JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa

Urasuunnittelun ja uraohjauksen kehittämistä

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektissa on mukana kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköt. Projektitiimin jäsenet vastaavat hankkeen etenemisestä yksiköissään ja lisäksi heillä on oma vastuuauleensa.

  • Eija Rintamäki,  Tekniikka, projektipäällikkö
  • Helena Hannu, Liiketoiminta ja kulttuuri, yrittäjyys
  • Jussi-Matti Kallio, Elintarvike ja maatalous, viestintä ja markkinointi
  • Jennika Hakola, Liiketoiminta ja kulttuuri, kansainvälisyys
  • Pia-Mari Riihilahti, Tekniikka, asiantuntija
  • Sinikka Volanto, Sosiaali- ja terveysala, arviointi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Seinäjoen ammattikorkeakoulu
EURA-tunnus: 2014/617/09 02 01 01/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa –hankkeessa ovat mukana kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköt. Hankkeen tavoitteena on saada opiskelijat tarakalta pyörän sarviin ja viemään aktiivisesti uraansa eteenpäin kohti tutkinnon jälkeistä työllistymistä. Hankkeen työpajoissa on tarjolla työkaluja urasuunnittelun tueksi opiskelijoille sekä SeAMKin uraohjauksen parissa työskenteleville.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämätuntemusta ja antaa heille mahdollisuuksia solmia kontakteja potentiaalisiin työnantajiin jo opintojen aikana.

Avainsanat:

Tulokset

Projektin tavoitteena on suunnitella, testata ja vakiinnuttaa SeAMKiin uraohjausprosessi, joka parantaa opiskelijoiden valmiuksia työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin opintojen jälkeen. Projektin aikana järjestetään työpajoja, koulutusta sekä erilaisia tapahtumia ja kohtaamisia. Näiden toimien avulla annetaan opiskelijalle omaa urasuunnittelua tukevia työkaluja. Opiskelijoiden lisäksi hankkeen aikana tarjotaan koulutusta SeAMKin uraohjausta tekevälle henkilökunnalle.

Hankkeen tavoitteena on järjestää vähintään 20 suomenkielistä ja 5 englanninkielistä eri tyyppistä tapahtumaa ja työpajaa. Tapahtumien tavoiteltava osallistujamäärä on n. 10 % SeAMKin opiskelijoista. Opintokokonaisuuden suorittaa hankkeen aikana 200 opiskelijaa. Hankkeessa on järjestetty mm. sosiaaliseen mediaan liittyviä koulutuksia, CV-työpajoja, henkilöbrändäystä ja uraohjausta sekä -suunnittelua tukevia tapahtumia.

Järjestettyjen koulutusten pohjalta pilotoitiin kaikissa SeAMKin yksiköissä uraohjaus- ja suunnitteluun liittyviä käytänteitä. Pilotit sidottiin eri koulutusohjelmiin ja eri vuosikursseihin. Erilaisista malleista on tarkoitus rakentaa SeAMKille yhtenäisiä uraohjauskäytänteitä.

Oppilaitosten ja työelämän kiinteä yhteistyö on entistä tärkeämpää, jotta pystytään kouluttamaan yrityksille ja muille työnantajaorganisaatioille mahdollisimman osaavia, tulevaisuuden työntekijöitä. JoPo –hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin SeAMK Yrityspäivä 10.2.2016. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittainen kohtaamispaikka työnantajien ja SeAMKilaisten välille. Yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden tulo kampukselle tarjoaa opiskelijoille ja alueen työnantajille mahdollisuuden verkostoitumiseen. Samalla edistetään oppilaitoksen ja alueen työnantajien vuorovaikutusta.

Toinen SeAMK Yrityspäivä järjesttiin 8.2.2017. Tapahtumassa oli toisenakin vuotena mukana lähes 50 yritystä ja organisaatiota. Edellisen vuoden tapaan päivän aikana järjestetiin asiantuntijaluentoja ajankohtaisista aiheista. SeAMKin asiantuntijoiden vetämillä luennoilla olivat vahvasti mukana alueen työnantajaedustajat tuomassa yritysnäkökulmaa aiheisiin.

JoPolle haettiin ja saatiin jatkoaika. Jatko hyödynnetään alumnihaastatteluihin. Haastatteluista on tarkoitus kerätä opiskelijoiden urapoluista niitä kohtia, missä tehdään valintoja ja päätöksiä tulevaa työuraa ajatellen ja mihin SeAMK pystyisi positiivisesti vaikuttamaan uraohjauksessaan. Alumnihaastatteluista saadaan myös uratarinoita jaettavaksi opiskelijoille.

Ratkaisun kuvaus

Koulutusten ja työpajojen lisäksi tarvitaan urasuunnittelun työkaluksi jotain, mikä tukee opiskelijaa opintojen alusta viimeiselle vuodelle asti ja aktivoi häntä ottamaan vastuuta tulevasta työurastaan.

Opiskelijoille on kehitetty hankkeen aikana sähköistä ePortfoliota osaamisen keräämiseen ja esilletuomiseen. ePortfolion perustarkoitus on toimia päiväkirjana ja materiaalipankkina, mutta tärkein tehtävä on ohjata opiskelijoita tekemään osaamisensa näkyväksi ja helpottaa osaamisen sanoittamista sekä oman tietotaidon markkinointia.

ePortfolioon kerättyä tietoa on mahdollista myös hyödyntää ohjaustilanteissa tai esim. opiskelijan kanssa pidettävissä loppukeskusteluissa.

Keväällä 2017 pilotoitiin ja järjestettiin, pidettyjen luentojen ja työpajojen pohjalta, Urasuunnittelukoulutus vvo-opintoina. Valinnainen opintojakso oli 2 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyi sekä lähi- että etätyöskentelyä. Jaksolla mm. annettiin opiskelijalle työkaluja kehittää itsetuntemustaan urasuunnittelun tueksi kehitetyn SWOT-analyysin avulla. Kurssiin sisältyi myös työelämävierailijoiden pitämiä asiantuntija esityksiä eri aihepiireihin liittyen.

Hyvät käytännöt

SeAMKin yksiköissä on laajasti käytössä Moodle-oppimisalusta. Moodle-alusta valittiin tuttuuden ja helpon saavutettavuuden takia myös JoPo-hankkeen käyttöön. Uraohjaajien käyttöön kehitettiin alustalle Uraohjauksen työkalupakki. Työkalupakkiin on koottu tietoa ja välineitä uraohjauksen eri osa-alueisiin liittyen ja oppimisalustaa täydennetään hankkeen edetessä.

SeAMK Yrityspäivä sai paljon positiivista palautetta, mutta ison tapahtuman järjestelyissä on aina myös kehitettävää. Heti Yrityspäivän jälkeen järjestäjäporukka kokoontui yhteen ja kirjattiin kehittämiskohteet muistiin seuraavaa vuotta ajatellen. Palautetta pyydettiin henkilökunnan lisäksi myös opiskelijoilta ja työelämänedustajilta. Toisessa SeAMK Yrityspäivässä pidettiin kiinni toimivista käytänteistä ja palautteen pohjalta mm. tilaisuuden kestoa ja tilajärjestelyjä pystyttiin parantamaan.

Mentorointiohjelma toimii hyvänä uraohjauksen työkaluna. SeAMKin mentorointitapa pohjaa asiantuntija-noviisi -malliin, jossa kokenut, työelämässä toimiva mentori ohjaa valmistumassa olevaa opiskelijaa. Mentorit haetaan räätälöidysti ohjelmassa mukana olevien opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Mentorin kanssa käydyt keskustelut häivyttävät rajapintaa opintojen ja työelämän välillä ja auttavat opiskelijoita tiedostamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia. Myös työelämäverkostojen kasvattaminen on erittäin merkittävää tulevan uran kannalta. Urasuunnittelun näkökulmasta mentorointi edistää ammattiin kasvamista, oman alan tuntemusta sekä itsetuntemusta. Mentorin kanssa keskustellaan usein myös työnhakuun liittyvistä asioista. Vaikka mentorointiohjelman painopiste ei olekaan opiskelijan työllistämisessä, on ohjelman kautta auennut myös työ- ja harjoittelupaikkoja. Mentorin kannustuksella on iso merkitys nuoren urapolulla.

 

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

JoPon tapaisessa hankkeessa on ulkoinen viestintä tärkeää, mutta ratkaisevaa on organisaation sisäinen viestintä. Uraohjaajien innostaminen mukaan kehittämistoimintaan vaatii paljon työtä. Haasteena on saada heidät osallistumaan työpajoihin ja koulutuksiin, joissa tietoa on mahdollista jakaa ja näin kehittää uraohjauksen käytäntöjä.

Toimintatavat

Hankkeessa on mukana kaikki SeAMKin yksiköt ja sen myötä myös projektitiimissä työskentelevät ovat eri yksiköistä. Projektitiimi kokoontuu kerran viikossa palaveriin ideoimaan ja päättämään toteuttamistoimista yhdessä hankkeen edistymiseksi. Palavereista tehdään muistiot, joten myös ne, jotka eivät pääse osallistumaan palaveriin muiden töiden vuoksi saavat, tiedon päätetyistä asioista.

SeAMK yrityspäiviä on markkinoitu ensisijaisesti SeAMKin strategisille yhteistyökumppaneille sekä eri tutkinto-ohjelmien kanssa paljon yhteistyötä tekeville yrityksille ja organisaatioille. Yritykset ja organisaatiot ovat ottaneet Yrityspäivän innolla vastaan ja osallistujia oli molemmilla kerroilla noin 50.

Nonstop toimintana ohjelmassa ovat olleet yritysten esittelyosastot, yritysinfot sekä eri ammattiliittojen osastot. Ensimmäisssä Yrityspäivässä opiskelijoilla oli myös mahdollisuus käydä CV-pikaklinikalla, jossa päivitettiin CV vastaamaan opiskelijan sen hetkistä osaamista. Helmikuun 2017 SeAMK Yrityspäivässä CV-työpaja järjestettiin ns. ”Yrityspäivä-etkoina”, jolloin opiskelijat saivat laittaa CV:nsä kuntoon ajoissa ennen tapahtumaa. Verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi Yrityspäivinä on tarjottu luentoja työelämän ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2016 aiheina olivat Tuote- ja palvelukehittäminen, International Competence at Individual and Business Level, Uudet liiketoimintakonseptit, Tulevaisuuden työ ja yrittäjyys sekä Työhyvinvointi. Vuoden 2017 aiheina olivat: Työnhaun ABC – paneelikeskustelut, Teollinen Internet ja Digitalisaatio, Uudet Ruokatrendit, Ikäystävällisyyttä Yrityksiin ja Yhteiskuntaan sekä Sustainable Development. Luennoilla SeAMKin omat asiantuntijat käsittelivät teemoja yhdessä yritysten edustajien kanssa.

Opiskelijoiden, SeAMKin henkilökunnan ja yritysten antaman palautteen perusteella SeAMK Yrityspäivä on tarpeellinen ja onnistunut tapahtuma. Opiskelijat ovat kertoneet saaneensa töitä, kesätyö- ja työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyönaiheita päivien aikana.

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimin merkitys on oleellinen hankkeen edistymisen kannalta. Yhdessä tekemisen meiningillä innostutaan aina uudestaan, keksitään uusia ideoita ja jalostetaan vanhoja. Yksikkökohtaiset vastuuhenkilöt toimivat myös viestinviejinä omissa työyhteisöissään ja eri alojen opiskelijoiden suuntaan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Myönteinen asenne SeAMKissa hankkeen päämääriä kohtaan on olennaisen tärkeää paitsi projektitiimille, myös organisaation omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoittaja

Rahoittaja mahdollistaa toimintaa ja tukee osaltaan hyvien käytänteiden levittämisessä, sekä toimii tukena hankkeen toteutuksessa.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmässä on mukana sekä työnantajien edustajia että SeAMKin henkilökuntaa. SeAMKin edustajat ovat eri yksiköistä ja eri tehtävistä. Näin saadaan hankkeen viestiä vietyä koko ammattikorkeakouluun. Ohjausryhmän näkemykset ja tuki ovat tärkeitä hankkeen etenemisen kannalta.