Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan

Jätevirtakartoitus, jatkojalostus, liiketoimintaa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.02.2018 – 31.10.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Jaana Suksi p. 0444036301 Rauman kaupunki

OHRY:tulossa

Työryhmä:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A73526
Toteuttajaorganisaatio: Rauman kaupunki/kaupunkikehitys
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2018
Lopetuspäivä: 31.10.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen aikana selvitetään erilaisia mahdollisuuksia ja toteutustapoja uuden modernin liiketoiminnan
synnyttämiseen, hyödyntämään niin Rauman alueen kuin koko Satakunnan jätevirtoja. Tiettyjen jätejakeiden osalta
synnytettävä palvelu on hyödynnettävissä Satakunnan maakuntaa laajemmallakin alueella, tarjoten alueellisia hyötyjä
Raumalle.
Hankkeen aikana selvitetään ne jätevirtakokonaisuudet ja niiden sisältämät fraktiot, joiden varaan voidaan synnyttää
uutta yritystoimintaa. Hankkeen päätyttyä on valmius jatkaa päätöksentekovaiheeseen uusien toimintamallien
käyttöönotosta alueella ja uuden liiketoiminnan synnyttämisestä tutkittujen jätevirtojen hyötykäytön pohjalle.
Hankkeessa on tavoitteena synnyttää valmis ehdotus liiketoimintamalliksi, jolla valmisteltua liiketoimintaa voidaan
käynnistää.
Hankkeen toimenpiteet on jaettu yhdeksään toisiaan tukevaan ja täydentävään toimenpidekokonaisuuteen. Näiden
avulla kartoitetaan nykytilanne sekä luodaan toimintamalli ja suunnitelma jatkon toteutukselle. Näitä toimenpiteitä ovat
mm. jätevirtojen määrien ja sisältöjen määrittely, jätejakeiden erottelun toteutuksen ja tarvittavien laiteinvestointien
kartoitus sekä niiden jatkojalostusmahdollisuuksien kartoitus ja jätejakeiden hyödyntämisen kannattavuuslaskelmat.

Avainsanat:

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Jätevirtojen tiedostominen ja hyötykäyttöpotentiaali

Hankkeen aikana:

Hankkeen tuloksena on lyhyellä aikavälillä ratkaisumalleja jätteiden parempaan hyödyntämiseen. Hankkeen avulla
voidaan käynnistää sarja asioita jotka johtavat alueellisen toiminnan aloittamiseen jätteiden käsittelyn kehittämiseksi.
Pidemmällä aikavälillä hankkeesta seuraa positiivisia vaikutuksia materiaalien paremman hyödyntämisen kautta,
jolloin myös alueen päästöt vähenevät. Hankkeen tuotosten avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, joka tarjoaa
alueelle uusia työpaikkoja ja uutta toimeliaisuutta. Myös hankkeen avulla synnytettävän yritystoiminnan tuoma
imagohyöty on merkittävä.
Hanke synnyttää uusia ekoinnovaatiota, edistää alueen kiertotalousosaamista ja kehittää yhteistyömalleja julkisen
sektorin ja eri toimialoilta olevien yritysten välille.

Hankkeen jälkeen:

Uudet ekoinnovaatiot, uusi liiketoimintakonsepti, ekologisempi seutu, hyvä kiertotalousimago

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Johtaa hanketta, vie asioita eteenpäin. Etsii parhaat asiantuntijat, kilpailuttaa ja tekee hankintasopimukset. Verkottaa toimijoita, tiedottaa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Rauman kaupunki, Eurajoki- vahva tahtotila luoda uusi toimintamalli jätekäsittelyn ympärille.

Kumppanit

Rautaisen kiertotalousosaamisen omaavia yrityksiä.

Rahoittaja

Valvoo rahoituksen toteutumista yhteydessä projektisuunnitelmaan

Ohjausryhma

opastaa ja neuvoo, valvoo projektin etenemistä.