Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja: kehittämiskumppanuuksien rakentaminen

Osatyökykyisten työllistymisen toiminta- ja palvelumallien rakentaminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.08.2015 – 31.07.2016 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Päivi Pihlavuori ja projektikoordinaattori Jaana Niemi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20317
Toteuttajaorganisaatio: Pirkanmaan ELY-keskus
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.07.2016
Budjetti: 50000-100000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

”Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja: kehittämiskumppanuuksien rakentaminen” -hanke oli kaksitoista kuukautta kestävä ensimmäinen vaihe kehittämiskumppanuuksien rakentamiseksi. Hankkeen aikana rakennettiin useampia erilaisia osatyökykyisten työllistymistä valtakunnallisesti edistäviä palvelu- ja toimintamalleja asiakaspalveluverkostoista, verkostoyhteistyöstä sekä työnantajayhteistyöstä. II vaiheen aikana ne pilotoidaan ja mallinnetaan siten, että ne tulevat osaksi Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE) palveluja.

Osatyökykyisten työllistymistä parantavien eri palveluiden yhdistäminen edellyttää palveluverkostokokonaisuuden hallitsemista ja mallintamista alueellisesti. Toimintamallissa TE-toimiston työkykykoordinaattorina toimivalle asiantuntijalle vastuutetaan prosessin koordinaatio ja hallinta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten miesten ja naisten työllistymisen edistämisessä alueella. Toimintamallia kehitetään asiakaspalveluverkostossa Kelan sekä muiden toimijoiden kanssa verkostoyhteistyönä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa se toimii jatkumona STM:n koordinoimaan kansalliseen Osatyökykyiset työssä -ohjelmaan nähden, jonka tuloksia tullaan käyttämään toimintamallin kehittämisen lähtökohtana.

Hankkeen I-vaiheessa verkostoyhteistyö keskittyi yhteistyön puitteista sopimiseen Kelan ja muiden toimijoiden kanssa. II-vaiheessa tapahtuu varsinaisten palveluverkostokokonaisuuksien kehittäminen alueellisten tarpeiden ja palvelumallien pohjalta. Työnantaja-yhteistyötä tullaan parantamaan luomalla malli, jossa työllistyvän tai jo työssä olevan työn ja työympäristön mukauttamistarpeet tulevat identifioiduksi.

Toiseen vaiheeseen suunnitellun vammaisyrittäjyyden tutkimuksen osalta hankkeessa tehtiin esivalmistelua, kuitenkin tutkimuksen hankinta siirtyy toteutettavaksi kansallisella rahalla.

Tulokset

Hankkeen tuloksina saatiin

–       luotua palvelu- ja toimintamalleja, joita kehitetään II-vaiheen ”Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen  edistämiseksi” -hankkeessa sekä

–       rakennettua kehittämiskumppanuusverkosto 9 pilottiTE-toimiston kanssa.

Hankkeessa käytettiin pohjana STM:n Osatyökykyiset työssä -toimintakonseptia: kaikki keinot käyttöön, joissa työpaikat keinot, työvoimapalvelut, sosiaaliturva, kuntoutus, terveydenhuolto sekä sosiaalipalvelut ja koulutus muodostivat kehittämisaluetarjottimen. Näistä alueista avattiin helmikuussa 2016 kehittämiskumppanuushaku kaikille TE-toimistoille. Kehittämiskumppanuuteen jokainen sai valita 2-3 kehittämisaluetta. Määräaikaan mennessä saimme 9 kehittämisestä kiinnostunutta TE-toimistoa. Heidän kehittämisideansa jalostettiin SUUNTA-korteille, jotka toimivat pilotteihin palkattavien työkykykoordinaattorien työkaluna kehittämissuunnitelmien läpiviemisessä ja toimintamallien juurruttamisessa TE-toimistojen pysyviin käytänteisiin.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen taustaa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut Osatyökykyisten työllistämisen edistämisen ESR-hankkeen toteutettavaksi osana rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 valtakunnallisia toimia. TEM on valinnut hankkeen valtakunnalliseksi koordinaattoriksi Pirkanmaan ELY-keskuksen. Hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa toiminnan rakentamalla valtakunnallisen kehittämiskumppanuusverkoston TE-toimistojen, Kelan, työhön kuntoutuksen palveluverkoston, ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkoston, Kuntaliiton, VATESin, työnantajien ja yrittäjien kanssa. Kumppanuuden rakentaminen (I vaihe) jatkuu heinäkuuhun 2016 asti.

Pilotointivaiheessa (II vaihe) 9-11 TE-toimiston työkykykoordinaattoreina toimiville asiantuntijoille vastuutetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymisen palveluprosessin mallintaminen alueellisesti. Tavoitteena on Osatyökykyiset työssä – toimintamallin edelleen kehittäminen TE-toimistoissa.  Haasteena on OSKU-raportin tulosten mukaisesti toimintakonseptin toteuttaminen isoissa asiakasvolyymeissä. Uutena avauksena toimintamallia kehitetään myös kysyntälähtöisesti, TE-toimiston yrityspalveluna ja yhteistyönä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa. Työnantajayhteistyötä parannetaan luomalla malli, jossa työympäristön mukauttamistarpeet tunnistetaan entistä paremmin ja työolojen järjestelytukea hyödynnetään tehokkaasti. Tavoitteena on rakentaa asiakasta motivoivia, yhteen lomitettuja palvelukokonaisuuksia verkoston organisaatiorajat ylittäen. Palvelujen saatavuutta parannetaan sähköisin palveluin ja etäyhteyksin. Hankkeen II vaihe toteutetaan kolmivuotisena alkaen elokuussa 2016.

Hankkeessa työkykykoordinaattorille (uusi tehtävä) vastuutetaan palveluverkoston ja prosessien mallintaminen osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä TE-toimiston kehittämissuunnitelman mukaisesti (SUUNTA-kortti). Työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa kehitetään eri rooleissa:

– Muutosagenttina ja valtavirtaistajana TE-toimistossa

– Henkilöasiakkaan case-manageroinnin ja kuntoutuksen yhteistyöverkoston kehittäjänä sekä

– Yritysyhteyshenkilönä

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytänteinä toimivat tässä hankkeessa rakennettu kehittämiskumppanuusverkosto TE-toimistojen kanssa sekä luodut palvelu- ja toimintamallit, joiden pilotointia tehdään yhdessä 9 TE-toimiston kanssa II-vaiheen ”Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi” -hankkeessa. Jokaisella pilotoivalla TE-toimistolla on oma kehittämissuunnitelmansa SUUNTA 2.0 -kortin muodossa. SUUNTA-kortti toimii työkaluna työkykykoordinaattoritoiminnan suunnittelussa, mallintamisessa ja arvioinnissa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvät käytänteet tulevat käytäntöön vasta hankkeen II-vaiheen kehittämistyössä ja palvelu- ja toimintamallien juurruttamisessa kunkin TE-toimistopilotin käytännön toimintatapaan.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hankkeen alkuvaiheessa eniten kehittymistä vaati yhteistyötahojen kanssa työskentelyn synkronointi. Oli tärkeää aikatauluttaa ja mitoittaa hankkeen toimintaa oman yksikön taloushallinnon, rahoittajan ja ministeriöiden sekä muiden yhteistyötahojen toimintaan ja aikatauluihin sopiviksi.

Hallintomallin muutostarve aiheutti merkittäviä muutoksia toimintaan. Hankkeen oli tarpeen saada työkykykoordinaattorit rekrytoitua suoraan TE-toimistoihin, jotta heillä olisi käytössään oikeudet URA-järjestelmään, jolloin henkilöasiakkaiden case-managerointi voisi onnistua. Ratkaisua haettiin tekemällä hallintomallikysely rahoittajalle ja ministeriölle (TEM). Vastauksena saimme molemmilta tahoilta tiedon, ettei heidän näkemyksen mukaan ollut mitään estettä tämän hallintomallin käyttämiseen.  Seuraavaksi projektikoordinaattori rakensi TIVI-palvelun kanssa kirjanpitomallin sille, miten hankkeen rahoituksesta erotettaisiin piloteille tarvittavat palkka- ja matkakulut koko pilotin ajalle.

Hankkeen aikana tehtiin rahoittajalle myös muutoshakemus, jossa projektisuunnitelman budjettia pienennettiin ja tehtiin hankkeelle jatkoaika-anomus 2 kk. Rahoittaja myönsi hankkeelle tarvittavat muutokset.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen I vaiheen jälkeen toiminta jatkuu hankkeen II-vaiheen pilottien palvelu- ja toimintamallien sekä työkykykoordinaattoritoiminnan kehittämisellä.

Toimintatavat

Hankkeessa koottiin eri osallistujatahot yhteen.

Pilotteja hakeneet TE-toimistot rakensivat kehittämissuunnitelmistaan SUUNTA-korteille työkykykoordinaattoritoimintansa tavoitteet, keinot, toimenpiteet sekä tulostavoitteet (laadulliset ja määrälliset).  Yhteistyö toimi TE-toimistojen kanssa hyvin ja innostuneesti luotiin uusia malleja eri kehittämisalueille. Mallit tarkentuvat entisestään, kun työkykykoordinaattorit aloittavat toimintansa syksyllä 2016 hankkeen II-vaiheessa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäälliköllä on ollut hankkeen koordinaatiovastuun lisäksi vastuu
- II vaiheen suunnittelusta, kehittämiskumppanuuksien rakentamisesta ja TE-toimistojen johdon kanssa tehtävästä yhteistyöstä
- pilottien toimeenpanon koordinoinnista sekä
- vuosittaisesta toteutussuunnitelmasta ja aikataulusta.
Projektipäällikön rooli oli koordinoiva ja hankkeen eri osa-alueita eteenpäin vievä.

Projektikoordinaattorin erityisinä vastuualueina on ollut
- kehittää työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa yritys- ja työnantajapalvelun ja viestinnän suuntaan
- suunnitella kehittämiskumppanuushaun ja pilottien valintaprosessin juoksutus ja
- kehittää hallinto- ja talousmalli valtakunnalliselle hankkeelle.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hanke oli Pirkanmaan ELY-keskuksen oman tuotannon hanke.

Kumppanit

Hankkeen kumppaneita olivat mm. TEM, STM, KELA, VATES-säätiö, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ry., Suomen Uusyrityskeskukset ry., Tullintorin Työterveys, Tampereen kaupunki TYPA, Vakuutuskuntoutus VKK r.y. sekä valtakunnallisesti kehittämiskumppanuutta hakeneet TE-toimistot (9 kpl).

Eri tahojen merkitys on ollut hankkeelle erittäin tärkeä. TEM toimi hanketta strategisesti ohjaavana tahona ja STM:n hallituksen kärkihankkeen ohjelmajohtajan ja projektipäällikön kanssa hankkeessa tehtiin yhteistyötä lisäarvoa tuottavien suunnitelmien, toimintatapojen ja yhteistyön muodossa.

Kehittämiskumppanuuden rakentaminen hallituksen Osatyökykyisille väyliä työhön –kärkihankkeen kanssa:
•Työkykykoordinaattorikoulutuksen osalta TE-toimistot ovat kiinnostuneet jatkossakin hyödyntämään koulutusta, jota hallituksen kärkiohjelman puitteissa on tulossa tarjolle.
•Työkykykoordinaattorien kouluttaminen ns. sekaryhmissä on ollut hyvin hedelmällistä.
•Yhteistyö työkykykoordinaattorikoulutuksen sisällön edelleen kehittämisessä TE-palveluihin liittyvän osaamisen osalta
•Koulutuksen ja pilottien vaikuttavuuden arviointi yhteistyössä
•Valtakunnallinen yhteistyö viestinnässä
•Ohjausryhmän jäsenyys

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus toimivat hankkeen rahoittajina. Rahoittajan toiminta oli varmaa, luotettavaa sekä konsultoivaa luonteeltaan.

Ohjausryhma

Pirkanmaan ELY-keskus asetti hankkeelle valtakunnallisen ohjausryhmän, jonka jäsenistö edustaa valtakunnallisesti merkittäviä tahoja, joiden kanssa hanke tekee laajaa yhteistyötä. Ohjausryhmä oli rakenteellisesti hyvin toimiva ja se edusti sekä valtakunnallisia että paikallisia tahoja. Ohjausryhmä toimi innostuneesti ja aikaansaavasti yhteistyössä hankkeen kanssa.