Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka)

Monikulttuurisuusosaamisen ja kotoutumisen palveluiden kehittäminen.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2017 – 31.07.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia), Jyväskylän kristillinen opisto ja Jyväskylän palvelualan oppilaitos.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: S20965
Toteuttajaorganisaatio: Päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajat: Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia), Jyväskylän kristillinen oppilaitos, Jyväskylän palvelualan oppilaitos.
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 31.07.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) –hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimii verkostoituneesti ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa. Kotopaikka-hankkeen verkostoon kuuluvat mm. Kotona Jyväskylässä, Info Gloria, Urareitti sekä TESSU- Tehdään yhdessä ohjausta hankkeet.

Kotopaikka – hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeesssa on mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa: Äänekoski, Viitasaari, Saarijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Keuruu ja Jämsä sekä perusturvaliikelaitos Saarikka.

Kotopaikka- hankkeessa koulutetaan kohdekuntien henkilöstöä (tulos 1.), luodaan työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan (tulos 2.), tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille (tulos 3.) sekä järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä (tulos 4.).

Tulokset

Tilanne 8.3.2019:

Tulos 1. Monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutukset ja valmennukset. Osallistujien määrä 12 per kunta (84), 7 kuntaa: osallistuneita 705 hlöä. Koulutusten ja työpajojen määrä: 5/per kunta (35), 7 kuntaa: 42 järjestettyä koulusta/työpajaa.

Tulos 2. Vertaistukimentorointi. Osallistujien määrä: 5 per kunta (35), 7 kuntaa: 33 osallistujaa. Vertaistukitapaamiset: 70 henkilötyöpäivää: osallistumisia 8,25 hlötyöpvää.

Tulos 3. Työllistymispolkukokeilujen tukeminen ja rakentaminen. Mukana olleet yritykset/työnantajat: 12 yritystä/työnantajaa. Kuvatut koulutuspolut ja työllistymispolut: 21 kuvattua polkua.

Tulos 4. Suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen koulutukset (6): 7 koulutusta. Osallistujat 10-20 maahanmuuttajaa/kunta (70-140), 7 kuntaa: 15 osallistujaa. Mukana olevat työnantajat 2-3 työnantajaa/kunta (14-21), 7 kuntaa: 1 mukana ollut työnantaja.

Osallistuneet yritykset ja organisaatiot (tavoite): mikroyrityksiä 4 (5), pieni yritys 10 (12), keskisuuri yritys 3 (3). Yhteensä 17 (20).

Ratkaisun kuvaus

Kotopaikka-hankkeessa tavoitellaan seuraavia tuloksia:

1. Kohdekuntien henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen on kehittynyt ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajan kotoutumispolussa.
2. Kohdekuntien työntekijöillä on käytössään työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä.
3. Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen.
4. Kohdekuntien maahanmuuttajien osaamista suomalaisen työelämän pelisäännöistä on kasvatettu räätälöityjen koulutusten avulla ja maahanmuuttajille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset sekä työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille ja tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista sekä järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä.

Hyvät käytännöt

Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisen ja palveluiden koordinoinnin tehostamiseen liittyvät käytännöt, yhteistyöverkosto sekä mentori- ja vertaistukiverkosto.

Maahanmuuttajien palveluverkoston kuvaus.

Maahanmuuttajien työllistymis- ja urapolkukuvaukset / portfoliot.

Verkko-opas, joka sisältää koulutuksista, kehittämisprosessin tuloksista ja vertaisryhmätoiminnasta koosteen ja hyvät käytänteet.

Ohjausmateriaali maahanmuuttajia palvelevien ja ohjaavien toimijoiden sekä maahanmuuttajien käyttöön.

Suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen verkkosivusto.

Hyvän käytännön siirtotapa

Tiedon ja hyvien käytänteiden siirtäminen toimintatapoihin ja rakenteisiin viedään kuntiin räätälöidysti, jalkautuen jokaiseen kohdekuntaan menetelmällisesti innovatiivisen ja asiakaslähtöisen the Road-show:n (vrt. loppuseminaari) keinoin. Tuloksia jalkautetaan ja levitetään yhdessä hankkeen toimijoiden ja kohderyhmän edustajien kanssa. Kohdekunnista vastuussa olleet hankkeen omat toimijat sekä kuntien päässä yhteyshenkilöt ja aktiiviset toimijat sekä maahanmuuttajat kokemusasiantuntijoina osallistetaan mukaan Road-show:hun kiertämään jokaisessa kohdekunnassa ajatusten ja kokemusten vaihtamiseksi (ristiinpölytys). Road-show:t suunnitellaan ja toteutetaan kohdekuntiin yhdessä kunkin kunnan oman yhteyshenkilön kanssa. Tilaisuuksia kohdekunnissa tullaan markkinoimaan alueiden omien medioiden lisäksi maakunnallisissa medioissa, tarkoituksena kutsua tilaisuuksiin mukaan hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä kuulemaan toimijoita myös hankkeen kohdekuntien ulkopuolelta.

Länsi-Suomen alueella ja valtakunnallisesti tietoa ja hyviä käytänteitä levitetään eri tapahtumiin, seminaareihin ja hankkeiden tilaisuuksiin osallistumalla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen alueryhmissä, Humanistisen ammattikorkeakoulun yksiköissä, kolmen (3) artikkelin keinoin ja ELY-keskuksen maahanmuuttotyön aluekoordinaattorin tiedotteiden mukana.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankesuunnitelman ja -prosessin riittävän selkeä avaaminen toteuttaville tahoille. Selkeä vastuunjako toteuttavien tahojen kesken. Hankesuunnitelmaan jatkuva tukeutuminen. Riittävän usein tapaamisia toteuttavien tahojen kesken.

Hankkeen aikana:

Hankesuunnitelmaan jatkuva tukeutuminen. Hanketoteuttajien työ suhteessa hankebudjettiin ja kustannusarviossa mainittuihin tehtäviin, jotta raha riittää hankekauden loppuun.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys