmennus tapahtuu ryhmässä. Yksilövalmennusta annetaan tarpeen mukaan.

Intensiivijakson jälkeen siirrytään työkokeiluun Kokkotyö-säätiön työpajoille. Ensimmäinen kuukausi ollaan tarvittaessa yhdessä ryhmässä, liikkuen pajalta toiselle sen mukaan, mikä tarve on. Mikäli valmentautujat tietävät jo valmiiksi, minne he haluavat mennä, ei ryhmäkuukautta pidetä.  Työkokeilun aikana järjestetään ryhmävalmennusta yhtenä päivänä viikossa. Tämä pitää sisällään suomen kielen opiskelua. Työosastolla valmentautuja saa työvalmennusta sekä yksilövalmennusta.

Säätiöllä tapahtuvan työkokeilun jälkeen valmentautujia autetaan löytämään sopiva työkokeilupaikka jossakin yrityksessä. Valmentautuja siirtyy saattaen vaihtaen paikasta toiseen. Mikäli valmentautuja haluaa, hän voi vielä osallistua ryhmäpäiviin. Yksilövalmennus jatkuu myös yrityksessä oltavan työkokeilun ajan.

Intensiivijaksolle valmistetaan opetusmateriaalia. Työpajoille valmistetaan työhönperehdytysmateriaalia.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö ohjaa hankkeen käytännön toteutumista projektisuunnitelman mukaisesti. Hän koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vastaa yhteydenpidosta tarvittaviin osapuoliin. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta, taloudesta, raportoinnista, seurannasta ja tulosten saavuttamisesta.

Kulttuuritulkki toimii valmentajana, antaa palveluohjausta ja toimii "kulttuurivälittäjänä" kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Hän antaa myös yksilövalmennusta ja osallistuu materiaalintuotantoon.

Hanketyöntekijä antaa yksilövalmennusta, suunnittelee ja koordinoi valmennusta, toimii valmentajana ja osallistuu materiaalintuotantoon.

Osa-aikainen hankesihteeri hoitaa hankkeen talouteen ja hallintoon liittyviä asioita, kirjanpitoon sekä maksatushakemukseen liittyviä tehtäviä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kokkotyö-säätiö on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä työtehtäviä. Toteuttajaorganisaatio antaa tilat ja resurssit toteuttaa hanketta.

Kumppanit

Pohjanmaan TE-toimisto, TYP, ulkomaalaistoimisto, Valmennuskeskus Public sekä muut paikalliset hankkeet ohjaavat Integraan valmentautujia. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen SEMPRE-hanke tekee tutkimusta maahanmuuttajien kokemista ongelmista ja palveluntarpeista. Integran asiakkaat osallistuivat tutkimukseen. Integra on yksi Osana-hankkeen verkostotyöryhmän jäsenistä.

Rahoittaja

Rahoittajalta saa ohjeistusta siitä, mitä hankkeessa voi tehdä ja millaisia kuluja hyväksytään. Rahoittaja on tiedottanut hankkeesta omassa uutiskirjeessään.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä edistää hanketta omalla asiantuntijuudellaan ja esittämällä oikeanlaisia kysymyksiä mm. siitä, mihin hankkeessa pitäisi kiinnittää huomiota.