Lukiosta käytännön taitajia

Työelämätaitojen ja -osaamisen lisääminen lukion kurssitarjontaan.

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.08.2015 – 31.12.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Hankkeen yhteyshenkilö

Pentti Räisänen

Aluelukion rehtori ( Pihtipudas -Viitasaari )

044 4596 873

pentti.raisanen@pihtipudas.fi

Projektipäällikkö

Heli Hjelmeroos-Haapasalo

040 7144884

heli.hjelmeroos-haapasalo@pihtipudas.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen Ely-keskus
EURA-tunnus: EURA 2014/1986/09 02 01 01/2015/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Pihtiputaan kunta / Pihtiputaan lukio
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.08.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja – osaamista eri aineiden opetussuunnitelmassa olevien kurssien avulla sekä selkeyttää jatko-opintojen suunnittelua. Hankkeessa luodaan malli ja opintokokonaisuus, joka mahdollistaa lukion aikana työelämätaitojen opiskelun sekä koulussa teoreettisina opintoina että niihin integroituina työssä oppimisina paikallisissa yrityksissä sekä yhteisöjen ja julkisen sektorin työpaikoilla. Hankkeessa kehitetään lukiolaisen Työelämäpassi, joka koostuu kolmesta eri opintokokonaisuudesta. Työelämäpassiin sisältyvien kurssien avulla lukiolainen saa kokonaiskuvan työelämästä ja valmiuksia mm jatko-opintopaikan valintaan ja tulevaisuuden urasuunnitteluun.

Hankkeessa ovat mukana Karstulan, Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren lukiot. Yhteistyökumppaneina Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Avainsanat:

Tulokset

Tavoitetuloksina lukiolaisten työelämätietouden lisääntyminen ja työelämään siirtymisen helpottuminen. Yritysten ja lukiolaisten välinen yhteistyö.

– Keinoina: lukiolaisille toteutettu Työelämä- ja yrittäjyysverkkokurssikokonaisuus sekä Työelämäkurssien (mm. järjestyksenvalvoja-, hygieniapassi- ja anniskelupassikoulutus, tie-ja tulityökorttikoulutus ja työturvallisuuskoulutus) tarjonta.

Kaikki hankkeen lukiot mukana Työelämäkursseissa.

Lukiolaisista yli 200 ja yrityksistä yli 50 kappaletta.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen arviointia:

-Hanke on käynnistynyt hyvin.

-Hankkeen sisällön tarkentaminen ja toimenpiteiden toteuttamistavan ratkaiseminen vaikuttaa keskeisesti kohderyhmän osallistumishalukkuuteen.

-Hankkeessa pitää kehittää työelämäkursseille erilaisia toteuttamistapoja aikaisempiin verrattuna.

– Käytäntöön viety lukiokohtaisten työryhmien perustaminen, opiskelijoille tehty kysely ja yrittäjille tiedottaminen.

Ohjausryhmä kesällä 2017:

– Hanke on tavoittanut paljon nuoria ensisijaisesti työelämä-lyhytkurssien kautta. Hanke on ylittänyt tässä tavoitteensa. Jälkeä on tullut, myös sisällön tuotanto on edennyt.

-Huonona koettiin yhteistyöyritysten vähäisyys. Todettiin että, työ kuitenkin tässäkin jatkuu ja on hyvässä vauhdissa.

-Verkkokurssien markkinointi opiskelijoille on haasteellista ja tulee syksyllä olemaan tärkeää. On etsittävä tehokkaita ja monipuolisia markkinointikeinoja ja -tapoja opiskelijoille ja yhteistyöyrityksille.

-Hankkeessa opittu: Hankkeen idea on oikeaan osunut. Hankkeen suunta valtakunnallisestikin oikea. Hankkeessamme teemme pioneerityötä.

Ohjausryhmä talvella 2017:

– Työelämäverkkokurssit toteutettu ja yli kymmenen lukiolaista eri lukiosta suorittaa kokonaisuutta. Työssäoppimisjaksoille ilmoittautuneita alueen yrityksiä on yli 50 kappaletta.

– Työelämäkurssit (järjestyksenvalvoja-, hygieniapassi-, anniskelupassi-, tie- ja tulityöturvakurssit sekä työturvallisuuskurssi) pyörivät kaikissa lukioissa. Osallistuvia lukiolaisia mukana yli 200.

-Viestintä on onnistunut. Näkyvyyttä tiedotusvälineissä saatu. Opiskelijat tavoitettu hyvin.

-Tietoisuuden lisääminen eri tavoin opiskelijoiden, yritysten ja yrittäjien keskuudessa jatkuu.

Oppineet: Hankkeen toimenpiteet kiinnostavat lukiolaisia ja auttavat nuorta työelämään siirtymisessä.

Käytäntöön: Työelämäkurssit mukana lukiolaisten opinnoissa

Ohjausryhmä keväällä 2018:

Hanke ja pilotointi etenee hyvin. /

Tieto kursseista etenee, mutta hitaasti. Monella opiskelija kokee perusopiskelun raskaaksi, työlääksi ja ongelmalliseksi. Valinnaisia kursseja ei jakseta ottaa suoritettavaksi. /

Lukiolaiset osallistuvat entistä enemmän hankkeen kursseihin kun tietoisuus lisääntyy ja käytännöt juurtuvat.  Hankkeen tehtävä on tarpeellinen, lukiolaisten työelämätiedot ja –taidot ovat edelleen vähäisiä./

Opiskelijat kokevat verkkokurssiaineiston hyödylliseksi ja mukavaksi. Työssäoppimisjaksot ovat onnistuneita myös työssäoppimispaikkoja tarjonneiden yrittäjien mielestä./

Opojen rooli on hankkeessa toteutettujen oppimissisältöjen jatkokäytön suhteen ensiarvoisen tärkeää. Vaikka kurssi on itseohjautuva, oppilas on motivoitava kurssin pariin ja kurssista tulee antaa palautetta oppilaalle./

Käytäntöön on viety hyvä Työelämä- ja yrittäjyyskurssikokonaisuus ja tehty OPO –opas jatkoa varten.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Tukee, seuraa ja arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja varmistaa rahoittajalle toimenpiteiden ja rahoituksen käytön toteutumisen. Ohjausryhmän jäsenet tuovat oman asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja välittävät tietoa hankkeesta verkostoissaan.
Ohjausryhmässä on edustajat hankkeeseen osallistuvista lukioista, kunnista ja kehittämisyhtiöistä. Lisäksi ohjausryhmässä on yrittäjien ja opiskelijoiden edustajat. Rahoittajan edustajana Minna Koivukangas, Ely-keskuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Heikki Vihava Viitasaaren kaupungin edustajana.