Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Asukaslähtöiset toimintavat osallisuuden tukemisessa.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.05.2015 – 31.05.2017 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Raisa Ranta, projektipäällikkö
raisa.ranta(@)karhuseutu.fi
044 765 1565

Vuokko Nietola, projektityöntekijä
vuokko.nietola@diak.fi
040 869 6054

Hannu Piironen, projektityöntekijä
hannu.piironen(@)diak.fi
040 550 1992

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20250
Toteuttajaorganisaatio: Leader Karhuseutu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.05.2015
Lopetuspäivä: 31.05.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa kaupunginosien paikallista yhteisöllisyyttä kansalaistoimijalähtöisin menetelmin. Kehittämällä uusia asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita tuetaan laajapohjaista osallisuutta Porin kaupunginosisssa.

Tavoitteena on vähentää työttömyyttä käynnistämällä useita työnhakuun motivoivia ja työn saantia sekä elämänhallintaa edistäviä toimenpiteitä sekä löytää paikallisia ratkaisuja työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien palveluohjauksen parantamiseksi. Hankkeen toimenpiteet perustuvat hankkeen alussa paikallisten toimijoiden yhdessä laatimiin kehittämissuunnitelmiin. Paikallisesti muodostetut monialaiset yhdistysten, asukkaiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin edustajista koostuvat yhteistyöryhmät suunnittelevat ja toteuttavat osallistavan suunnitteluprosessin aikana esiin nousseita kehittämistoimenpiteitä alueilla.

Toimenpiteillä edistetään alueen sosiaalista koheesiota ja yhteisöllisyyttä, parannetaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä sekä parannetaan palveluohjausta eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Hankkeen aikana luodaan uusi laajapohjaiseen paikalliseen osallisuuteen perustuva toimintamalli.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työttömyyden takia syrjäytymisvaarassa olevat hankkeessa mukana olevien lähiöiden asukkaat sekä välillisesti muut alueen asukkaat, yhdistystoimijat, yrittäjät ja julkisen sektorin toimijat, Porin kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Avainsanat:

Tulokset

Hankkeen kolme painopistettä olivat työ, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Näiden edistämiseksi järjestettiin lukuisia yhteisöllisiä tapahtumia, ryhmätoimintaa ja paikallista verkostoitumista edistävää toimintaa. Kohderyhmän osallistujat sekä paikalliset yhdistykset osallistuivat hankkeen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen.

Hankkeen aikana luotiin paikallisen yhteisövalmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen porilainen malli sekä kehitettiin uusia paikallisia toimintamalleja työttömien työllistymisvalmiuksien parantamiseksi ja erilaisten työllistymisen esteiden poistamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Hankkeen aikana järjestettiin
– 125 yhteisövalmennuskertaa (Kaapeli/Lähde mukaan!/Reeraa!), 74 osallistujaa
– 15 työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistävää tapahtumaa ja infotilaisuutta, 214 osallistujaa
– 32 yhteisö- ja pienryhmätapahtumaa, 379 osallistujaa
– 16 yhteisöllistä yleisötapahtumaa, 2369 osallistujaa

Välittömiä tuloksia olivat osallistujien elämänhallinnan ja aktiivisuuden parantuminen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen lisääntyminen erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä.

Osallistujia ohjautui työhön ja koulutuksiin sekä aktivoitui työnhakuun. Esimerkiksi Duuniin! -valmennuksen 29 osallistujasta
6 hakeutunut koulutuksiin
2 palkkatukitöihin, 2 avoimille työmarkkinoille
14 aktivoitunut työnhakijana
1 ohjautunut ammatillisen kuntoutuksen piiriin
1 työkokeiluun
2 oppisopimuskoulutukseen

Tilaisuuksien osallistujien tieto lisääntyi mm. työnhakutaitoihin, työllistymis- ja koulutuspalveluihin ja elämänhallintaan liittyen. Osallistujilla on paremmat edellytykset huolehtia hyvinvoinnistaan. Erilaisiin infotilaisuuksiin osallistui 214 henkilöä. Lisäksi erilaiseen yhteisö- ja ryhmätoimintaan osallistui 379 henkilöä.

Asiakasraatien avulla työllisyys- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden tietoisuus asiakkaan näkökulmasta ja kokemuksesta lisääntyi.

Paikallisten toimijoiden yhteistyö lisääntyi. Vuorovaikutus yhdistysten, asukkaiden ja kaupungin toimijoiden välillä lisääntyi. Paikallisten toimijoiden tietoisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa alueen palveluihin ja kehittämiseen ovat parantuneet.

Osallisuus lisääntyi. Paikalliseen toimintaan tuli mukaan uusia ihmisiä, jotka eivät muutoin ole osallistuneet paikallisten yhteisöjen toimintaan.

Tietoisuus paikallisesta yhdistystoiminnasta ja paikallisista palveluista lisääntyi erilaisten yleisötapahtumien ansiosta edistäen paikallista aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Erilaisiin yleisötapahtumiin osallistui 2369 henkilöä.

Hankkeen aikana toteutettu tulevaisuustyö on koottuna nettivuilla ja toimivat jatkossa alueiden toimijoiden tukena kehittämis- ja tulevaisuustyössä. Koonnit muodostavat hankkeen aikana tehdyt alueiden kehittämissuunnitelmat.
Pihlava: http://karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/porin_lahiot/lahde_mukaan!_2015-2017/pihlava/pihlava_2020
Sampola: http://karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/porin_lahiot/lahde_mukaan!_2015-2017/sampola/sampola_2020
Pormestarinluoto: http://karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/porin_lahiot/lahde_mukaan!_2015-2017/pormestarinluoto/porkka_2020

Hankkeen toiminnasta valmistui kaksi opinnäytetyötä Diakonia-ammattikorkeakouluun.

OMAN ELÄMÄNSÄ REERAAJAT : Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus Lähde mukaan! -hankkeen toiminnallisissa ryhmissä
Rantanen, Outi (2017)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121220703

Yhteisöllisyyden vaikutukset osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn : Lähde mukaan! -hanke Itä-Porin kaupunginosassa
Pohjonen, Jenni; Mikkilä, Anne (2017)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060111656

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen aikana luotiin tarpeisiin perustuvia ratkaisuja: yhteisölähtöiset sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät (Reeraa!), henkilökohtainen kynnyksetön valmennuspalvelu vaikeasti työllistyville (Duuniin!) sekä kansantajuinen talous- ja velkaohjauksen tietopaketti (karhuseutu.fi/talous).

Muutamia muita esimerkkejä ja onnistumisia ratkaisukeskeisestä, joustavasta ja osallistavasta toimintamallista:

Ongelma: Velkaantuneen henkilön palkkatulot menevät ulosottoon, eikä motivaatiota työllistymiselle ole.
LM! hankkeen tarjoama ratkaisu: Tarjotaan tietoa ja apua velkaongelmista selviytymiseen, yhteistyössä alan yhdistysten ja vertaistoimijoiden kanssa luodaan helposti lähestyttävä tietopaketti talousongelmien välttämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi (Lähde mukaan! -hankkeen Taloutta
kansanomaisesti luento- ja tietopaketti).

Ongelma: Työllisyyspalvelut ovat vaikeasti tavoitettavissa, jos henkilön toimintakyky on heikentynyt ja hän kärsii esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelosta tai hallitsee huonosti suomen kieltä. Myös aiemmat huonot kokemukset viranomaispalveluista nostavat osallistumiskynnystä.
LM! hankkeen tarjoama ratkaisu: Luodaan kynnyksetön palvelu yksilölliseen työ- ja uravalmennukseen. Kohdataan henkilö vertaisena ilman viranomaismainetta. Toiminnan etuna on, että järjestäjänä on kolmannen sektorin toimija. (Lähde mukaan! Duuniin-valmennus)

Ongelma: Viranomaiset tai työllisyystoimijat eivät tavoita syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka viihtyvät kotona esimerkiksi pelien äärellä ja joiden sosiaaliset suhteet ovat kapeat.
LM! hankkeen tarjoama ratkaisu: Toteutetaan työttömille nuorille suunnattu peliaiheinen tapahtuma työllisyys- ja koulutusnäkökulmalla yhteistyössä alan oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten kanssa. (Pelipäivä -tapahtuma nuorten kulttuuritalo Annankatu 6:ssa 7.3.2017)

Ongelma: Työttömyydellä on ikävä stigma ja se koetaan häpeäksi. Työttömille suunnattuihin tilaisuuksiin ei haluta vapaaehtoisesti osallistua.
LM! hankkeen tarjoama ratkaisu: Muutetaan asetelmaa soveltaen asiantuntija- ja ammattipiireistä tuttua aamiaiskonseptia. Tehdään toimenpiteiden kohteina olevista työttömistä aktiivisia toimijoita ja oman alansa asiantuntijoita järjestämällä työnhakijan verkostoitumistapahtuma, jossa ajan hermolla olevat asiantuntijat kertovat uusimmista alan trendeistä. Lisäksi tarjolla on terveellinen ja monipuolinen aamiainen, josta voi samalla saada vinkkiä terveellisiin elämäntapoihin. (Työnhakijan aamukahvi -tilaisuudet)

Hyvät käytännöt

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät – Reeraa!

Yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä on ollut yhteisövalmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen kaupungin lähiöalueilla. Yhteisövalmennus aloitettiin Kaapeli-toimintamalliin perustuvalla jaksolla keväällä 2016. Kaapeli-valmennukset toteutettiin Sampolassa ja Pihlavassa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisövalmentajien ohjauksessa. Myöhemmin toimintamallia kehitettiin paremmin paikallisiin tarpeisiin pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä ylläpitävään ja työllistymisvalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen. Kaapeli-valmennuksen jälkeen ryhmätoiminta jatkui Lähde mukaan! -työllisyys- ja yhteisövalmennusryhminä Sampolassa ja Pihlavassa. Syyskuusta 2016 alkaen ryhmätoiminta jatkui Reeraa! -sosiaalisen kuntoutuksen valmennusryhminä. Sampolan ja Pihlavan lisäksi ryhmätoiminta alkoi myös Pormestarinluodossa.

Ryhmien osallistujien ja ohjaajien kesken on ollut vahva luottamus. Koska toimintaa järjestää kolmannen sektorin toimija, osallistujat ovat kuvanneet omaa elämäntilannettaan avoimesti ja ilman pelkoa viranomaisten sanktioista. Täten ohjaajien on helpompi päästä pureutumaan yksilön todelliseen tilanteeseen ja mahdollisiin työllistymisen esteisiin.  Erityisesti Pihlavan osalta korostui myös toiminnan paikallisuus. Osallistujat kokivat ensiarvoisen tärkeänä sen, että toimintaa järjestettiin omalla alueella, eikä esimerkiksi kaupungin keskustassa. Paikallisuus myös mahdollisti arkisen osallisuuden lisääntymistä, kun toiminta kohdistui osallistujien asuinympäristöön ja tutustutti alueen palveluihin ja yhdistystoimintaan. 

Osaksi Reeraa! -ryhmien yhteydessä sekä myös erillisenä palveluna on järjestetty yksilöllistä Duuniin! -valmennusta henkilöille, joilla on työkykyä tai motivaatiota kouluttautua. Valmennuksessa etsittiin asiakkaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja tulevaisuuden työllisyys- tai koulutuspolun löytämiseksi.

Duuniin!-yksilövalmennus

Duuniin! -toiminnalla pyrittiin matalan kynnyksen, tai jopa kynnyksettömään, palveluun, jolla annettiin joustavaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta sekä tukea työkokeilu-, työ- tai koulutuspaikan löytämisessä.

Duuniin! -valmennukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja edellytti osallistujalta omaa motivaatiota. Osallistujat ohjautuivat palveluun Reeraa!-ryhmien lisäksi markkinoinnin (mm. sosiaalinen media, esitteet), tuttujen suositusten sekä yhteistyökumppaneiden kautta.

Duuniin! -valmennus perustuu osallistujan omiin toiveisiin, päämääriin ja päätöksiin. Näin osallistujalle syntyy kokemus siitä, että hänet kohdataan yksilönä. Erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden sosioekonominen asema on heikko, ovat usein kokeneet olevansa julkisen palvelujärjestelmän objekteja ilman todellista päätösvaltaa omiin asioihin. Sen sijaan usein koetaan holhousta ja ohjailua erilaisten sanktioiden uhalla. Duuniin! -palvelun tehtävänä olikin tarjota tiedon ja opastuksen lisäksi henkistä tukea ja motivoida asiakasta uskomaan itseensä, kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. Valmennuksen keskeinen havainto olikin, kuinka suuri merkitys pitkään työttömänä olleelle on, kun tulee kohdatuksi omana itsenään ja saa henkilökohtaista tukea työnhakuun. Valmentajan tärkein tehtävä onkin usein toimia asiakkaan aktivoijana ja tsempparina.  

Taloutta kansanomaisesti -kokonaisuus

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia työ- ja toimintakyvyn edistämiseen sekä työttömien työnhakuvalmiuksien parantamiseen tähtäävää infotilaisuutta ja tapahtumaa. Hankkeen yhteisövalmennustoiminnan kautta tunnistettiin terveydellisten ja päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien lisäksi kaksi merkittävää työllistymisen estettä. Monella hankkeen osallistujalla oli puutteita tämän päivän työnhakutaidoissa sekä toisaalta työllistymisen motivaatiota laskivat velka- ja talousongelmat, jos ulosotto vie ylimääräiset ansiot.

Hanke pyrki osaltaan puuttumaan näihin tunnistettuihin työllistymisen esteisiin järjestämällä työnhakijoiden aamukahvi -tilaisuuksia, joissa asiantuntijat kertoivat nykypäivän työllistymisen ja työnhaun trendeistä sekä tarjottiin apua esimerkiksi ansioluettelon päivittämiseen ja visuaalisen ilmeen uudistamiseen.

Talous- ja velkaongelmien kanssa kamppaileville haluttiin puolestaan tarjota tietoa ja opastusta siitä, kuinka tilanteesta voi päästä eteenpäin ja mistä asioihin voi saada apua. Tätä tarkoitusta varten suunniteltiin infotilaisuuksien kokonaisuus sekä tietopaketti. Tilaisuuksia järjestettiin pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan ryhmille ja muille työttömille sekä avoimina tilaisuuksina lähiöissä ja työttömien yhdistyksessä. Tietopakettiin kuuluu sekä kirjallinen ja pdf-muodossa jaettava opas sekä havainnollistava video. Tietopaketti löytyy osoitteesta: karhuseutu.fi/talous

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvät käytännöt ovat siirrettävissä eteenpäin kohderyhmän parissa toimivien yhdistysten, julkisten toimijoiden ja muiden hankkeiden kautta.

Työllistymiseen tähtäävää yksilövalmennusta sekä matalan kynnyksen talousneuvontaa kehitetään edelleen osana uutta ESR-hanketta Ahkerasti yhdessä.

Sosiaalisen kuntoutuksen paikallistoiminnan malli on Porin kaupungin ja muiden toimijoiden hyödynnettävissä.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Kumppanit

Hankkeen toiminta on perustunut laajaan yhteistyöverkostoon ja yhdistysten osallisuuteen. Hankkeen aikana on syntynyt ja vahvistunut laaja erilaisten toimijoiden välinen yhteistyö. Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä mm. 30 yhdistyksen, 15 julkisen toimijatahon sekä 4 koulutusorganisaation kanssa.

Rahoittaja

Rahoittaja tuki hankkeen onnistumista antamalla hanketeknistä tukea ja neuvoja sekä priorisoimalla hankkeen tavoitteiden toteutumista.

Ohjausryhma

Ohjausryhmä seurasi hankkeen toteutumista ja antoi tavoitteita tukevia toimenpide-ehdotuksia, joita myös toteutettiin hankkeen aikana. Ohjausryhmä antoi myös tukea hankkeen riskeihin varautumisessa ja avusti verkostotyössä.