Kasvun maisema

Tukea nuorille opintojen siirtymävaiheisiin

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.05.2017 – 30.04.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jyväskylän kaupunki

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Marja-Sisko Kataikko
Hankepäällikkö
Puh. 014 266 8707

Kaisa Thessler
Hankekoordinaattori
Puh. 014 266 8060

Anne Liukkonen, Työelämäasiantuntija/Ohjaaja
Puh. 014 266 8014

Katrianna Mikkonen
Hanketyöntekijä, erityisopettaja
Puh. 014 266 7286

Eeva Willberg
Hanketyöntekijä, erityisopettaja
Puh. 014 266 2816

Sakari Perämäki, Ohjaaja
Puh. 014 266 8036

Sanni Roine, Ohjaaja
Puh. 014 266 5039

Anne Pappinen, Ohjaaja
Puh. 014 266 8222

Maria Rinne, Ohjaaja
Puh. 014 266 1556

Tuomas Lallukka, Ohjaaja
Puh. 014 266 8896

Gradia Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä osatoteutus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)gradia.fi

Niina Ojanperä
Projektipäällikkö, erityisopettaja
Puh. 040 341 6181

Sari Laitinen
Projektikoordinaattori, erityisopettaja
Puh. 040 341 6162

Heidi-Johanna Rannos, Työelämäasiantuntija/ohjaaja
Puh. 040 341 4391

Reeta Rita, Ohjaaja
Puh. 040 341 5145

Jyväskylän Kristillinen opisto osatoteutus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)jko.fi

Brita-Lisa Törmälä
Projektikoordinaattori, opettaja
Puh. 050 389 9698

Miska Hietala, Ohjaaja
Puh. 044 752 2780

Anna Rautanen, Ohjaaja
Puh. 044 752 2710

Anna Maria Saari
Hanketyöntekijä (hallinto)
Puh. 044 752 2763

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto
EURA-tunnus: S20937
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.05.2017
Lopetuspäivä: 30.04.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kasvun maisema –hankkeessa tuetaan opinnoissa sekä koulutuksen, opintojen ja työelämän siirtymävaiheissa olevia 15-29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea oman polun löytämisessä ja sijoittumisessa yhteiskuntaan. Nuoria tuetaan valmennuksen keinoin hankkeessa perustettavilla pajoilla. Hankkeen ohjaavana ajatuksena on Jyväskylän kaupungin Taidetyöpajan toimintaperiaatteet (työpajapedagogiikka) ja pajatoiminnan integroiminen kouluihin, oppilaitoksiin ja työpaikoille.

Hankkeen taustalla on tarve lisätä nuorten kuntouttavaa toimintaa, kehittää ja monipuolistaa pajatoimintaa sekä ennaltaehkäistä nuorten ongelmia.  Hankkeessa tarjotaan vankkaa tukea nivelvaiheisiin, kehitetään vaihtoehtoisia tapoja opiskella ja sijoittua yhteiskuntaan, luodaan väliportaan koulutus- ja tukimuotoja, tarjotaan apua ja tukea pulmiin, tukea työhön sijoittumiseen sekä kehitetään nuorten arjen taitoja.

Keskeistä on varhainen puuttuminen nuorten ongelmiin, henkilökohtainen tuki, esteiden poistaminen sekä vaihtoehtoisten opiskelutapojen löytäminen.

Yhteistä hankkeen kaikelle toiminnalle on pajatoiminnan arvoista nouseva työtapa: kohtaaminen ja osallisuus, myönteinen ajattelu, toiminnallisuus, yhteisöllisyys, ratkaisukeskeisyys ja nuorten kunnioitus.

Hankkeen toiminta-alue on Jyväskylän seutu.

 

HANKKEEN TAVOITTEET:

– Auttaa ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria oman elämänpolkunsa löytämisessä sekä omaksumaan elämässä, koulutuksessa ja työssä tarvittavia taitoja työpajatoiminnan periaatteita hyväksi käyttäen.

– Tehdä ennaltaehkäisevää yhteistyötä peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä tukea nuoria opintojen nivelvaiheissa.

– Laajentaa työpajatoimintaa ja –pedagogiikkaa eri ympäristöihin; peruskouluun, toisen asteen oppilaitoksiin sekä yrityksiin ja työelämän yhteyteen perustettaviin työpajoihin.

– Luoda perusopetuksen päättäville luokille mahdollisuus käyttää kokemuksellisen oppimisen työpajoja opetuksen osana.

– Tarjota oppilaitoksiin ja työpaikoille toiminnallisia työtapoja ja menetelmiä oppimisen tueksi.

– Lisätä pajatoimintaa maahanmuuttajataustaisille nuorille.

– Luoda kasvun näköaloja ja levittää nuorta tukevaa ja kunnioittavaa toimintatapaa.

– Synnyttää hyvää yhteistyötä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja syvenemistä.

 

Tulokset

 • Pajatoiminta integroituu kouluihin, oppilaitoksiin ja työpaikoille. Yhteistyö on sujuvaa eri toimijoiden kesken nuorten parhaaksi.
 • Nuorten ongelmiin puututaan varhaisemmin ja ongelmien ennaltaehkäisy tehostuu.
 • Nuoret saavat oikein kohdennettua, oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea ongelmiinsa. Löydetään syrjäytymisuhkaa aiheuttavat keskeiset pulmat ja ennaltaehkäistään ongelmien kasautumista.
 • Nuorten arjen taidot ja elämänhallinta parantuvat.
 • Opintojen keskeyttäminen vähenee.
 • Peruskoulun keskeyttäneet nuoret saavat vietyä opinnot päätökseen ja saavat peruskoulun päättötodistuksen.
 • Jatko-ohjaus opintoihin ja työelämään tehostuvat.
 • Löydetään vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia ja sisältöjä elämään.
 • Maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaus tehostuu.

Tulokset yksilötasolla

 • Tietoisuus omista vahvuuksista ja osaamisesta kasvaa.
 • Toiminta- ja työkyky paranevat.
 • Arjen- ja elämänhallinta paranevat.
 • Sosiaaliset taidot kehittyvät.
 • Opiskelumotivaatio löytyy uudelleen ja opintojen keskeyttäminen estyy.
 • Opinnot saatetaan loppuun (peruskoulu, lukio tai ammatillinen koulutus).
 • Jatkosuunnitelmat selkiytyvät.
 • Sijoittuminen yhteiskuntaan sen toimivaksi jäseneksi.

Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä

 • Nuorten työpajatoiminta Jyväskylässä verkostoituu ja eri toimialojen ja toimijoiden välillä vallitsee hyvä yhteistyö nuorten parhaaksi.
 • Vankan tuen toimintamalli jatkuu.
 • Hankkeessa pilotoidut uudet pajatoiminnan muodot vakiintuvat jatkuviksi toiminnoiksi.
 • Pajatoiminnan opinnollistaminen vakiintuu.
 • Pajatoiminta yritysten sisällä jatkuu ja tukee työllistymistä.
 • Kansanopiston mahdollisuudet nuorten tukemisessa ovat käytössä.
 • Syntyy säästöä työllisyys- ja sote-menoissa.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen tavoitteena on ESR:n Toimintalinja 4:n mukaisesti parantaa siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita. Kehittämistyötä tehdään pajatoiminnan sekä siihen liittyvän vahvan tuen ja valmennuksen keinoin, yhteistyössä etsivän nuorisotyön, oppilaitosten, työelämän, kolmannen sektorin sekä eri hankkeiden tuloksia hyödyntäen. Nuorten yksilöllisen tilanteen kartoitus sekä riittävä ja asiantunteva tuki ongelmissa ovat hankkeen toiminnan lähtökohtia. Tavoitteena on nuoren voimaantuminen, oman polun löytäminen ja sijoittuminen yhteiskuntaan sen toimivaksi jäseneksi.

Hankkeessa on kaksi toimintalinjaa:

1. Vankan tuen koulupolku, jonka tavoitteena on auttaa ajoissa, vaikeudet kartoittamalla, esteitä poistamalla ja vankan tuen avulla nuorta löytämään elämänpolkunsa sekä omaksumaan elämässä, koulutuksessa ja työssä tarvittavia taitoja. Tämä toteutetaan tekemällä ennalta ehkäisevää yhteistyötä perusopetuksen kanssa, tukemalla opintojen nivelvaiheita ja luomalla perusopetuksen Ysiplus-paja.

2. Vankan tuen opiskelu- ja työelämäpolku, jonka tavoitteena on tarjota oppilaitoksiin ja työpaikoille pajatoiminnan avulla paikka oppia ja ottaa käyttöön toiminnallisia menetelmiä ja parantaa sitä kautta koulutuksellista tasa-arvoa ja työllistymistä. Nuorille luodaan uusia sijoittumistapoja ja kehitetään arjen hallinnan taitoja tuetun asumisen ja muiden palveluiden kautta. Levitetään pajatoiminnan arvoista nousevaa, nuorta tukevaa ja kunnioittavaa toimintatapaa sekä kehitetään ennaltaehkäisevää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Hyvät käytännöt

Hankkeessa pyritään juurruttamaan pajatoiminta osaksi Jyväskylän kaupungin opetuspalveluja. Peruskoulun osalta kehitetään  pajamuotoinen oppimisväylä, jossa peruskoulun puuttuvia opintoja voi suorittaa omassa ryhmässä, johon voivat hakeutua nuoret, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Tämä edellyttää yhteistyön kehittämistä ja yhteisten toimintamallien luomista perusopetuksen sekä sosiaali- ja perhetyön, Te-palveluiden ja erilaisten tukimuotojen kanssa, jotta väylä saadaan auki, kohderyhmä hakeutumaan opetukseen ja formaalit järjestelmät taipumaan joustaviin opetusjärjestelyihin.

Koulutuksen nivelvaiheessa ja toisen asteen koulutuksessa olevien osalta pajatoimintaa pyritään laajentamaan eri ympäristöihin eri puolille kaupunkia (seinättömät pajat). Perusopetuksen päättäville luokille luodaan mahdollisuus käyttää pajoja opetuksensa osana sekä oppia toiminnallisia ja luovia menetelmiä hyödyntäen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia välitetään Jyväskylän kaupungin kouluihin ja oppilaitoksiin tiedottamalla sekä ohjeistamalla toimijoita pajamallin käyttöönotossa. Syntyneitä kokemuksia, käytäntöjä ja tuloksia jaetaan myös valtakunnallisesti.

Mallia ei ole vielä siirretty, koska hanke on toiminut vasta yhden lukuvuoden. Hankkeesta ja sen tähänastisista tuloksista on tiedotettu ja hanketta on esitelty eri yhteyksissä myös valtakunnallisesti (mm. paikalliset toimijat, työpaja- ja kansanopistoyhdistys sekä Nuorisotyö-lehti).

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Lisääntynyt tarve työpajatoiminnalle. Jyväskylässä työpajoille hakee yli kaksi kertaa enemmän nuoria tarjolla oleviin paikkoihin nähden. Tarvitaan uudenlaista työpajatoimintaa, toimintatapoja ja yhteistyöverkostoja nuoria paremmin palvelevan toimintamallin aikaan saamiseksi.

Tarve pajatoiminnan painopisteen siirtämiseksi ennaltaehkäisevämpään suuntaan.

Vankan tuen tarve nivelvaiheisiin. Pajatoiminnan keskeinen tehtävä on nuorten jatkosijoittumisen parantaminen ja  jatko-ohjausta tulee kehittää vankan tuen keinoin.

Tarve vaihtoehtoisille opiskelutavoille. Erilaisten oppimisvaikeuksin ja sosiaalisten taitojen puutteiden takia vaihtoehtoisten opiskelumenetelmien käyttö ja hallinta kouluissa ja oppilaitoksissa on korostunut.

Tarve väliportaan koulutus- ja tukimuodoille. Osa nuorista hyötyisi siirtymätuesta tai valmistelevasta tukipaikasta työelämään siirryttäessä. Tarvitaan enemmän ohjausta, valmennusta ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia työpajalla, oppilaitoksessa sekä työelämässä.

Tarve tehostetulle tuelle erilaisiin arjen pulmiin, opiskeluun ja työhön sijoittumiseen, poispääsyyn huonosta kotitilanteesta tai kaveriporukasta.

Hankkeen aikana:

Haasteet:

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien nuorten rekrytointi hankkeeseen. Tukea tarvitsevia nuoria on enemmän kuin tarjolla olevia pajapaikkoja.

Nuorten motivaatio ja sitoutuminen pajatoimintaan voi olla puutteellista.

Nuorten elämäntilanteeseen ja kuntoon liittyvät asiat saattavat estää osallistumisen hankkeeseen tai vaikeuttaa sitä.

Oppilaitosten henkilöstön sitouttaminen pajatoimintamalliin.

Toiminnallisten menetelmien käyttö pajoilla jää vähäiseksi tai irralliseksi.

Nuorten koulupudokkuus ei vähene.

Nuorten syrjäytyminen ei vähene.

Yhteistyöyritysten motivoiminen mukaan hankkeeseen. Työpaikkojen syntyminen yrityksiin.

Rahoitusmallien löytäminen toiminnalle hankkeen päättyessä.

Hankkeen jälkeen:

Toiminnan vakiinnuttaminen. Pajatoiminnan jatkuvuus hankkeen päätyttyä toteuttajaoppilaitoksissa.

Toimintamallin laajeneminen muihin organisaatioihin.

Yritysyhteistyön jatkuvuus.

Toiminnan resurssointi hankkeen jälkeen. Rahoitusmallien löytäminen.

Toimintatavat

Kehittämistyö hankkeessa tapahtuu perustamalla 6 työpajaa, joissa tuetaan nuoria opiskelussa ja erilaisissa arjen taidoissa. Pajat toteutetaan yhteistyössä hankkeen työntekijöiden, osatoimijoiden, nuorten, oppilaitosten ja muiden projektien edustajien kanssa. Pajat toimivat ympäristöissä, joissa tavoitetaan hankkeen varsinaiset kohderyhmät, oppilaitostoimijat ja työelämä.

Toiminnassa on tärkeää työpajapedagogiikan mukaisen toiminnallisen, nuoria tukevan ja kunnioittavan työskentelyotteen omaksuminen ja sitä kautta nuorten voimaantuminen ja sijoittuminen yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi. Kaikilla pajoilla on keskeisenä sisältönä yksilövalmennus sekä yksilö- ja ryhmäprosessien ohjaaminen. Lisäksi pajoilla on käytössä vankka tuki nuorten ohjauksessa. Tuki käsittää erilaiset kartoitukset ja selvitykset nuorten tilanteen hahmottamiseksi. Vahvaa tukea ja terapiaa tarjotaan sitä tarvitseville nuorille.

Toiminnalliset menetelmät pajatoiminnassa:

– Henkilökohtaistaminen

– Opinnollistaminen

– Tuettu asuminen, arjen taidot

– Oppilaitosyhteistyö, työelämäyhteistyö, viranomaisyhteistyö

– Seuranta ja kehittäminen

 

HANKKEEN PAJAT

1. Ysiplus-paja
Kohderyhmä: VSOP-oppilaat (Vuosiluokkiin sitomaton opetus), kotona olevat oppivelvollisuusikäiset, peruskoulun päättötodistusta vailla olevat nuoret.
Toimintatapa: opiskellaan perusopetuksen opintoja toiminnallisesti.

2. Työelämäpaja
Kohderyhmä: työttömät ja ammattiin valmistuvat nuoret.
Toimintatapa: opastaa nuoret ”kädestä pitäen” töihin yrityksissä. Työelämätaitojen oppimista ja työelämän vaatimuksiin perehtymistä. Mahdolliset oppimisen, hahmottamisen jne. pulmat kartoitetaan ja otetaan huomioon toiminnassa.

3. Elämyspaja
Kohderyhmä: perusopetuksen nivelvaiheessa olevat nuoret.
Toimintatapa: elämyksellinen oppiminen, seikkailukasvatus, Green Care, toiminnallisuus.

4. ja 5. Pajat toisen asteen koulutusten yhteydessä (Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä)
Kohderyhmä: putoamisvaarassa olevat toisen asteen opiskelijat.
Toimintatapa: tukea opintoja toiminnallisin menetelmin opintojen alkuvaiheessa, opintojen aikana sekä työllistymisessä valmistumisen jälkeen. Tukea oppimisen vaikeuksiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin.

6. Arjen taidot -paja (Jyväskylän kristillinen opisto)
Kohderyhmä: nuoret, jotka tarvitsevat paikkaa asua ja itsenäistyä. Asuntolassa asuvat / opistolla opiskelevat nuoret (myös maahanmuuttaja-taustaiset).
Toimintatapa: elämäntaitojen ja asumisen valmennus, asuntola-asumisen opetussuunnitelma, arjen taitojen pajat ja vankka tuki, viranomaisyhteistyön kehittäminen.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja sen toteutumisesta. Hän vastaa hankkeen hallinnosta, suunnittelusta, raportoinnista sekä kehittämistyöstä hankkeen tavoitteiden mukaisesti yhdessä hankekoordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa.

Hankekoordinaattori Kaisa Thessler vastaa hankkeen hallinnosta, koordinoinnista, taloudesta, dokumentoinnista sekä tiedotuksesta yhdessä hankepäällikön kanssa.

Hanketyöntekijät toimivat ohjaajina hankkeen työpajoilla. He suunnittelevat pajojen sisällöt ja toteutuksen ja vastaavat pajojen toiminnasta sisältäen nuorten rekrytoinnin, ohjaamisen, verkostotoiminnan, raportoinnin sekä jatko-ohjauksen ja jälkiseurannan.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän kaupunki, Sivistyksen toimiala, Nuorten palvelut
Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, lukio- ja ammatillinen koulutus
Jyväskylän kristillinen opisto

Kumppanit

Hankkeeseen osallistuvat yritykset tarjoavat työharjoittelupaikan hankenuorille ja osallistuvat työelämäpajamallin pilotointiin.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus
Jyväskylän kaupunki
Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän kristillinen opisto

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista:
Jyväskylän kaupunki, Nuorten palvelut
Jyväskylän kaupunki, Nuorten Taidetyöpaja, kaksi edustajaa
Jyväskylän kaupunki, Opiskelijahuolto
Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Ammatillisen koulutuksen edustaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Lukiokoulutuksen edustaja
Jyväskylän kristillinen opisto
Nuorisotutkimussäätiö
Aluehallintovirasto
Avoin yliopisto
TE-toimisto
Keski-Suomen yrittäjät, yritystoiminnan edustaja
Hankepäällikkö
Hankekoordinaattori