KITALLA KESTOA

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2016 – 31.12.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hermann Kössi    041 549 8007  hermann.kossi@taos.fi

Petri Leimu   041 549 8016    petri.leimu@taos.fi

www.kitakesto.fi

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20721
Toteuttajaorganisaatio: TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2016
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

KITALLA KESTOA on hanke, jossa mikro- ja pk-yrityksille luodaan keinoja hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Tähän päästään uudistamalla yritysten johdon ja henkilöstön osaamista ja luomalla toimintatapoja yritysten käyttöön. Toteuttajana on TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset aloilta rakennusmaalaus, lattianpäällystys, teollinen pintakäsittely, verhoilu, veneenrakennus, sisustus, rakennuspeltiseppä ja kiinteistönhuolto. Yhteistyökumppaneina ovat Turun Maalarimestariyhdistys ja Turun Verhoilijamestariyhdistys.

Miksi

hankkeessa vaikutetaan pk-yritysten asenteisiin, miksi pk-yritysten kannattaa huomioida kiertotalous omassa toiminnassaan.

Mitä

hankkeessa lisätään pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamista kierto- ja biotaloudesta.

Miten

hankkeessa kehitetään yritysverkostoissa kiertotalouden toimintatapoja pk-yritysten käyttöön..

Minne

kehitetyt toimintatavat ja koulutusmateriaalit kerätään digitaalisen kokemuspankkiin, joka on pk-yritysten käytettävissä.

Toimenpiteet

Johdon ja henkilöstön osaamista uudistetaan lyhytkestoisilla koulutuksilla, seminaareilla ja työpajoilla.

 

Tulokset

Tuotteen elinkaaren pidentäminen on yksi kiertotalouden keinoista. Verhoilijayrittäjille järjestettiin kurssi nahan hoidosta, käsittelystä ja värjäyksestä. Nahkaisille huonekaluille saadaan lisää käyttövuosia, ylläpitämällä ja huoltamalla  huonekalujen nahkaosia esim. värjäämällä kulunut pinta uuden veroiseksi.

 

KIERTOTALOUDEN KÄYTÄNTÖJÄ

Projekti järjesti 10.10.2018 Kiertotalouden työpajan, jossa mukana olevat yritykset ideoivat kiertotalouden käytäntöjä

 

MATERIAALITEHOKKUUS – TARPEEKSI ON RIITTÄVÄSTI

 

Purkutöiden ja purkamisen tehostaminen , jotta jäisi enemmän käyttökelpoista materiaalia uusiokäyttöön

Pakkausmateriaalin käyttäminen uudestaan

Enemmän huomiota materiaalin menekkiin

 

TUOTTEEN ELINKAAREN PIDENTÄMINEN – KUNNOSTETAAN ja KORJATAAN EI TEHDÄ UUTTA

Yritysten siivouspäivä – kaikille mahdollisuus noutaa ylijäämätarvikkeet tai – materiaalit;

osa maksutta osa maksullisia

 

TEOLLISET SYMBIOOSIT – TOISEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA

 

Vaahtomuovipalat rouhitaan täytemateriaaliksi

Vanupalat lelujen täytteeksi

Puupuru kuivikkeeksi

Puupalikat polttopuuksi, energiaa

Kerätään puhdas tekstiilijäte vanun tuotantoon

Kierrätysputket: pienet kangastilkut kiertoon pienemmille yrityksille

Materiaalien jämät oppilaitoksille opetukseen

Puisten kuormalavojen käyttö lämmitykseen

Yhteinen kierrätys/jakamisivu urakoitsijoille

Käyttökelpoisen ylijäämämateriaalin lahjoittaminen harjoitusmateriaaliksi oppilaitoksiin

 

UUDELLEENKÄYTTÖ ja VALMISTUS – KÄYTÄ UUDESTAAN

 

Tehdään sohvien vanhoista tyynyistä jätesäkkejä

Tehdään puhdistusliinoja vanhoista kankaista

Käytetyt pehmusteet kotieläinten makuualustoiksi

Tekstiilijätteen kierrättäminen peitoiksi koirahoitolaan

Nahanpalojen kierrätys matoiksi

 

TUOTE PALVELUNA – MYYDÄÄN KÄYTTÖÄ ja KULUTUSTA

 

Huonekalujen huoltopalvelu koteihin; esim. tahrojen poisto, nahan hoito

Hoitosopimus venehuoltoon

Kokonaispalvelu muuttoremontti : uuden asunnon remontti, vanhan asunnon fixaus, kalusteiden myynti tai kierrätys

Palvelusopimukset   huoltoon ja ylläpitoon vuokra-asuntoihin

 

 

Projektin tuloksena syntyi Kiertotalouden työkirja pk-yritysten käyttöön. Työkirja on työkalu, jonka avulla yritykset voivat ideoida ja kehittää kiertotaloutta omassa toiminnassaan. Hankkeessa ideoitiin ja kerättiin 34 erilaista käytäntöä soveltaa kiertotaloutta pk-yrityksessä. Projektin palautteiden perusteella pk-yritysten tietämys kiertotaloudesta lisääntyi, yritykset perehtyivät Kiertotalouden työkirjaan ja toteuttivat kiertotaloutta käytännössä.  Projektissa oli mukana 77 henkilöä 60 yrityksestä. Mikroyrityksiä osallistui eniten ( 48 ).

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeessa kehitetystä Kiertotalouden työkirjasta tuli pysyvä apuväline pk-yrityksille. Kiertotalouden käytäntöjä ja ideoita kerättiin pk-yrityksiltä ja ne myös jaettiin pk-yritysten käyttöön.

Työkirjassa kiertotalouden keinoksi on määritelty materiaalitehokkuus, tuotteen elinkaaren pidentäminen, teolliset symbioosit, uudelleen käyttö/valmistus ja tuote palveluna. Työkirjassa on esitäytetyt ja tyhjät lomakkeet. Esitäytetyn lomakkeen on tarkoitus antaa ideoita ja suuntaa toiminnan suunnitteluun yrityksessä. Käytännössä kukin yritys toteuttaa kiertotaloutta omalla tavallaan.

Kiertotalouden lomakkeessa on kiertotalouden toteutus jaoteltu kolmeen osaan: tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Mitä tavoitteita asetetaan tai mitä muutoksia halutaan saada aikaan. Esimerkiksi materiaalitehokkuuden tavoite on materiaalihukan vähentäminen. Toimenpiteet: mitä asioita pitää yrityksessä tehdä, jotta saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Esimerkiksi materiaalitehokkuudessa selvitetään, missä syntyy materiaalin hukkaa ja muutetaan työtapoja, jotta hukkaa syntyy vähemmän tai ei ollenkaan. Tulokset kuvaavat konkreettisia asioita, joita syntyy toimenpiteiden tuloksina. Esimerkiksi materiaalitehokkuuden tulos on materiaalikustannusten aleneminen. Työkirjan lomakkeet ovat myös omana liitteenä sähköisessä muodossa. Tällöin jokainen voi hyödyntää niitä omalla tavallaan

Hyvät käytännöt

Hankkeessa ideoitiin ja kerättiin 34 erilaista käytäntöä soveltaa kiertotaloutta pk-yrityksessä. Näitä kerättiin ja ideoitiin yhteistyöseminaarissa ja digitaalisen kokemuspankin avulla. Kokemuspankki on projektin kotisivuilla , www.kitakesto.fi. Sieltä löytyy kiertotalouden käytäntöjen keräyslomake ja esimerkkejä kiertotalouden käytännöistä. Osallistuneet yritykset soveltavat näitä kiertalouden käytäntöjä omassa toiminnassa kuten esimerkiksi Hyödynnetään käytettyä materiaalia, joka on vielä käyttökelpoista täytteenä tai eristeenä, esimerkiksi huonekalujen täytteet, Kangasjätteet ommellaan tuotteiksi (tyynyt, ovistopparit ja pussukat). Kaikki käytännöt on kuvattu projektin kotisivulla ja sähköisessä loppujulkaisussa

Hyvän käytännön siirtotapa

Kiertotalouden käytännöt ja Työkirja jaettiin osallistuville yrtiyksille sähköisesti ja ne ovat ladattavissa projektin kotisivuilta.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kitalla Kestoa hankkeen ideaa arvioitiin yhdessä yritysten kanssa ja se sai positiivisen vastaanoton. Ennen hanketta ideoitiin yhdeksi ratkaisuksi kiertotalouden osaamisen lisäämisessä pk-yrityksissä oppaan tai työkirjan teko hankkeessa. Osallistuvien yritysten tuleva aktiivisuus näytti hyvältä.

Hankkeen aikana:

Projekti toteutti räätälöityjä koulutuksia kohderyhmälle. Koulutuksien aiheita olivat Kiertotalous, LEAN,  Tuotteen elinkaaren jatkaminen (nahkakalusteiden ylläpito ja huolto sekä kuviointi ), Materiaalien hallinta, Muutoksen läpivienti ja  sen johtaminen. Yhteistyöseminaarien aiheita olivat mm. Lean, Murroskausi Kiertotalous ja Kiertotalouden työkirja. Hankkeessa toteutettiin kahdeksan koulutusta ja kaksi yhteistyöseminaaria.

Keväällä 2018 havaittiin hankkeen alkuperäisen budjetin olevan epärealistinen. Osallistujia ja yrityksiä oli mukana hankkeessa, mutta aktiivinen osallistuminen projektin toimenpiteisiin ei ollut toivotulla tasolla. Tällöin toteuttaja haki projektisuunnitelmaan muutosta. Keskeinen muutos oli kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman alentaminen.

Hankkeen kokonaiskustannuksia alennettiin 65.000 euroa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että projektin nettokustannukset alenivat 61.220 euroa ja julkinen rahoitus 45.196 euroa (37%).

Tällä varmistettiin, että projektirahoitusta ei jäisi liiaksi käyttämättä. Osallistuvat yritykset suhtautuivat myönteisesti kiertotalouteen, mutta silti ne näkivät kiertotalouden vielä kaukaisena asiana ja osallistuivat vähäisesti projektin toimenpiteisiin

 

 

Hankkeen jälkeen:

Hankkeessa kehitetystä Kiertotalouden työkirjasta tuli pysyvä apuväline pk-yrityksille. Kiertotalouden käytäntöjä ja ideoita kerättiin pk-yrityksiltä ja ne myös jaettiin pk-yritysten käyttöön. Hankkeen kotisivut ovat vielä käytössä hankkeen jälkeenkin.

Toimintatavat

Hankkeen toimintatavat pk-yritysten tietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi kiertotaloudesta loivat  räätälöity koulutus, yhteistyöseminaarit ja käytäntöjen kerääminen sähköisesti.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön vastuulla oli hankkeen eteneminen ja reagointi muutostarpeisiin ajoissa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö tuki hankkeen toteuttajatiimiä.

Kumppanit

Turun Verhoilijamestarit tiedotti hankkeesta jäsenilleen ja ideoi koulutuksien sisältöjä.

Rahoittaja

Keski - Suomen ELY-keskus loi raamit toiminnalle

Ohjausryhma

Haario Lauri Salamasaneeraus
Hakakoski Sanna Verhoomo Hakakoski
Valonen Juha Rakennusliitto
Leimu Petri TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
Kössi Hermann Oltermanni/TAO

Rahoittajan edustaja:
Tuunanen Leena Keski-Suomen ELY-keskus myöh. Enlund Merja Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhmä ideoi ja tuki hankkeen toimintaa.