Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.10.2015 – 31.08.2018 | Keski-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Anne-Riikka Rautio
Projektipäällikkö
anne-riikka.rautio(a)centria.fi
puh. 040 706 4720

 

Mervi Liesi
Kehitysinsinööri
mervi.liesi(a)centria.fi
puh. 050 469 4782

 

Anna Kirveslahti
TKI-asiantuntija
anna.kirveslahti(a)centria.fi
puh. 040 630 8132

 

Johanna Salmi
Projektisuunnittelija
johanna.salmi(a)centria.fi
puh. 040 661 8887

 

Centria-ammattikorkeakoulu
Tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: A70997
Toteuttajaorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Maakunta: Keski-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.10.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kokkola Industrial Symbiosis System on Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan unionin kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta päärahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on resurssiviisaan toiminnan ja materiaalikiertojen sulkemisen avulla parantaa Kokkolan seudulla jo olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta sekä synnyttää uutta teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Hanke hyödyntää alueella olevia materiaali-, energia- ja henkilöresursseja lisäten alueen omavaraisuutta.

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta. Hankkeen puitteissa toteutettavien toimenpiteiden avulla:

–  säästetään neitseellisiä raaka-aineita,
–  vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kaatopaikkajätteen ja vaarallisen jätteen määrää, sekä
–  lisätään kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käyttöä.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen teolliset yritykset. Tavoitteena on kuitenkin saattaa kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön sekä isot toimijat pk-, maatalous- että kunnallisen sektorin toimijat viranomaiset mukaan lukien.

KISS:n puitteissa toteutettavaa työtä tukevat keväällä uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa. Hankkeen mukaisilla toimilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen ja Kohti resurssitehokasta Eurooppaa -etenemissuunnitelman toteuttamista.

KISS toimii yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeessa onnistuttiin löytämään uusia hyötykäyttäjiä useille teollisille sivuvirroille ja lisäksi osan sivuvirroista toimintakykyä tuotteena ehdittiin testaamaan. Vaikka kaikki hankkeessa kehitetyt sivuvirtatuotteet eivät ehtineetkään edetä hankkeen aikana tuotetestausvaiheeseen asti, annettiin kyseistä sivuvirtatyyppiä tuottaville yrityksille hyvät lähtökohdat viedä asiaa eteenpäin, sitten kun se on ajankohtaista.

Hankkeen aikana kirjoitettiin myös laboratoriokokeiden ja selvitysten pohjalta julkaisu ”Hevosenlannan energiakäytön edistäminen Keski-Pohjanmaalla”, joka julkaistiin Centria-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ”Centria. Raportteja ja selvityksiä”.

Hankkeessa luotiin myös teollisten symbioosien toimintamalleja ja erityisesti keskityttiin luomaan edellytyksiä teollisten symbioosien muodostamiselle tulevaisuudessa.

Ratkaisun kuvaus

Sivuvirtojen potentiaalisia hyödyntämiskohteita etsittiin selvitysten, kartoitusten ja erilaisten laboratoriokokeiden avulla. Osin pyrittiin myös optimoimaan syntyvien sivuvirtojen koostumuksia, jotta ne paremmin vastaisivat kaupallisia tuotteita.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeessa pyritään etsimään tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä sivuvirtojen kierrättämiseksi ja hyödyntämiseksi vähentäen kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja neitseellisen materiaalin käyttöä sekä lisäten materiaali- ja energiatehokkuutta.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana suoritetaan kartoituksia, selvityksiä, analyysejä ja testauksia alueella syntyville materiaalivirroille vaihtoehtoisten käsittely- ja hyödyntämisemenetelmien löytämiseksi.

 

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen aikana opittuja kiertotalouden käytänteitä tullaan jatkamaan ja hyödyntämään hankkeen loppumisen jälkeen. Hanketoimija, Centria, pyrkii olemaan mukana FISS-verkostossa jatkossakin ja kuulostelemaan yritysten sekä maatalouden tarpeita syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana havaittiin, että jäte- ja sivuvirtojen tuotteistaminen on hidasta – vaikka mahdollisia hyötykäyttökohteita ja -käyttäjiä löytyi useimmille hankkeen sivuvirroista, vain murto-osa pääsi tuotetestausvaiheeseen hankkeen aikana. Hankkeessa esimerkkitapauksina toimineiden sivuvirtojen hyödyntämisen jatkosta päättävätkin sivuvirtaa tuottavat yritykset.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektitiimissä projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta, toimenpidekokonaisuuksien suunnittelusta, hallinnoinnista sekä raportoinnista. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat myös asiantuntijatehtävät eri työpaketeissa prosessitekniikkaan, materiaalien käsittelyyn sekä kierrättämiseen liittyen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Kemia ja biotalous -vastuualueen asiantuntijat ja osaajat vastaavat hankkeessa toteutettavista tutkimus- ja kehitystehtävistä.

Kumppanit

Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä edistetään kiertotalouden mukaisen toiminnan käyttöönottoa alueella sekä teollisten symbioosien toteutumista.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittamisesta vastaavat päärahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus sekä kuntarahoittaja Kosek Oy. Hankkeeseen osallistuvat yritykset vastaavat hankkeen yritysrahoitusosuudesta. Hankkeen toteuttaja vastaa omarahoitusosuudesta.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä seuraa hankkeen edistymistä projektisuunnitelman / rahoituspäätöksen mukaisesti, seuraa ja ohjaa hankkeen sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista sekä arvioi hankkeen etenemistä. Lisäksi ohjausryhmä toimii asiantuntijana ja linkkinä sidosryhmiin hankkeen toteuttamista tukien.