Kouvolan Ohjaamo

Moniammatillinen, yhden luukun palvelu alle 30-vuotiaille.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankevastaava: Sanna Heimonen, etunimi.sukunimi@kouvola.fi, p. 020 615 1252
Hankekehittäjä: Mikko Tani, etunimi.sukunimi@kouvola.fi, p. 020 615 5522

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen Ely-keskus ja Kouvolan kaupunki
EURA-tunnus: S20170
Toteuttajaorganisaatio: Kouvolan kaupunki, hallinnoija nuorisopalvelut
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on perustaa monialainen ohjaus- ja neuvontapalvelu kouvolalaisille alle 30-vuotiaille. Matalan kynnyksen palvelupisteen ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki mm. elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Ohjaamon laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu viranomaistahojen, oppilaitosten ja työpajojen lisäksi esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja.

Ohjaamo toimii myös yritysyhteistyön linkkinä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan työnantajien ja nuorten kohtaamista edistäen.

Ohjaamo-hanke kuuluu Kouvolan kaupungin kuntakokeiluun ja nuorisopalveluiden hallinnoima.

Tulokset

Kouvolan Ohjaamo Koulutusmessut Ohjaamo_marraskuu ohjaamon kuvistus

Hanke käynnistyi 1.3.2015 ja palvelu on auennut 31.8.2015. Moniammatillinen verkosto on nimetty toimijoittain sekä mallinnettu Ohjaamon tehtävät, keinot ja kohderyhmä. NT-Typpi-järjestelmä ja nutitilastointi on otettu käyttöön. Ohjaamon palvelut nuorille ja nuorille aikuisille ovat monipuoliset. Vuonna 2016 yksilökäyntejä Ohjaamo Kouvolassa oli 908 ja ryhmien kautta tavoitettiin reilu 3700 nuorta/nuorta aikuista.

Laajaa verkostoyhteistyötä on tehty mm. kaupungin eri palvelujen, hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on tehty mm seuraavasti: eri toimijat ovat järjestäneet Ohjaamon tiloissa nuorille tapahtumia ja infoja koulutus-, työllistymis- ja hyvinvointiteemoilla. Nuorten parissa toimiville asiantuntijoille on järjestetty koulustusta ja seminaareja millä on edistetty yhteistyötä ja osaamista. Toimintaa kehitetään koko ajan muun muassa saadun palautteen kautta. Palautetta on kerätty säännöllisesti sekä nuorilta aikuisilta että verkostolta.

Kouvolan Ohjaamo toimii sateenvarjona kaikille hankkeille keillä on kohderyhmänä kouvolalaiset alle 30-vuotiaat nuoret. Hankeyhteistyönä on järjestetty muun muassa Ohjaamo Pop uppeja.

Hyvät käytännöt

Toimijat sekä nuoret ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä palvelua. Kyselyjä ja työpajoja pidetään säännöllisesti.

Moniammattilinen asiantuntijatyöryhmä on mallintanut Ohjaamoa. Asiantuntijatyöryhmä toimii hankehenkilöstön sekä ohjausryhmän välimaastossa.

Aukioloajoissa on huomioitu myös kehittämiseen tarvittava aika.

Hankeyhteistyö muiden saman kohderyhmän parissa toimivien hankkeiden kesken on tärkeää.

Toiminnallisuus ja erilaiset tapahtumat edesauttavat myös niitä nuoria ketkä eivät halua jutella kenenkään kanssa vaan saada tietoa osallistumalla tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Esimerkkinä tapahtumista minikoulutusmessut, maailmalle- info, asumisenpäivä ja rekrytointitapahtumat.

Monikanavainen viestintä tukee kokonaisuutta. On syytä huomioida nuorten lisäksi heidän vanhemmat ja erityisesti verkosto ja johto.

Verkostolle lähtee uutiskirje kuukausittain, mediatiedotteita tehdään säännöllisesti ja markkinoinnissa hyödynnetään Facebookia, Instagramia ja muun muassa kaupungin maksuttomia markkinointikanavia kuten ottelukuulutuksia jääkiekko- ja koripallopeleissä. Lisäksi on ostettua mainontaa mm. elokuvateatterissa.

Speed_date SloganEdited (002) 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hanketta suunniteltaessa ja hanketta haettaessa olisi ollut hyvä olla mukana laajemmin ydinverkostoa. Sillä taataan sitoutuminen ja resurssointi. Myös nuorten tavoittamisessa on verkostolla iso rooli.

Palvelun aktiivinen markkinointi vaatii oman henkilön.

 

Hankkeen aikana:

Nuorten tavoittaminen on haaste. Sen jatkuva kehittäminen vaatii aikaa.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön työssä korostuvat sosiaaliset ja ryhmätyötaidot. Monialaisen verkoston luominen, kokonaisuuden hahmottaminen ja jatkuva vuoropuhelu johdon kanssa on tärkeää etenemisen sekä juurruttamisen kannalta. Projektipäällikön merkitys hankkeen läpiviennissä ja juurruttamisessa on suuri. Projektipäällikön tulee pitää kokonaisuus hallussa, huolehtia tavoitteista sekä budjetista.

Hanketyöntekijöiden välinen luottamus ja tehtävien selkeä jako on tärkeää sekä työntekijöiden, että verkoston kannalta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation sitoutuminen ja johdon tuki on kaiken taustalla. Sitä kautta saadaan resursseja ja voidaan juurruttamista aloittaa heti hankkeen alusta alkaen.

Kumppanit

Verkoston ja kumppaneiden rooli korostuu erityisesti Ohjaamo-hankkeessa missä verkosto tuottaa palvelun olemassa olevin resurssein. Kouvolassa ei voi sanoa olevan Ohjaamoa, jollei verkosto tuota palvelua.

Yhteisen työn ja meidän nuoren ajattelumallin rakentaminen yhteisen tahtotilan kautta korostuvat mallintamisessa ja juurruttamisessa.

Rahoittaja

Rahoittajan selkeät ohjeet sk tuki koko hankeajan on erittäin tärkeä, jotta rahoitus toteutuu oikein ja tavoitteet täyttyvät.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän tehtävä on tukea hanketta. Ohjausryhmä ei päätä tai vastaa hankkeesta. Ohjausryhmän on hyvä olla riittävän laaja ja kattava. Ohjausryhmän jäsenten on hyvä olla päättävässä asemassa olevia ihmisiä, jotta asiat etenevät ja niihin sitoudutaan.