MILLI – Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen

MILLI-hankkeella myynnin osaamista nuorille

Toimintalinja 1 (EAKR) | 01.01.2015 – 31.12.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen pääkoordinaattori. Yhteyshenkilönä  toiminnallisissa yhteyksissä Tarja Heikkilä ja taloudellisissa yhteyksissä Jussi Riihiranta (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi)

Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO. Yhteyshenkilönä Ari Tornberg (etunimi.sukunimi@raseko.fi)

Turun kaupunki, sivistystoimiala. Yhteyshenkilönä Turun Lyseon lukiosta Johanna Levola-Lyytinen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Kaarinan kaupunki. Yhteyshenkilönä Kaarinan lukiosta Kimmo Laitinen  (etunimi.sukunimi@kaarina.fi)

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
EURA-tunnus: S20068
Toteuttajaorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Raision koulutuskuntayhtymä RASEKO, Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.01.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 1 (EAKR)
Erityistavoite: Uuden liiketoiminnan luominen

Lyhyt selostus hankkeesta:

MILLI – hankkeen tavoitteena on lisätä myynnin arvostusta, osaamista ja ymmärrystä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Myyntiosaamista tarvitsevat elinkeinoelämän lisäksi myös yksityiset ihmiset. Työllistymiseen, työelämässä menestymiseen ja elämänhallintaan omien ajatusten, osaamisen ja tekemisten esille tuomisen taidoilla on olennainen merkitys.

Hankkeessa testataan innovatiivisia oppimismenetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. Hankkeen toimintaan osallistetaan oppilaitoksia koko Suomesta, Varsinais-Suomesta erityisenä kohteena.

MILLI-hankkeessa kehitettävän ja testattavan toimintamallin avulla perehtyminen myynnin eri osa-alueisiin tehdään kiinnostavalla ja normaalista opetussuunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Menetelmiä ovat myyntiin liittyvät kilpailut, opi opettamalla -konsepti sekä sidosryhmäfoorumin perustaminen.
Opi opettamalla -tapahtumissa ammattikorkeakouluopiskelijoista koostuvat tiimit suunnittelevat ja toteuttavat myynnin merkitystä ja roolia yhteiskunnassa käsitteleviä kolmen oppitunnin kokonaisuuksia.

Toisen asteen opiskelijat opettavat taitoja edelleen muille toisen asteen opiskelijoille. Sidosryhmäfoorumien perustamisessa oppilaitokset, elinkeinoelämä sekä viranomaiset edistävät nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkottumista.

Vuoden aikana tehty työ huipentuu vuosittain järjestettävään tapahtumaan Voice of Sales. Tapahtuma tekee näkyväksi työn tulokset ja levittää projektissa kehitettyä toimintatapaa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tulokset

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutusten odotetaan näkyvän projektin toteutusaikaisina positiivisina muutoksina paikallisten nuorten asenteissa, tietämyksessä ja osaamisessa myyntiä kohtaan. Myynnin osaamisen lisääntyminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta tulevaisuudessa ja auttaa vähentämään nuorison työttömyyttä. Hanke avartaa nuorten katseita ja asenteita kolmesta eri näkökulmasta:

1. Myynti ammattina

2. Myynti ammatillisena osaamisalueena

3. Oman osaamisen myynti avaintaitona, joka on ratkaisevassa asemassa työnhaussa ja mielipiteiden ilmaisussa.

Hankkeen positiiviset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat maakunnalliseen koulutusjärjestelmään. Opi opettamalla -konsepti on taloudellisessa katsannossa arvokas työkalu opetussuunnitelmien ylläpitämiseen ja niiden monipuolistamiseen. Myyntikoulutuksen konsepti toimii onnistuessaan esimerkkinä kaikille muille potentiaalisille teemoille.

Yritykset saavat myynnistä innostuneita nuoria lyhytkestoisiin ja tilapäisluontoisiin työtehtäviin. Pysyvästi työelämään siirtyvien osaajien kohentunut myyntiosaaminen ja innostuneisuus asiaan vaikuttavat jo keskipitkällä aikavälillä positiivisesti maakunnassa toimivien yritysten liiketoimintaan ja tätä kautta aikaansaa koko yhteiskuntaa koskevaa taloudellista kasvua.

Ratkaisun kuvaus

  1. Myyntivalmennukset Turun ammattikorkeakoulussa valmistavat ammattikorkeakoulun opiskelijat opettajiksi toiselle asteelle.
  2. Opi opettamalla -oppitunnit toisella asteella. Ammattikorkeakoulun opiskelijat opettavat toisen asteen opiskelijoita lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Toisen asteen opiskelijat puolestaan opettavat oppilaitoksessaan opiskelijakollegoitaan eteenpäin myymiseen ja valmentautuvat myyntitaitojen kilpailuihin.
  3. Voice of Sales -tapahtuma, jossa myynti näkyy ja kuuluu. Toisen asteen opiskelijat kilpailevat myyntitaidoissaan ja rekrytointitorilla työnantajat ja tulevat työntekijät kohtaavat. Hissipuheet, videot ja posterit ovat olennainen osa tätä toimintaa.
  4. Työskentelyä ja työn tuloksia levitetään aktiivisesti Varsinais-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti alan oppilaitosyhteistyön avulla.
  5. Toiminta juurrutetaan osaksi pysyvää maakunnallista toimintaa Varsinais-Suomessa ja Suomessa.

Hyvät käytännöt

Hankesuunnitelman mukaisesti edeten on hankkeessa testattu toimivia käytäntöjä myyntiosaamisen ja myynnin arvostuksen lisäämiseksi erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa. Toimivaksi on havaittu koordinoitu MILLI Opi opettamalla -menetelmän hyödyntäminen myyntiosaamisen levittämisessä. Kilpailullisuus oppimisessa tuo sähäkkyyttä oppimiseen ja tuntumaa myynnin kilpailulliseen luonteeseen. Opiskelijoille järjestetyt karsintakilpailut toimivat ensisijaisesti tunnelmannostattajana ja haasteena kokonaiskilpailun kärkisijoille pyrkiville opiskelijoille. Tammikuun Voice of Sales -tapahtuma tarjoaa puitteet myyntiosaamisen kehittämiselle ja oppilaitosrajat ylittävälle oppimiselle yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Hyvän käytännön siirtotapa

Tavoitteena on, että hankkeen kannalta keskeiset toimijat jatkavat teemaan liittyvää yhteistyötä hankkeen jälkeen seuraavilla tavoilla:

Varsinais-Suomen Maakuntastrategia ja Koulutusstrategia

Kaikki hankkeen aktiivisessa toteutuksessa mukana olleet oppilaitokset ovat keskeisiä toimijoita myös Varsinais-Suomen aluestrategioiden laadinnassa ja toteutuksessa Varsinais-Suomen liiton toimesta. MILLI-hankkeen yhteistyö luo pohjan koko Varsinais-Suomen alueella toimivien oppilaitosten tavoittamiseen yhteisenä haasteena ja mahdollisuutena vastaanotetun nuorten aikuisten myyntiosaamisen kehittymisen avulla. Myyntiosaaminen on oman osaamisen esilletuomisen metataito, jota hyödyntävät sekä työnhakijat että työntekijät työssään aikanaan. Oppilaitosten välinen yhteistyö on saanut hyvän vastaanoton ja myyntiosaamisen kehittäminen on osa maakunnan strategianmukaista kehittämistyötä.

Opetussuunnitelmayhteistyö

Oppilaitokset sisällyttävät kokeilemisen kautta löydetyt hyvät toimintatavat osaksi opetussuunnitelman mukaista työskentelyä. MILLIssä myynnin oppiminen on vuorovaikutuksen sisällyttämistä eri oppiaineiden sisältöihin käytännön harjoitteiden kautta. Tämä on mahdollista opettajakunnan sitoutuessa motivoituneena ottamaan myynnin harjoitteet osaksi oman opintokokonaisuutensa toteutussuunnitelmaa. Tähän on sitouduttu oppilaitoksissa, jotka ovat osallistuneet hanketoimintaan. Toiminta tulee jatkumaan hankkeen päätyttyä.

Yritysyhteistyö

Teknologiateollisuus ry ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA toimivat hankkeen ohjausryhmässä ja osallistuvat Voice of Sales -tapahtumaan.  Voice of Sales kokoaa yhteen yritystorilla nuoria harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä rekrytoivat yritykset ja nuorten myyntiosaamisen.

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Suomalaisen elinkeinoelämän menestymisessä hyväkään tuote tai palvelu ei vielä riitä. Tarvitaan kaupallistamis- ja myyntiosaamista. Tutkimukset osoittavat, että Suomessa, etenkin nuorten keskuudessa, myyntiosaaminen ymmärretään varsin suppeasti ja sitä ei nähdä keskeisenä työllistymistä ja elämänhallintaa edistävänä osaamisalueena.

Ongelmana on myynnin merkitykseen ja rooleihin liittyvä tietämyksen puute, joka heijastuu nuorten asenteisiin. Pk-yritykset kokevat, että taloudellisen kasvun turvaamiseksi niiden suurin kehitystarve on myynnin ja markkinoinnin alueella. Erityisen akuutti myyntiosaamisen tarve on teknologiateollisuudessa. Puutteellinen myyntiosaaminen heikentää Varsinais-Suomen asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja se myös heijastuu suoraan työllisyystilanteeseen.

Hankkeen aikana:

Hankkeen edetessä on käynyt ilmi nuorten suuri halukkuus oppia myyntityössä tarvittavia henkilökohtaisen vuorovaikutuksen taitoja MILLIn Opi opettamalla -menetelmällä ja osallistumalla Voice of Sales -kilpailun karsintoihin ja 760 opiskelijan suurtapahtumaan Logomossa.

Nuorten myyntiosaamisen kehittämisessä keskeistä on vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Työharjoittelupaikan tai kesätyöpaikan löytämien ei ole itsestäänselvyys. Vaikka työpaikkoja on hyvinkin tarjolla, nuoret eivät aktivoidu riittävästi käytännön työnhakuun. Tämä on osaamista, joka ammattilaisena on keskeistä asiakkaiden tarpeiden löytämisessä sekä kilpailussa kaupantekotilanteissa. Tähän osaamisen kehittämisen tarpeeseen MILLIn Opi opettamalla ja Voice of Sales ovat osoittautuneet erinomaisella tavalla toimivaksi ja edullisesti, helposti skaalautuvaksi oppimismenetelmäksi.

Myyntitaitojen opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn liittämisessä on havaittu opettajien olevan keskeisessä roolissa. Oman oppiaineen opetuksesta toisinaan vaikea löytää tilaa myynnillisille harjoitteille. Harjoittelun ja hankkeen avulla esille tuotujen toimintamallien kautta kuitenkin uusia toimintamalleja saadaan juurrutettua eri oppiaineiden oppimistilanteisiin. Tähän on panostettu syksyn 2016 toimintakaudella. Kokeiluun on lisäksi otettu uusia toimintamuotoja, kuten myyntisirkus ja train the trainer. Hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan laajoille opiskelijaryhmille ja niitä jatkokehitetään edelleen.

Hankeviestinnän keskeiseksi työkaluksi on muodostunut henkilökohtaiset kontaktit, mikä sopii hyvin MILLIn myyntiosaamisen ja myynnin arvostuksen tavoitteisiin. Oppilaitosviestintä tapahtuu projektiryhmän kokouksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kussakin oppilaitoksessa viestintä tapahtuu kunkin organisaation toimintatapoihin soveltuvalla tavalla, esim. luennoilla ja oppilaitoksen omia Facebook-sivuja hyödyntämällä. Sosiaalisen median yhteistyö tapahtuu Facbook-sivujen Milli Voiceofsales sekä tapahtuman Voice of Sales sivustojen välityksellä. YouTuben kanava Voice of Sales on avattu viestimään opiskelijatyöstä videoin. Tämän lisäksi oppitunneilla tehtävä viestintä soveltuu erityisen hyvin hankkeen levittämisen tarpeisiin. Yritysyhteistyö toimii tapahtuman Voice of Sales ympärillä ja perustuu henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja yhteydenpitoon.

Hankkeen jälkeen:

Jatkossa juurruttamisen toimenpiteitä suunnitellaan tai toteutetaan toimintakauden 2017 loppuun asti.

Tulokset:  Linkki Kumu-ohjelmaan tallennettuun MILLI-oppaaseen   

Hanketulokset julkaistaan myös englanninkielisenä painatuksena syksyn 2017 aikana.

Tästä eteenpäin Raseko kantaa päävastuun tapahtuman Voice of Sales hyödyntämisestä tai toteuttamisesta osana koulutustaan. Yhteistyökumppanit ovat vielä haettavana, mutta hyviä toteutustapoja on jo löydetty keväälle 2017.

 

 

Toimintatavat

Myynnin oppiminen opettamalla ja kilpailemalla

MILLI – Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen -hankkeessa testataan todellisissa oppimistilanteissa uusia innovatiivisia menetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa. Oppilaitosten välinen yhteistyö on kiinteä osa oppimiskokemusta.

MILLIssä myynnin eri funktioihin perehtymisestä tehdään kiinnostavaa ja perinteisestä opetuksesta poikkeavaa hyödyntäen kolmea keskeistä menetelmää:

1. Kilpailuja hyödynnetään myynnin oppimisen välineenä eri kouluasteilla.

2. Oppilaitosten opi opettamalla –tapahtumissa ammattikorkeakoulun opiskelijat toimivat opettajina toisella asteella.

3. Voice of Sales –suurtapahtumaan tammikuussa 2016 ja 2017 huipentuu vuoden työ.

Oppilaitokset yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa edistävät sidosryhmäfoorumina nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkottumista. MILLI-hankkeen aikana kehitettävä oppilaitosten ja yritysten toimintamalli myynnin osaamisen ja arvostuksen lisäämiseksi dokumentoidaan oppaaksi opettajille ja päättäjille.  Oppaan taustatyönä tutkitaan kokemuksia ja pedagogisesti toimivia käytännön toteutuksen ratkaisuja myynnin opetukseen kilpailujen, oppilaitosten MILLI Opi opettamalla –tapahtumien ja Voice of Sales –tapahtuman avulla. Päättäjiä varten kerätään ja dokumentoidaan tietoa toimintamallin toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja taloudellisesta merkityksestä Varsinais-Suomen alueella.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen koordinointi ja viestintä hankeorganisaatiossa. Hän osallistuu myös hankkeen tulosten arviointiin sekä myyntiä käsittelevien valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina ja sillä on aktiivinen rooli kaikissa osakokonaisuuksissa. Turun ammattikorkeakoulu on keskeisessä roolissa, sillä sen avulla saadaan hankkeen ytimessä oleva MILLIn Opi opettamalla -menetelmä toteutettua kustannustehokkaasti.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO, Turun kaupungin sivistystoimiala (Turun Lyseon lukio) sekä Kaarinan kaupunki (Kaarinan lukio) toimivat hankkeen osatoteuttajana. Oppilaitokset toimivat kehitettävässä toimintamallissa sekä kohteena (Opi opettamalla -tilaisuudet, jotka toteutetaan ammattikorkeakoulun toimesta) että toteuttajana (Voice of Sales -tapahtuma ja edelleen omissa oppilaitoksissa toteutetut koulutukset).

Kumppanit

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ja Teknologiateollisuus ry toimivat hankkeen ohjausryhmässä ohjaten toimintaa asiantuntemuksellaan ja toimien linkkinä oppilaitosten ja jäsenyritystensä välillä. Jäsenyritysten kautta tavoitetaan lukuisia työnantajia ja myynnin ammattilaisia. Yritykset osallistuvat erityisesti Voice of Sales -tapahtuman toteutukseen ja tukevat näin MILLI-hankkeen tavoitteita.
ESR-rahoitteinen yrittäjyyden uusien oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen siirtymävaiheita edistämiseen tähtäävä INNOSTAMO -hanke edistää yrittäjyyttä ja toimii osin MILLI-hankkeen tavoitteita täydentäen. INNOSTAMO-verkoston oppilaitokset ovat sitoutuneet toteuttamaan MILLI-toiminnan opintopaketteja oppilaidensa kanssa.
Indoped-hanke vie innovaatiopedagogiikan osaamista Indonesiaan. Yhteistyökorkeakouluissa MILLI-hanke on ollut useasti esillä ja hankkeen tuloksia on hyödynnetty opetusviennissä.
Lisäksi tammikuussa 2017 aloittanut ESR-rahoitteinen Kesäduunaa-hanke oli mukana Logomon tapahtumassa kesätyöpaikkojen rekrytoinnin merkeissä. Yhteistoimintaa jatketaan kaudella 2017.

Rahoittaja

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto
Kunnat
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry

Ohjausryhma

• ohjaa toimintaa asiantuntemuksellaan tavoitteiden saavuttamiseksi
• seuraa projektisuunnitelman toteutumista
• levittää projektin tuloksia
• seuraa rahankäyttöä
• käsittelee projektin seuranta-, väliraportit ja loppuraportin
• toimii linkkinä sidosryhmiin
• käy hankkeen päättyessä tulokset ja palautteet läpi sekä sopii tulosten levittämisestä myös hankkeen päättymisen jälkeen