Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella

maahanmuuttajien tukeminen sekä kantaväestön monikulttuurisuustaidot

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.03.2017 – 31.08.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Aino Malin,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
aino.malin(at)gradia.fi
040 341 5147

Projektityöntekijä Ulla Koukkari-Anttonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

ulla.koukkari-anttonen(at)gradia.fi

040 341 6243

Projektisihteeri Kirsi Helmola,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
kirsi.helmola(at)gradia.fi
040 341  5856

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/4480/09 02 01 01/2016/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen Opisto
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan valmentamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota, jossa molemmilla osapuolilla tulee olla tarvittavat valmiudet onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. Lisäksi hanke osallistuu Euroopan sosiaalirahaston ensimmäiseen kansainvälisen yhteistyön hakukierrokseen yhdessä Belgian, Saksan ja Ruotsin kanssa.

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia koordinoi hanketta siten, että sen omat ja osatoteuttajista Jyväskylän palvelualan opiston sekä Karstulan Evankelisen Opiston maahanmuuttajaopiskelijat osallistuvat mentorointiin, jonka Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijat toteuttavat.

 

Osatoteuttajista Jyväskylän ammattikorkeakoulu tukee hankkeen tavoitteita ohjaamalla opinnäytetyön tekijöitä hankkeen pariin, jolloin saadaan myös tutkimustietoa. Mikäli maahanmuuttajien mentorointi osoittautuu menestykselliseksi, levittävät osatoteuttajat mallia omissa kontaktiverkostoissaan, jolloin mentoroinnin vaikuttavuus lisääntyy.

 

Kohderyhminä ovat toisella asteella sekä maahanmuuttajaopiskelijat että pilotointivaiheessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijat. Välillisesti kohderyhminä ovat eri oppilaitokset ja työelämä.

 

Hankkeen toimenpiteenä luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentorointimalli, joka edistää maahanmuuttajien koulutuksellisia valmiuksia ja siten koulutuksellista tasa-arvoa sekä ehkäisee koulutuksen keskeyttämisiä. Toiseksi luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentoreiksi haluaville mentorivalmennusmalli, joka parantaa kotoperäisen väestön tietoa ja taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Mallit jäävät osaksi koulutuskuntayhtymän toimintaa, ja niitä levitetään yhdessä kansallisten kumppaneiden kanssa. Mallien lisäksi tuloksena syntyy työssäoppimispaikkoja opiskelijoille oppilaitosten sisältä.

 

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajille tarjottavaa tukea sekä kantaväestön monikulttuurisuusvalmiuksia. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kokemusten jakaminen, yhteisten intressien tunnistaminen ja niiden käsittely toisilta oppien.

Tulokset

Hankkeen tuloksina syntyvät maahanmuuttajien mentorointiin toisella asteella soveltuva malli sekä mentoreiksi maahanmuuttajille haluaville opiskelijoille suunnattu valmennusmalli materiaaleineen. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön osalta hanke osallistuu yhteisen maahanmuuttajien mentorointiin keskittyvän käsikirjan tuottamiseen.

Ratkaisun kuvaus

Maahanmuuttajien mentoroin toisella asteella -hanke pyrkii ratkaisemaan kaksi keskeistä haastetta:

 1. maahanmuuttajilla ei ole tarpeeksi tukea opintoissaan ja integroitumisessaan toisen asteen opintojen aikana
 2. kantaväestöllä ei ole tarpeeksi tietoa ja taitoa monikulttuurisuudesta työelämän tarpeisiin

Hankeaikana maahanmuuttajien mentorointia testataan kaksi kertaa (pilotti 1 ja pilotti 2) siten, että mentorointimallia ja siihen liittyvää mentorien valmennusta kehitetään koko ajan osallistujien palautteen mukaisesti.

Hyvät käytännöt

Hyvinä käytänteinä hankkeesta saadaan pilotoitu malli maahanmuuttajien mentorointiin toisella asteella sekä malli mentorien valmennukseen.

Hyvän käytännön siirtotapa

Edellä mainittuja malleja pyritään levittämään hankkeen toteuttajien verkostojen kautta sekä kansainvälisen yhteistyön kautta. Lisäksi hyödynnetään rahoittajan tarjoamia kanavia.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Mihin hanketta tarvitaan?

 • mittavasti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä haastaa integroitumisen
 • tiettyjen alojen työvoimapula edellyttää maahanmuuttajien toisen asteen koulutusta ja työllistymistä
 • maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lisätuen tarve
 • toisen asteen opintojen keskeytysten ehkäiseminen
 • kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen vahvistaminen
 • työelämän vaatimukset monikulttuurisuustiedoista ja -taidoista

 

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana haasteita ovat mm.

 • osallistujien saaminen mukaan mentorointitoimintaan (sekä mentoroitaviksi että mentoreiksi)
 • eri oppilaitosten käytänteiden huomioiminen mentorointiprosessissa (pää- ja osatoteuttajien organisaatiot ovat erilaisia)
 • päätoteuttajan isossa organisaatiossa tiedottaminen

Kehittymistä hankkeessa toivotaan tapahtuvan osallistujien antamien arviointien kautta. Arviointiin osallistuvat kahden pilotoinnin aikana sekä mentoreina että mentoroitavina toimivat opiskelijat ja heidän kouluttajansa. Myös hanketoimijat itse arvioivat hankkeen toteutumista.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Aino Malin, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
aino.malin(at)gradia.fi
040 341 5147

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (päätoteuttaja)

Kumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän palvelualan opisto, Karstulan Evankelinen Opisto (osatoteuttajat)

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjausryhma

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:
- Eeva Mäkinen, koulutuspäällikkö (Gradia Jämsä)
- Tuula Rintala-Salminen, opettaja (Gradia Jämsä)
- Rauni Gyldén, opiskelijapalvelupäällikkö (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia)
- Satu Syyrakki, opinto-ohjaaja (Gradia lukiot)
- Mahnaz Mehrjooirani (maahanmuuttajaopiskelijaedustaja)
Työelämän edustaja:
- Sinikka Niekka, Vastatuulen päiväkoti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
- Leila Nisula, lehtori
Jyväskylän palvelualan opisto:
- Sirpa Keränen, koulutusjohtaja
Karstulan Evankelinen Opisto:
- Sirkka Hokkanen, vararehtori