Kouvolan Ohjaamo

Moniammatillinen, matalan kynnyksen ohjauspalvelu alle 30-vuotiaille.

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankevastaava: Sanna Heimonen, etunimi.sukunimi@kouvola.fi, p. 020 615 1252
Hankekehittäjä: Mikko Tani, etunimi.sukunimi@kouvola.fi, p. 020 615 5522

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen Ely-keskus ja Kouvolan kaupunki
EURA-tunnus: S20170
Toteuttajaorganisaatio: Kouvolan kaupunki, hallinnoija nuorisopalvelut
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on perustaa monialainen ohjaus- ja neuvontapalvelu kouvolalaisille alle 30-vuotiaille. Matalan kynnyksen palvelupisteen ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus mm. elämänhallintaan, urasuunnitteluun, koulutuspaikan löytämiseen ja työllistymiseen liittyen. Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Ohjaamon laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu yksityinen, julkinen ja kolmas sektori.

Ohjaamo toimii myös yritysyhteistyön linkkinä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan työnantajien ja nuorten kohtaamista edistäen.

Ohjaamo-hanke kuuluu Kouvolan kaupungin kuntakokeiluun ja on nuorisopalveluiden hallinnoima.

Tulokset

Kouvolan Ohjaamo Koulutusmessut Ohjaamo_marraskuu ohjaamon kuvistus

Hanke käynnistyi 1.3.2015 ja palvelu avattiin 31.8.2015. Monialainen verkosto on nimetty toimijoittain sekä mallinnettu Ohjaamon tehtävät, keinot ja kohderyhmä. Nutitilastointi on otettu käyttöön. Ohjaamon palvelut nuorille ja nuorille aikuisille ovat monipuoliset. Vuosina 2016-2017 yksilökäyntejä Ohjaamo Kouvolassa oli 2189 ja ryhmien kautta tavoitettiin vajaat 4700 nuorta/nuorta aikuista. Hankkeen aikana on järjestetty erilaisia tapahtumia ja infoja nuorille yhteensä 62 kappaletta ja koulutuksia sekä kehittämispäiviä asiantuntijoille 40.

Verkostoyhteistyötä on tehty mm. kaupungin eri palvelujen, hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. erilaisten tapahtumien ja infojen kautta, teemoina koulutus, työllistyminen ja hyvinvointi. Nuorten parissa toimiville asiantuntijoille on järjestetty koulustusta ja seminaareja millä on edistetty yhteistyötä ja osaamista. Toimintaa kehitetään koko ajan muun muassa saadun kokemuksen ja palautteen kautta. Palautetta on kerätty säännöllisesti sekä nuorilta aikuisilta että verkostolta.

Ohjaamo toimii sateenvarjona kaikille hankkeille, joiden kohderyhmänä ovat kouvolalaiset alle 30-vuotiaat. Hankeyhteistyönä on järjestetty muun muassa Ohjaamo Pop uppeja.

Nuoria ja nuoria aikuisia on osallistettu niin hankkeen kehittämiseen ja arviointiin kuin tarjottu harjoittelu-, työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja Ohjaamossa. Ohjaamon tila on toiminut myös erilaisten pienryhmien ja vertaistukiryhmien kokoontumispaikkana.

Työttömien työnhakijoiden määrä 15-29-vuotiaissa on laskenut tasaisesti hankkeen aikana. Muita tuloksia voidaan mitata sosiaalisilla, tiedollisilla, taloudellisilla ja toiminnallisilla mittareilla. Ohjaamon saama palaute on ollut kiitettävää.

Hyvät käytännöt

Toimijat sekä nuoret ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä palvelua. Kyselyjä ja työpajoja pidetään säännöllisesti.

Moniammattilinen asiantuntijatyöryhmä on mallintanut Ohjaamoa. Asiantuntijatyöryhmä toimii hankehenkilöstön sekä ohjausryhmän välimaastossa.

Aukioloajoissa on huomioitu myös kehittämiseen tarvittava aika.

Hankeyhteistyö muiden saman kohderyhmän parissa toimivien hankkeiden kesken on tärkeää.

Toiminnallisuus ja erilaiset tapahtumat edesauttavat myös niitä nuoria ketkä eivät halua jutella kenenkään kanssa vaan saada tietoa osallistumalla tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Esimerkkinä tapahtumista minikoulutusmessut, maailmalle- info, asumisenpäivä ja rekrytointitapahtumat.

Monikanavainen viestintä tukee kokonaisuutta. On syytä huomioida nuorten lisäksi heidän vanhemmat ja erityisesti verkosto ja johto.

Verkostolle lähtee uutiskirje kuukausittain, mediatiedotteita tehdään säännöllisesti ja markkinoinnissa hyödynnetään Facebookia, Instagramia ja muun muassa kaupungin maksuttomia markkinointikanavia kuten ottelukuulutuksia jääkiekko- ja koripallopeleissä. Lisäksi on ostettua mainontaa mm. elokuvateatterissa, lehdissä ja lyhtypylväissä.

Speed_date SloganEdited (002) 

Hyvän käytännön siirtotapa

Monialaiset kuukausikokoukset toimivat sisäisenä hyvien käytäntöjen ja tiedon siirtotapana. Lisäksi sähköisenä alustana Trello on toimiva.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hanketta suunniteltaessa ja hanketta haettaessa olisi ollut hyvä olla mukana laajemmin ydinverkostoa. Sillä taataan sitoutuminen ja resurssointi. Myös nuorten tavoittamisessa on verkostolla iso rooli. Verkoston sitouttaminen viestintään ja yhteisten nuorten ymmärtäminen on tärkeää heti alusta alkaen.

Palvelun aktiivinen markkinointi vaatii oman henkilön.

 

Hankkeen aikana:

Nuorten tavoittaminen on haaste. Sen jatkuva kehittäminen sekä toteuttaminen vaativat aikaa.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön työssä korostuvat vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot. Monialaisen verkoston luominen, kokonaisuuden hahmottaminen ja jatkuva vuoropuhelu johdon kanssa on tärkeää etenemisen sekä juurruttamisen kannalta. Projektipäällikön merkitys hankkeen läpiviennissä ja juurruttamisessa on suuri. Päätöksiä täytyy pystyä tekemään. Projektipäällikön tulee pitää kokonaisuus hallussa, huolehtia tavoitteista sekä budjetista.

Hanketyöntekijöiden välinen luottamus ja tehtävien selkeä jako on tärkeää sekä työntekijöiden, että verkoston kannalta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Toteuttajaorganisaation sitoutuminen ja johdon tuki on kaiken taustalla. Sitä kautta saadaan resursseja ja voidaan juurruttamista aloittaa heti hankkeen alusta alkaen.

Kumppanit

Verkoston ja kumppaneiden rooli korostuu erityisesti Ohjaamo-hankkeessa missä verkosto tuottaa palvelun olemassa olevin resurssein. Kouvolassa ei voi sanoa olevan Ohjaamoa, jollei verkosto tuota palvelua.

Yhteisen työn ja meidän nuoren ajattelumallin rakentaminen yhteisen tahtotilan kautta korostuvat mallintamisessa ja juurruttamisessa.

Rahoittaja

Rahoittajan selkeät ohjeet sekä tuki koko hankeajan on erittäin tärkeä, jotta rahoitus toteutuu oikein ja tavoitteet täyttyvät.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän tehtävä on tukea hanketta. Ohjausryhmä ei päätä tai vastaa hankkeesta. Ohjausryhmän on hyvä olla riittävän laaja ja kattava. Ohjausryhmän jäsenten on hyvä olla päättävässä asemassa olevia ihmisiä, jotta asiat etenevät ja niihin sitoudutaan.