Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.01.2017 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Jenni Suominen

Hankeasiantuntija

Turun ammattikorkeakoulu

jenni.suominen@turkuamk.fi

040 355 0936

Janne Moisio

Suunnittelija

Turun kaupunki

janne.moisio@turku.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ely-keskus
EURA-tunnus: S20886
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kesäduunipolku 2030 -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia vahvistamalla yhteyksiä työelämään. Näin toimimalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat 15-29-vuotiaat nuoret (ml. maahanmuuttajanuoret). Osaa toiminnoista pilotoidaan myös eri koulutustaustoista tulevien 15-18-vuotiaiden nuorten parissa esimerkiksi Kesäduunaa-kampanjan muodossa. Kesäduunipolku 2030 -hankkeessa hyödynnetään ns. Opi opettamalla -menetelmää, jossa työnhaussa kokeneempi ammattikorkeakoulun tai toisen asteen opiskelija ohjeistaa nuorempia opiskelijoita työnhaussa ja toimii vertaistukena.

Toteuttajina hankkeessa ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki. Yhteistyötahoina on mm. yrittäjäjärjestöjä, maakuntaliitto sekä Varsinais-Suomen muita kuntia. Hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja jo peruskoulusta lähtien. Nuorena hankitun työkokemuksen, esimerkiksi kesätöiden muodossa, on todettu helpottavan työnhakua ja työpaikan saamista myöhemmin elämässä. Lisäksi positiiviset kokemukset työnhaussa vahvistavat nuoren itseluottamusta ja vuorovaikutustaitoja, jotka osaltaan edesauttavat nuoren tulevaa työelämää ja ehkäisevät pitkäaikaistyöttömyyttä.

Nuorten työelämävalmiuksien edistämisen lisäksi hankkeessa etsitään opiskelijavoimin piilotyöpaikkoja Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksistä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja yrityksistä, jotka eivät vielä aiemmin ole tarjonneet työmahdollisuuksia nuorille esimerkiksi kesätyön tai harjoittelun muodossa. Konkreettisena toimintana luodaan käytännönläheiset perustietopaketit, jotka perehdyttävät nuoria ja pk-yrityksiä kestävään liiketoimintaan.

Tulokset

Kesällä 2017 Turku AMK:n opiskelijoista koostunut monialainen opiskelijaryhmä loi ensimmäiset versiot sekä nuorille että yrityksille suunnatuista materiaalipaketeista. Oppaat on julkaistu hankkeen nettisivulla, www.kesaduunaa.fi. Lopputuloksena syntyivät kevyen mallin oppaat siihen, mitä tulee ottaa työnhaussa, kesätyön aikana ja työsuhteen päättyessä. Oppaissa esiteltiin mm. alaikäisen palkkaamisessa huomioitavia erityispiirteitä. Hankkeen tekemän selvityksen mukaan vastaavia selkokielisiä oppaita on vaikea löytää ja tietoa on saatavissa, mutta hyvin hajanaisesti. Oppaita on vielä jatkojalostettu ja muutettu sähköiseen muotoon sopivammaksi helpomman jalkauttamisen vuoksi.

Hankeessa on järjestetty kesätyö-teemaisia tapahtumia.Turku AMK:n ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuva projektipaja hankeen toimeksiannosta suunnitteli ja toteutti työnhakutilaisuuden Naantalin yläkoulussa & lukiossa. Tilaisuuteen osallistui niin 9. luokkalaisia kuin myös lukiolaisia. Tilaisuudessa opiskelijat sparrasivat nuorempia opiskelijoita mm. CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä antoivat vinkkejä työelämän pelisäännöistä. Tilaisuudessa kerätty palaute oli hyvää ja erityistä kiitosta osallistujilta tuli tarjotun tuen konkreettisuudesta ja, että nuoret tekevät yhdessä nuorempien kanssa, jolloin lähestyminen on paljon helpompaa.  Hankkeen puitteissa järjestettiin Challenge Turku Goes Green -innovaatioleiri 23.-24.11.2017, jossa testattiin nuorten ja yritysten erilaista kohtaamista kesätyöteemassa. Leirille osallistui yhteensä n. 35 eri alojen korkeakouluopiskelijaa. Yhteistyöyrityksenä ja leirin toimeksiantajana toimi Arkea Oy:n siivouspalvelut, joka tarjosi haasteen osallistuville opiskelijoille. Innovaatioleirin teemana oli nuorten työllistyminen. Leirin kautta nuorille tarjoutui mahdollisuus hyödyntää osallistumista osana CV:tä sekä harjoitella tosielämän yhteistyötä yrityksen kanssa ja harjoittaa omia ongelmanratkaisutaitojaan. Yrityksen näkökulmasta Arkea sai omaan kesätyöhaasteeseensa uudenlaisia ideoita, joita he voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Lisäksi hankkeen kautta pystyttiin selkeästi tarjoamaan toimenpiteitä hankkeen vanhemmalle kohderyhmän osalle ja luomaan hyvän yhteistyösuhteen Arkea Oy:n kanssa.

Keväällä 2017 Turun ammatti-instituutin(TAI) ja Novidan kanssa tehtiin yhteistyötä sekä Turun AMK:n tutkimuspajan kesken. TAI:ssa on joka kevät ”Puhelin työvälineenä”-kurssi, johon tänä vuonna osallistui n. 30 opiskelijaa. Opiskelijat kontaktoivat kevään aikana yhteensä n. 900 yritystä eri puolilta Varsinais-Suomea ja tätä kautta saatiin yritysten tarjoamia kesätyöpaikkoja mukaan yhteensä 111. Turun AMK:n tutkimuspajaopiskelijat toimivat soittotyössä vertaistukena ja kouluttajina 2. asteen opiskelijoille. Kokemus yhteistyöstä oli erittäin hyvä ja mallia halutaan edelleen kehittää. Sama soittoprojekti järjestettiin keväällä 2018 ja kontaktoituja yrityksiä oli yli 2500 ja löytyneitä työpaikkoja yli 200.

Keväällä 2018 yhteensä 40 opiskelijaa soitti kevään aikana noin 2300 kontaktia, joiden kautta kesätyöpaikkoja oli 2018 kampanjan kautta tarjolla yli 290 työtehtävää, yli 50 eri yrityksestä ympäri Varsinais-Suomea. Yrityksistä melkein puolet ilmoitti työtehtävän sopivan myös alaikäiselle. Toimintavan muutos enemmän tiedottavaan suuntaan kesätöiden
osalta oli onnistunut ja lisäksi panostus soittolistojen/yritystietojen ostamiseen ulkopuoliselta oli tarvittu lisä kesätyöpaikkojen saamiseksi. Keväällä 2018 Turku AMK:n opiskelijoista koostunut tutkimuspaja (9 opiskelijaa eri aloilta) järjesti erilaisia kesätyönhakuun liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia eri yhteyksissä. Paja jatkokehitti myös työnhakupäivien sisältöä. Mukana pajassa oli Muumimaailman rekrytoinneissa työskentelevä henkilö, joka yhdessä muiden kanssa kehitti ns. ryhmäkeskustelusimulaattorin, joka antaa nuorille kuvan todellisesta työnhakutilanteesta yrityksissä.

Tutkimuspajan ehkä vaativin tilaisuus oli 18.4.2018 järjestetty Kesäduunaa-matchmaking osana RekryExpo-tapahtumaa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 13 eri alojen yritystä ja joukko kesätöitä vailla olevia nuoria. Tilaisuuteen pystyi osallistumaan ennakkoilmoituksella netissä, ja mahdolliset avoimet paikat täytettiin messuille tulleilla nuorilla. Tilaisuus
järjestettiin päivän aikana kahteen kertaan, joista toinen oli suunnattu vain täysi-ikäisille hakijoille ja toisessa oli mukana myös alaikäisiä. Yritykset haastattelivat jokaista hakijaa 3-5 minuuttia. Kokemukset matchmakingistä olivat erittäin hyvät ja mukana olleet yritykset olivat pääasiassa tyytyväisiä tilaisuuden antiin. Jatkossa tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota viestinnässä siihen, minkä alan tehtäviä on tarjolla, jotta oikeanlaiset hakijat löytävät myös paikalle.

Keskeinen toimenpide hankkeessa on kesätyösetelimallin kehittäminen ja juurruttaminen olennaiseksi osaksi hanketta. Turun kaupungin kesätyöseteli oli vuonna 2017 310 euron tuki yrittäjälle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Seteli kattoi nuoren kahden viikon palkan. Vuonna 2017 kesätyöseteleitä oli jaossa yhteensä 225, joista jaettiin 165 kappaletta. Olennainen tekijä siihen, että kaikkia kesätyöseteleitä ei saatu jaettua, oli seteleiden jakamisen liian myöhäinen ajankohta (huhtikuu 2017 eteenpäin). Yhteensä seteleitä käytti eli tuen haki Turun kaupungilta 107 eri yritystä. Pääasiassa nuoret työllistyivät ravintola-alalle, liikunta- ja vapaa-aikaan sekä kauppoihin ja puutarha-alan yrityksiin. Kehittämistoimenpiteinä mm. aikaistetaan jatkossa seteleiden jakamisen aloittamista (heti tammikuusta eteenpäin), integroidaan tiedottaminen setelistä entistä paremmin osaksi oppilaitoksia ja opinto-ohjaajia sekä kesätyöseteli on jatkossa osa hankkeen kautta järjestettäviä kesätyötilaisuuksia. Kokonaisuudessaan kesätyösetelin prosessia ja viestintää niin hakemisen kuin tuen maksamisen osalta tulee selkeyttää, yhdenmukaistaa ja helpottaa. Työpaketissa keskeistä on myös toimintamallin levittäminen eri foorumeissa. Kesätyöseteleitä jaettiin keväällä 2018 yhteensä 225 kappaletta, joista maksatuspyyntöjä tuli 171 kappaletta.

Hankkeeseen kuuluu olleellisesti tulosten levitys sekä tutustuminen alueen seutukuntien erilaisiin käytäntöihin nuorten kesätöiden edistämiseksi. Seutukuntakierroksia on pidetty pitkin hankkeen kestoa, ja niissä hanke pyrkii tapaamaan yritys- ja kehittämisjärjestöjen edustajia kattavasti Varsinais-Suomen alueella. Esimerkiksi yhden tapaamisen pohjalta syntyi yhteistyö keväällä 2019 Kaarinassa pidetyn rekrytilaisuuden osalta. Kampanja tehtävänä tilaisuudessa on järjestää ryhmähaastattelusimulaattori, jossa kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja lukioikäiset nuoret.

 

Hyvät käytännöt

Erityisen hyväksi toimenpiteeksi piilotyöpaikkojen löytämiseksi on hankkeessa todettu Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden puhelinmyyntikurssi. Kurssin aikana opiskelijat soittavat tuhansiin varsinais-suomalaisiin yrityksiin ja kysyvät kesätyömahdollisuuksista. Löydetyt paikat julkaistaan aina keväällä  hankkeen nettisivuilla.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hanke pohjaa Salon kaupungissa Salon Yirttäjien lanseeraamaan Kesäduunaa-kampanjaan, jota hanke jatkaa ja jatkojalostaa.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys