Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.09.2016 – 31.08.2019 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Marko Lehtimäki

Asiantuntija Sami Leppimäki

Viestintä Anne Autioniemi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: A71965
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.09.2016
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on satakuntalaisen teollisuuden uusiutumisprosessin vauhdittaminen kestävän kehityksen asettamat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haasteet huomioiden. Uusiutumisprosessiin sulautetaan myös älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategiat. Kestävän kehityksen eri osa-alueista, eli taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, etsitään verkostomaisesti uusia innovaatioaihioita, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja. Kokemäen jokilaakson teollisuusvyöhykkeen suuret teollisuusyritykset ovat yhteistyössä pk-yritysten ja korkeakoulujen kanssa luotujen uusien innovaatioiden ja toimintatapojen ensisijaisia hyödyntäjiä. Teollisuusvyöhykkeeseen liittyvä kasvava TKI-toiminta kattaa osa-alueita, kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, kiertotalous, raaka-aineiden käytön resurssitehokkuus, digitaaliset ratkaisut ja ennakoiva rakennemuutos.

Hankkeen tavoitteena on

 • edistää satakuntalaisen teollisuuden uusiutumista älykäs erikoistuminen ja ennakoiva rakennemuutos huomioiden siten, että kehitys täyttää kestävän kehityksen vaatimukset
 • parantaa teollisuuden kykyä kasvaa, luoda uutta liiketoimintaa, mutta tehdä se myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla, eli energiaa ja raaka-aineita säästäen ja työntekijöiden ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvoinnista huolehtien
 • koota yhteen numeerinen ja näkemyksellinen tieto teollisuusvyöhykkeen yritysten toiminnasta koskien kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia sekä verrata sitä parhaisiin maailmalta ja Suomesta löydettäviin käytäntöihin.

Tulokset

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

 • Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien nostaminen esiin teollisuusvyöhyke kehittämiskokonaisuuden kontekstissa. Ohjausryhmä ja kehittämisryhmätyöskentely ovat tässä keskeisessä asemassa.
 • Tiedon hankinta liittyen teollisuusvyöhykkeen toiminnan taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen (materiaali-, resurssi- ja informaatiovirrat sekä logistiikka).
 • Älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategioiden sulauttaminen osaksi teollisuuden uusiutumisprosessia.
 • TKI-toiminnan aktivoiminen, verkostojen luominen ja uusien yhteistyömallien kehittäminen yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa (olemassa olevien foorumien ja ryhmien puitteissa sekä hankkeen työpajoissa).
 • Aihepiiriin liittyvät seminaarit ja tilaisuudet. Dialogi eri sidosryhmien, kuten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen, kanssa.
 • Selvitys teollisuusvyöhykkeen yritysten logistisista kehittämistarpeista ja logistiikkapalvelujen välisten suhteiden tunnistaminen.
 • Viestintä ja kontaktit eri sidosryhmiin (www-sivut, sosiaalinen media, tilaisuudet).
 • Teollisuusvyöhykkeen toimintaympäristön kestävän kehityksen linjaus hankkeen loppuraportin muodossa.

Hankkeessa tavoiteltavia tuloksia ovat:

 • Teollisuusvyöhykkeen strategiatyö (-> kestävä kehitys, kyky kasvaa).
 • Kiertotalousaiheiset kehittämishankkeet (-> ennakoiva rakennemuutos, uusiutuminen, kestävä kehitys, uusi liiketoiminta).
 • Selvitys teollisuusvyöhykkeen materiaalivirroista (-> numeerinen tieto teollisuusvyöhykkeestä).

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välisen vuoropuhelun kehittäminen ja yhteisen ymmärryksen saavuttaminen tavoitteista ja niiden saavuttamiseen käytettävistä keinoista on kehittymisen paikka.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli hankkeen toteutuksessa. Hän vastaa hankkeen toiminnasta ja käytännön toimenpiteiden läpiviennistä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation merkitys hankkeen onnistuneelle toteuttamiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle on keskeinen.

Kumppanit

Kumppanit ovat keskeisessä asemassa hankkeen onnistuneessa läpiviennistä. Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke toteutetaan läheisessä yhteistyössä eri organisaatioiden, kuten teollisuusyritysten, asiantuntijoiden, korkeakoulujen ja viranomais- ja muiden julkisten tahojen, kanssa.

Rahoittaja

Toimiva yhteistyösuhde rahoittajan kanssa on vahvuus. Hankkeen rahoittajan edustaja osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn. Rahoittaja kykenee myös linkittämään hanketta muihin samaa aihepiiriä käsitteleviin hankkeisiin ja kehittämistoimiin.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaa hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä seuraa hankkeen kustannuksia ja käsittelee hankinnat. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tuensaajalla, eli tässä tapauksessa Prizztech Oy:llä.