KASKU – Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi

Uudet toimintamallit ja strateginen vaikuttavuus yliopistollisessa koulutuksessa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 03.09.2014 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullisena johtajana toimi TTY Porin yksikön johtaja, professori Tarmo Lipping.

Projektitiimiin kuuluivat hankkeen neljän työryhmän vetäjät jäsenineen sekä projektipäällikkö ja projektisihteeri. Kaikki toimivat hankkeessa osa-aikaisesti.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70099
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 03.09.2014
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen ja elinkeinoelämän jatkuvuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Hanke oli toiminnallisesti jaettu neljään työpakettiin, joiden teemat olivat:

1) Vapaasti käytettävien resurssien, erityisesti MOOC-tarjonnan, hyödyntäminen tutkintokoulutuksessa (MOOC = Massive Open Online Course),
2) Verkko-opetustuotannon lisääminen ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen Satakunnassa,
3) Monimuoto-opetusmenetelmien kehittäminen perustuen uusiin oppimiskäsityksiin,
4) Kansainvälisen opiskelija- ja tutkijavaihdon sekä opetus- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja kansainvälisen opetustarjonnan kehittäminen.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa kehitettiin uusia koulutuksellisia toimintamalleja satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen jatkuvuuden ja alueellisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistumisen turvaamiseksi. Toiminnallisesti hanketta toteutettiin neljänä työpakettina, joihin sisältyneet toimenpiteet olivat osittain rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä. Hankkeen keskeiset tulokset työpaketeittain:

Työpaketti 1. Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC)

 • Tässä työpaketissa pilotoitiin MOOCien tai niiden osien hyödyntämistä tutkinto-opetuksessa ja arvioitiin pilotoinneista saatuja käytännön kokemuksia. Tavoitteena oli muodostaa vapaasti käytettävistä avoimista resursseista vakiintunut toimintakulttuuri yliopistolliseen koulutukseen Porin yliopistokeskuksessa.
 • Tuloksena olevan toimintamallin rakenne varmistui pilotointien myötä seuraavanlaiseksi:
  • Opinto-ohjelman kurssi toteutetaan ulkopuolisella MOOCilla sellaisenaan
  • MOOCeja voidaan hyvin käyttää toteuttamaan myös kurssin osia
  • MOOC korvaa erityistilanteissa opinto-ohjelmassa olevan kurssin
  • MOOCit tarjoavat sisältöä vaihtuva-/vapaasisältöisille kursseille
 • Lisäksi tavoitteena oli tuottaa malli myös siihen, miten yritykset ja kunnat voivat hyödyntää avoimia verkkokursseja täydennyskoulutuksena. MOOC-tarjontaa koottiin www.avoinsatakunta.fi -sivustolle. Tältä osin tehtiin yhteistyötä erityisesti Ajatar-hankkeen (A70675) kanssa. Tuloksena voidaan todeta, että yrityksille ja kuntasektorille suunnattua MOOC-täydennyskoulutusta on edelleen kehitettävä. Mm. ansaintalogiikka vaatii lisäselvitystä. Kehittämistä voitaisiin täydennyskoulutuksen osalta tarkastella jatkossa mentorointinäkökulmasta.

Työpaketti 2. Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö

 • Työpaketin kehittämistoimintana hankkeessa lisättiin tutkintokoulutukseen soveltuvan verkko-opetuksen opiskelijalähtöisyyttä ja joustavuutta sekä vahvistettiin yleisesti alueellista oppilaitosyhteistyötä. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia tuottaa alueen yrityksille verkon kautta hyödynnettävää opetustarjontaa, jolla voidaan tukea yritysten kehittämistarpeita.
 • Tuloksena syntyi verkko-opetuksen osaamismalli, jota voidaan hyödyntää alueellisesti ja myös laajemmin. Mallissa keskeistä on opetusvideoiden kehittynyt tuotantomenetelmä. Opetusvideot yksinkertaisimmillaan ovat kertakäyttöisiä koko luennon kattavia videoita. Kehittyneimpiä ratkaisuja ovat käsikirjoitetut luennon teeman kattavat videot sekä lyhyet, alle 20 minuutin käsikirjoitetut yksittäiseen aiheeseen sidotut videot. Suuntaus on selkeästi teemakohtaisiin täsmävideoihin, jotka elävöittävät selkeästi verkko-opiskelua. Verkkoa hyödyntävä opiskelu sopii erityisen hyvin yrityksille, koska etäopiskeluna toteutuvassa verkko-opiskelussa jokainen voi ajoittaa opiskelun itselleen parhaiten sopivaan ajankohtaan.

Työpaketti 3. Monimuoto-opetuksen menetelmät

 • Monimuoto-opetuksen on todettu johtavan perinteisiä opetusmenetelmiä parempiin oppimistuloksiin. Työpaketissa vertailtiin ja testattiin opetustilanteissa erilaisia uusiin oppimiskäsityksiin perustuvia menetelmiä. Parhaimmiksi havaittuja menetelmiä hyödyntäen kehitettiin opetuksen erityispiirteet huomioiva monimuotoinen opetusmenetelmäkokonaisuus.
 • Käänteistä ja ongelmalähtöistä oppimista tukevia menetelmiä sovellettiin verkko- ja monimuoto-opetuksessa sekä MOOCeja hyödyntävässä opetuksessa. Menetelmien  keskinäistä vertailua on vaikea tehdä, koska niitä käytettiin opetuksessa mahdollisimman täsmäytetysti. Työpaketin toimintaan sisältyi luentovideoinnin käytettävyyden kehittämistä. Tuloksena on toimiva, käyttöönotettu verkko- ja monimuoto-opetuksen toimintaympäristö.

Työpaketti 4. Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto

 • Tavoitteena oli vahvistaa kansainvälistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa. Kehittämistyöstä oli jo aiemman tämän työpaketin teemaa koskevan hanke- ja kehittämistoiminnan johdosta saatu hyviä tuloksia, joita hyödynnettiin Kasku-hankkeessa.
 • Tuloksena syntyi alueellinen, edistyksellinen ja kehitysmyönteinen kv-yhteistyötoimintamalli, joka palvelee myös alueen yritysten kv-osaamisen lisääntymistä. Tuloksiin sisältyi valtakunnallisestikin aivan uudenlaisen kansainvälisen opiskelijavaihtomallin kehittäminen sopimuskäytäntöineen. Mallia pilotoitiin hankkeen aikana. Se todettiin onnistuneeksi ja on saanut jatkoa hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toiminta ja tulokset ovat mahdollistaneet TTY Porin yksikössä syksyllä 2018 käynnistyvän aika- ja paikkariippumattoman opiskelumuotokokeilun toteuttamisen. Hankkeen MOOC-, verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämiseen kohdentuneet toimenpiteet ovat edistäneet verkkoa hyödyntävien opetus- ja oppimistilanteiden monipuolistumista. Vaihto-opiskelijat ja tutkija-vaihto ovat kansainvälistäneet Porin yliopistokeskusyhteisöä ja syventäneet yhteistyötä alueen korkeakouluympäristössä sekä yrityssektorilla. Yhä suurempi osa yliopistokeskuksen opetuksesta tarjotaan englanninkielisenä. Hankkeen tulokset palvelevat elinikäisen oppimisen joustavia mahdollisuuksia.

Ratkaisun kuvaus

 • Opintojaksojen pilotoinnit hyödyntämällä olemassa olevia kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen MOOCeja osittain tai kokonaan
 • Tarjoamalla tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus opintojaksojen vaihtoehtoisiin MOOC-perustaisiin suoritustapoihin
 • Yrityksille ja kuntasektorille täydennyskoulutuksena soveltuvaan MOOC-tarjontaan liittyvä selvitystyö (linkittyen muihin toteuttajaorgansiaation MOOCeja koskeviin hankkeisiin)
 • Verkko-opetuspilotit, jotka toteutetaan yhteisesti eri yliopistoyksiköiden kanssa
 • Verkko-opetuksen ja -opintojen monimuotoisuuden sekä verkko-opetustuotannon jatkuva kehittäminen
 • Echo360-opetusvideoiden käytön laajentaminen yliopistokeskuksessa
 • Echo360-järjestelmän käytettävyyden parantaminen
 • Sähköisen tenttimisen (EXAM) kehittäminen
 • Työpajat, joissa välitetään verkko-opetusosaamista ja kokemusta yliopistoyksiköiden keskuudessa
 • Opetuskäytäntöjen kartoittaminen TTY Porin yksikössä tavoitteena tarkastella yksikön profiloitumislinjaa verkko- ja monimuoto-opetuksen hyödyntäjänä
 • Yhteistyö alueellisen korkeakouluverkoston kanssa
 • Porin yliopistokeskuksen kansainvälisen vaihto-ohjelman kehittäminen ja siihen liittyvä alueellinen korkeakouluyhteistyö
 • Uudenlaisen kv-vaihto-ohjelmakäytännön tuottaminen
 • Verkostoituminen ja tiedon levittäminen mm. hankkeen toimintaa tukevien sekä toiminnasta virinneiden konferenssijulkaisujen ja -osallistumisien välityksellä

    -> Toimintamallien kuvaukset

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeen käytännön toteutuksessa on vahvistunut hyväksi toimintatavaksi hankekokonaisuuden toiminnallinen organisointi projektisuunnitelman mukaisesti neljään työpakettiin. Työpakettien vetäjät työryhmineen vastaavat kukin omaan työpakettiinsa suunniteltujen toimenpiteiden kehittämisestä ja toteutuksesta, mutta yhteistyössä muiden työryhmien kanssa. Työryhmien tiivis yhteistyö on hyvin tärkeää, sillä työpakettien teemat kytkeytyvät toisiinsa ja riippuvat toisistaan.

Lisäksi yhteistyö muiden hankkeiden kanssa sisältyy yhtenä merkittävänä elementtinä toimintatapoihin, esim. mainittakoon Ajatar-hankkeessa tehtävä MOOC-kehitystyö yritysten tarpeisiin.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankkeen edistymisen koordinoinnista kokonaisuutena. Toimintaa tukevat työpakettien asiantuntijuus ja kehittämistyön tulokset. Työpaketit muodostavat hankkeen keskeisen projektitiimin, jolla on vahva osaaminen työpakettien sisältöihin. Projektipäällikkö ja projektitiimi toimivat yhteistyössä keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio on profiloitunut kehittämään opetuksensa monimuotoistamista ja kansainvälistämistä. Hankkeen toiminta ja tulokset hyödyntävät toteuttajaorganisaation profiloitumistavoitteiden toteutumista sekä laajentavat organisaation yhteistyöverkostoja.

Kumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköt, alueen muut korkeakoulut ja yritykset, jotka ovat mukana hankkeen yhteistyöverkostossa. Yhteistyö on hanketoiminnalle äärimmäisen tärkeää.

Rahoittaja

Rahoittajaa (rahoittajan edustajaa) on helppo lähestyä erilaisissa hanketta koskevissa asioissa ja kysymyksissä. Rahoittajan rooli on hankkeen koko tiimille erittäin tärkeä. Hankkeen toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman saatua rahoitusta.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmä on osoittautunut keskustelevaksi ja kantaaottavaksi. Ohjausryhmässä on eri tahojen edustajia, vaikkakin toteuttajaorganisaation edustajat ovat enemmistönä. Ohjausryhmä on ohjannut hankkeen toimintaa asiantuntevasti ja hankkeen edistymistä tukien.