KASKU – Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi

Uudet toimintamallit ja strateginen vaikuttavuus yliopistollisessa koulutuksessa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 03.09.2014 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii TTY Porin laitoksen johtaja, professori Tarmo Lipping.

Projektitiimiin kuuluvat hankkeen neljän työryhmän vetäjät jäsenineen sekä projektipäällikkö ja projektisihteeri. Kaikki toimivat hankkeessa osa-aikaisesti.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A70099
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 03.09.2014
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen ja elinkeinoelämän jatkuvuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Hanke on toiminnallisesti jaettu neljään työpakettiin, joiden teemat ovat:

1) Vapaasti käytettävien resurssien, erityisesti MOOC-tarjonnan, hyödyntäminen tutkintokoulutuksessa (MOOC = Massive Open Online Course),
2) Verkko-opetustuotannon lisääminen ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen Satakunnassa,
3) Monimuoto-opetusmenetelmien kehittäminen perustuen uusiin oppimiskäsityksiin,
4) Kansainvälisen opiskelija- ja tutkijavaihdon sekä opetus- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja kansainvälisen opetustarjonnan kehittäminen.

Avainsanat:

Tulokset

Tavoitteelliset tulokset (määritetään myöhemmin, miten tuloksia mitataan esim. omaehtoisilla tulosmittareilla):

Hankkeen tuloksena syntyy uusia koulutuksellisia toimintamalleja satakuntalaisen yliopistollisen koulutuksen jatkuvuuden ja alueellisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistumisen turvaamiseksi. Toiminnallisesti hanketta toteutetaan neljänä työpakettina, joihin sisältyvät toimenpiteet ovat osittain rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä. Työpakettien välinen yhteistyö on merkittävää.

Työpaketti 1. Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC)

 • MOOCien hyödyntämistä tutkinto-opetuksessa pilotoidaan ja arvioidaan pilotointoinneista saatuja käytännön kokemuksia. Tavoitteellisena tuloksena pyritään muodostamaan vapaasti käytettävistä avoimista resursseista vakiintunut toimintakulttuuri yliopistolliseen koulutukseen Porin yliopistokeskuksessa. Tavoitteena on kehittää malli myös siihen, miten yritykset ja kunnat voivat hyödyntää avoimia verkkokursseja täydennyskoulutuksena.

Työpaketti 2. Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö

 • Kehittämistoiminnan avulla tutkintokoulutukseen soveltuvan verkko-opetuksen opiskelijalähtöisyyttä ja joustavuutta lisätään entisestään sekä vahvistetaan yleisesti alueellista oppilaitosyhteistyötä. Tuloksena syntyy verkko-opetuksen osaamismalli, jota voidaan hyödyntää alueellisesti ja myös laajemmin. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia tuottaa alueen yrityksille verkon kautta hyödynnettävää opetustarjontaa, jolla voidaan tukea yritysten kehittämistarpeita.

Työpaketti 3. Monimuoto-opetuksen menetelmät

 • Monimuoto-opetuksen on todettu johtavan perinteisiä opetusmenetelmiä parempiin oppimistuloksiin. Työpaketissa vertaillaan ja testataan opetustilanteissa erilaisia uusiin oppimiskäsityksiin perustuvia menetelmiä. Parhaimmiksi havaittuja menetelmiä hyödyntäen kehitetään opetuksen erityispiirteet huomioiva monimuotoinen opetusmenetelmäkokonaisuus.

Työpaketti 4. Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto

 • Tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa. Kehittämistyöstä on jo aiemman tämän työpaketin teemaa koskevan hanke- ja kehittämistoiminnan johdosta saatu hyviä tuloksia, joita hyödynnetään Kasku-hankkeessa. Tuloksena syntyy alueellinen, edistyksellinen ja kehitysmyönteinen kv-yhteistyötoimintamalli, jolla pyritään vaikuttamaan myös alueen yritysten kv-osaamisen lisääntymiseen.

Ratkaisun kuvaus

 • Opintojaksojen pilotoinnit hyödyntämällä olemassa olevia kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen MOOCeja osittain tai kokonaan
 • Tarjoamalla tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus opintojaksojen vaihtoehtoisiin MOOC-perustaisiin suoritustapoihin
 • Yrityksille ja kuntasektorille täydennyskoulutuksena soveltuvaan MOOC-tarjontaan liittyvä selvitystyö (linkittyen muihin toteuttajaorgansiaation MOOCeja koskeviin hankkeisiin)
 • Verkko-opetuspilotit, jotka toteutetaan yhteisesti eri yliopistoyksiköiden kanssa
 • Verkko-opetuksen ja -opintojen monimuotoisuuden sekä verkko-opetustuotannon jatkuva kehittäminen
 • Echo360-opetusvideoiden käytön laajentaminen yliopistokeskuksessa
 • Echo360-järjestelmän käytettävyyden parantaminen
 • Sähköisen tenttimisen (EXAM) kehittäminen
 • Työpajat, joissa välitetään verkko-opetusosaamista ja kokemusta yliopistoyksiköiden keskuudessa
 • Opetuskäytäntöjen kartoittaminen TTY Porin yksikössä tavoitteena tarkastella yksikön profiloitumislinjaa verkko- ja monimuoto-opetuksen hyödyntäjänä
 • Yhteistyö alueellisen korkeakouluverkoston kanssa
 • Porin yliopistokeskuksen kansainvälisen vaihto-ohjelman kehittäminen ja siihen liittyvä alueellinen korkeakouluyhteistyö
 • Uudenlaisen kv-vaihto-ohjelmakäytännön tuottaminen
 • Verkostoituminen ja tiedon levittäminen mm. hankkeen toimintaa tukevien sekä toiminnasta virinneiden konferenssijulkaisujen ja -osallistumisien välityksellä

    -> Toimintamallien kuvaukset

 

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hankkeen käytännön toteutuksessa on vahvistunut hyväksi toimintatavaksi hankekokonaisuuden toiminnallinen organisointi projektisuunnitelman mukaisesti neljään työpakettiin. Työpakettien vetäjät työryhmineen vastaavat kukin omaan työpakettiinsa suunniteltujen toimenpiteiden kehittämisestä ja toteutuksesta, mutta yhteistyössä muiden työryhmien kanssa. Työryhmien tiivis yhteistyö on hyvin tärkeää, sillä työpakettien teemat kytkeytyvät toisiinsa ja riippuvat toisistaan.

Lisäksi yhteistyö muiden hankkeiden kanssa sisältyy yhtenä merkittävänä elementtinä toimintatapoihin, esim. mainittakoon Ajatar-hankkeessa tehtävä MOOC-kehitystyö yritysten tarpeisiin.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankkeen edistymisen koordinoinnista kokonaisuutena. Toimintaa tukevat työpakettien asiantuntijuus ja kehittämistyön tulokset. Työpaketit muodostavat hankkeen keskeisen projektitiimin, jolla on vahva osaaminen työpakettien sisältöihin. Projektipäällikkö ja projektitiimi toimivat yhteistyössä keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio on profiloitunut kehittämään opetuksensa monimuotoistamista ja kansainvälistämistä. Hankkeen toiminta ja tulokset hyödyntävät toteuttajaorganisaation profiloitumistavoitteiden toteutumista sekä laajentavat organisaation yhteistyöverkostoja.

Kumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköt, alueen muut korkeakoulut ja yritykset, jotka ovat mukana hankkeen yhteistyöverkostossa. Yhteistyö on hanketoiminnalle äärimmäisen tärkeää.

Rahoittaja

Rahoittajaa (rahoittajan edustajaa) on helppo lähestyä erilaisissa hanketta koskevissa asioissa ja kysymyksissä. Rahoittajan rooli on hankkeen koko tiimille erittäin tärkeä. Hankkeen toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman saatua rahoitusta.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmä on osoittautunut keskustelevaksi ja kantaaottavaksi. Ohjausryhmässä on eri tahojen edustajia, vaikkakin toteuttajaorganisaation edustajat ovat enemmistönä. Ohjausryhmä on ohjannut hankkeen toimintaa asiantuntevasti ja hankkeen edistymistä tukien.