INTOKE – Infran tietomallien osaamisen kehittäminen

Luodaan infrarakentamisen tietomallintamisen alueellinen osaamisverkosto.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2015 – 31.08.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen ydintiimiin kuuluvat projektipäällikkö Pirjo Oksanen (+358449072054), projektikoordinaattori Heli Kanerva-Lehto (+358505985647) sekä projektisihteeri Outi Pelkonen (+358403550906). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20488
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

infrabim

Rakennusalalla on käynnissä kansainvälisesti mittava ja täydellisesti koko rakentamisen kenttää uudistava muutos eli siirtyminen entisestä piirustuksiin perustuvasta toiminnasta nykyaikaiseen tietoteknologian mahdollistamaan mallipohjaiseen toimintatapaan. Hankkeen päätavoitteena on luoda infrarakentamisen tietomallintamisen alueellinen osaamisverkosto. Sen avulla on tavoitteena saada pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle infra-alalle Varsinais-Suomessa ja samalla vastata lisääntyneeseen infra-alan tietomalliosaamisen kysyntään Etelä-Suomen alueella. Samalla on tarkoituksena kehittää tietomallipohjaisia toimintatapoja ja lisätä ymmärrystä tietomallien hyödyistä infra-alan toimijoiden keskuudessa, jolloin yrityksen tietomalliosaamisen lisääntymisen ansiosta yrityksen kilpailukyky säilyy ja yritys voi jopa saavuttaa kilpailuedun.

 

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen pysyvänä tuloksena syntyy Varsinais-Suomeen osaamista sekä suunnittelun että rakentamisen tietomalleista ja niiden hyödyntämisestä. Ilman vahvaa panostusta alan murrosvaiheessa tulee pk-yritysten työllistävä vaikutus heikkenemään ja osaaminen tulee keskittymään vain isoihin yrityksiin. Projektin tavoitteena on taata Varsinais-Suomessa infra-alalla toimivien pk-yritysten toiminta jatkossakin.

 

Ratkaisun kuvaus

INTOKE-hankkeessa varmistetaan PK-yritysten perusosaaminen hankkeessa pidettävien YIV-2015 ohjeiden seminaareilla. Yrityksille suunnataan edelleen valmennustilaisuuksia sekä pilottikohteista ja niiden hyvistä käytänteistä että hankintaklinikassa. Mitä kohdennetumpaan tietoon päästään, sitä paremmin voidaan varmistaa edellytyksiä mallipohjaiselle toiminnalle.

Hyvät käytännöt

Yrityksille suunnattu hankintaklinikka osoittautui todella hyväksi tavaksi jakaa tietoa ja osoittaa mahdollisuudet. Mukana oleva ryhmä oli vielä sopivan kokoinen ja tunsi toisensa etukäteen, joten vuorovaikutustilanne osoittautui helpoksi.

YIV-2015 ohjeiden läpikäynti ilman pilottikohteita ja niistä saatuja kokemuksia olisi jäänyt aivan liian yleiseksi ja irralliseksi tiedoksi.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankintaklinikkaa tulisi vielä kopioida ja kehittää. Se voisi olla osa jonkun hankkeen hankintaprosessia niin, että se olisi avoin kaikille kiinnostuneille yrityksen koosta riippumatta. Siellä voitaisiin keskittyä silloin juuri hankinnassa olevaan hankkeeseen, jolloin kynnys tulla mukaan mallipohjaiseen toimintatapaan olisi todella matala.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Saada mukaan riittävästi PK-yrityksiä ja saada aikaiseksi riittävää vuorovaikutusta niiden yritysten kanssa, jotka jo toimivat mallipohjaisesti.

 

Hankkeen aikana:

Osallistuvien yritysten verkostoituminen ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Yritykset eivät ole vielä löytäneet yhteistyön mahdollisuuksia, vaan pyrkivät kehittämään omaa toimintaansa itsenäisesti. Hankkeessa panostetaan selvitykseen yritysten nykytilanteesta ja mallipohjaisen toiminnan esteistä. Tämän avulla yrityksiä pyritään herättelemään yhteistyön mahdollisuuksiin.

Hankkeen jälkeen:

Yritykset eivät vieläkään luota toisiinsa ja etsi aktiivisesti mahdollisuuksia luoda toistensa kanssa yhteistä toimintaa. Kuitenkin PK-yritykset ovat niin pieniä, että Turun kaltaisille tilaajille ei ole mahdollisuutta edes tarjota hankkeita mallipohjaisesti, koska liikevaihto on liian pientä. Aitojen yhteistyömahdollisuuksien etsiminen ja mahdollistaminen voisi olla juuri se tekijä, joka sysäisi PK-yrityksiä eteenpäin.

Toimintatavat

INTOKE-hankkeen tavoitteena on yleisen tietomalliosaamisen lisääminen infra-alalla niin hankinnassa, suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin. Tähän päämäärään päästään kolmen eri toimenpidekokonaisuuden kautta:

Projektin osanottajien koulutus ja valmennus

  • Yleiset inframallivaatimukset 2015 ohjeet on käyty seminaareissa läpi. Tämä on antanut mahdollisuuden suunnata valmennuksia pilottikohteisiin, koska osallistujien tietotaso on seminaarien myötä parantunut. Seminaarit on koettu hyödyllisinä, mutta yksittäisten ohjeiden läpikäynti on ollut haasteellista. Tätä haastetta on pyritty helpottamaan sillä, että ohjeita on käyty läpi esimerkkien ja kokemusten kautta.

Pilottikohteiden seuranta

  • Pilottikohteiden seuranta auttoi ymmärtämään YIV-2015 ohjeita ja niiden vaikutusta toimintaan. Ohjeet sellaisenaan ovat liian yleisiä ja yrittävät olla liian täydellisiä. Hyvät käytänteet ja seikat, jotka eivät ole toimineet kertovat konkreettisemmin yrityksille niitä asioita, joihin tulisi panostaa.

Kehittämistehtävät

  • Kehittämistehtävät eivät saaneet aikaan sellaista vaikutusta, jota hankkeen alussa oltiin ajateltu. Niiden avulla hahmotettiin nykytilaa ja siinä olevia käytänteitä, mutta varsinaiseen toiminnan kehittämisen tasoon ei kuitenkaan päästy.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimi toimii hankkeen substanssin sekä projektihallinnon parissa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hanketta toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Kumppanit

Hankkeen kumppaneina ovat Turun ja Raision kaupungit, sekä hankkeen pilottikohteita tarjoavat yritykset.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittajana on Keski-Suomen ELY-keskus (OKM:n valtakunnallinen ESR-rahoitus). Tämän lisäksi hanketta tukevat rahallisesti myös Turun ja Raision kaupungit.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmä koostuu infra-alan eri osa-alueiden asiantuntijoista.