KIVIREKI – Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.05.2015 – 30.04.2017 | Pirkanmaa

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tampereen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja, koordinointi) – Eeva-Liisa Viskari, Seija Haapamäki, Gerbrand Grobler, Eveliina Asikainen

Käymäläseura Huussi ry (osatoteuttaja) – Karoliina Tuukkanen, Susanna Pakula, Riina Heinisuo

Osallistuvat yritykset: Ravinteli Bertha, Hella&Huone, Tampere-talo, Ravintola C

Mukana myös Tampereen kaupunki (Syötävä puisto-hanke)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan Liitto
EURA-tunnus: 300368
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Käymäläseura Huussi ry
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.05.2015
Lopetuspäivä: 30.04.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Uusiutuvan energian ja energia-tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

KIVIREKI -hankkeen ydintavoitteena on luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia
liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta
toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Hankkeen lähtöoletuksena on se että harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on
mahdollista kehittää laajamittaista ja taloudellisesti kannattavaa. Kaupunkiviljely on yksi ratkaisu etsittäessä vastauksia
vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen lähiruoantuotantoon, ravinnekierron tehostamiseen ja kaupunkilaisten
hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Hanke toimii innovaatioalustana erilaisille
kaupunkiviljelyn ratkaisuille. Hanke toteutetaan ammattikorkeakoulun ja yhdistyksen voimin ja yhteistyökumppaneina
tulee olemaan laaja verkosto yrityksiä, harrasteviljelijöitä ja viranomaistahoja. Hankkeessa tavoitellaan tietotason
lisäämistä nimenomaan ammattimaisen kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista, etsitään ratkaisuja suljetun ravinnekierron
edistämiseen paikallisesti kaupungeissa (esim. biojätteet, erilliskerätty virtsa) ja myös niihin liittyvistä uhista.
Uudenlaisen yrittäjyyden kehittäminen Suomeen on ensiarvoisen tärkeää ja tämän hankkeen kautta pyritään
osoittamaan näitä yrittäjyyden mahdollisuuksia. Myös kaupungin tuottamien ravinnevirtojen kartoittaminen ja
uudelleenkäyttäminen on tärkeä tavoite vähähiilisempää, energia- ja resurssitehokkaampaa ja vihreämpää kaupunkia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ravintola-alan yrittäjät, kaupunkiviljelyyn liittyvien laitteistojen valmistajat tai sellaista
aloittavat/suunnittelevat yrittäjät, lannoitevalmistajat, harrasteviljelijät ja viranomaistahot, joiden kanssa yhteistyössä
kehitetään suljettuun ravinnekiertoon perustuvia kaupunkiviljelyn teknisiä ratkaisuja, orgaanisia lannoitevalmisteita,
jotka ovat turvallisia ja hygieenisiä käyttää. Tavoitteena on kehittää uusia liiketoimintamalleja ja tekniikkaa
kaupunkiviljelyn toteuttamiseen osana esimerkiksi ravintolatoimintaa.
Hankkeen ydintoimet voidaan jakaa kolmen teeman alle:
1. Kaupunkiviljelyn tekniset ratkaisut
2. Suljettu, turvallinen ja terveellinen ravinnekierto
3. Kaupunkiviljelyn liiketoimintamallit
Hankkeen tuloksena odotetaan syntyvän uusia teknisiä malleja kaupunkiviljelyn toteuttamiseen, uutta liiketoimintaa ja
imagohyötyä esimerkiksi ravintola- ja suurkeittiöyrityksille, hyväksyttyjä ja turvallisia lannoitevalmisteita
kaupunkiviljelyn käyttöön. Kaikki hankkeen tuotokset ja tulokset ovat hyödynnettävissä ns. open source –periaatteen
mukaisesti.

Hyvät käytännöt

Hankkeen eri vaiheista ja tehdyistä toimista on tiedotettu aina, kun vähänkin on ollut tiedotettavaa. Tiedotusta on tehty sekä hankkeen internetsivujen (http://www.huussi.net/toimintamme/hankkeet-nyt/kivireki/), Facebook-sivujen (https://www.facebook.com/KIVIREKIkaupunkiviljely/?ref=ts&fref=ts), että mediatiedottein. Ahkera tiedottaminen on osoittanut, että tiedotteet ovat menneet hyvin läpi mediassa ja aihe on ollut yleisölle kiinnostava.

Hankkeessa on tehty muutamia erikoislaatuisia toteutuksia, kuten esimerkiksi se, että pienen tilan käyttöä sisätilaviljelyssä tehostettiin ottamalla käyttöön kerrossänky, jolloin viljelylaatikoita saatin kahteen tasoon. Valaistus toteutettiin led-valoilla. Lisäksi ravintolassa testattiin matokompostoria, jota ei tietääksemme ennen ole tehty. Kompostori toimi hyvin kesän lämpimänä aikana, mutta koska sitä ei voitu sijoittaa sisätiloihin hygieniasyistä, kompostointi päättyi syksyn tullen.

Hankkeessa on haastateltu laajasti eri ravintolayrittäjiä, myös muita kuin hankkeessa mukana olevia ja tästä aineistosta saadaan paljon hyvää tietoa siitä, mikä ravintolayrittäjiä kiinnostaa ja mihin kannattaa kaupunkiviljelyssä panostaa.

 

 

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Osa ravintoloista (Bertha ja Tampere-talo) oli jo aiemmin tehtyjen suunnitelmien mukaan kiinni heinäkuussa, mikä aiheutti sen, että osa sadosta jäi hyödyntämättä. Kesällä 2017 näin ei enää tule olemaan, vaan molemmat ovat auki koko kesän.

Ennen hanketta tehtiin esiselvityksiä ja haastatteluita viranomaisten kanssa siitä, mitä reunaehtoja ja mahdollisia esteitä kaupunkiviljelyn toteuttamiselle. Hankkeessa haastateltiin rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja elintarvikevalvonnan virkamiehiä. Hankkeen aikana opittiin, että lopulliset linjaukset tehdään kuitenkin vasta toteutettaessa, eikä ennakkoarvioilla  välttämättä ole mitään sitovuutta toteutusta ajatellen.

Toimintatavat

Hankkeessa on toteutettu kolme eri pilottiviljelmää yhteistyössä kolmen eri huippuravintolan kanssa (Ravinteli Bertha, Tampere-talon ravintolat, Hella&Huone) . Kaikki pilottiviljelmät olivat toteutustavaltaan ja kooltaan aivan erilaisia. Viljelmät on toteutettu ravintoloiden tarpeista ja lähtökohdista ja niiden ympärille on rakennettu uusia tai hankittu valmiita erilaisia käytännön toteutuksia testattavaksi käytännössä. Näitä ovat esim. painovoimainen kastelujärjestelmä, sadeveden talteenotto, sisäviljelmät led-valoilla ja kerrossänky tilankäytön tehostajana.

 

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

TAMKin roolina hankkeessa on ollut hankekoordinaation ja -hallinnon lisäksi vastata viljelyratkaisuista ja niiden toteuttamisesta yhdessä ravintoloiden kanssa. Ts. TAMK on hankkeessa voinut tehdä sitä mitä parhaiten osataan ja mihin on asiantuntemusta eli keskittyä teknisiin sovelluksiin.

Kumppanit

Käymäläseura Huussi ry:n roolina on ollut hankkeen tiedotus ja viestintä, ravinnekiertojen selvittäminen sekä sidosryhmäyhteistyö. Tässä on voitu hyvin hyödyntää yhdistyksen vahvuuksia eli laajoja verkostoja ja tiedotusosaamista.

Rahoittaja

Avoin keskusteluyhteys sekä ohjausryhmätyöskentelyn kautta, että ohjausryhmän kokousten välillä on merkittävää hankkeen sujuvan etenemisen kannalta. Rahoittajalta on aina saatu vastauksia kysymyksiin ja ohjeistusta siitä, kuinka hankehallinnon kanssa edetään oikealla tavalla.

Ohjausryhma

Hankkeella on monipuolinen ja hankkeeseen sitoutunut ohjausryhmä, missä on edustettuina sekä ravintolat, puutarhatalouden ammattiviljelijät, tutkimus, kaupunki ja hanketoteuttajien edustajat.