Maahanmuuttajista kasvua ja kansainvälisyyttä koulutussektorille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2017 – 31.03.2018 | Pirkanmaa

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tampereen kesäyliopiston projektipäällikkö Mikko Mattila, kesäyliopiston henkilöstö

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21036
Toteuttajaorganisaatio: Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry / Tampereen kesäyliopisto
Maakunta: Pirkanmaa
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 31.03.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Maahanmuuttajista kasvua ja kansainvälisyyttä koulutussektorille -kokeiluhankkeessa haettiin ratkaisua Pirkanmaalla asuvien maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen, kesäyliopiston koulutustoiminnnan kehittämiseen ja kansainvälistämiseen sekä toimintaedellytysten parantamiseen.

Hankkeessa rekrytoitiin Pirkanmaalla asuvia maahanmuuttajia ideoimaan ja suunnittelemaan kesäyliopiston koulutustarjontaa yhdessä kesäyliopiston koulutussuunnittelijoiden kanssa. Hankkeen osallistujille järjestettiin valmennusta oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Osallistujille tarjottiin lisäksi ohjausta koulutussuunnitteluun ja koulutustuotteiden rakentamiseen.

Hankkeen aikana 39 maahanmuuttajaa kontaktoi projektipäällikköä ja osoitti kiinnostusta hankkeeseen osallistumiseen. Koko prosessin valmennuksineen kävi läpi 15 maahanmuuttajaa ja hankkeen aikana rakennettiin 13 uutta koulutustuotetta, joita lähdetään toteuttamaan hankkeen päättymisen jälkeen syksyllä 2018.

Tulokset

Hankkeessa luotiin joukkoistamisen ideaan perustuva toimintamalli, joka edisti Pirkanmaalla asuvien maahanmuuttajien työllistymistä ja loi uutta kansainvälistä koulutustarjontaa Tampereen kesäyliopistoon:

Määrälliset tulokset:
– 15 maahanmuuttajaa osallistui hankkeen toteutukseen
– 13 uutta koulutusta / kurssia suunnitteltiin hankkeen aikana, toteutus alkaen syksy 2018

Laadulliset tulokset:
– Hanke edisti osallistujien yrittäjyyttä, työllistymistä, kotoutumista ja hyvinvointia
– Hanke tuki pirkanmaalaisen elinkeinorakenteen kehitystä
– Hanke edisti kulttuurista yhdenvertaisuutta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä
– Hanke vahvisti kesäyliopiston imagoa monikulttuurisena ja kansainvälisenä koulutusorganisaationa

Hyvät käytännöt

Hankkeessa rakennettiin joukkoistamisen ideaan perustuva toimintamalli, jossa kesäyliopisto tarjoaa toiminnallisen alustan oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin koulutussektorilla. Toimintamalli integroidaan pysyväksi osaksi kesäyliopiston palvelutarjontaa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Joukkoistamisen mallista tiedotetaan kesäyliopiston sidosryhmille osana kesäyliopiston markkinointi- ja viestintästrategiaa. Ydinviesti on ’tule ideoimaan ja suunnittelemaan koulutuksia yhdessä kesäyliopiston henkilöstön kanssa’. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi tulla esittelemään koulutusideaansa kesäyliopistoon. Koulutussuunnittelijat antavat ohjausta koulutusidean tuotteistamiseen ja myyntiin. Koulutusidea päätyy koulutustuotteeksi kesäyliopiston tarjontaan ja se toteutuu, mikäli koulutukseen ilmoittautuu riittävästi osallistujia. Toimintamallin ytimessä on alusta-ajattelu: kesäyliopisto on toiminnallinen alusta, joka mahdollistaa kevytyrittäjyyden koulutussektorilla.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Joukkoistamisen toimintamallin integrointi osaksi kesäyliopiston koulutustarjonnan suunnitteluprosessia edellytti uudenlaista asennoitumista ja suhtautumista myös kesäyliopiston suunnittelijoilta.

Hankkeen aikana:

Suurin haaste hankkeen aikana oli saada osallistujat saada ymmärtämään kesäyliopisto-organisaation rooli suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Ymmärrettävistä syistä kesäyliopisto organisaationa aiheuttaa nimensä vuoksi väärinymmärryksiä ja se mielletään kesäaikaan toimivaksi korkeakouluksi. Tästä johtuen osallistujien oli vaikeaa hahmottaa, kuinka olisi mahdollista työskennellä kouluttajana kesäyliopistossa ilman pedagogista pätevyyttä tai opettajan koulutusta.

Kehittymisen elementti liittyikin hankkeen aikana henkilökohtaisiin ideointi- ja ohjauskeskusteluihin, joita projektipäällikkö kävi osallistujien kanssa. Hankkeen aikana kävi selväksi, että ideointikeskusteluissa ennen varsinaista koulutusidean käsittelyä oli ensiarvoisen tärkeää käydä läpi kesäyliopiston toimintaperiaatteet ja miten hankkeessa rakennettavat koulutustuotteet asemoituivat kesäyliopiston kokonaistarjontaan.

Hankkeen jälkeen:

Joukkoistamisen toimintamalli osana kesäyliopiston koulutustarjonnan suunnitteluprosessia pilotoitiin hankkeen resursseilla maahanmuuttajien kanssa. Hankkeen päättymisen jälkeen tavoitteeksi on asetettu toimintamallin ylläpitäminen sekä soveltaminen myös laajemmin muihin kohderyhmiin.

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön merkitys hankkeen toteutuksessa oli keskeinen. Hän vastasi osallistujien rekrytoinnista, suunnitteluprosessin ohjauksesta sekä myynti- ja markkinointivalmennuksen koordinoinnista ja sisällön suunnittelusta.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatio, Tampereen kesäyliopisto, tarjosi toiminnallisen alustan hankkeen läpiviennille. Kesäyliopiston suunnitteluhenkilöstö osallistui hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun.

Kumppanit

Osallistujien rekrytoinnissa hyödynnettiin verkostoa, joka rakennettiin hankkeen suunnitteluvaiheessa. Verkostoon kuuluivat Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun henkilöstö, Pirkanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttoryhmä, Pirkanmaan TE-toimiston rekrytointipalveluiden henkilöstö sekä Business Tampereen Talent Tampere -ohjelman koordinaattori. Yhteistyöverkoston kautta hankkeen toteutus sai laajaa näkyvyyttä ja kohderyhmän edustajat tavoitettiin tehokkaasti.

Rahoittaja

Rahoittaja tuki hankkeen toteutusta aktiivisesti järjestämällä erilaisia info-, sparraus- ja verkostoitumistilaisuuksia kokeiluhankkeiden vetäjille hankkeiden toteutusten aikana.

Ohjausryhma

Hankkeelle ei perustettu ohjausryhmää, johtuen hankkeen laajuudesta ja lyhyestä kestosta. Toteuttajaorganisaation tiivis yhteistyö hankkeen kohderyhmän parissa työskentelevien organisaatioiden kanssa korvasi ohjausryhmän.