MAKA- Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen (ESR nopeat kokeilut)

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yrittäjyysvalmiuksien kasvattaminen

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2017 – 28.02.2018 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö

Anu Pelkonen

anu.pelkonen@jamk.fi

+358505434781

 

Projektiasiantuntija

Erica Svärd

erica.svard@jamk.fi

+358504390821

 

Projektiasiantuntija

Leila Nisula

leila.nisula@jamk.fi

+358405734574

 

Projektisihteeri

Tuula Härkönen

tuula.harkonen@jamk.fi

+358404871474

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus
EURA-tunnus: S21082
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 28.02.2018
Budjetti: 0-50000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

MAKA- Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen (ESR nopeat kokeilut) – hankkeen tavoitteena on kasvattaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yrittäjinä Suomessa.  Erityisesti tuetaan niitä maahan muuttaneita henkilöitä, joilla on ollut yritystoimintaa lähtömaassaan sekä nuoria yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä.

Välittömänä tavoitteena on valmentaa yrittäjiksi aikovia maahanmuuttajia suomalaisen yritystoiminnan perusperiaatteiden ymmärtämisessä ja yrityksen perustamisessa sekä yrittäjämäisen ajattelun kasvattamisessa. Oman osaamisen tunnistamisen ja tuotteistamisen kautta osallistujat voivat työllistää itsensä yrittäjinä sekä tarjota työtä myös muille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ja ammattiin opiskeleville henkilöille Keski-Suomen, erityisesti Jyväskylän ja Saarijärvi-Viitasaaren alueella. Myös sisäisen yrittäjyyden sisäistäminen on tärkeää työllistymisen näkökulmasta, vaikka omaa yritystä ei perustettaisikaan. Hankkeen valmennustoimintaa toteutetaan sekä pienryhmätoimintana, että yksilöllisesti räätälöitynä valmennuksena kunkin osallistujan tarpeiden mukaisesti.

Välillisesti hanke tuottaa tietoutta, ohjausmenetelmiä ja valmennusmalleja maahanmuuttajien tarpeisiin yrittäjyyttä edistäville ja maahanmuuttajien kanssa toimiville organisaatioille.

Nopean kokeilun tulosten pohjalta lähdetään suunnittelemaan valtakunnallista laajempaa hanketta maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yrittäjyyden kasvattamiseksi.

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Kyseisen kaltaisen nopean kokeilun toteuttaminen vaatii hankehenkilöstöltä muutoskyvykkyyttä ja kykyä nopeisiin muutoksiin sekä uudelleenjärjestelyihin toiminnan toteutusten suhteen. Erityisen tärkeäksi näemme tarkan yhteistyökumppanuuksista sopimisen ja varmistamisen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta toiminta pääsee käynnistymään joustavasti nopeiden kokeilujen hengessä.

Hankkeen aikana:

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden Suomen kielen taito on erittäin heikolla tasolla, vaikka he ovat oleskelleet Suomessa jo muutamia vuosia. Näin olleen ura- ja yrittäjyysvalmennuksiin on mahdotonta osallistua ilman omankielisten tulkkien apua. Tämä aiheuttaa lisäkuluja ja suunnitellun toiminnan uudelleen organisointia.

Kohderyhmän tavoitettavuuteen, rekrytointiin sekä TE-toimiston päätöksentekoon on varattava riittävästi aikaa ja varauduttava myös hylkääviin päätöksiin. Näin ollen kontaktoitavien ja rekrytoitavien määrä on oltava huomattavan paljon tavoitteeksi asetettua suurempi, jotta poisjääntien määrää voidaan kompensoida nopeasti ketterän kokeilun hengessä.

Hankkeen jälkeen:

Kehittymistä tarvitaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjautumisen tehostamiseen. Viranomaistahojen tiukat lakiin perustuvat toimintamallit ovat liian jäykkiä ja hitaita nopeiden ketterien kokeilujen toteuttamiseksi. Aikaa on siis varattava riittävästi, jotta tarvittavat neuvottelut ja hakemuskäytänteet voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Hitaista käsittelyajoista ja ns. ensisijaisista toimenpiteistä johtuen hanketoimintaa kohtaan kiinnostuksensa osoittaneet voivat sanktioiden pelossa jättäytyä pois hanketoteutuksesta, joka on viranomaisten näkökulmasta katsottuna toissijaista toimintaa.

 

 

Toimintatavat

Hyviksi toimintatavoiksi havaittiin kyky nopeisiin muutoksiin sekä avoin suhtautuminen eri kulttuureista tuleviin valmennettaviin. Tämä korostui, kun hankkeen henkilöstö koostui naisista ja kohderyhmä pääosin muista kulttuureista tulleista miehistä.

Omankielisten tulkkien käyttö kotoutujaryhmään kanssa oli ensisijaisen tärkeää. Ilman osaavia, itse prosessiin osallistuvia tulkkeja toteutus olisi jäänyt todella ontuvaksi.

Erityisen tärkeänä kohderyhmä piti suomalaiseen työelämään ja yrittäjyyteen liittyvään kulttuuriin tutustumisen. Palutteiden pohjalta kohderyhmä on saanut laajan tietopaketin suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen, työelämän pelisääntöihin ja sisäiseen yrittäjyyteen. Alkuperäisen suunnitelman lähtökohtana olleeseen ulkoiseen yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen ei toteutuksessa pystytty paneutumaan siten, kun ole suunniteltu. Nopean suunnitelman muutoksen kautta pystytiin kuitenkin antamaan kohderyhmälle sitä tieto-taitoa, jota he ensisijaisesti tarvitsivat. Todettiin, että yrityksen perustaminen on pitkälti teknistä toteuttamista, kuin asioiden syvällinen ymmärtäminen on hallussa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön merkitys korostui erityisesti osallistujarekrytoinnin ja siihen liittyneen viranomaisyhteistyön toteutuksessa. Koko hankehenkilöstön substanssiosaaminen ja joustavuus nopean kokeilun edetessä on ensiarvoisen tärkeää.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Taustaorganisaation osaaminen tulee olla vahvaa ja sitä on edelleen kehitettävä yhä moninaistuvien maahanmuuttajakohderyhmien sekä kulttuurien tuntemuksen osalta. Myös ura- ja yrittäjyysosaamisen on oltava hyvällä tasolla, jotta kohderyhmää voidaan ohjata oikeaan kutakin parhaiten palvelevaan suuntaan.

Kumppanit

Hankekumppaneilta vaaditaan sitoutumista yhteistyöhön ja kohderyhmän ohjaamiseen myös hankkeen toteutuksen aikana, ei vain suunnitteluvaiheessa. Kumppanit tuntevat hyvin kohderyhmän edustajia ja pystyvät myös kertomaan heidän tarpeistaan hankkeen toteuttajille. Omankielisten vertaisten sekä tulkkien toiminta on ensisijaisen tärkeää erityisesti kotoutujien, mutta myös pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttjataustaisten henkilöiden ohjautumisen tukijana.

Rahoittaja

Rahoittajan osalta riittävä joustavuus varsinkin nopean kokeilun toteuttamisen osalta on erityisen tärkeää. Varsinkin nopean kokeilun osalta olisi toivottavaa, että myös rahoittajan toiminta ja päätöksenteko olisi nopean kokeilun hengen mukaisia.

Ohjausryhma

Ohjausryhmän toiminnan on oltava varsinaista toteutusta vahvasti tukevaa ja kehittämishenkistä. Nopean kokeilun aikana ohjausryhmän työskentely jäi valitettavan kapeaksi ja sitä tuleekin kehittää, jotta lyhyessäkin ajassa saadaan aikaan mahdollisimman hyvä yhteiskehittämisen tulos.