Kohti työtä 2.0

Hankkeella edistetään nuorten mahdollisuuksia työllistyä omia kykyjä vastaavasti

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2017 – 31.12.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektiryhmän muodostavat hankkeen koordinaattorin WinNovan projektipäällikkö Liisa Sarasoja ( 1.11.2018 alkaen Jonna Malmivuori)  ja hankkeen osatoteuttajien yhteyshenkilöt Olli-Pekka Ojalainen Sataedusta ( 15.10.2018 alkaen Marko Aittamäki)  ja Hannele Myllymäki Kankaanpään opistolta.

Hankkeessa toimivat opettajat muodostavat koulutusalakohtaisia omia toimintatiimejään, joita perehdytetään, ohjataan ja tuetaan hankkeen aikana projektipäällikön ja yhetyshenkilöiden toimesta.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: S20978
Toteuttajaorganisaatio: Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2017
Lopetuspäivä: 31.12.2019
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on muodostaa opiskelijoille koulutusalastaan jo alkuvaiheessa monipuolinen ja kokonaisvaltainen käsitys ja edistää opiskelijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia työllistyä paremmin omia kykyjään vastaaviin työssäoppimisopaikkoihin ja jatkossa työtehtäviin. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa painottaen opiskelijoiden osallistamista yhdessä tekemiseen.

Hankkeeseen on valittu tietyt alat, jotka suunnittelevat ja pilotoivat elementtejä, mm Apps-kehittäminen pilotoidaan Marata-alalla.

Hanke koostuu kolmesta erityyppisestä elementistä, joita kuvataan alla:     

  1. Työelämän koulutusalakohtianen kuvaus ja työvälineet yhteistyöhön.  Tämä elementti isältää mm. Apps -työkalun
  2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien esiin nosto ja kehittäminen. Esim. opiskelijan toiminnallista osaamista painottava CV 2.0
  3. Työelämäyhteistyön uudet mallit, caset. Erilaisia yhteisiä tapahtumia, haastattelut työpaikoilla, työelämäpaneelit, toimintatapahtumat jne

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy kuvaukset ja pilotoinnit eri elementeistä.

Hankkeessa kehitetään  verkkopohjainen mobiilisovellus, jota testataan Marata-alalla, mutta joka on sovellettavissa myös muille aloille.

Sovelluksen idea on toimia opiskelijan työkaluna hänen etsiessään sopivaa koulutussopimus- tai työpaikkaa.  Sovelluksen avulla myös työammateista ja yrityksistä saadaan informaatiota esim. kytkemällä mukaan kuvallista mediaa.

 

Koulutusaloilla ideoidaan ja kokeillaan aloille sopivia CV 2.0 -malleja, jotka  koostuvat opiskelijoiden oman osaamisen kuvaamisesta eri välineillä opintojen eri vaiheissa. Lopputuloksena syntyy oma uudenlainen CV 2.0, jota voi käyttää työssäoppimispaikkojen ja työtehtävien haussa.

Työelämäyhteistyöhön kehitetään uudenlaisia ideoita ja malleja –  elementit ja caset kuvataan ja arvioidaan

 

 

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen kolmea eri elementtiä varten on laadittu suunnittelu- ja seurantapohjat, joista saa hyvän käsityksen, mitä aiotaan tehdä. Samaan pohjaan kuvataan myös toteutusta ja arviointia. Case-pohjan lopussa on arviointi -osio, josta saa helposti käsityksen casen käytettävyydestä ja suosituksesta kokeilla muilla aloilla.

     

mallit lomakkeista

Elementit ovat:

Suunnittelulomake työelämän kuvaus

Suunnittelulomake opiskelijan valmiuksien esiin nosto 

Suunnittelulomake caset docx

  1. Työelämän koulutusalakohtianen kuvaus ja työvälineet yhteistyöhön.  Tämä elementti isältää mm. Apps -työkalun
  2. Opiskelijan osaamisen ja valmiuksien esiin nosto ja kehittäminen. Esim. opiskelijan toiminnallista osaamista painottava CV 2.0
  3. Työelämäyhteistyön uudet mallit, caset. Erilaisia yhteisiä tapahtumia, haastattelut työpaikoilla, työelämäpaneelit, toimintatapahtumat jne

Sovellustyökalun avulla pyritään luomaan opiskelijalla käyttökelpoinen tapa muodostaa käsitys omasta alasta ja saada kontaktitiedot sujuvasti.

Opettaja toimii aluksi tietokannan kokoajana ja päivittäjänä.

Luonnoksia  sovelluksen toimintaideasta:

vuokaavio_tietoa_alan_työtehtävistä                            luonnos näkymästä 

vuokaavio_koulutussopimustyöpaikka                         luonnos näkymästä yritystiedot  

Sovelluksen nimi on ” Amisappi”

Hyvät käytännöt

Hankkeen yhteiset kuvauspohjat helpottavat opettajien toimintaa.

Kaikki opettajat hankkeessa rakentavat elementtien kuvaukset samanlaiselle pohjalle. Sisällöt muodostuvat kuhunkin tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä toteutetusta elementeistä:

  1. Työelämäkuvaukset 

          Kauneudenhoitoala: Työelämän kuvaus yritystutustuminen 

2. Cv-mallit

3. Caset

         Marata-ala: Case Porin päivä

         Kauneudenhoitoala:        

  Pyöreä pöytä

 

Hyvän käytännön siirtotapa

O 365 -alustan ottaminen käyttöön heti hankkeen alusta lähtien auttaa hanketoimijoita omassa suunnittelutyössä.

Hankkeen organisaatioilla on työtilassa omat alisivustot, joihin opettajat voivat päivittää elementtikuvauksiaan ja nähdä myös toistensa kuvauksia.

Jatkossa tuotosten ja kokemusten  levittämistä varten myös valmis työtila on myös hyvä työkalu.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen valmisteluvaiheessa koordinaattorin ja toimijoiden välillä oli hyvä näkemys hankkeen tavoitteista ja tarpeiden ajankohtaisuudesta.

Hankkeeseen mukaan tulevat koulutusalat muodostuivat kuitenkin melko lyhyellä kartoituksella. Tähän vaiheeseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa.

Hankkeen aikana:

 

Yhteinen elementtien seurantaexcel on hyvä työväline tilanteen seurantaan yhteisesti ja organisaatiokohtaisesti.  Toimijoiden tottuminen päivittämään tuotoksiaan hankkeen työtilaan vielä vaihteli ja joillakin oli teknisiä ongelmia sivuston kanssa. Nämä ongelmat aikaa myöten todennäköisesti helpottuvat.

Opettajien videointiosaamisen lisäämiseen panostetaan hankkeen aikana. Tämä edistää opiskelijoiden omien materiaalien hyödyntämistä esim. CV 2.0 aineistojen teossa ja samoin yritysten ja alan esittelyvideoiden tuottamisessa sovellukseen.

Toimintatavat

Hankkeessa suunniteltiin sovellusta yhteistyössä projektiryhmän ja marata-alan opettajien kanssa. Kilpailutusprosessissa tarjouspyynnön laatimiseen oli tärkeä

panostaa, jotta saatiin sovelluksen tavoitteista esitettyä selkeä kuva, jonka perusteella voitiin olettaa että tarjouksista saadaan toiveiden mukaisia.

Kuvallinen luonnos toimi tässä parhaiten. Kilpailutusprosessissa käytettiin asiantuntipalvelua varmistuaksemme siitä, että prosessi toteutuu asianmukaisesti.

Valinnan jälkeen aloitettin tarkentavat suunnittelupalaverit toimittajan Starcut Finland Oy:n kanssa, jotta sovelluksesta saataisiin selkeä ja käyttökelpoinen työkalu.

Hankkeessa käytettiin yhteistä excel -työkirjaa, jossa välilehdillä kunkin organisaation suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevista elementeistä saa hyvän tilannekuvan.

 

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön rooli on aktiivisesti pitää toimijat ajantasalla ja luoda selkeitä työvälineitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työryhmien muistioiden ja tuotosten tallentaminen yhteiseen työtilaan ja toimintakalenterin ylläpito ja aikataulujen ohjaus on projektipäällikön tehtävä.
Yhteydenpidossa matalan kynnyksen politiikka tekee vuorovaikutuksesta sujuvaa!

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Kumppanit

Sataedu
Kankaanpään opisto

Rahoittaja

ESR Keski-Suomen Ely
Rahoittajalta on tärkeä varmistaa eri vaiheissa toimintaohjeita. esim. saatiin ohjeistusta hankinnassa käytettävän asiantuntijapalveluun liittyen.

Ohjausryhma

Juha Vasama, WinNova - varamies Taina Kivioja
Tuomas Mäki-Ontto, Sataedu - varamies Anne Laine
Marja Kallioniemi, Kankaanpään opisto - Timo Hirvinen
Työelämän vaihtuva asiantuntijaedustaja
Liisa Sarasoja WinNova
Olli-Pekka Ojalainen, Sataedu
Hannele Myllymäki, Kankaanpään opisto
(Hankkeen varsinaiset ohjausryhmän jäsenet ovat samat kuin OI!- hankkeella)