Learn Fast – kokeilevan kehittämisen ohjelma

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.02.2015 – 31.01.2018 | Satakunta

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Marika Lähde ja Minna Nore

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S20123
Toteuttajaorganisaatio: Prizztech Oy
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.02.2015
Lopetuspäivä: 31.01.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tämän päivän menestyjillä on hyvä tilanneherkkyys ja he reagoivat ympäristönsä muutoksiin muita nopeammin. Silti liiketoimintaa koskeva päätöksenteko tarvitsee todellista tietoa asiakkaiden valinnoista, jotta ratkaisuja uskalletaan tehdä. Ainoa tapa on kokeilla ja oppia nopeasti. Kokeilujen kautta uudistuminen onkin ehkä jopa kilpailukykyisin tapa kehittää omaa bisnestään. Learn Fast on kokeileva kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tuoda pk-kenttään kokonaan uusi, kokeilevampi kehittämisen kulttuuri sekä pk-yritysten ulottuville uusia menetelmiä sovellettavaksi.

 

 

 

Tulokset

Learn Fast – oli kokeileva kehittämisohjelma, jossa tuotiin pk-kenttään uutta kokeilevan kehittämisen kulttuuria. Monet workshopit yritysten kanssa antoivat vahvaa evidenssiä siitä, että kokeileva kehittäminen on keskeinen, mutta haastava uudistumistekijä. Tästä syystä sen merkitystä tulee edelleen korostaa ja tuoda laajemmin keskusteluun johtamisen näkökulmasta PK-yrityksissä.

Learn Fast -hankkeessa oli keskeistä rohkaista hankkeen kohderyhmänä olleita PK-yrityksiä ’Keep Moving’ asenteen löytämiseen ja metodiikan omaksumiseen. Hankkeen menetelminä olivat Näiden toteutusten avulla kokeilevan kehittämisen sisältöjä käsiteltiin laajasti osallistujien ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksessa.

Tavoitteena oli tuoda PK-kenttään uutta, kokeilevan kehittämisen kulttuuria. Pitkän aikavälin tavoitteena oli lisätä osaamista, joka luo tulevaisuuden kilpailukykyä. Hankkeen toiminnan vaikuttavuus näkyy erityisesti niin, että osallistujat kokivat ajatuksiaan haastetun ja tilaisuuksien toimineen havahduttajina uudistumiselle.

Hankkeessa käynnistetty vuorovaikutus kokeilevan kehittämisen teemasta sai aikaan erilaisia kehittymispolkuja. Kun yrityksissä alettiin kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja soveltaa kokeilevaa kehittämistä, alkoi syntyä toiminannallisten uudistusten myötä myös henkilökohtaisia kasvutarinoita. Tietoisuus kokeilevan kehittämisen soveltamismahdollisuuksista lisääntyi merkittävästi osallistuneissa yrityksissä. Koettiin, että tämä on erilainen ja mielenkiintoinen tapa lähestyä asioita. Tosin oma vastuu viedä asiat käytäntöön on suuri, mutta silloin myös muutos on pysyvämpi. Eräs yrittäjä kertoi hankkeen myötä kyseenalaistaneensa mm. aikaisemmat omat oletukset ja esteet kasvun osalta. Muutokset yrittäjien ja johtajien toimintatavoissa näkyvät myös koko organisaatiossa eli vaikuttavuus ulottuu laajemmalle kuin vain hankkeen toimintaan osallistuneisiin henkilöihin. Kehittymistarinat myös motivoivat muita yrittäjiä.

Hankkeen tuloksia koostettiin Learn Fast -hankkeen loppujulkaisuun kokeilevan kehittämisen asiantuntijoiden ja osallistuneiden yritysten näkökulmasta.  Hankkeessa kehitettiin myös kokeilevan kehittämisen arviointityökalu yritysten käytettäväksi. Arviointityökalu toimii työkaluna sen arvioimiskesi kuinka avoin yritys on kokeilukulttuurin soveltamiselle ja se toimii myös suunnittelun työvälineenä, koska pohjaan voi tehdä työsuunnitelmaa yrityksen kokeilukulttuurin edistämiseksi. Työkalussa näkökulmina ovat ajattelun johtaminen, kokeilukulttuurin johtaminen ja kokeiluihin kannustaminen. Työkalun avulla kokeilukulttuuria voi arvioida omassa organisaatiossa ja tehdä toimintasuunnitelmaa sen edistämiseksi. Työkalu toimii myös henkilökohtaisella tasolla oman toiminnan arvioimiseksi. Kokeilevan kehittämisen arviointityökalu ja loppujulkaisu ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.prizz.fi/learnfast.

 

Ratkaisun kuvaus

Learn Fast -hankkeessa kiinnitettiin paljon huomiota työskentelymallien rakentamiseen. Hankkeessa rakennettiin vuorovaikutteisia tilaisuuksia, jotka olivat toteutustavaltaan aina hieman erilaisia. Mind Set -seminaarit, Learn Fast miniseminaarit ja Can Do -valmennukset rakennettiin aina jotain uutta kokeillen ja räätälöiden.

Can Do -työpajoihin kerättiin pieniä yritysryhmiä työskentelemään, ideoimaan ja kehittämään yhdessä. Työpajoihin kannustettiin yrityksestä osallistumaan useampi kuin yksi henkilö, jotta syntyisi enemmän oivalluksia ja soveltaminen käytäntöön olisi myöhemmin helpompaa. Yrityksistä osallistuikin pääsääntöisesti aina 2-3 henkilöä, jotka edustivat esim. yrityksen johtoryhmää tai eri toimintojen vastuuhenkilöitä. Työpajoissa osallistujat työstivät erilaisia ajatustehtäviä ja näiden pohjalta syntyneitä ajatuksia he sovelsivat myöhemmin käytäntöön. Työpajat olivat erittäin osallistavia ja vuorovaikutteisia.

Learn Fast -miniseminaareissa kuultiin erilaisia alustuksia kokeilevasta kehittämisestä eri näkökulmista. Myös miniseminaarit olivat vuorovaikutteisia ja sisälsivät aina jonkin työskentelyosuuden. Niiden tehtävinä oli antaa osallistujille lisätietoa siitä, mistä kokeilevassa kehittämisessä on kyse ja miten sekä millaisiin liiketoiminnan eri teemoihin sitä voi soveltaa.

Mind Set -seminaareissa kokeilevan kehittämisen teemaa lähestyttiin liiketoimintamallien, johtamisen ja tulevaisuusuuden työelämän näkökulmasta. Seminaareista rakennettiin sisällöltään korkeatasoisia kokonaisuuksia, joissa puhujina oli ajatuksia herättäviä ja vaikuttavia puhujia. Osallistujapalautteet kiteyttävät tilaisuuksien vaikuttavuuden: ”Tapahtuma herätti ajatuksia ja tunteita. Luulen, että tilaisuudessa kuultuja ajatuksia ja tietoja prosessoidaan omassa päässä vielä pitkään. Tosi hyvä ja inspiroiva tapahtuma. Ajankohtaisia ja mietiskelyyn sekä itsensä tutkisteluun johdattavia asiantuntijoiden alustuksia! Erittäin motivoiva! VAU! Eka kerta mukana ja ihan liekeissä ja toisaalta romuna. Niin paljon jäi ajateltavaa.”

 

Hyvät käytännöt

Kokeilevan kehittämisen Can Do -työpajat, joissa yhteiskehittämistä eri yrityksistä koostuvien tiimien ja asiantuntijoiden osaamista yhdistellen.

Learn Fast -miniseminaarit, joissa alustus teemaan ja pieni työskentelyosuus sekä vuorovaikutusta käsitellystä teemasta.

Mind Set -seminaarit, joissa sisällöllisesti ja tunteisiin vaikuttavia alustuksia sekä vuorovaikutusta sekä osallistujien että puhujien kesken.

Kokeilevan kehittämisen arviointityökalu, verkossa osoitteessa www.prizz.fi/learnfast.

Hankkeen loppujulkaisu yritysten ja asiantuntijoiden näkökulmista sekä kokemuksista kokeilevaan kehittämiseen.

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Kokeilevan kehittämisen teemaa on tuotu tutuksi eri tahoille tilaisuuksien ja tapaamisten kautta. Yrityskehittäjiä on perehdytetty kokeilevaan kehittämiseen Prizztech Oy:n muiden asiantuntijoiden työhön mm. yritysneuvontaan ja aloittavien yrittäjien perustamisneuvontaan. Prizztech Oy:n kanssa BuzzBusiness ThinkTank yhteisön muodostavien oppilaitosten kanssa juurruttaminen on tapahtunut sekä ohjausryhmätyöskentelyn että muun yhteistyön kautta. Yhteisöön kuuluvat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Yhteistyö jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kokeilevan kehittämisen juurruttamista tukee myös hankejulkaisu, johon on koostettu asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi yritysten kokemuksia. Julkaisu toimii kehittämisen tukena hyödynnettävänä materiaalina. Kaikki tulokset ovat myös yritysten ja muiden sidosryhmien käytettävissä kuten Business Finland, ELY-keskukset, Kauppakamarit ja Satakunnan Yrittäjät.

Hankejulkaisun ohessa jaetaan myös hankkeessa kehitettyä kokeilevan kehittämisen työkalua, jonka tarkoituksena on pysähdyttää miettimään organisaation uudistumiskykyä ja kokeilevan kehittämisen kannalta oleellisia kysymyksiä. Työkalu suunniteltiin helppokäyttöiseksi ajatusten herättäjäksi, jossa asiaa tarkastellaan sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta. Työkalu on saatavilla paperiversion lisäksi verkossa osoitteessa www.prizz.fi/learnfast

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Perehtyminen vielä syvällisemmin kokeilukulttuurin rakentamiseen.

Hankkeen aikana:

Kehittäviä havaintoja hankkeen tähänastisen toiminnan perusteella

  1. On havaittu, että keskeisin onnistumisen edellytys kokeilukulttuurin soveltamisessa liittyy rohkeuteen ja taitoon tehdä asioita uudella tavalla työyhteisöissä ja asiakasrajapinnassa.
  2. Muutokset työtavoissa saattavat aiheuttaa työyhteisöissä myös vastarintaa. Se miten kokeilukulttuuri viedään koko organisaatioon, vaikuttaa merkittävästi koko työyhteisön työhyvinvointiin. Sekä muutosjohtamisen että itsensä johtamisen taidot korostuvat uuden toimintakulttuurin juurtumisessa.
  3. Asiakkaat saavat hyvän asiakaskokemuksen vain hyvän henkilöstökokemuksen avulla. Sisäiset ristiriidat tai työhyvinvoinnin puute heijastuvat heti asiakasrajapintaan ja innovointikykyyn.

Hankkeen jälkeen:

Kehittäviä havaintoja hankkeen jälkeen

  1. On havaittu, että keskeisin onnistumisen edellytys kokeilukulttuurin soveltamisessa liittyy rohkeuteen ja taitoon tehdä asioita uudella tavalla työyhteisöissä ja asiakasrajapinnassa.
  2. Muutokset työtavoissa saattavat aiheuttaa työyhteisöissä myös vastarintaa. Se miten kokeilukulttuuri viedään koko organisaatioon, vaikuttaa merkittävästi koko työyhteisön työhyvinvointiin. Sekä muutosjohtamisen että itsensä johtamisen taidot korostuvat uuden toimintakulttuurin juurtumisessa.
  3. Asiakkaat saavat hyvän asiakaskokemuksen vain hyvän henkilöstökokemuksen avulla. Sisäiset ristiriidat tai työhyvinvoinnin puute heijastuvat heti asiakasrajapintaan ja innovointikykyyn.
  4. Muutosta tulee pitää yllä ja luoda organisaatioon kokeileva kulttuuri. Johtaminen on avainasemassa kokeilukulttuurin toteutumisessa.

Toimintatavat

Learn Fast -hankkeen keskeiset toimintatavat olivat Mind Set -seminaarit ja Learn Fast -miniseminaarit sekä kartoittavat työpajat ja Can Do –valmennukset.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tärkein tehtävä oli viedä hankkeen toimenpiteitä eteenpäin, ideoida toteutustapoja, vastata sisällöllisen annin laadukkuudesta, rakentaa asiantuntija- ja yritysverkosto mukaan hankkeeseen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio mahdollisti hankkeen toteutuksen, tiedotuksen ja verkoston hankkeen tueksi.

Kumppanit

Hankkeelle kilpailutetut asiantuntijatahot toivat hankkeeseen tärkeää sisältöä. Yritysten kanssa työskentelevät muut organisaatiot toteuttajaorganisaation verkostossa edistivät hankkeen toteutusta mm. viestimällä hankkeen tilaisuuksista.

Rahoittaja

Rahoittaja mahdollisti hankkeen toteutuksen, kannusti etenemään, antoi ohjeistuksia ja ideoita hankkeen toteutukseen sekä raportointiin.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin, keskustelivat ja toivat esille oman näkökulmansa hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen sekä kannustivat lämpimästi hankehenkilöstöä Learn Fast -hankkeen läpiviennissä.