Kunnolla Töihin

Sosiaalinen kuntoutus ja moniammatillinen yhteistyö työvalmennusympäristöissä

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.01.2015 – 31.12.2016 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Sovatek-säätiö: projektipäällikkö, viisi projektityöntekijää

Jyväskylän Katulähetys: yksi projektityöntekijä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: kolme projektityöntekijä

Projektin työntekijät Jyväskylän Katulähetyksen Sallaajärven mökillä

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20013
Toteuttajaorganisaatio: Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2016
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Kunnolla töihin -hanke kehittää työvalmennusympäristöissä tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta ja moniammatillista työskentelyä.

Hankkeen tavoitteena on joustavien kuntoutuksellisten ratkaisujen kehittäminen työvalmennuksessa, moniammatillisen työryhmä-mallin kehittäminen työvalmennusympäristöihin sekä asiakkaiden osallisuuden ja työelämään palaamisen vahvistaminen. Liikkuvan, moniammatillisen työryhmän osallistuminen asiakkaan valmennus- ja kuntoutusprosessin ohjaukseen tuo perinteiseen työvalmennukseen lisäarvoa vahvistamalla erityisten tuen tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista.

Uusia ratkaisuja kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ryhmille, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattuna. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, yli 30-vuotiaat työnhakijat. Työllistymisprosessin keskeytymisiä ja katkoksia voidaan ehkäistä moniasiantuntijaisessa yhteistyössä syntyvillä, joustavilla ratkaisuilla, joissa yhdistetään työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluita uusilla tavoilla osaksi työvalmennusprosessia.

Palveluiden integrointi ja helpompi hyödynnettävyys on yksi merkittävimpiä kehittämiskohteita asiakkaiden kuntoutumis- ja työllistämistoimenpiteissä.

Asiakkaan osallisuus vahvistuu; asiakkaan tarpeista syntyy monipuolinen ymmärrys, joka luo mahdollisuuden uudenlaisiin ratkaisuihin valmennusprosesseissa ja kuntoutumisen verkostoissa. Täten asiakkaan oikea-aikainen ohjaus ja toimenpiteiden osuvuus tarkentuu ja siten myös työllistymisen edellytykset paranevat.

Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen valmennus- ja työllistämistoiminnassa kehitetään työvalmennusyksiköiden ohjaustyötä ja moniammatillisen liikkuvan työryhmän työtä. Moniammatillisen työryhmän asiantuntijat tarjoavat asiakkaiden tarpeen mukaista tukea ja menevät tarvittaessa työvalmennusyksiköihin havainnoimaan asiakkaan selviytymistä työympäristössä. Havainnoinnin ja harkinnan avulla asiantuntijat tukevat työpajan valmentajia ja asiakkaita ratkaisujen löytämisessä asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn kuntoutumiseen ja paluuseen työelämään. Työvalmennuksessa ja työllistämistoimenpiteissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja arviointiin hankkeen eri vaiheissa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana järjestämässä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää koulutusta ja kehittämispäiviä. Jamk:n vastuulla on myös verkostoyhteistyö muiden sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävien projektien kanssa. Näin tuetaan uusien toimintatapojen ja moniammatillisen palvelun jalkauttamista uuteen SOTE-palvelujärjestelmään ja työllisyyspalveluihin.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen tulokset eriteltyinä asiakkaan, henkilöstön ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Asiakkaan näkökulmasta:

Asiakkaiden aktiivisuus, osallisuus ja toimijuus vahvistuu hankkeen aikana saatujen osallistumisen kokemusten myötä.

Hankkeessa kehitetyt uudet, integroidut kuntoutukselliset ratkaisut erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin palvelevat asiakkaiden kuntoutumisprosessin kokonaisvaltaista edistymistä.

Asiakas saa oikea-aikaisia palveluita.

Uusien integroitujen ratkaisujen myötä asiakkaan ulkopuolelta tulevan erityisen tuen tarve vähenee pitkällä aikavälillä.

Henkilöstön näkökulmasta:

Työvalmennusyksiköiden sosiaalisen kuntoutuksen osaaminen ja ratkaisutaidot vahvistuvat ja ammatillinen osaaminen kasvaa hankkeen kehitystyön ja koulutuksellisten tilaisuuksien myötä.

Henkilöstön valmiudet vastata asiakkaiden erilaisiin haasteisiin tulevaisuudessa kasvavat.

Liikkuvan moniammatillisen työryhmä- mallin myötä moniammatillisuus vahvistuu työpajaympäristössä.

Moniammatillinen tilannearviotyöskentely tulee osaksi työvalmennusta.

Työvalmennusyksikön työtoiminnat kehittyvät vastaamaan paremmin erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden tarpeita ja tukemaan kuntoutuksellisia tavoitteita.

Palveluverkoston näkökulmasta:

Hankkeessa syntyy uuteen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään integroitunut toimintatapa.

Palveluverkostolla on mahdollisuus hyödyntää liikkuvan moniammatillisen työryhmän ja moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn palveluita erilaisissa työllistämiskohteissa.

Palveluiden päällekkäisyys ja katkonaisuus vähenee.

Palveluiden kohdentaminen asiakkaille tarkentuu.

 

Kunnolla Töihin -hankkeen toimintakykypäivä

 

          

10.11.2016 järjestettiin Kunnolla Töihin -hankkeen loppuseminaari Jyväskylän Tietotalolla. Päivän teemana olivat pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin haasteet työllisyyspalveluille. Pääluennoitsija oli Oorninki Oy:n kuntoutusylilääkäri Raija Kerätär.

Pääpuhujana oli Raija Kerätär

Seminaarissa käsiteltiin pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia ja Kunnolla Töihin projektissa toteutettua sosiaalista kuntoutusta. Arvioinnin haasteita olivat mm. työnhakijan tarpeiden tunnistaminen, erityisesti työttömyyden pitkittyessä, riittävän monialaisen arvioinnin toteutuminen ja toimenpiteisiin pääsy arviointien perusteella.

Kerätär oli havainnut väitöstutkimuksessaan, ettei työttömien heikentynyttä työkykyä ja kuntoutuksen tarvetta riittävästi tunnisteta tavanomaisissa palveluissa.

Tapahtuma oli suunnattu työllistämisen parissa toimiville henkilöille: Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, päättäjät, virkamiehet, yritykset ja järjestöt. Suuren suosion takia tilaisuus myös videoitiin suorana nettiin. Paikanpäällä tilaisuudessa oli 100 osallistujaa ja videon välityksellä seminaaria seurasi 60 henkilöä.

Seminaarin yhteydessä oli Mika Juhani Luomansivun pysäyttävä valokuvanäyttely: Kuka Putoo.

         

Katso toimintakykypäivän koko ohjelma

Lue artikkeli Kunnolla Töihin -hankkeen toimintakykypäivästä

 

Tulosten esittely asiakkaille

Joulukuussa 2016 järjestettiin hankkeessa mukana olleille, yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, hankkeen päättäjäistilaisuudet Sovatek-säätiöllä sekä Jyväskylän Katulähetyksellä. Tilaisuuksissa Jyväskylän ammattikorkeakoulu esitteli asiakkaille hankkeen tuloksia.

Näppärä-pajalla riitti tungosta päättäjäisissä

Lue JAMK:n raportti toimintakykykyselyn tuloksista

 

 

Ratkaisun kuvaus

Yhdessä työskennellen osallisuuteen,  kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen ja parempaan työ- ja toimintakykyyn

Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen työntekijät sekä asiakkaat tekevät yhdessä työvalmennusyksiköissä sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyötä. Yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa järjestetyissä koulutus- ja kehittämispäivissä työstetään ja tarkastellaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön havaintoja ja kokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työvalmennuksesta. Työvalmennusyksiköissä järjestetään työyhteisön kehittämispäiviä, joissa omasta työyhteisöistä kerätyn aineiston pohjalta suunnitellaan ja päätetään teoista, joilla pyritään kehittämään  työvalmennusta ja kuntoutusta.

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä työvalmennuksyksiköissä tehdään myös erilaisissa asiakkaille ja työntekijöille yhteisissä kehittämistyöryhmissä. Asiakkaat ovat osallistuneet kokemusasiantuntijoina ja vertaisohjaajina esim. työvalmennuksen tulovaiheen alkuarvioinnin kehittämistyöryhmään ja hankkeen viestintätyöryhmän työskentelyyn. Asiakkaat ovat myös esitelleet vierailijaryhmille työvalmennusta ja sosiaalista kuntoutusta työvalmennuksessa. Yhteinen työskentely lisää asiakkaiden aktiivisuus, osallisuutta ja toimijuuttaoman kuntoutumisen suhteen ja palvelee asiakkaiden kuntoutumisprosessin kokonaisvaltaista edistymistä.

Sovatek-säätiölle on perustettu työvalmennuksen kehittäjäasiakastyöryhmä KARI, jonka ydinryhmässä on 6 Kunnolla Töihin-hankkeen asiakasta. Kehittäjäasiakastyöryhmä KARI teki ensimmäisenä yhteisenä kehittämistehtävänään asiakasarvioinnin Työkykyviisari-mentelmästä yhteistyössä THL:n työryhmän kanssa.

KARI-ryhmä rekrytoi

KARI ryhmä järjesti yhdessä Jyväskylän Katulähetyksen kehittäjäasiakkaiden kanssa kehittäjäasiakaspäivän 14.1.2016. Kehittäjäasiakaspäivän tavoitteena oli rohkaista valmentautujia osallisuuteen ja mukaan työvalmennuspalveluiden kehittämiseen.  KARI ryhmä järjesti yhdessä Jyväskylän Katulähetyksen kehittäjäasiakkaiden, Sosku-hankkeen ja hanketyöntekijöiden kanssa sosiaalisen kuntoutuksen seminaarin 11.5.2016. Seminaari toteutettiin työvalmennus-messut tapahtumana Jyväskylän kaupunginkirjastolla.

Kaksi hankkeen työntekijää on suorittanut asiakkaidensa kanssa Verkottaja-hankkeen järjestämän työntekijöiden ja vertais/kokemusasiantuntijoiden yhteisvalmennusprosessin, jonka tavoitteena on kehittää vertaisohjaaja/kokemusasiantuntijatoimintaa työvalmennusympäristöissä

 

Asiakkaan tarpeen mukainen, joustava moniammatillinen tuki työvalmennuksen ja kuntoutumisen tueksi

Sovatek-säätiölle on muodostettu liikkuva, moniammatillinen työryhmä (15 asiantuntijaa). Alkuvuodesta 2016 työryhmää on vahvistettu lääkäri-resurssilla sekä Töihin-palveluiden työntekijällä, jonka osaamisalue on työvalmennus avoimilla työmarkkinoilla sekä työvalmennuksen päättövaiheessa olevien asiakkaiden ohjaaminen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen työntekijät työskentelevät osana tätä liikkuvaa työryhmää (6 hanketyöntekijää). Hanketyöntekijöiden vastuulla on asiakastyön lisäksi huolehtia työskentelymallin kehittämisen etenemisestä työryhmän työskentelyssä. Hanketyöntekijöille järjestetään työnohjausta, jonka tavoitteena on selkeyttää työtehtäviä ja vastuita hanketyössä, löytää ratkaisuja asiakastilanteisiin sekä tukea työssä jaksamista. Vuoden 2016 aikana liikkuva, moniammatillinen työryhmä keskittyy asiakastyöhön. Yhteisen työskentelyn avulla juurrutetaan toimintamalli osaksi Sovatek-säätiön, Jyväskylän Katulähetyksen sekä yhteistyökumppaneiden ja lähettävien tahojen toimintaa.

Moniniammatillinen työryhmä-työskentely tapahtuu kuntoutuksen eri vaiheissa (tulovaihe, starttivaihe, työvalmennusvaihe, työvalmennuksen päättövaihe). Hankkeen koulutusten ja hanketyöryhmän arviointien avulla työskentelyn tueksi on valittu työvalmennusympäristöihin soveltuvia menetelmiä ja mittareita. Työvalmennuksen tulovaiheeseen on valittu ICF-pohjainen, asiakkaan tarpeeseen perustuva RPS-lomake alkuarvioinnin tueksi, josta on muokattu työvalmennusympäristöihin soveltuva versio. RPS-lomakkeen tukena alkuarvioinnissa käytetään WHODAS terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmää. Työvalmennuksen alkuvaiheessa käytetään WORQ ammatillisen kuntoutuksen kyselyä. Toimintaterapeutin työvalmennusympäristöissä tehtävien arviointien tueksi  on valittu arviointimenetelmät MOHOST, jonka avulla voidaan arvioida useita inhimillisen toiminnan osa-alueita, AWP työkyvyn arviointimenetelmä, ACIS, jonka avulla voidaan arvioida sosiaalisen toiminnan kykyjä, vuorovaikutustaitoja ja työyhteisötaitoja sekä IMBA ja Melba, joiden avulla tehdään työtilanteissa tapahtuvaa toimintakyvyn arviointia.

Liikkuvan moniammatillisen työryhmätyöskentelyn myötä moniammatillisuus vahvistuu työpajaympäristössä ja valmiudet vastata asiakkaiden erilaisiin haasteisiin tulevaisuudessa kasvavat. Kun palveluverkosto oppii hyödyntämään liikkuvan moniammatillisen työryhmän työskentelyä osana asiakkaiden kuntoutusta ja palveluita, palveluiden päällekkäisyys ja katkonaisuus vähenee ja palveluiden kohdentaminen asiakkaille tarkentuu. Hankkeen aikana työvalmennusympäristöihin sopiviksi havaitut menetelmät ja mittarit mahdollistavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen ja oikea-aikaisten palvelujen tarjoamisen. Asiakkaan kuntoutusprosessin kokonaisvaltainen edistyminen paranee.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Työvalmennusympäristöissä tapahtuva sosiaalinen kuntoutus ja käytetyt menetelmät näkyväksi. Asiakkaiden osallisuus. Yhteiset (asiakkaat, työntekijät, verkosto) koulutukset, kehittämisprosessit esim. asiakkaat mukana kehittämisryhmissä, koulutuksissa, aineiston keräämisessä ja tulosten arvioinnissa ja purkamisessa.

Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmällinen kehittäminen työvalmennusympäristöissä. Työvalmentajien ja työvalmennusyksiköiden ohjausosaamisen vahvistaminen. Koulutus- ja kehittämisprosessit.

Moniammatillisen, liikkuvan työryhmän tuki työvalmennusympäristöihin. Työryhmä tukee asiakkaita ja työvalmentajia ratkaisujen löytämisessä työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen ja kuntoutumiseen esim. työ- ja toimintakykyarvioiden, konsultaatioiden ja tilannearviotyöskentelyn avulla. ICF-pohjaisten menetelmien ja työkalujen sekä työvalmennusympäristöihin soveltuvien arviointivälineiden kokeilu ja valinta työryhmän käyttöön. Asiakascaset.

Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien ja moniammatillisen, liikkuvan työryhmätyöskentelyn  integrointi sosiaali- terveys- sekä työllisyyspalveluihin.

 

 

Toimintatavat

Luonnollisissa työvalmennusympäristöissä tapahtuva kehittämistyö.

Asiakkaat mukana kehittämistyössä.

Liikkuva, moniammatillinen työote.

Kehittämistyö yhteisten koulutusten (asiakkaat, henkilökunta, yhteistyökumppanit) avulla.

 

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Kirsi Heiskanen-Nikula, projektipäällikkö
Paula Lamminpää-Pesonen, projektityöntekijä
Veera Kirjavainen, projektityöntekijä
Mia Huotari, projektityöntekijä
Anu Kojo, projektityöntekijä
Jukka Kanninen, projektityöntekijä
Kaisi Partanen, projektityöntekijä
Taina Era, projektityöntekijä
Jaana Paltamaa, projektityöntekijä
Tuija Ketola, projektityöntekijä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhma

Jyväskylän kaupunki (työllisyys)

kehittämisjohtaja Silja Ässämäki (050 5685831 silja.assamaki@jkl.fi)
varalla työllisyysjohtaja Anssi Niemelä (050 5643110 anssi.niemela@jkl.fi)

Jyväskylän kaupunki (aikuissosiaalityö)
sosiaaliohjaaja Tanja Kovanen (014 2663369 tanja.kovanen@jkl.fi)
varalla sosiaalityöntekijä Sanna Seppä (014 2663396 sanna.seppa@jkl.fi)

Typ
sosiaalityöntekijä Kaisa Suoranta (014 2663077 kaisa.suoranta@jkl.fi)
varalla sosiaalityöntekijä Marjo Niittynen (014 2663078 marjo.niittynen@jkl.fi)

K-S SOTE-hanke
hankesuunnittelija Riitta Pylvänen (050 5901525 riitta.pylvanen@jkl.fi)
varalla

Jyväskylän yliopisto
sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari (040 5466780 mikko.mantysaari@jyu.fi)
varalla yliopistonlehtori Sirpa Kannasoja (040 8054228 sirpa.kannasoja@jyu.fi)

Työelämä
yrittäjä Essi Laine (040 9632334 silmukassa@gmail.com)
varalla palveluvastaava Anu Laasanen (050 5423636 anu.laasanen@jkl.fi)

Katulähetys
toiminnanjohtaja Usko Hintikka (0400 656613 usko.hintikka@jklkl.fi)
varalla päällikkö Aulis Alanko (040 7542626 aulis.alanko@jklkl.fi)

Sovatek-säätiö
ts. kuntoutuspäällikkö Markku Hassinen (050 5626142 markku.hassinen@sovatek.fi)
varalla toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi (050 5456863 jussi.suojasalmi@sovatek.fi)

Jamk
lehtori Taja Kiiskilä (020 7438100 taja.kiiskila@jamk.fi)
varalla projektiasiantuntija Taina Era (0400 509662 taina.era@jamk.fi)

Ely-keskuksen yhteyshenkilö
rahoitusasiantuntija Eeva Martikainen (029 5024668 eeva.martikainen@ely-keskus.fi)