Meidän Tupa

- Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli Saarikan alueelle

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.03.2017 – 28.02.2019 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö:

Hanna Pennanen

puh. 040 554 6844

hanna.pennanen@saarikka.fi

 

Hanketyöntekijät (osa-aikaiset):

Sosiaalityöntekijät:

Kirsi Miettinen

puh. 044 459 7841

Tuija Vuotila

puh. 044 459 8324

Tuula Juurakko

puh. 044 459 8325

Päivi Krook

puh. 044 459 6638

 

Kuntouttavan työtoiminnanohjaajat:

Sari Kaihlamäki

puh. 040 710 4097

Noora Wahlbeck

puh. 040 157 8950

Päihdetiimi sosiaalityöntekijä:

Anu Paananen

puh. 044 459 8555

Psykiatrian sairaanhoitaja:

Atte Nieminen

puh. 044 459 8717

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR, valtio ja SoTe kuntahtymä
EURA-tunnus: EURA 2014/4558/09 02 01 01/2016/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Perusturvaliikelaitos Saarikka
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2017
Lopetuspäivä: 28.02.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Meidän tupa -hankkeen tavoitteena on luoda sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli, kokonaisuus, joka määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen palvelut, toimijat ja toimintamuodot Saarikan alueella (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi).

Lisäksi hankkeen tavoitteena on käynnistää moniammatillista sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille matalan kynnyksen kohtaamispaikassa Saarijärvellä. Suuri osa pitkäaikaistyöttömistä ja työelämän ulkopuolella olevista henkilöistä tarvitsee sosiaalista kuntoutusta osana muuta perinteisempää ja vakiintuneempaa (lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus) kuntoutusta kohti työelämää.

Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on sellaisen toimintatilan (Meidän Tupa -avoin kohtaamispaikka) perustaminen Saarijärvelle, jossa moniammatillista, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat kokoavaa sosiaalista kuntoutusta voidaan kehittää ja toteuttaa.

Hankkeen kohderyhmänä on heikossa työmarkkina-asemassa olevat: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, mielenterveyskuntoutujat ja päihderiippuvuudesta kärsivät henkilöt, nuoret sekä maahanmuuttajat. Hanke tähtää asiakkaan tasa-arvoiseen kohtaamiseen sekä työotteeseen, jossa rohkaistaan miehiä ja naisia oman itsensä näköiseen elämään ja polkuun kohti työelämää.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat vertaisryhmät, ohjattu ryhmätoiminta, kansalaisopiston päiväryhmät, erilaiset teemaryhmät, kokemusasiantuntijoiden vierailut, asiakasraati, asiantuntijaluennot, asiakasohjaus ilman ajanvarausta, toimijoiden moniammatillinen yhteistyö ja paikallisuuden tukeminen.

Avainsanat:

Tulokset

Meidän Tupa -hankkeessa luotiin ja käynnistettiin heikossa työmarkkina-asemassa oleville sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa mm. vertaistoiminnan-, erilaisten ryhmätoimintojen-, yksilötoiminnan-, yksilöohjauksen- ja matalan kynnyksen toimipaikan muodoissa. Hankkeen alussa luotu matalan kynnyksen toimipaikka Saarijärvellä, mahdollisti toteuttamaan sosiaalista kuntoutusta ja jalkautuvaa sosiaalityötä ilman virastomaisen ympäristön tuomia rajoitteita. Toiminnan sisältöjä vietiin soveltuvin osin Saarikan kaikkiin kuntiin mm. erilaisten ryhmätoimintojen, yksilöohjauksen ja teemapäivien muodossa. Saarijärvellä pilotoitu avoin kohtaamispaikka osoittautui paikaksi, jossa kävijät kokivat tulevansa kohdatuksi luonnollisesti ilman päätöksentekopaineita. Tupa koettiin neutraaliksi paikaksi, joka ei leimaa kävijäänsä ja missä asiakas koki saavansa olla oma itsensä. Toimintaa kuvailtiin mm. vapaamuotoiseksi, inhimilliseksi ja joustavaksi.

Hankkeen tuloksena luotiin Saarikalle sosiaalisen kuntoutuksen palvelupolku, missä määritellään palveluun ohjautuminen, palvelun käynnistyminen, toiminta ja toteutus, sekä tavoite ja vaikuttavuus.

Toinen hankkeen tavoitteesta oli asiakasosallisuuden lisääminen Saarikan sosiaali- ja terveyspaleluissa. Hankkeen aikana kokoontui aktiivinen kehittäjäasiakastyöryhmä, jonka tavoitteina oli kehittää asiakaslähtöisiä palveluluita yhteiskehittämisen periaatteella. Asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä hyödynnettiin toiminnan ja palveluiden suunnittelussa ja tuloksina syntyi mm. kokemusasiantuntijan käyttäminen päihdepalveluissa ja ensiapuopas sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Yhteiskehittämisen työmuotoa toteutettiin kehittäjäasiakkaiden ja Saarikan johdon edustajien kanssa vuoropuhelun ja tapaamisten muodossa. Kehittäjäasiakastoimintaa asiakasosallisuutta tullaan hankkeen jälkeen juurruttamaan laajemminkin Saarikan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Hankkeen tuloksena on perusturvaliikelaitos Saarikan aikuissosiaalityöhön ja sosiaalisen kuntoutuksen organisointiin ja koordinointiin perustettu sosiaaliohjaajan toimi. Sosiaaliohjaaja tulee työskentelemään sosiaalisen kuntoutuksen työkentällä keskittyen koordinoimaan ja organisoimaan sosiaalisen kuntoutuksen toimia mm. yksilö- ja palveluohjausta hyödyntäen. Sosiaaliohjaajan työtehtävä on vahvasti jalkautuva ja lähellä asiakasta.

 

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen tuloksena Saarikan alueella on osallisuutta edistävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli sekä toimiva matalankynnyksen toimintatila ja tietoa toimivan tilan edellytyksistä.

Hankkeen aikana:

Hankkeen aikana on pilotoitu Saarikan alueen sosiaalisen kuntoutuksen mallin käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja.

Perustettu hankkeen piirissä toimiva kehittäjäasiakasryhmä kehittämään Saarikan palveluja vuorovaikutuksessa palveluntuottajan kanssa.

Hankkeen jälkeen:

Hankkeen jälkeen perusturvaliikelaitos Saarikalla on pilotoitu ja toimiva sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli.

Toimintatavat

  • Vertaistukiryhmät
  • fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon toimivat ryhmä
  • Yksilöohjaus
  • Avoin kohtaamispaikka
  • Teemapäivät ja retket
  • Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkö johtaa hankkeen sisällöllistä kokonaisuutta ja vastaa hankkeen hallinnollisista tehtävistä, johtaa projektiryhmän toimintaa, johtaa ohjausryhmän työskentelyä.

Projektipäällikkö toimii yhteyshenkilönä rahoittajaan päin ja vastaa yhteistyön toimivuudesta hankkeen eri osapuolten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vastaa hankkeen seurantatietojen keräämisestä ja raportoinnista rahoittajille, tekee alueellista yhteistyötä kehittämistyössä ja vastaa hankkeen tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Projektipäällikkö osallistuu hankkeen ryhmien ohjaukseen ja asiakastyöhön yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Meidän Tupa -hankkeen toteuttaja on Perusturvaliikelaitos Saarikka. Hanke sijoittuu Saarikan perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueelle.

Sosiaalista kuntouksen osaamista ja toimintaa on kaikissa Saarikan palvelualueissa (Hyvinvointi ja terveys, Arjen tuki ja Terveyden- ja sairaanhoito). Hanketta on tukemassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista koottu hanketyöryhmä, joka edesauttaa hankkeen käynnistymistä ja saatujen kokemusten hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittajat ovat mahdollistaneet hankkeen myöntämällä sille toteuttamisen kannalta tarvittavan rahoituksen.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano muodostuu erialojen asiantuntijoista, keskeisistä kumppaneista ja sidosryhmätoimijoista. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimii hankkeen projektipäällikkö.

Ohjausryhmän jäsenet:
Eeva Martikainen, Keski-Suomen ELY-keskus / Rahoitusasiantuntija, ESR
Heli Vertanen, Saarikka / Palvelualueen johtaja/ohjausryhmän pj.
Kirsti Rasi, Karstulan yhteispalvelupiste / Työnsuunnittelija
Liisa Saramäki, Saarijärven terveysasema / työterveyshuolto
Päivi Viitasalo/Työsuunnittelija Saarijärvi
Sinikka Peltoaho, Visio-säätiö / Nikkaripaja
Vesa Rautasaari / Helluntaiseurakuntien valtakunnallisen vankilatyön yhdyshenkilö, Saarijärven Majakka -toiminta