Mikrot menestykseen

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen mikroyrityksissä

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.09.2015 – 31.08.2018 | Varsinais-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Työterveyslaitos

projektipäällikkö Susanna Visuri

susanna.visuri@ttl.fi


Varsinais-Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Hanna Munter

hanna.munter@yrittajat.fi


Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät

toimitusjohtaja Tero Siitonen

tero.siitonen@skal.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Varsinais-Suomen Yrittäjät, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät, Työterveyslaitos, Työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola
EURA-tunnus: S20410
Toteuttajaorganisaatio: Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät
Maakunta: Varsinais-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2015
Lopetuspäivä: 31.08.2018
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

 

kuva_tuloskorttiin

Mikroyrityksiä on 93,6 % kaikista maamme yrityksistä ja niiden rooli talouskasvun ja työpaikkojen luojina on tullut yhteiskunnallisesti yhä merkittävämmäksi. Mikroyrittäjien kokema työn imu, työtyytyväisyys, innostus työstä ja vahva motivaatio kannattelee heitä arjen työssä. Usein kuitenkin yrittäjän työpäivät venyvät, eikä yritystoiminnalle annetulla panoksella (henkilö-, pääoma- ja materiaalipanostus) aikaansaatu tuotos aina kohtuudella vastaa tehtyä työmäärää tai korvaa tinkimistä omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa mikroyrittäjien työn tuottavuutta, innovointia ja työhyvinvointia, tukemalla yrittäjien osaamista sekä kehittämällä, tuottamalla ja levittämällä mikroyrittäjille ratkaisuja (hyviä käytäntöjä, toimintamalleja, mittari) tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arviointiin ja edistämiseen huomioiden eri-ikäiset ja uran eri vaiheissa olevat mikroyrittäjät. Hankkeessa vahvistetaan sekä mikroyrittäjien keskinäistä verkostoitumista että verkostoitumista yrittäjien tuki- ja neuvontahojen kanssa. Lisäksi hanke kehittää yrittäjien tuki –ja neuvontatahojen valmiuksia edistää mikroyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta osana toimintaansa.

Varsinais-Suomessa toteutettavat hanketoiminnot ovat a) yrityskohtaiset kehittämistoimet mikroyrittäjien tuottavuuden, innovoinnin ja työhyvinvoinnin edistämiseksi, b) avoimet verkostotyöpajat mikroyrittäjille ja heidän tuki- ja neuvontaverkostolleen, c) mikroyrittäjien tuki- ja neuvontaverkoston kumppanuuden kehittäminen sekä d) jatkuva aktiivinen viestintä tulosten levittämiseksi. Toimintojen kautta hankkeessa aikaansaadut ratkaisut, hyvät käytännöt ja toimintamallit mikroyrittäjille tuottavuuden, innovoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä edistetty verkostoitumispotentiaali, tukevat mikroyrittäjien menestymisedellytyksiä muuttuvassa markkina- ja toimintaympäristössä. Hankkeen tulokset palvelevat myös mikroyrittäjien tuki- ja neuvontatahoja sekä muita yrittäjien sidosryhmiä heidän työssään paikallisesti, seudullisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Avainsanat:

Hyvät käytännöt

Hankkeen vinkkejä yrittäjille on koottu Työelämä2020/Varsinais-Suomen alueverkosto –blogikirjoitukseen.

Artikkeli nuorista yrittäjistä Yrittäjyys vaatii paljon, mutta antaa enemmän Varsinais-Suomen Yrittäjä-verkkolehdessä (Julkaistu 6.9.17)

Ajatuksia yrittäjien ajanhallintaan Varsinais-Suomen Yrittäjä-verkkolehden artikkelista (Julkaistu 18.5.2017) Johda työtäsi – katso kokonaisuutta

Treenaa muutosmuskelit kuntoon, ajatuksia muutosketteryyden tueksi Varsinais-Suomen Yrittäjä-verkkolehden artikkelissa (Julkaistu 14.12.2016)

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Mikä on mennyt hyvin? Hankesuunnitelman työstäminen yhteistyönä kolmen toteuttajaorganisaation toimesta: riittävä valmisteluaika, vastuunjako valmistelusta (yksi päävastuullinen valmistelija) ja yhteiset valmistelupalaverit määrävälein, joissa arvioitiin ja työstettiin sisältöjä.

Mikä on mennyt huonosti? Kaikkiaan suunnittelu eteni erittäin hyvin. Yksittäisenä tekijänä tulee mieleen, että nyt yhden maakunnan alueella toteutettava hanke  olisi ollut mahdollista ulottaa kahden maakunnan alueelle, mikäli olisi aiemmin huomattu mahdollisuus tähän ja ehditty sitouttamaan sidosryhmät alueelta.

Mitä olemme oppineet? Hankesuunnitelman työstämisessä selkeä työnjako suunnitelman kirjoittamisessa ja yhteiskehittäminen palavereissa osoittautui toimivaksi käytännöksi. Näin saatiin suunnitelma ajallaan valmiiksi sekä kolmen eri toteuttajatahon näkökulmat huomioitua riittävästi.

Mitä olemme vieneet käytäntöön? Kolme toteuttajaa kokoontuvat myös hankkeen aikana yhteisiin suunnittelupalavereihin noin kerran kuukaudessa. Tämä tukee hankkeen toimintojen toteutusta, aikataulutusta sekä tiedonkulkua toteuttajien välillä.

 

Toimintatavat

Alueellisen yrittäjälehden kanssa on sovittu hankkeen aihepiiriin liittyvästä viestintäyhteistyöstä. Tämä tukee aktiivista hankeviestintää, kun säännöllisesti ilmestyvän lehden jokaisessa numerossa on yleistajuinen artikkeli liittyen johonkin työhyvinvoinnin, tuottavuuden tai yrittäjänä kehittymisen näkökulmaan.

Oppina: yritysten rekrytointi hankkeeseen saattaa viedä yllättävästi aikaa sekä vaatia useamman otannan ottamista, jotta haluttu yritysmäärä saadaan kokoon. Rekrytointia tuki yhteistyö toteuttajien välillä.

Eri tahojen merkitys

Ohjausryhma

Sakari Backlund, Suomen Kuljetus ja Logistiikka
Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät
Minna Koivukangas, Keski-Suomen ELY-keskus
Mikko Rissanen, Sosiaali- ja terveysministeriö/Työsuojeluosasto
Tero Siitonen, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät
Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Juhani Mäkeläinen, Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Arto Vuoti, Lähitapiola/Varsinais-Suomi