Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa

Kiertotalouden edistämismallin kehittäminen ja lanseeraus Satakunnassa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.01.2016 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Prizztech-logo_2013

Tuula Raukola

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Satakuntaliitto
EURA-tunnus: 2014/2845/09 02 01 01/2015/PL
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.01.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa

Hankkeen tavoitteena on synnyttää Satakuntaan pysyvä toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa hyödyntämättömiä teollisia sivuvirtoja ja symbioosipotentiaaleja sekä edistää ympäristöliiketoiminnan uusia avauksia ja niiden käytännön toteutusta.

Toimintamalli

Toimenpiteet sisältävät kartoituksia, selvityksiä, yritysneuvotteluja ja työpajatyöskentelyä. Taloudellisesti lupaavimmille aihioille tehdään ostopalveluna kustannus-, menetelmä-, laboratorio- ja soveltuvuusselvityksiä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia demonstraatio- ja pilotointiaihiota, joiden kohteena ovat vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistävät tuotteet, materiaalit ja ratkaisut sekä niiden kaupallistaminen ja käyttöönotto. Yksittäisiin pilottihankkeisiin verrattuna tämän toimintamallin edut liittyvät takaisinkytkentään ja toisilta oppimiseen. Demojen/pilottien suunnittelu kytketään osaksi kansallisia kiertotalouden ja teollisten symbioosien verkostoja ja niitä käytetään hankkeen tilaisuuksissa case-esimerkkeinä, mikä varmistaa verkoston jäsenille tasapuoliset oppimisen ja hyötymisen mahdollisuudet ja verkoston laajenemisen.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Hanketta toteutetaan systemaattisella mallilla, jonka avulla tunnistetaan Satakunnan alueella syntyviä teollisuuden ja rakentamisen hyödyntämättömiä sivuvirtoja sekä energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämistarpeita ja etsitään ratkaisuja tunnistettuihin tarpeisiin. Tätä tehdään projektipäällikön johdolla tiiviissä yhteistyössä alueen teollisuuden, kansallisten kierrätysyritysten, alan tutkimuksen ja julkisen sektorin kanssa. Toimenpiteet sisältävät kartoituksia, selvityksiä, yritysneuvotteluja ja workshop-työskentelyä.

Hanke toimii Sitran ja Motivan kehittämän FISS-toimintamallin (FISS = Finnish Industrial Symbiosis System) starttina Satakunnassa. FISS-toimintamallissa tieto eri maakunnissa toimivien yritysten vapaista resursseista ja resurssitarpeista sekä tutkimuslaitosten t&k-osaamisesta siirtyy vapaasti ja synergiamahdollisuuksia tunnistetaan kansallisella tasolla. Prizztech Oy toimii tämän hankkeen kautta FISS-toimintamallin alueellisena koordinaattorina, jonka tehtävänä on resurssitiedon kerääminen, jakaminen ja synergioiden edistäminen sekä toimiminen linkkinä
kansalliseen verkostoon. FISS-toimintamallin työkaluna käytetään SYNERGie-tietokantaa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimiin kuuluvat projektipäällikkö, energia-alan asiantuntija, hankesihteeri ja viestintävastaava.
Projektipäällikön työpanos on hankkeen toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeä: hankesuunnitelman mukaisten tehtävien eteenpäinvienti, hankkeen koordinointi, toimija- ja potentiaalikartoitusten toteuttaminen, yritysverkoston kontaktointi ja kehittäminen, tilaisuuksien ideointi ja järjestäminen ym. hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät tehtävät.
Energia-alan erityisasiantuntija käytetään hankkeessa tehtäviin selvityksiin, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, energia- ja materiaalitehokkuuteen ja sivutuotteiden energiakäyttöön sekä tiedon keräämiseen ja levitykseen energia- ja materiaalitekniikan verkostojen kautta. Osaan selvityksistä hankitaan tarvittava
asiantuntemus ostopalveluna.
Viestinnän ja tiedotuksen tehokkuus taataan resurssoimalla hankkeeseen osa-aikainen viestintäalan ammattilainen (mm. graafinen toteutus, mediakontaktointi).
Hankehallinnon sujuvuus taataan resurssoimalla hankkeeseen osa-aikainen ammattitaitoinen hankesihteeri.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Prizztech Oy:llä on laaja yritysrajapinta ja monivuotinen osaaminen kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Prizztech Oy on toteuttanut mm. useita energia-alan hankkeita ja Prizztech Oy:n asiantuntijoilla on laaja energia-alan asioiden tuntemus ja kontaktiverkosto.

Kumppanit

FISS-verkosto: Motiva Oy sekä muiden seutujen FISS-aluekoordinaattorit mahdollistavat kansallisen kiertotalousverkoston kehittämisen ja alueiden välisen yhteistyön, mikä osaltaan edistää sivuvirtojen hyötykäyttöä ja teollisten symbioosin syntymistä.

Rahoittaja

Rahoittajan edustaja tuo panoksensa ohjausryhmään asiantuntijajäsenenä.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja hankkeen toteutumista hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmä koostuu paikallisista julkisen ja elinkeinoelämän edustajista, joiden asiantuntemus tuo lisäarvoa hankkeen toteutukseen.