Linke-hanke Väyliä työelämään

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2015 – 31.08.2018 | Etelä-Pohjanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektitiimin muodosti hankekoordinaattori, yrityskoordinaattori ja työvalmentaja.

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR Keski-Suomen ELY
EURA-tunnus: S20338
Toteuttajaorganisaatio: Seinäjoen kaupunki
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Linke-hankkeen tavoitteena on ollut tukea asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja kehittää kohderyhmän työllistymistä tukevia yritys- ja verkostoyhteistyötä. Hankkeen kaksi kehittämiskokonaisuutta/työpakettia ovat:

Työpaketti 1. Uusia vaikuttavia yritysyhteistyön toimintamuotoja.

Työnantaja- ja yritysyhteistyön kehittäminen – vaikuttavuus työllistymiseen.

1. Tavoitteena on löytää keinoja työpaikkojen löytämiseksi, esimerkiksi piilotyöpaikat ja silpputyöt.

2. Tavoitteena on kehittää yritysyhteistyötä. Yritysyhteistyö käsittää yksittäisten työnantajien ja yritysten lisäksi myös niiden etujärjestöt.

3. Hankkeessa kehitetään toimintoja, joilla yritykselle tehdään työllistämisen kynnys matalaksi ja siten hankkeessa vastataan yritysten työvoimatarpeisiin.

4. Tavoitteena on kehittää uusia rekrytointimalleja Seinäjoen kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalveluiden Into Seinäjoki Oy ja TE-palveluiden kanssa.

5. Tavoitteena on saada uusia yrityksiä työllistämään työttömiä palkkatuella. Yrityksistä vain 5 prosenttia tuntee palkkatukityön mahdollisuudet.

6. Tavoitteena on luoda tukipalveluja työllistäjille ja työyhteisölle esimerkiksi työvalmentajan tukikäyntien muodossa.

7. Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden verkkopalvelua kaupungin työllisyyden hoitoon liittyviin asioihin, esimerkiksi kaupungissa toteutettuihin työkokeiluihin ja palkkatukitöihin. Verkkopalvelua voidaan levittää muihin seutukuntiin.

Työpaketti 2. Asiakkaan työllistymisen tukena Työllisyystalon prosessit.

Henkilökohtaisen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen ja toimintamallin kehittäminen – asiakaslähtöinen toiminta ja uusien ratkaisujen löytäminen.

8. Tavoitteena on edistää työttömien heikossa työmarkkina-asemassa olevien a) 300 päivää tai sen yli työmarkkinatukea saavien työnhakijoiden, b) työttömät työnhakijat, jotka ovat lähestymässä 300 päivän työmarkkinatukea, erityisesti nuorten alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työllistymistä ja vahvistaa heidän työmarkkinakelpoisuutta sekä aktivoida ja motivoida heitä monin eri tavoin.

9. Tavoitteena on lisätä kaupungin eri hallintokuntien tietoisuutta ja vastuuta työllisyydenhoidosta.

10. Tavoitteena on kehittää kaupungin työllisyyttä edistävä, rajoja rikkova, monihallinnollinen palvelukonsepti ja –ympäristö, jossa huomioidaan kohderyhmän tarvitsemat palvelut koordinoidusti yhden luukun toiminnan periaatteella.

11. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden palvelutarpeen arviointia, voimavara- ja ratkaisukeskeisiä työllistymistä tukevia prosesseja ja eri palveluiden välisiä nivelvaiheita. Tarkoituksena on, että palveluista muodostuu työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa työttömälle henkilölle asiakaslähtöisen, aukottoman ja joustavan sekä nopean työllistymispolun.

12. Tavoitteena on tarjota tasapuolisesti ikään katsomatta miehille ja naisille työllisyyttä edistäviä palveluita. Työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä sen sijaan, että heille tarjottaisiin ainoastaan pitkäkestoisia kuntoutusta tukevia toimenpiteitä.

13. Tavoitteena on muodostaa kohderyhmään kuuluvista henkilöistä työryhmä (asiakasraati) kehittämistyön tueksi.

 

Tulokset

Välittömänä tuloksena oli hankkeessa aloittaneiden työnhakijoiden sijoittuminen työmarkkinoille, koulutukseen tai yritystoiminnan aloittaminen. 293:stä hankkeen asiakkaasta 113 sijoittui työhön, 41 koulutukseen ja 3 aloitti yritystoiminnan. Myös ei-sijoittuneet (138 asiakasta) saivat hankkeesta yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta (sekä hankkeen itse toteuttamaa että ostettua valmennusta), korttikoulutuksia ja työjaksoja esim. työkokeilua ja lyhytkestoista työtä ja opiskelua. Hankkeen tavoitteena oli n. 30 %:n sijoittuminen hankkeen lopettaneiden keskuudessa eli 117 henkilöä. Vaikka asiakasmäärä jäi tavoiteltua pienemmäksi, 293:stä hankkeen asiakkaasta sijoittui 157 henkilöä eli 53 %.

Työnhakijoiden sijoittumisilla on vaikutusta mm. Seinäjoen kaupungin maksamiin työmarkkinatuen kuntaosuuksiin välittöminä säästöinä sekä välillisesti alueen elinvoimaisuuteen – työnhakijat saavat tuloja ja työnantajat saavat tarvitsemiaan työntekijöitä. MDI:n raportissa on tätä säästöä arvioitu olevan n. 1,4, milj. €.

Hankkeessa saatiin aikaan Sedun kanssa toimivat osa-tutkintojen hankkimisen mallit Kaks` Kättä- pajalle, Toimintojen talolle (opinnollistaminen tulossa lokakuussa) sekä kaupungin eri yksiköissä tämä työ on aluillaan. Kaupungin ruokapalveluilla, varhaiskasvatuksella ja siivouspalveluilla on intressinä saada aikaiseksi näiden alojen yhteisten työntekijöiden osaamisen kerryttämistä ja hyödyntää erilaisia työjaksoja osaamisen hankkimisessa. Näin voidaan saada apua mm. sijaisuuksien täyttämiseen ja rekrytointiin yleensä. Joustavalla, työssä tapahtuvalla oppimisella parannetaan työntekijöiden motivaatiota ja sitä kautta työn tulos paranee. Tällä on vaikutusta myös työnantajaimagoon ja työvoiman saatavuuteen. Samaa toimintamallia on syytä levittää myös yrityksiin. Hankkeen kautta tapahtuvassa opiskelussa on lähdetty ammatillisen koulutuksen tutkintoperusteisuudesta liikkeelle (pt, at, eat), ja siinä osatukintojen opiskelusta työpaikalla esim. palkkatulijaksolla oppisopimuksella. Täysin räätälöity työpaikkakohtainen täydennyskoulutus tai työvoimakoulutus ei pohjaudu välttämättä tutkinnon perusteisiin ja on oma kokonaisuutensa.

Hankkeen kautta on perustettu kolme yritystä, yritysohjauksessa on hyödynnetty Into Seinäjoki Oy:n yritysvalmennusta sekä TE-toimiston yrityspalveluita ja Sedusta saatavaa koulutusta. Lisäksi yritysprosessi oli menossa n. kuudella muulla työnhakijalla. Voisi sanoa, että joka kymmenes pitkäaikaistyötön miettii yhtenä vaihtoehtona yrityksen perustamista.  Yrittäjyys antaa itselle toimeentulon, mutta voi myös luoda uusia työpaikkoja. Lisäksi hankkeessa on selvitetty ja tuettu työosuuskunnan perustamista. Yrittäjyysneuvontaa ja ohjausta varten on luotu toimivat yhteistyöverkostot ja käytännöt.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia ostettuja valmennuksia, v. 2018 Spring Housilta ostetut työhönvalmennukset olivat alakohtaisia, henkilömäärältään pieniä ja niiden tavoitteena oli luoda sisällöt asiakkaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Räätälöidyt, kohdennetut, toimialakohtaiset, asiakaslähtöiset työvalmennukset saivat työnhakijoilta hyvää palautetta. Valmennusten tuloksellisuutta voidaan parantaa tätä kautta.

Hyvät käytännöt

 Linkkeessä  kehitettiin työvalmennusta mm.  nostettiin esille onnistuneen palvelukokemuksen osatekijät. Näitä olivat palvelun henkilökohtaisuus, konkreettisten työelämäkontaktien olemassaolo, sen että palveluprosessista on vastannut ja sitä on koordinoinut yksi taho, intensiivisen ja tiheän asiakaspalvelun sekä muut tekijät jotka liittyvät myönteisen palvelukokemuksen syntymiseen (esim. työllisyyspalvelujen fyysinen työympäristö, joka poikkeaa virastomaisuudesta).

Hankkeen casevideoita löytyy https://www.youtube.com/watch?v=3gcaCwKTEzw&feature=youtu.be

 

Hyvän käytännön siirtotapa

Seinäjokisten pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut siirretään v. 2019 – 2020 rakenteilla olevaan työllistymisen palveluallianssiin, jonka kohderyhmä käsittää myös Linke-hankkeessa mukana olleen kohderyhmän. Linkkeessä tehty pitkäaikaistyöttömien työvalmennuksen tuotteistaminen ja siihen liittyvä yritysyhteistyö ovat keskeistä ydinosaamista myös allianssissa. Myös hankkeessa edelleen kehitetty Työllisyystalon moniammatillinen ratkaisukeskeinen asiakastyö työkirjoineen antaa hyvää pohjaa palveluja tuottavien organisaatioiden yhteistyölle allianssissa (Kaks´Kättä-paja, Toimintojen talo, Etsivä nuorisotyö, Tuetun työn palvelut, aikuissosiaalityö, TYP). Voidaankin sanoa että hankesuunnitelman työpaketti 2:n joka koski Seinäjoen kaupungin Työllisyystalon moniammatillisen asiakastyönprosessien kehittämistä palvelemaan asiakkaan työllistymistä entistä paremmin on tulevan palveluallianssin toiminnan ydintä.

Lisäksi hankkeessa tehty yhteistyö työssä tapahtuvan oppimisen tiimoilta Sedun kanssa, yritysyhteistyö yrittäjien ja sidosryhmien kanssa (mm. henkilöstöyritykset ja yksityiset valmennuspalveluja tuottavat yritykset), työllisyyttä tukevien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kaupungin suurempi rooli työvoiman saatavuuden turvaamisessa ovat myös jatkossa tärkeitä kehittämiskohteita kaupungin työllisyyspalveluissa.

Hankkeessa perustettu yritysyhteistyönryhmä jatkaa toimintaansa siten, että koolle kutsujana toimii jokainen taho vuorollaan. Tavoitteena on, että ryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Mukana on Kaks´Kättä-paja/jatkopolutus, Toimintojen talo, Tuetun työn palvelut,  Työllisyyspalvelujen yritystiimi, Sedu, Selmu/Preppaamo-hanke, TE-palvelujen yritysneuvonta ja Seinäjoen Ohjaamo.

Työllisyyspalvelut jatkavat hankkeessa aloitettua yhteistyötä Sedun Taitava-tulevaisuuden osaajat (ESR) ja Parasta Palvelua (OKM) –hankkeiden kanssa. Erityisesti Taitava –tulevaisuuden osaajat –hankkeen kanssa on kehitetty työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sitä kautta joustavaa tutkinnon osien suorittamista osana työjaksoja (palkkatukityö, sijaisuus, koulutussopimus). Yhdessä Sedun toimijoiden kanssa on pidetty eri toimijoille (Toimintojen talo, Kaks`Kättä-työpaja, Seinäjoen kaupungin eri yksiköt) aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja koulutuksen aloittamiseen liittyviä tapaamisia ja kontaktoitu eri tahoja (mm. TE-toimiston koulutusneuvonta, ELY:n palkkatukiyksikkö, Sedun kouluttajat ja oppisopimustoimijat) pilottien käynnistämiseksi. Seuraava tapaaminen on 27.10.2018 Toimintojen talolla, jossa Sedun perustutkintojen ja ammattitutkintojen kouluttajat, Osaava-hanke, työllisyyspalvelut, kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut, varhaiskasvatuksen toimiala ja kaupungin henkilökohtaisen avun keskus kokoontuvat pohtimaan opinnollistamista, työssä oppimista ja osaamisen kehittämistä. Syksyllä on tulossa pilotti myös kahvilapalveluja tuottavaan yritykseen: kahvilapalvelut 10 osp  3 kk:n työkokeilun aikana, jonka aikana osatutkinnon näyttö. 1.8.2018 voimaan tulleen säädöksen mukaan, työkokeilussa oleva, sivutoimisesti opiskeleva voi olla yhden päivän oppilaitoksessa kirjoilla ja tuolloin tehdä näytön tutkinnonosasta.

Edelliseen liittyen hankkeessa aloitettu työelämäkumppanuus Palvelumuotoilulla Parasta –valmennusprosessissa yhdessä Sedun ja Kaks´Kättä-työpajan kanssa jatkuu vuoden 2018 loppuun. Parasta Palvelua -kehittämisohjelma on valtakunnallinen reformin toimeenpanon kehittämisohjelma, jossa ovat mukana välillisesti maamme 100 toisen asteen oppilaitosta. Uudistamme työpaikalla järjestettävän koulutuksen – oppisopimus ja koulutussopimustoimintamalleja asiakaslähtöisiksi palveluiksi kehittämällä niitä yhdessä työelämän kanssa mm. palvelumuotoilun avulla. Kehittämistyön tulokset levitetään kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ympäri Suomen.

Kaupungin työllisyyspalvelut pyrkivät jatkossa rakentamaan uudenlaista työllisyyspalvelua, jossa suuntana on erityisesti myös avoimet työmarkkinat. Tässä palvelussa korostuu yhteistyö mm. Into Seinäjoki Oy:n kanssa. Tämä tavoite on ollut keskeinen myös Linke-hankkeessa. Yhdessä Into Seinäjoen kanssa on tuotteistettu Linkkeessa tehty yhteistyö seuraaviin pääalueisiin:

–       Töihin Seinäjoelle –palvelu: Seinäjoella sijaitsevien ja tänne sijoittumista harkitsevien yritysten työpaikkojen etsiminen ja näkyväksi tuominen www.toihinseinajoelle.fi. -> Yhteistyö valtakunnallisissa markkinointitempauksissa mm. varuskunnissa ja oppilaitoksissa sekä markkinointikampanjoissa sähköisessä ja painetussa mediassa (Inton roolina työskentelymahdollisuuksien ja kaupungin roolina asumis-/viihtymismahdollisuuksien esittely).

–       Yrittäjyyskasvatus –palvelu: Tulevien yrittäjien valmentajien eli opettajien valmentaminen yrittäjämäisen toimintatavan ja liikeideoiden jalostamisen työkaluihin kahdesti vuodessa (elo- ja tammikuussa). -> Yhteistyö opettajien kannustamisessa mukaan valmennuksiin ja Yrittäjyyskasvatusfoorumin toimintaan.

–       Liikeideat lentoon –palvelu: Yrittäjyyttä harkitsevan henkilön liikeidean kehittämisen ja kirkastamisen ryhmä- tai yksilövalmennus. -> Yrittäjyydestä kiinnostuneiden työnhakijoiden ohjaaminen palvelun pariin.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittareiden asettaminen.

Hankkeen aikana:

Hankehenkilöstön vaihtuvuus, 14 työntekijää työskenteli hankkeessa.

Hankkeen jälkeen:

Tulosten jalkauttaminen ja toiminnan  jatkuvuus.

Toimintatavat

Toimintatapana verkostomaisuus ja joustavuus sekä asiakaslähtöinen kehittäminen.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Hankkeessa oli yhteensä kolme hankekoordinaattoria, kukin n. reilun vuoden työjakson. Henkilökunnan vaihtuminen toi omalta osaltaan toimintaan ehkä vähemmän jatkuvuutta ja katkonaisuutta. Asioita opeteltiin tavallaan koko hankkeen ajan uudelleen. Toisaalta oli ehkä parempi mahdollisuus vaihtaa myös painopisteitä ja vastata näin paremmin hankkeen tavoitteisiin.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Kaupungin työllisyyspalvelut on kehittänyt toimintaansa ennakkoluulottomasti ja on osin toiminut edelläkävijänä monessa asiassa. Linke-hanke tarjosi mahdollisuuden avata väyliä avoimelle sektorille ja siirtää painopistettä pois pelkästään kaupungin sisäisestä työllistämisestä.

Kumppanit

Hankkeessa kumppaneina toimivat Seinäjoen Työllisyystalon kumppanit, erityisesti kaupungin eri yksiköt, Into Seinäjoki Oy, Toimintojen talo ja Kaks´ Kättä paja. Tavoitteena hankkeessa olikin tehostaa yhteistyötä ja lisätä resurssien hyötykäyttöä. Lisäksi Sedu ja Sedun reformi-hankkeet toimivat kehittämistyön aktiivisina kumppaneina.

Ohjausryhma

Ohjausryhmässä yrityksen edustajat eivät olleet kovin sitoutuneita toimintaan, osin johtui varmaan myös hankehenkilöstön vaihtuvuudesta. Muuten ohjausryhmä tuki hanketta hyvin ja esitti hyviä ideoita hankkeen toteutukseen.